Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
21

2009-12-21
A2009//3851/A
A2009/4009/ADM (slutligt)
Arbetsförmedlingen
113 99 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Arbetsförmedlingen
Riksdagen har beslutat om Arbetsförmedlingens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Arbetsförmedlingen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Arbetsförmedlingen ska särskilt redovisa följande.
– En beskrivning och analys av verksamhetens kostnadseffektivitet.
– Hur de extra resurser för 2009–2010 med inriktning på att motverka konjunkturnedgångens effekter använts, vilka som fått del av insatserna samt resultaten av dessa.

3

Uppdrag

Arbetsförmedlingen ska i sina redovisningar till Regeringskansliet där det är möjligt och relevant redovisa statistik och analyser uppdelat på
– kön,
– ålder,
– inrikes och utrikes födda, samt
– personer med och utan funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.

1. Ekonomiskt utfall

Arbetsförmedlingen ska månadsvis redovisa utgifter och inkomster vad avser: 
– utbetalda belopp per anslag, anslagspost och insatser under de anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen,
– inkomsterna på inkomsttiteln 6412 Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006, undertitel 001 Mål 3 och Equal,
– beslutade belopp om skattekreditering för nystartsjobb, och
– antalet deltagare i respektive program som inte uppbär aktivitetsstöd.

2. Prognoser

Arbetsförmedlingen ska fortsätta att prioritera och utveckla prognosarbetet. Arbetsförmedlingen ska redovisa prognoser för 2010–2013 den 18 januari 2010 samt prognoser för 2010–2014 den 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Arbetsförmedlingen ska redovisa de prognosmodeller som har använts samt vilka antaganden och utgiftsstyrande faktorer som ligger till grund för och påverkar prognoserna. Prognoserna ska analyseras och kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Särskild vikt ska läggas på analys och prognoser av jobbgaranti för ungdomar, jobb- och utvecklingsgarantin, arbetslivsintroduktion, deltidsarbetslösa och timanställda.

Arbetsförmedlingen ska vidare vid prognostillfällena:

– Redovisa en prognos för hur mycket som beräknas utbetalas under respektive år under prognosperioden per anslag och anslagspost under anslag som disponeras av Arbetsförmedlingen samt en prognos för beräknade skatteutgifter och volymer för nystartsjobben. Utgiftsprognosen för 2010 ska vara månadsfördelad.

– Redovisa förändringar av prognoserna i jämförelse med senast lämnade prognos och i förhållande till statsbudgeten. Skillnader ska förklaras och analyseras.

– Särredovisa aktiviteterna inom jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar under 2010. Vidare ska inflödet och utflödet av antalet deltagare samt genomsnittkostnad per deltagare i respektive insats redovisas och analyseras. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden.

– Redovisa in- och utflöde av deltagare i aktiviteter anordnade av kompletterande aktörer. Vidare ska en bedömning och analys av prognostiserade volymer lämnas för prognosperioden.

Därutöver ska följande redovisas avseende anslagen 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser samt 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.:

– En månadsfördelad prognos, inklusive en känslighetsanalys, för utvecklingen av antalet inskrivna arbetssökande i sökandekategori 21 (deltidsarbetslösa) och sökandekategori 22 (timanställda) under respektive år under prognosperioden.

– En månadsfördelad prognos, inklusive en känslighetsanalys, för utvecklingen av andelen personer som uppbär arbetslöshetsersättning av det totala antalet inskrivna som arbetslösa vid Arbetsförmedlingen under respektive år för prognosperioden. Prognosmodell, antaganden samt faktorer som påverkar prognosen ska redovisas.

– Utfall och prognos för antalet programdeltagare som inte uppbär aktivitetsstöd fördelat per insats.

– Den genomsnittliga bidragsandelen uppdelad på arbetsgivarkategorier per insats under anslaget 1:4 Lönebidrag och Samhall m.m. samt genomsnittlig kostnad för anordnarbidrag för utvecklings- och trygghetsanställningar. Arbetsförmedlingen ska även redovisa uppgift om utfall av antalet personmånader i lönebidrag per månad för 2009. 

Avseende skatteutgifter ska följande redovisas:

– Beräknade skatteutgifter samt antalet anställda per månad för samtliga former av nystartsjobb, genomsnittlig skatteutgift för nystartsjobben, andel med enkel respektive dubbel nedsättning samt styckkostnad för respektive grupp.

3. Arbetsmarknadsrapport

Arbetsförmedlingen ska lämna en samlad redovisning och analys av hur myndigheten arbetar för att förbättra arbetsmarknadens funktionssätt och hur myndigheten fullgör sina uppgifter enligt sin instruktion.

Resultatet ska redovisas och analyseras i en arbetsmarknadsrapport. Arbetsförmedlingen ska i samband med publiceringen av rapporten bjuda in relevanta myndigheter och aktörer för presentation av rapportens innehåll. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet), Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering (IFAU) och Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) senast den 19 maj 2010.

4. Arbetsmarknadspolitiska program

Arbetsförmedlingen ska publicera årsrapporten för 2009 senast den 2 augusti 2010.

5. Fördjupade analyser m.m.

Arbetsförmedlingen ska senast den 2 augusti 2010 redovisa följande.

– Fördjupad analys av jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar. Särskild vikt ska läggas vid analys av om deltagarna i respektive garanti erbjuds aktiviteter utifrån individuella behov samt vilka aktiviteter som erbjudits dem som lämnat garantierna respektive dem som är kvar. I redovisningen ska även ingå en analys av vilka typer av sysselsättningar som deltagarna i fas tre av jobb- och utvecklingsgarantin erbjuds samt om tillsättningen av sysselsättningsplatser fungerar på ett tillfredsställande sätt.

– Fördjupad analys avseende kompletterande aktörer. Arbetsförmedlingen ska säkerställa att kompletterande aktörer är en del av myndighetens tjänsteutbud. En tredjedel av deltagarna i jobbgaranti för ungdomar samt i faserna ett och två av jobb- och utvecklingsgarantin bör erbjudas upphandlade tjänster eller tjänster som kompletterande aktörer på annat sätt varit ansvariga för eller delaktiga i. Arbetsförmedlingen ska vidare säkerställa att fler lokala mindre aktörer blir en del av myndighetens tjänsteutbud. Av den fördjupade analysen ska framgå vilka tjänster som upphandlats, kostnaderna för dessa, vilka kompletterande aktörer som anlitats, hur många individer som omfattats och i vilken omfattning tjänsterna har erbjudits samt en bedömning av resultaten. Arbetsförmedlingen ska även redovisa hur samverkan genomförts med trygghetsorganisationerna utifrån regeringsuppdraget om att upphandla kompletterande aktörer (A2008/3628/A).

– Analys av hur handläggningen av utskrivning ur arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd eller utvecklingsersättning på grund av sjukfrånvaro fungerar.

– Beskrivning och analys av verksamhetens kostnadseffektivitet, inklusive redovisning av handläggningstider i förmedlingsverksamheten.

– Vilka insatser myndigheten genomfört och planerar att genomföra för att förbättra arbetet med att säkerställa att arbetslöshetsförsäkringen fungerar som en omställningsförsäkring. Särskild vikt ska läggas vid kontroll av grundvillkoren. Arbetsförmedlingen ska samråda med Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) i sitt förbättringsarbete.

– Resultatet av de för 2009–2010 genomförda riskanalyserna beträffande felaktiga utbetalningar och bidragsbrott samt vilka åtgärder myndigheten mot bakgrund av dessa har vidtagit och planerar att genomföra. Analysen ska göras mot bakgrund av rapporter från Riksrevisionen, Statskontoret, IAF och Ernst & Young. Redovisningen ska göras som ett komplement till uppdraget om utveckling av metoder och redovisning av resultat av arbetet mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen (Fi2009/2137/BA/3).

6. Sjukskrivnas återgång till arbete

a) Arbetsförmedlingen ska genom samverkan med Försäkringskassan underlätta övergången från ersättning via sjukförsäkringen till aktivt arbetssökande och nytt arbete. Med anledning av införandet av rehabiliteringskedjan är det särskilt viktigt att vid behov underlätta omställning till annat arbete samt vidta nödvändiga rehabiliteringsinsatser.

Följande grupper ska prioriteras:
– personer som varit sjukskrivna mellan 91 och 180 dagar som kan behöva byta anställning på grund av ohälsa,
– personer som varit sjukskrivna i mer än 180 dagar som har behov av rehabiliteringsåtgärder i samverkan, samt
– personer med aktivitetsersättning eller tidsbegränsad sjukersättning.

Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska redovisa hur medlen för denna samverkan har använts inom respektive myndighet, uppdelat på förvaltningskostnader, kostnader för aktivitetsstöd respektive kostnader för program och insatser. Dessutom ska de i uppdraget prioriterade grupperna redovisas med avseende på vidtagna åtgärder och resultatet av dessa åtgärder. En delredovisning, omfattande insatser under första halvåret 2010, ska lämnas senast den 2 augusti 2010. En samlad redovisning för 2010 ska lämnas i anslutning till årsredovisningen för 2010.

b) Arbetsförmedlingen ska tillsammans med Försäkringskassan kartlägga hur de personer som uppnår maximal tid i sjukförsäkringen försörjer sig tiden efter det att de lämnat sjukförsäkringen. Detta gäller personer som uppburit förlängd sjukpenning i 550 dagar eller tidsbegränsad sjukersättning under 18 månader med stöd av övergångsbestämmelser. Uppdragets närmare utformning, inklusive tidsplan, ska tas fram i samråd med Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet. Uppgifter ska lämnas månatligen till Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

7. Nyanlända invandrare

a) Regeringen har den 17 november 2009 beslutat om en proposition om nyanländas etablering i arbets- och samhällslivet (prop. 2009/10:60). Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, länsstyrelserna och Migrationsverket ska vidta nödvändiga åtgärder för att förbereda genomförandet och ikraftträdandet av förslagen för att säkerställa ett effektivt genomförande. Vid behov ska berörda myndigheter samverka. Arbetsförmedlingen ska senast den 2 augusti 2010 rapportera hur myndighetens arbete framskrider och särskilt uppmärksamma eventuella svårigheter i implementeringen.

b) Vid samma tidpunkt ska även en redovisning lämnas av myndighetens arbete med att underlätta nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering enligt gällande regelverk. Redovisningen ska omfatta hela 2009 och första halvåret 2010. Av redovisningen ska framgå hur många som tagit del av Arbetsförmedlingens service, när i tiden efter inskrivning hos Arbetsförmedlingen respektive efter uppehållstillstånd beviljats detta skett, vilka åtgärder som använts, hur samverkan med andra aktörer fungerat samt vilka resultat som uppnåtts. Det ska också framgå i vilken utsträckning undervisning i svenska (sfi) kombinerats med insatser från Arbetsförmedlingen. Gällande instegsjobben ska redovisningen innehålla uppgifter om genomsnittstider från beviljat uppehållstillstånd till beviljat instegsjobb samt inom vilka branscher instegsjobben finns. En lägesrapport fram till och med det första halvåret 2010 både av försöksverksamheten och av den utvidgade verksamheten med etableringssamtal ska redovisas enligt de frågeställningar som framgår av regeringsbeslutet den 18 december 2008 (A2008/3473/A).

c) Arbetsförmedlingen ska i samverkan med länsstyrelserna och Migrationsverket redovisa myndigheternas arbete med nyanlända invandrares etablering, hur arbetet utvecklats under året och i vilka avseenden det behövs ytterligare utvecklingsarbete. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar arbetet och ska lämna redovisningen till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartement) senast den 15 oktober 2010.

d) Arbetsförmedlingen ska bistå Migrationsverket i arbetet med att utveckla metodiken och ta fram metodstöd för att förbättra kartläggningen av de asylsökandes utbildnings- och yrkesbakgrund samt av annan relevant information. Kartläggningsmetodiken ska kunna användas under tiden asylärendet prövas, kunna byggas på vid Arbetsförmedlingens etableringssamtal för dem som beviljas uppehållstillstånd samt vid ett återvändande.

8. Arbetshjälpmedel

Arbetsförmedlingen ska, efter samråd med Hjälpmedelsinstitutet, i syfte att underlätta anställning av personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, informera arbetsgivare om vilka arbetshjälpmedel och tekniska möjligheter som finns.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:1

Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen5 955 092
ap.1Förvaltningskostnader för AF (ram)5 955 092

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningskostnader för AF

1. Arbetsförmedlingen får svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

2. Anslagsbeloppet får användas för att köpa tjänster från kompletterande aktörer. 

3. Högst 40 000 000 kronor får användas för utveckling och nya funktioner enligt förslag i regeringens proposition Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd (prop. 2009/10:60) och högst 10 000 000 kronor för därtill kopplade informationsinsatser.

4. Högst 43 000 000 kronor får användas för att utöka verksamheten med etableringssamtal för nyanlända invandrare.

1:2

Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen53 705 710
ap.1Aktivitetsstöd (ram)20 269 694
ap.2Bidrag till arbetslöshetsersättning (ram)29 613 000
ap.3Statliga ålderspensionsavgifter (ram)3 823 016

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Aktivitetsstöd

1. Anslagsbeloppet får användas för utgifter för aktivitetsstöd och utvecklingsersättning enligt 2–5 f §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

2. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

3. Högst 400 000 000 kronor får användas i enlighet med villkoren för anslaget 1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser, anslagspost 1.

4. Arbetsförmedlingen ska månadsvis lämna bidrag till Försäkringskassan för utbetalningar i enlighet med villkoren för anslagsposten. Bidragen ska betalas ut till icke räntebärande konton, inom SCR-flödet, hos myndigheten. Försäkringskassan ska månadsvis redovisa utbetalt belopp. I samband med delårsbokslut och årsbokslut ska denna redovisning ske i sådan tid att den är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för delårsbokslut respektive årsbokslut. Underlaget för redovisningen av utbetalda belopp ska överenskommas mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för verifikationen av att utbetalningarna av aktivitetsstöd och utvecklingsersättning är korrekta och överensstämmer med de beslut om anvisning till program som Arbetsförmedlingen fattat. Ej förbrukade medel ska återbetalas till Arbetsförmedlingen så att de är Arbetsförmedlingen tillhanda senast brytdagen för årsbokslut avseende räkenskapsåret 2010. Utbetalningar till eller återbetalningar från Försäkringskassan som sker fram till och med brytdagen och avser räkenskapsåret 2010 ska redovisas mot 2010 års anslag.

ap.2 Bidrag till arbetslöshetsersättning

1. Anslagsbeloppet får användas för statsbidrag enligt förordningen (1997:836) om arbetslöshetskassor.

2. Anslagsbeloppet får användas för skadestånd till följd av fel eller försummelse vid myndighetsutövning hos arbetslöshetskassorna.

3. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till medlemmar i Sveriges fiskares arbetslöshetskassa vid arbetslöshet föranledd av fångstbegränsningar enligt 4 kap. 16 § förordningen (1994:1716) om fisket, vattenbruket och fiskerinäringen, eller annan fångstbegränsning, som har beslutats av Fiskeriverket.

4. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till sökande från annat EU/EES-land enligt artikel 69 Rådets förordning (EEG) 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.

5. Anslagsbeloppet får användas för återbetalning av ersättningsbelopp för arbetslösa som var bosatta i en annan medlemsstat än den behöriga staten enligt artikel 65 punkterna 6 och 7 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 883/2004 om samordning av de sociala trygghetssystemen.

6. Anslagsbeloppet får användas för understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn enligt förordningen (1977:1100) om ändring i förordningen (1977:528) om upphävande av kungörelsen (1950:473) angående understöd till sjömän vid arbetslöshet i utländsk hamn.

7. Anslagsbeloppet får efter särskilt beslut av regeringen användas för bidrag till arbetslöshetskassor enligt 93 a § lagen (1997:239) om arbetslöshetskassor.

ap.3 Statliga ålderspensionsavgifter

Anslagsbeloppet ska i enlighet med förordningen (1998:1512 ) om statliga ålderspensionsavgifter m.m. inbetalas till Försäkringskassan.

1:3

Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen8 005 000
ap.1Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser (ram)8 005 000
ap.7Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)0
Disponeras av Statistiska centralbyrån4 015
ap.2Bidrag till PIAAC (ram)4 015
Disponeras av Kammarkollegiet16 385
ap.4Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder (ram)16 385
Disponeras av Statens skolverk0
ap.5Utbildningar inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden (ram)0
Disponeras av regeringen0
ap.6Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden (ram)0

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser

1. Utgifterna får inte överstiga tilldelade medel.

2. Anslagsbeloppet får användas för köp av arbetsmarknadsutbildning enligt 12 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program samt upphandlad utbildning av förberedande, orienterande karaktär eller för bedömning och kartläggning av yrkeskunskaper enligt 30 § samma förordning.

3. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till den som anordnar arbetsträning eller förstärkt arbetsträning enligt 18 § förordningen (2007:414) om jobb- och utvecklingsgarantin.

4. Anslagsbeloppet får användas för kurskostnader i samband med utbildning enligt förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar.

5. Anslagsbeloppet får användas för ekonomiskt stöd till anordnare av sysselsättning inom jobb- och utvecklingsgarantins tredje fas. Stödet får lämnas med 225 kronor per anvisningsdag och deltagare under den period sysselsättningen pågår.

6. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner för merkostnader som föranleds av verksamheter för arbetslösa som deltar i arbetsträning eller förstärkt arbetsträning inom jobb- och utvecklingsgarantin.

7. Arbetsförmedlingen ska efter rekvisition ersätta kommuner med 150 kronor per anvisningsdag och ungdom för merkostnader som föranleds av verksamheter för ungdomar som efter överenskommelse mellan Arbetsförmedlingen och kommunen deltar i studie- och yrkesvägledning eller jobbsökaraktiviteter med coachning i kommunens regi inom jobbgaranti för ungdomar.

8. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program.

9. Anslagsbeloppet får användas för ersättning till resor m.m. enligt
15–22 §§ förordningen (1996:1100) om aktivitetsstöd.

10. Anslagsbeloppet får användas för utgifter som avser deltagare i
arbetsmarknadsutbildning, arbetspraktik, jobb- och utvecklingsgarantin, jobbgaranti för ungdomar, förberedande insatser eller projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning och arbetslivsintroduktion för a) grupplivförsäkring enligt förordningen (1988:244) om grupplivförsäkring för deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program, b) ersättning enligt förordningen (1980:631) om ersättning av allmänna medel för skada orsakad av deltagare i ett arbetsmarknadspolitiskt program eller arbetslivsinriktad rehabilitering m.m. och c) ersättning enligt förordningen (1998:1785) om ersättning vid skada till deltagare i vissa arbetsmarknadspolitiska program m.m.

11. Anslagsbeloppet får användas för stöd enligt förordningen(1999:594) om flyttningsbidrag.

12. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

13. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende särskilda
yttranden från remissinstans i samband med stöd till start av näringsverksamhet.

14. Anslagsbeloppet får användas för utgifter avseende tolkservice vid Arbetsförmedlingen.

15. En utbildning för vilken studiemedel kan lämnas enligt
studiestödsförordningen (2000:655) får upphandlas av
Arbetsförmedlingen endast om utbildningen är yrkesinriktad.

16. Arbetsförmedlingen svarar för att, på sätt som myndigheten finner lämpligt, avtal träffas i fråga om de utbildningsplatser som följer av Sveriges åtagande enligt överenskommelsen den 17 december 2006 samt enligt den överenskommelse som avses tecknas 2010 mellan Finland, Norge och Sverige om Stiftelsen Utbildning Nordkalotten. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd arbetsmarknadsutbildning hos stiftelsen.

17. Högst 400 000 000 kronor får användas för aktivitetsstöd och
utvecklingsersättning i enlighet med villkoren för anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd, anslagspost 1.

18. Anslagsbeloppet får användas för yrkeskompetensbedömning enligt 17 § förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program för de merkostnader som föranleds av verksamheten.

19. Anslagsbeloppet får användas till särskilt anställningsstöd enligt 3 § förordningen (1997:1275) om anställningsstöd. Av anslagsbeloppet får 400 000 000 kronor endast användas för särskilt anställningsstöd i form av instegsjobb.

20. Anslagsbeloppet får tillfälligt under 2010 användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi inom ramen för jobbgaranti för ungdomar. Övervägande delen av resurserna för sådan jobbcoachning ska dock användas för att upphandla tjänster från kompletterande aktörer.

21. Anslagsbeloppet får användas för att köpa tjänster från kompletterande aktörer.

22. Av anslagsbeloppet ska 1 360 000 000 kronor användas för upphandling av kompletterande aktörer utanför jobb- och utvecklingsgarantin samt jobbgaranti för ungdomar. Av detta belopp får upp till 460 000 000 kronor användas för jobbcoachning i Arbetsförmedlingens regi.

23. Arbetsförmedlingen får efter rekvisition från Folkbildningsrådet utbetala bidrag motsvarande i genomsnitt 1 000 utbildningsplatser per månad för anordnande av utbildning för arbetslösa ungdomar enligt 6 § andra stycket i förordningen (2007:813) om jobbgaranti för ungdomar. Målgruppen – ungdomar som saknar slutbetyg från grund- eller gymnasieskola – ska erbjudas en tre månader lång utbildning som kan innehålla kurser av orienterade, repeterande och motivationshöjande karaktär som syftar till att underlätta för den enskilde att påbörja eller återgå till reguljär utbildning. Arbetsförmedlingen ska säkra metoder för uppföljning och utvärdering av resultat efter genomförd utbildning.

ap.2 Bidrag till PIAAC

Anslagsbeloppet får användas för delfinansiering av de nationella kostnaderna för det av OECD initierade programmet Programme for the International Assessment of Adult Competencies (PIAAC) i enlighet med regeringens beslut den 18 december 2008 (U2008/8485/SV).

ap.4 Försöksverksamhet med sysselsättningsskapande åtgärder

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen. Kammarkollegiet ska senast den 1 februari 2011 till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) redovisa utbetalda och återbetalade medel per projekt för under 2010 pågående och avslutade projekt.

ap.5 Utbildningar inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas för utbildningar som kommuner på uppdrag av Skolverket erbjuder sig att genomföra för arbetslösa personer som omfattas av Sveriges ansökan om medel från Europeiska globaliseringsfonden (EGF/2009/007). Av beloppet får högst 500 000 kronor användas för Skolverkets administrativa kostnader för ovanstående ändamål.

ap.6 Medel för tekniskt stöd från Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas efter särskilt beslut av regeringen.

ap.7 Projekt inom ramen för Europeiska globaliseringsfonden

Anslagsbeloppet får användas för följande åtgärder för arbetslösa personer som omfattas av Sveriges ansökan om medel från Europeiska globaliseringsfonden (EGF/2009/007):
– upphandling av sådan individuell yrkeskompetens för kompetens- och generationsväxling som inte handhas av Skolverket,
– upphandling av förberedande utbildning för uppsagda personer med högskolekompetens eller motsvarande och som möjliggör för dem att tillgodogöra sig mer kvalificerade utbildningar,
– utbildning vid start av näringsverksamhet,
– entreprenörskap, och
– vägledning.
I regeringsbeslut den 22 oktober 2009 (A2009/1866/A, delvis och U2009/6158/SV) behandlas de åtgärder som ska erbjudas den aktuella gruppen närmare.

1:4

Lönebidrag och Samhall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Arbetsförmedlingen10 810 509
ap.1Lönebidrag m.m. (ram)10 810 509

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Lönebidrag m.m.

1. Anslagsbeloppet får användas för bidrag enligt förordningen (2000:630) om särskilda insatser för personer med funktionshinder som medför nedsatt arbetsförmåga enligt nedan.

– bidrag till utvecklingsanställning,
– anordnarbidrag vid utvecklingsanställning,
– bidrag till trygghetsanställning,
– anordnarbidrag vid trygghetsanställning,
– stöd till anställning med lönebidrag och särskild stödperson för introduktion och uppföljning (SIUS),
– stöd till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare (OSA),
– stöd till hjälpmedel på arbetsplatsen, stöd till personligt biträde, särskilda insatser för syn- och hörselskadade och särskilt stöd vid näringsverksamhet,
– anordnarbidrag till allmännyttiga organisationer som anställer personer där bidragsnivån uppgår till mer än 80 procent.

2. Anslagsbeloppet får användas för projekt med arbetsmarknadspolitisk inriktning enligt 31–32 §§ förordningen (2000:634) om arbetsmarknadspolitiska program. I första hand ska denna verksamhet öka möjligheterna för personer med svårare funktionsnedsättning att få arbete.

3. Anslagsbeloppet får användas för att utveckla och informera om ny teknik och datorbaserade arbetshjälpmedel för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga samt för att bekosta experter som deltar i sådana ärenden.

4. Arbetsförmedlingen ska svara för en viss del av den statliga nationella medfinansieringen av det nationella strukturfondsprogrammet för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 enligt villkoren för anslagsposten. Arbetsförmedlingen får därutöver medfinansiera sådana projekt inom de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning för programperioden 2007–2013 som ligger i linje med målen för den svenska arbetsmarknadspolitiken och villkoren för anslagsposten.

5. Den genomsnittliga bidragsnivån för lönebidrag får inte överstiga 63 procent och andelen övergångar från lönebidrag till osubventionerat arbete ska öka jämfört med föregående år.

6. Minst 40 procent av rekryteringen till Samhall AB ska göras från de prioriterade grupperna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader
ap.1178 6533 %0
1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd
ap.11 013 485Inget0
ap.21 480 650Inget0
ap.30Inget0
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.1400 250Inget0
ap.20Allt0
ap.40Inget0
ap.50Allt0
ap.60Allt0
ap.70Allt0
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.1540 525Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:3 Kostnader för arbetsmarknadspolitiska program och insatser
ap.12 500 000115 5252 000 0002013
ap.425 0005 00020 0002013
1:4 Lönebidrag och Samhall m.m.
ap.19 500 0004 702 9394 771 4542013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)400 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)411 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arbetsförmedlingens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25496 258
2010-02-25496 258
2010-03-25496 258
2010-04-25496 258
2010-05-25496 258
2010-06-25496 258
2010-07-25496 258
2010-08-25496 258
2010-09-25496 258
2010-10-25496 258
2010-11-25496 258
2010-12-25496 254
Summa5 955 092
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arbetsförmedlingens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Förvaltningskostnader för AF

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Uppdragsfinansierad verksamhet
Tjänsteexport5 7272 75530 94230 7481948 676
Belopp angivna i tkr

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

1. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader tillhandahålla vissa tjänster mot avgift enligt 4 § avgiftsförordningen (1992:191) utan begränsning av det som följer av andra stycket i nämnda paragraf. Detta gäller under en övergångsperiod under 2010 rehabiliteringstjänster för döv-, hörsel- eller synskadade samt administrativa tjänster enligt avtal mellan Arbetsförmedlingen och bolaget Arbetslivsresurs AB.

2. Arbetsförmedlingen får under anslaget 1:2 Bidrag till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd fatta beslut som innebär ekonomiska åtaganden som medför framtida behov av anslag utan särskilt bemyndigande.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

1. Utgifter av förvaltningskaraktär får inte belasta andra anslag än 1:1 Arbetsförmedlingens förvaltningskostnader om inte regeringen särskilt beslutar annat.

2. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd för nystartsjobb i form av skattenedsättningar redovisas mot inkomsttitel 9728, Nystartsjobb.

3. Rättelser i form av återkrav för beslut om anställningsstöd i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9711, Anställningsstöd.

4. Rättelser i form av återkrav för beslut om utbildningsvikariat i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9722, Stöd till utbildningsvikariat.

5. Rättelser i form av återkrav för beslut om stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare i form av skattekreditering redovisas mot inkomsttitel 9719, Stöd till skyddad anställning hos offentliga arbetsgivare.

6. Arbetsförmedlingen får lämna uppdrag till Skatteverket om skattekreditering för nystartsjobb.

7. Återbetalning av näringshjälp i form av lån ska redovisas mot inkomsttitel 4516, Återbetalning av utgivna startlån och bidrag.

8. Från Europeiska socialfonden inbetalade medel avseende programperioden 2000–2006 redovisas mot inkomsttitel 6412, Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000–2006 undertitel 001 Mål 3 och Equal.

9. Arbetsförmedlingens gemensamma kostnader ska fördelas månadsvis på den avgiftsfinansierade verksamheten.

På regeringens vägnar
Sven-Otto Littorin
Marianne Wigselius
Kopia till

Statsrådsberedningen
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Justitidepartementet
Kulturdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Socialdepartementet
Utbildningsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagens arbetsmarknadsutskott/Kansliet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen
Svenska ESF-rådet
Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering
Verket för näringslivsutveckling
Arbetsmiljöverket
Arbetslöshetskassornas Samorganisation
Statens trygghetsnämnd
Sveriges Kommuner och Landsting
Försäkringskassan
Statens skolverk
Statistiska centralbyrån