Miljödepartementet


Regeringsbeslut
27

2009-12-21
M2009/4802/A (slutligt) M2009/4750/A (slutligt)
Lantmäteriet
801 82 GÄVLE
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Lantmäteriet
Riksdagen har beslutat om Lantmäteriets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 18, bet. 2009/10:CU1, rskr. 2009/10:159, prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. 2009/10:MJU1, rskr. 2009/10:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Lantmäteriet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Förrättningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Förrättningsverksamhet och fastighetsindelning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Lantmäteriet ska redovisa och analysera antalet ärenden som avser fastighetsbildning i flera plan samt för vilket ändamål som fastighetsbildningarna har ägt rum. Av redovisningen ska särskilt framgå i vilka fall som sådan fastighetsbildning har lett till att ägarlägenhetsfastigheter har bildats. Redovisningen ska avse såväl det statliga som det kommunala verksamhetsområdet samt eventuella erfarenheter från arbetet.

Lantmäteriet ska inom ramen för sin tillsynsverksamhet över de kommunala lantmäterimyndigheterna särskilt granska myndigheternas intäkter/kostnader, fullständigheten när det gäller redovisning av rättigheter, gemensamhetsanläggningar och planer i digitala registerkartan samt kompetensförsörjning.

Mål Informationsförsörjning

Informationsförsörjningen ska vara av god kvalitet, rikstäckande, långsiktig, stabil och säker. Användningen av den grundläggande informationen ska öka och komma till nytta hos fler användare och inom fler användningsområden.

Återrapportering Informationsförsörjning

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Av Lantmäteriets redovisning ska särskilt framgå hur arbetet med uppbyggnaden av den nya, förtätade höjdmodellen fortskrider.

Lantmäteriet ska senast den 31 mars 2011 redovisa hur arbetet med den nationella geodatastrategin fortskrider.

Mål Inskrivningsverksamhet

Inskrivningsverksamheten ska kännetecknas av enhetlig rättstillämpning, god service och information samt snabb, korrekt och kostnadseffektiv handläggning. Informationen som förs över till fastighetsregistret ska vara aktuell och tillförlitlig.

Återrapportering Inskrivningsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Mål Uppdragsverksamhet

Uppdragsverksamheten i anslutning till fastighetsbildning ska bidra till en effektivisering och förenkling av viss fastighetsanknuten verksamhet för enskilda fastighetsägare, kommuner och statliga myndigheter.

Uppdragsverksamheten i övrigt ska i huvudsak inriktas mot områden där Lantmäteriet kan bidra till en utveckling av marknaden för geografisk informationsteknik.  

Verksamheten ska bedrivas med hög kvalitet och på ett konkurrensneutralt sätt.

Återrapportering Uppdragsverksamhet

Lantmäteriet ska, bl.a. med utgångspunkt i indikatorer (dnr M2008/3439/H), redovisa och analysera verksamhetens resultat. Under förutsättning att relevant information kan tillföras bör Lantmäteriet redovisa så långa tidsserier som det finns jämförbar information för. För uppgifter längre tillbaks i tiden än tre år får, om lämpligt, tidsserierna avse ett genomsnitt av fem år.

Utgiftsprognoser

Lantmäteriet ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari
25 februari
6 maj
29 juli
28 oktober

Global utveckling

Lantmäteriet ska inom ramen för den egna verksamheten, och i samarbete med andra aktörer, bidra till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling.

3

Uppdrag

Expeditionsavgifter

Lantmäteriet ska, med utgångspunkt från kostnadsutvecklingen för inskrivningsverksamheten, fastighetsdataverksamheten och fastighetsregistreringen senast den 1 mars 2010 redovisa vilka avgiftsändringar som krävs för att full kostnadstäckning ska uppnås. Redovisningen ska avse 2009.

Intäktsredovisning

Lantmäteriet ska i årsredovisningen ange hur och i vilken omfattning anslag, avgifter respektive övrig finansiering används och fördelas på olika verksamheter. Inom verksamheten Informationsförsörjning ska redovisningen bl.a. delas upp på uppbyggnad och förvaltning respektive tillhandahållande. Inom Fastighetsindelning ska framgå hur anslaget fördelas på olika verksamheter.

Lagfartskapningar

Kontrollen av lagfartsansökningar bör skärpas för att förebygga lagfartskapningar. Den skärpta kontrollen ska ske i form av en försöksverksamhet hos Lantmäteriet och Inskrivningsmyndigheten. Lantmäteriet ska utveckla lämpliga rutiner för när en utökad kontroll bör göras och vad denna kontroll ska bestå i. Försöksverksamheten ska pågå till den 1 juli 2011. Därefter ska Lantmäteriet göra en utvärdering av verksamheten och redovisa denna till Justitiedepartementet senast den 1 oktober 2011. I utvärderingen ska även ingå vilka kostnader ett system med utökad kontroll medför.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

2:4

Lantmäteriet (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet471 377
ap.1Lantmäteriet (ram)471 377
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet2 000
ap.2Lantmäteriet - del till RKs disposition (ram)2 000

Villkor för anslag 2:4

ap.1 Lantmäteriet

Anslaget disponeras av Lantmäteriet för verksamheterna förättningsverksamhet och fastighetsindelning, informationsförsörjning och inskrivningsverksamhet.

Anslaget får av Lantmäteriet disponeras för utgifter för de s.k. nedsättningsbeloppen enligt förordningen (1995:1459) om avgifter vid lantmäteriförrättningar motsvarande högst 6 000 000 kronor för 2010.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:11

Inspire (Ramanslag)

Disponeras av Lantmäteriet30 000
ap.1Inspire - del till LMV (ram)30 000
Disponeras av regeringen20 000
ap.2Inspire - del till regeringens disposition (ram)20 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Inspire - del till LMV

Anslaget får disponeras för:

  • Lantmäteriets samordningsansvar, dvs. för upprättande och förvaltning av geodata.se och för sådan samordning som krävs för att uppnå målen enligt Inspire-direktivet, samt
  • Lantmäteriets kontaktpunktsansvar inklusive arbetet med rapportering till Europeiska kommissionen.

ap.2 Inspire - del till regeringens disposition

Anslaget får disponeras för utförande av informationsansvaret avseende den information som hänför sig till bilaga 1 och 2 enligt direktivet. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:4 Lantmäteriet
ap.114 2013 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 Inspire
ap.11 500Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)270 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)210 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Lantmäteriets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2539 281
2010-02-2539 281
2010-03-2539 281
2010-04-2539 281
2010-05-2539 281
2010-06-2539 281
2010-07-2539 281
2010-08-2539 281
2010-09-2539 281
2010-10-2539 281
2010-11-2539 281
2010-12-2539 286
Summa471 377
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Lantmäteriets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:4 ap.1Lantmäteriet

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Mål Ekonomisk balans

Lantmäteriet ska med hög prioritet verka för att uppnå ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem. Därvid ska finansieringsbehovet för kommande utvecklingsinsatser beaktas.

Återrapportering Ekonomisk balans

Lantmäteriet ska redovisa separata resultaträkningar, inkluderande en analys av resultatet, för

  • förrättningsverksamhet,
  • uppdragsverksamhet i anslutning till fastighetsbildning,
  • pantbrevsregistrering och kreditmarknadssystem,
  • grundläggande geografisk information och fastighetsinformation, samt 
  • uppdragsverksamhet.

Lantmäteriet ska redovisa vilka åtgärder som har vidtagits för att säkerställa ekonomisk balans inom respektive verksamhet och avgiftssystem.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

1. Avgifternas storlek bestäms av Lantmäteriet, dock inte i de fall som avses i inskrivningsförordningen (2000:309) och i förordningen (1994:598) om pantbrevsregister, i de fall ersättning utgår enligt förordningen om avgifter vid lantmäteriförrättningar och i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191) med de undantag som anges i följande punkt.

2. Avgifter för handlingar i större format än A4 och utskrifter från automatiskt databehandlad registerkarta, som utlämnas av Lantmäteriet med stöd av 2 kap. 13 § tryckfrihetsförordningen, beslutas av Lantmäteriet. Avgifterna ska motsvara självkostnaden för kopieringen eller utritningen och får inte avse ersättning för att ta fram eller återställa handlingen. Avgifterna ska framgå av en särskild av Lantmäteriet beslutad taxa. Bestämmelserna i 23–24 §§ avgiftsförordningen är tillämpliga på avgifter enligt nämnda taxor.

3. Användarfinansieringen får för 2010 uppgå till högst 250 000 000 kr.

4. Lantmäteriet ska tillhandahålla tjänster inom sitt verksamhetsområde på den internationella marknaden. Denna tjänsteexport ska i huvudsak ske i samarbete med Swedesurvey AB. Lantmäteriet deltar också i det svenska utvecklingssamarbetet genom en ramöverenskommelse med Sida. Verkets tillhandahållande av resurser till Swedesurvey AB samt för samarbetet med Sida ska ske enligt bestämmelserna i 5 § första stycket avgiftsförordningen.

På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Monica Lagerqvist Nilsson
Kopia till

Internrevisionen Statsrådsberedningen
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Finansdepartementets budgetavdelning
Jordbruksdepartementet
Näringsdepartementet
Kulturdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida)
Försvarsmakten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Statistiska centralbyrån (SCB)
Länsstyrelserna
Skogsstyrelsen
Statens jordbruksverk
Fiskeriverket
Sveriges lantbruksuniversitet
Naturvårdsverket
Statens geotekniska institut
Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut
Swedesurvey AB
Banverket
Vägverket
Sjöfartsverket
Luftfartsverket
Transportstyrelsen
Sveriges geologiska undersökning
Tillväxtverket
Statens energimyndighet
Riksantikvarieämbetet
Sveriges Kommuner och Landsting