Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
II:10

2009-12-21
UF2009/89023/FIM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 2:3 Exportfrämjande verksamhet
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:3 Exportfrämjande verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:147).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

2:3

Exportfrämjande verksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet155 000
ap.1Exportrådet (ram)155 000
Disponeras av regeringen7 000
ap.4Till regeringens disposition (ram)7 000
Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet46 889
ap.2Till Regeringskansliets disposition (ram)13 889
ap.3Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU (ram)3 000
ap.5Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai (ram)20 000
ap.6Projektexportfrämjande (ram)10 000

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Exportrådet

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet och ska utbetalas till Sveriges exportråd med en tolftedel per månad. Regeringen har i särskilt beslut angivit riktlinjer för Sveriges exportråds verksamhet för budgetåret 2010.

ap.2 Till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för näringslivsfrämjande åtgärder, främst i samarbete med utrikesrepresentationen, på strategiska marknader och områden.

ap.3 Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet NSU

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för insatser till stöd för Sverigeprofilering genom Nämnden för Sverigefrämjande i utlandet, NSU. Beloppet utbetalas till NSU efter rekvisition.

ap.4 Till regeringens disposition

Anslagsposten disponeras av regeringen för näringslivsfrämjande på strategiska marknader och områden, exportutveckling, förstärkt närvaro i ekonomiskt särskilt dynamiska regioner, importfrämjande samt särskilda handelsfrämjande och handelspolitiska åtgärder.

ap.5 Världsutställningen EXPO 2010 i Shanghai

Anslagsposten disponeras för statens andel av kostnaderna för Sveriges deltagande i världsutställningen Expo 2010 i Shanghai.

ap.6 Projektexportfrämjande

Anslagsposten disponeras av Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) för projektexportfrämjande insatser. Med projektexportfrämjande insatser avses projektförberedande och projektunderstödjande insatser genom exempelvis förstudier, utbildningsinsatser och kontaktbyggande åtgärder. Verksamheten skall bedrivas i nära samråd med Sveriges exportråd samt relevanta institutioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.114 600Inget0
ap.21 540Inget0
ap.30Inget0
ap.4347Inget0
ap.50Allt0
ap.6019 8570
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
2:3 Exportfrämjande verksamhet
2:3 ap.2.12:3 ap.2100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:3 Exportfrämjande verksamhet
ap.2.1ram
ap.2.2ram
På regeringens vägnar
Ewa Björling
Kerstin Nordlund Malmegård
Kopia till

SB SAM
UD UrH
UD AF
UD AME
UD ASO
UD EC
UD EU
UD MENA
UD FIM NSU
UD PIK
UD RS
UD PLAN
UD EKO
FI BA
N ENT
N FIN
N MK
N RT
FA EK RED
FA INFO
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Sveriges Exportråd