Försvarsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2009-12-17
Fö2009/113/EPS
(delvis)
Fö2009/2385/EPS m.fl.
Se bilaga 1
Försvarshögskolan
Box 27805
115 93 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:7
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Officersutbildning m.m. för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:104).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Forskning och analysstöd för regeringens behov

Försvarshögskolan ska stödja utformningen av svensk försvars- och säkerhetspolitik samt utformningen och utvecklingen av samhällets krisberedskap genom att bedriva kvalitativ och relevant verksamhet som underlag för regeringens arbete.

Försvarshögskolan ska för regeringens behov genomföra verksamhet inom följande kompetensområden; säkerhetspolitisk forskning, forskning och strategisk analys, forskning inom det folkrättsliga området, statsvetenskaplig forskning med inriktning mot krishantering och internationell samverkan, forskning med inriktning mot fredsfrämjande verksamhet samt forskning om försvarspolitik. 

Närmare inriktning av verksamheten ska ske i dialog mellan Regeringskansliet (Försvarsdepartmentet) och Försvarshögskolan. I samband med att budgetunderlaget inlämnas ska förslag till inriktning och omfattning för verksamheten lämnas till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet) samt förslag om projekt inom föreslagen inriktning. Senast den 14 oktober 2010 ska Försvarshögskolan inkomma med förslag på detaljerade projektplaner för budgetåret 2011 till Regeringskansliet (Försvarsdepartementet).

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

1:7

Officersutbildning m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Försvarshögskolan275 452
ap.1Försvarshögskolan (ram)275 452

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Försvarshögskolan

Anslaget disponeras av Försvarshögskolan för utgifter i samband med genomförandet av det treåriga officersprogrammet m.m. Vidare finansierar anslaget forskning och utveckling m.m. inom vissa av högskolans kompetensområden samt utveckling av officersutbildningen på grundnivå. Anslaget finansierar även kurser inom ramen för Partnerskap för fred (PFF) samt viss forskning och analysstöd för regeringens behov.  

1. Högst 198 000 000 kronor får användas för officersutbildning på grundnivå. 

2. Högst 7 900 000 får användas för att säkerställa kvalitetsutvecklingen av officersutbildning på grundnivå.

3. Högst 18 800 000 kronor får användas för övergripande ämnesansvar för officersutbildningens ämnen.  

4. Högst 16 800 000 kronor får användas för forskning och utveckling m.m. inom officersutbildningens ämnen där högskolans kompetens är unik. 

5. Högst 14 500 000 kronor får användas för finansiering av forskarutbildning inom officersutbildningens ämnen. 

6. Högst 7 400 000 kronor får användas för utveckling av den vetenskapliga grunden för officersutbildning på grundnivå. 

7. Högst 11 400 000 kronor får användas för forskning/analysstöd för regeringens behov. 

8. Högst 1 800 000 kronor får användas för genomförande och planering av utbildningsverksamhet inom ramen för Partnerskap för fred.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:7 Officersutbildning m.m.
ap.18 2643 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Försvarshögskolans räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2522 954
2010-02-2522 954
2010-03-2522 954
2010-04-2522 954
2010-05-2522 954
2010-06-2522 954
2010-07-2522 954
2010-08-2522 954
2010-09-2522 954
2010-10-2522 954
2010-11-2522 954
2010-12-2522 958
Summa275 452
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Försvarshögskolans disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:7 ap.1Försvarshögskolan
På regeringens vägnar
Sten Tolgfors
Marie Gustafsson
Kopia till

Riksdagen; FöU
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet; SI, EPS, SSK
Finansdepartementet; BA
Utbildningsdepartementet; UH
Försvarsmakten
Totalförsvarets forskningsinstitut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Civilingenjörsförbundet
Officersförbundet
SACO
SECO
Statstjänstemannaförbundet
Sveriges reservofficersförbund

Bilaga 1 till Regeringsbeslut 9, 2009-12-17

Diarienummerförteckning

Fö2009/113/EPS
(delvis)
Fö2009/2385/EPS
(delvis)