Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:13

2009-12-21
UF2009/89023/FIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 2:6 Bidrag till standardiseringen
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:6 Bidrag till standardiseringen för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:6

Bidrag till standardiseringen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 074
ap.1Bidrag till standardiseringen (ram)31 074

Villkor för anslag 2:6

ap.1 Bidrag till standardiseringen

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition, utbetala medlen till Sveriges standardiseringsråd med en fjärdedel per kvartal med början i januari 2010.

Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges standardiseringsråds verksamhet för budgetåret 2010.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:6 Bidrag till standardiseringen
ap.103 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Marie-Helene Lindblom
Kopia till

UD IH
UD RS
UD PLAN
UD EKO
Fi BA
M MH
N FIN
N KLS
N MK
IJ KO
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Sveriges Standardiseringsråd
SIS-Swedish Standards Institute
Svenska Elektriska Kommissionen
ITS-Informationstekniska Standardiseringen
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut AB