Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:2

2009-12-17
S2009/10110/SK
(delvis)
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Arenavägen 63
121 77 JOHANNESHOV
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Myndigheten för handikappolitisk samordning
Riksdagen har beslutat om Myndigheten för handikappolitisk samordnings verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Myndigheten för handikappolitisk samordning och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Handisams ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål och återrapporteringskrav

Årerrapportering

1. Handisam ska redovisa i vilka sammanhang myndigheten under 2010 representerat Sverige internationellt. I redovisningen ska framgå vem eller vilka som har tagit initiativet till det internationella engagemanget samt bakgrunden till initiativet. Redovisningen ska även innehålla en lägesbeskrivning av hur den aktuella frågan utvecklats under perioden. Redovisningen ska även tillställas övriga berörda departement. 

2. Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV, den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober.

3

Uppdrag

Uppdrag

Nya uppdrag

1. Handisam ska genom en riktad informationsinsats stödja i första hand kommuner och landsting och deras samarbetspartners i deras arbete med att genomföra FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning inom ramen för sina ansvarsområden. Uppdraget ska genomföras i samråd med handikapporganisationerna och i samråd med Sveriges kommuner och landsting (SKL).

Inte slutredovisade uppdrag ur tidigare regleringsbrev och särskilda regeringsbeslut

Uppdrag

BeslutsinformationAvrapportering senast
1. Informationsinsatser för att sprida resultaten från rapporten onödig ohälsaRegeringsbeslut III:6 den 11 december 20081 november 2010
2. Uppdrag att utforma och driva ett program för att öka kunskapen om och förändra attityder till personer med psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning samt uppdrag att utbetala medelRegeringsbeslut I:9 den 19 februari 200930 juni 2010, 30 juni 2011 och 1 juni 2012
3. Uppdrag gällande stöd för framtagande av lokala tillgänglighetsguiderRegeringsbeslut III:2 den 3 september 200915 oktober 2010
 

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

3:1

Myndigheten för handikappolitisk samordning (Ramanslag)

Disponeras av Myndigheten för handikappolitisk samordning20 252
ap.1Handisam (ram)20 252

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:1 Myndigheten för handikappolitisk samordning
ap.16083 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 200
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Myndigheten för handikappolitisk samordnings räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 688
2010-02-251 688
2010-03-251 688
2010-04-251 688
2010-05-251 688
2010-06-251 688
2010-07-251 688
2010-08-251 688
2010-09-251 688
2010-10-251 688
2010-11-251 688
2010-12-251 684
Summa20 252
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Myndigheten för handikappolitisk samordnings disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Handisam

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Handisam får ta emot bidrag från nationella och internationella finansiärer för verksamhet inom ramen för myndighetens uppgifter enligt instruktion. Inkomsten disponeras av myndigheten. Handisam ska redovisa för vilka bidrag som erhållits och vad dessa medel använts till.

På regeringens vägnar
Maria Larsson
Malin Ekman Aldén
Kopia till

Regeringskansliets internrevision
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Socialutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Arbetsförmedlingen
Arbetsmiljöverket
Banverket
Boverket
Försäkringskassan
Konsumentverket
Luftfartsstyrelsen
Post- och telestyrelsen
Sjöfartsverket
Socialstyrelsen
Statens Folkhälsoinstitut
Statens kulturråd
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Statens skolinspektion
Statens skolverk
Riksantikvarieämbetet
Vägverket