Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2009-12-21
IJ2009/2297/IU
IJ2009/2378/IU
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1 Integrationsåtgärder
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Integrationsåtgärder för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 13, bet. 2009/10:AU1, rskr. 2009/10:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

1:1

Integrationsåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen23 905
ap.4Mentorskapsprojekt 2010-2012 (ram)5 000
ap.13Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund (ram)18 905
Disponeras av Kammarkollegiet6 000
ap.6Insatser för att bryta utanförskap (ram)0
ap.8Uppföljning och utvärdering av integrationen (ram)4 000
ap.10Samverkan och koordinering av arbetet med nyanländas etablering (ram)2 000
Disponeras av Statens skolverk19 000
ap.7Försöksverksamhet med sfi-bonus (ram)19 000

Villkor för anslag 1:1

ap.4 Mentorskapsprojekt 2010-2012

Anslagsposten avser stöd till yrkesinriktat mentorskap för nyanlända invandrare enligt riktlinjer som regeringen senare kommer att besluta om.

ap.6 Insatser för att bryta utanförskap

Kammarkollegiet får utbetala medel efter beslut av Regeringskansliet.

ap.7 Försöksverksamhet med sfi-bonus

Anslagsposten får användas för ersättningar enligt förordningen (2009:728) om försöksverksamhet med prestationsbaserad stimulansersättning inom svenskundervisning för invandrare.

Av anslagna medel får högst 300 000 kronor användas för Skolverkets administrativa kostnader för sfi-bonus.

ap.8 Uppföljning och utvärdering av integrationen

Anslagsposten får användas för uppföljning och utvärdering av integrationen på nationell, regional och lokal nivå. Kammarkollegiet får utbetala medel efter beslut av Regeringskansliet.

ap.10 Samverkan och koordinering av arbetet med nyanländas etablering

Anslagsposten får användas för att stärka samverkan och koordinering av länsstyrelsernas arbete med nyanländas etablering och för det arbete som bedrivs gemensamt av Arbetsförmedlingen, länsstyrelserna och Migrationsverket. Kammarkollegiet får utbetala medel efter beslut av Regeringskansliet.

ap.13 Statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund

Anslagsposten får användas för bidrag till organisationer bildade på etnisk grund enligt förordningen (2008:63) om statsbidrag till organisationer bildade på etnisk grund.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.40Inget0
ap.601 8000
ap.70Inget0
ap.803 6000
ap.100Inget0
ap.130Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Integrationsåtgärder
1:1 ap.31:1 ap.6100 %
1:1 ap.91:1 ap.10100 %
1:1 ap.11:1 ap.8100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Integrationsåtgärder
ap.1ram
ap.3ram
ap.9ram
ap.14ram
ap.15ram
ap.18ram
På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Gunnar Sallstedt
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Justitiedepartementet/SIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/SAM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/DISK
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/UF
Arbetsmarknadsdepartementet/A
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Riksrevisionen
Migrationsverket
Statens skolverk
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
länsstyrelserna
Ekonomistyrningsverket
Arbetsförmedlingen