Miljödepartementet


Regeringsbeslut
26

2009-12-21
M2009/4750/A (delvis)
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
601 76 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Riksdagen har beslutat om Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. 2009/10:MJU1, rskr. 2009/10:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (SMHI) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål 1

Varningstjänsten för skydd av liv och egendom och för att upprätthålla beredskap för akuta insatser i samband med katastrofer ska ha en träffsäkerhet på minst 80 procent.

Återrapportering

Varningarnas träffsäkerhet och andelen falska larm ska redovisas. Åtgärder ska föreslås som ökar varningarnas träffsäkerhet.

Mål 2

SMHI:s väderprognoser ska ha en träffsäkerhet på minst 85 procent.

Återrapportering

Prognosernas träffsäkerhet ska redovisas.

Mål 3

Minst 95 procent av uppmätta data i SMHI:s observationssystem avsedda för prognosproduktion ska kunna användas i prognosverksamheten.

Återrapportering

SMHI ska redovisa hur stor del av uppmätta data som har kommit till institutet i tid för att kunna användas i prognosverksamheten.

Övrig återrapportering

1. SMHI ska delta i samrådsprocessen för vind- och vågkraftsärenden så att lämpliga lokaliseringar tidigt kan identifieras. SMHI ska redovisa dels hur myndigheten har deltagit i beredningsprocessen för vind- och vågkraftsärenden, dels de åtgärder myndigheten har vidtagit inom ramen för beredningsprocessen för att bidra till att nå den nationella planeringsramen för vindkraft.

2. SMHI ska redovisa vilka insatser som vidtagits för att myndighetens information kan vidareutnyttjas.

3. SMHI ska redovisa hur myndigheten har bidragit till att det marina direktivet genomförs.

4. SMHI ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

18 januari

25 februari 

6 maj

29 juli 

28 oktober 

3

Uppdrag

1. SMHI ska redovisa och beskriva den affärsverksamhet som institutet bedriver inom olika verksamhetsområden samt översiktligt belysa konkurrenssituationen inom dessa områden. Uppdraget ska redovisas senast den 30 september 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:9

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut (Ramanslag)

Disponeras av Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut266 468
ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering (ram)204 968
ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF (ram)61 500

Villkor för anslag 1:9

ap.2 Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

Högst 600 000 kronor får användas för att stödja sekretariatet vid WMO för att samordna jordobservationsdata (GEO Secretariat). Anslagsposten får användas för finansiering av de obligatoriska programmen inom ramen för EUMETNET.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:9 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
ap.16 5003 %0
ap.21 49420 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)110 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)11 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2578 581
2010-02-2517 081
2010-03-2517 081
2010-04-2517 081
2010-05-2517 081
2010-06-2517 081
2010-07-2517 081
2010-08-2517 081
2010-09-2517 081
2010-10-2517 081
2010-11-2517 081
2010-12-2517 077
Summa266 468
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sveriges meteorologiska och hydrologiska instituts disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:9 ap.1Infrastruktur och beslutsunderlag för samhällsplanering
1:9 ap.2Medlemsavgifter i EUMETSAT, WMO och ECWMF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Affärsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet20 056-5 000220 000219 0001 00016 056
Uppdragsverksamhet
Avgiftsbelagd verksamhet-648020 00019 800200-448
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgiftsbelagd verksamhet

- Inkomsterna disponeras av SMHI. Avgifternas storlek bestäms av SMHI, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).

- SMHI:s verksamhet ska finansieras med avgifter i den utsträckning som kostnaderna inte täcks med anslag till myndighetsuppgifter (anslag 1:9  Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut).

- SMHI ska vidare belasta affärsverksamheten med en avgift för utnyttjandet av data och produkter från infrastrukturen, enligt ECOMET:s, EUMETSAT:s och ECMWF:s regelverk. Syftet är att uppnå konkurrensneutralitet. För utnyttjandet av andra länders data och produkter betalas avgifter till varje land via ECOMET. EUMETSAT fakturerar affärsverksamheten för utnyttjandet av organisationens produkter. När det gäller ECMWF:s och svenska data och produkter, ska beräknad kostnad för utnyttjad infrastruktur redovisas i årsredovisningen och återföras till ap. 1 för drift och utveckling av infrastrukturen. 

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

SMHI medges undantag från 10 § lagen (1996:1059) om statsbudgeten enligt vilken anslag ska avräknas löpande på utgiftsmässig grund. SMHI får avräkna anslaget när anslagsmedlen månatligen tillförs räntekontot i Riksgäldskontoret. I samband med delårsrapport och upprättandet av årsredovisning avräknas dock anslagsmedlen utgiftsmässigt.

För tjänsteexporten medges SMHI undantag från 4 § andra stycket avgiftsförordningen. De sammanlagda intäkterna från SMHI:s tjänsteexport får motsvara högst 10 procent av de totala kostnaderna för institutets verksamhet.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Erik Arnberg
Kopia till

Internrevision, Statsrådsberedningen
Finansdepartementets budgetavdelning
Näringsdepartementet
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning - Ekonomienheten
Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Statens energimyndighet