Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:12

2009-12-17
UF2009/83257/USTYR
(delvis)
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa, ap. 10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa 
Riksdagen har beslutat om  anslaget 2:1 Reformsamarbete i Östeuropa för budgetåret 2010  (prop. 2009/10:1, utg.omr. 07, bet. 2009/10:UU2, rskr. 2009/10:88).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

2:1

Reformsamarbete i Östeuropa (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten16 000
ap.10Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa (ram)16 000

Villkor för anslag 2:1

ap.10 Kärnteknisk säkerhet och strålskydd i Östeuropa

Medlen avser samarbete inom reaktorsäkerhets- och icke spridningsområdet, inom strålskydds- och beredskapsområdet samt hantering av radioaktivt avfall i Ukraina. Medlen avser också samarbete inom strålskydds- och beredskapsområdet och icke spridningsområdet i Georgien. Avslutande insatser får göras i Armenien. Därtill får viss finansiering användas till initiala kontakter med Moldavien.

Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas för samarbete med Georgien, Armenien och Moldavien.

Av anslagsposten får högst 4 500 000 kronor användas för förvaltningskostnader. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:1 Reformsamarbete i Östeuropa
ap.106 0003 0002 0002012
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Gunilla Carlsson
Gun Nilsson Taxell
Kopia till

SB
UD EC
UD USTYR
UD RS
UD EKO
UD Presschefen
Fi BA
M Mk
Riksdagen utrikesutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret