Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 18

2009-12-17
N2009/8117/FIN
N2009/9750/KLS (delvis)
Verket för innovationssystem
Mäster Samuelsgatan 56
101 58 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Verket för innovationssystem inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om Verket för innovationssystems verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Verket för innovationssystem (Vinnova) och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapporteringskrav

 Forskning, utveckling och innovation

Vinnova ska redovisa

  • på vilka grunder prioriteringar mellan olika insatser genomförts och vilken roll framsyn, effektlogikprövning, uppföljning, utvärdering och effektanalyser spelat,
  • de samverkansprogram med näringslivet som delfinansieras via anslaget för utvecklingsprogram för ökad konkurrenskraft samt övriga strategiska forskningsprogram (fordon, flyg m.fl.),  
  •  direkta och indirekta förändringar av forskningsfinansieringen mot bakgrund av de strategiska satsningar som skett inom ramen för propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50, rskr. 2008/09:160, bet. 2008/09:UbU4).  Vinnova ska särskilt redovisa de förstärkningar som skett inom områdena produktionsteknik, transport, flyg samt säkerhet och krisberedskap.

  • hur myndigheten förbättrar sina insatser för små och medelstora företag, och deras samlade insatser för dessa aktörer. 

Strategi och analys 

Vinnova ska redovisa hur myndigheten med hjälp av internationellt ledande forskning och praxis arbetat med att utveckla indikatorer för att värdera utvecklingen av svenska innovationssystem.

Internationellt forskningsarbete 

Regeringen gör en genomgång av samarbetet med samtliga länder med vilka Sverige har ett mellanstatligt avtal om forskningssamarbete. Vinnova ska mot denna bakgrund redovisa och kommentera den samverkan som myndigheten har, eller förbereder, och som är av större långsiktig eller strategisk betydelse, med samarbetsparter i  Indien, Japan och Sydkorea. Redovisningen ska, när så är möjligt, innefatta en kortfattad redogörelse för resultaten av samarbetet.

Övriga återrapporteringskrav

Vinnova ska redovisa prognoser för 2010 - 2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010.

2

Organisationsstyrning

1. En årlig omprövning av verksamheten och dess inriktning ska ske genom att minst en fjärdedel av myndighetens verksamhet blir föremål för omprövning och nya beslut. Vinnova ska redovisa resultatet. Verksamheten i sin helhet ska ha omprövats under en fyraårsperiod.

2. För EU-samarbete och internationellt arbete ska Vinnova särskilt:

  • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet i EU:s sjunde ramprogram för forskning och utveckling inom områdena IT, Nanoteknik/material/produktion, Transport, Säkerhet, Små och medelstora företag samt Kunskapsregioner,
  • bistå Regeringskansliet i programkommittéarbetet med EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation. Vinnova ska ha ett huvudansvar för delprogram 2, IT, samt delta i delprogram 1, Entreprenörskap och innovation. Vinnova ska komplettera Tillväxtverket i de delar av delprogram 1 som rör innovation exempelvis genom utbildningar för Enterprise Europe-nätverkets regionala organisation, samt 
  • företräda staten i medlemskapet i relevanta EG-artikel 171 och 169 samarbeten.

3. Vinnova ska bistå RISE Research Institutes of Sweden Holding AB i arbetet att ta fram ett effektuppföljningssystem för institutens strategiska kompetensmedel.  

4. Vinnova ska bistå Utredningen om förutsättningar och åtgärder för ökad tillämpning av innovationsupphandling i Sverige (dir. 2009:104) med erforderlig kompetens och underlag utifrån myndighetens egna erfarenheter, analyser och överväganden.

5. I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation  (prop. 2008/09:50) ska bidrag till forskningsprojekt vid universitet och högskolor omfatta medel för de direkta och de indirekta kostnaderna i samma proportioner som beräknats för projektet i sin helhet. Avsikten är därvid inte att åstadkomma en generell höjning av statliga myndigheters finansiering av de indirekta kostnaderna, utan att den ska anpassas till den faktiska situationen i det enskilda fallet.

Vinnova ska återrapportera omfattningen och erfarenheten av detta.

3

Uppdrag

Pågående uppdrag

1. Vinnova ska genomföra minst två effektutvärderingar avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och eventuellt dess företrädare medfört. Myndigheten ska också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2010. 

2. Vinnova ska rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling. Rapporten ska redovisa och kommentera statistiska uppgifter om det svenska deltagandet fördelat på program och organisationstillhörighet samt beskriva förändringen över tid. Där så är möjligt ska finansiella uppgifter och uppgifter om Sveriges mest frekventa samarbetsländer redovisas. Rapporten ska stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2010.  

3. Vinnova ska leda ett havsmiljörelaterat pilotprojekt för småföretagsnätverks- och klustersamverkan i Östersjöregionen i enlighet med propositionen ”En sammanhållen svensk havspolitik” (prop. 2008/09:170). Vinnova ska informera Naturvårdsverket och Tillväxtverket om genomförandet av uppdraget. En slutrapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet och Miljödepartementet) senast den 30 juni 2011.  

4. Vinnova ska i samverkan med Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande samt näringslivet, efter samråd med övriga berörda forskningsfinansiärer, utforma och genomföra ett tvärvetenskapligt forskningsprogram inom livsmedelsområdet. Utgångspunkten för finansieringen bör vara att näringslivet svarar för minst hälften av totalkostnaden.

5. Vinnova ska bidra till det utvecklingsprojekt för utveckling av mätstationer i flygplan för att mäta luftföroreningar i rökgaser från fartyg (Identification of Gross Polluting Ships, IGPS), som Chalmers tekniska högskola genomför, i enlighet med det förslag som redovisades i propositionen En sammanhållen svensk havspolitik (prop. 2008/09:170). 

Nya uppdrag

1. Vinnova ska genomföra minst två effektutvärderingar med fristående bedömare avseende olika insatser. De insatser som analyseras ska vara av budget- och verksamhetsmässig betydelse. Effektanalyserna ska omfatta beräkningar av de effekter i form av hållbar tillväxt  och förnyelse som FoU-stödet från myndigheten och eventuellt dess företrädare medfört. Myndigheten ska också analysera hur insatsformer och bedömningskriterier påverkat resultaten. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 22 februari 2011.

2. Vinnova ska rapportera det svenska deltagandet i EU:s ramprogram för forskning och utveckling. Aktuella statistiska uppgifter om deltaganden och godkända medel ska beskrivas och kommenteras. Rapporteringen ska utgå ifrån de aspekter som myndigheten bedömer vara mest relevanta för att stödja regeringens arbete med EU:s forskningssamarbete. Utgångspunkt för rapportering ska vara utfallet för Sverige i relation till andra länderas utfall inom EU:s ramprogram för forskning och utveckling.  Svenska aktörers organisationstillhörighet och samarbetsmönster ska särskilt utredas.  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet med kopia till Utbildningsdepartementet) senast den 22 februari 2011.

3. Vinnova ska redovisa hur myndigheten bidrar till
  • att stärka förutsättningarna för ökad tjänsteinnovation i den svenska ekonomin,
  • ökade kunskaper om vad som skapar tjänsteinnovation, samt
  • att stärka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan aktörer i akademi, näringsliv och offentlig sektor inom detta område.

Redovisningen ska göras utifrån bl.a. gjorda satsningar av relevans för tjänsteinnovation i privat och offentlig tjänstesektor samt i industrin. Vinnova ska också redovisa förslag till myndighetens fortsatta arbete för att stärka förmågan till tjänsteinnovation i den svenska ekonomin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 10 april 2010.

4. Vinnova som en nationell aktör ska inom sitt verksamhetsområde ta fram en långsiktig intern strategi som ska vägleda myndigheten i dess arbete med regionala tillväxtfrågor. Strategin ska grunda sig i förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt på den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010.

5. Vinnova ska medverka i Nordiska Ministerrådets toppforskningsprogram om klimat, miljö och energi. Vinnova ska tillsammans med Statens Energimyndighet, Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande och Vetenskapsrådet finansiera forskning inom programmet med minst 21 miljoner kronor under 2010, för de fyra myndigheterna sammantaget.

6. Vinnova ska i samråd med Tillväxtverket ansvara för genomförandet av Nordiska Ministerrådets Globaliseringsprojekt Hälsa delprogram 7 "Innovation och entreprenörskap i hälso- och sjukvård" 2010 - 2012.

7. Vinnova ska analysera förutsättningarna för innovation inom de strategiska forskningsområdena beskrivna i propositionen Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50). Vinnova ska utifrån detta även ge en första rekommendation till hur innovationskraften kan öka.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:1

Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem142 567
ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader (ram)142 567

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader

Anslagsposten disponeras av Vinnova för finansiering av förvaltningskostnader.

1:2

Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling (Ramanslag)

Disponeras av Verket för innovationssystem1 903 795
ap.1Verket för innovationssystem (ram)1 903 795

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Verket för innovationssystem

Anslagsposten disponeras av Vinnova för behovsmotiverad forsknings- och utvecklingsverksamhet, utveckling av innovationssystemen, programanknutna kostnader och annan därtill relaterad verksamhet.

Enligt  forsknings- och innovationsproposition Ett lyft för forskning och innovation (prop. 2008/09:50) ska Vinnova använda minst 20 miljoner kronor för strategisk forskning inom produktionsteknik, 80 miljoner kronor för strategisk forskning inom transportområdet, 20 miljoner kronor för strategisk forskning inom flygområdet samt 20 miljoner kronor för strategisk forskning på säkerhet och krisberedskap.

Vinnova ska till Innovationsbron AB överföra minst 50 miljoner kronor för att Innovationsbron AB, i samråd med Vinnova, ska ansvara för utformning och drift av ett nationellt Inkubatorprogram. Vinnova ansvarar, efter samråd med Innovationsbron AB, för programmets utvärdering.

Stipendier för doktorander som är avsedda att vara ett alternativ till lön eller annan studiefinansiering får inte finansieras via anslaget.

I anslaget ingår medel för riksmätplatser och dithörande verksamhet vid SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB.

Vinnova ska använda minst 4 miljoner kronor till den  utlandsbaserade verksamheten vid Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser. Dessa ska användas för av Vinnova formulerade uppdrag med syfte att konkret stödja Vinnovas verksamhet och mål.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
ap.14 2773 %0
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.157 1143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:2 Verket för innovationssystem: Forskning och utveckling
ap.12 000 0001 000 0001 000 0002015
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)26 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Verket för innovationssystems räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2511 881
2010-02-2511 881
2010-03-2511 881
2010-04-2511 881
2010-05-2511 881
2010-06-2511 881
2010-07-2511 881
2010-08-2511 881
2010-09-2511 881
2010-10-2511 881
2010-11-2511 881
2010-12-2511 876
Summa142 567
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Verket för innovationssystems disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Verket för innovationssystem: Förvaltningskostnader
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Johanna Carnö
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Socialdepartementet/SK
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/BA
Utbildningsdepartementet/F
Jordbruksdepartementet/LB och JFS
Näringsdepartementet/KLS, E, ENT, RT och TR
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap
Ekonomistyrningsverket
länsstyrelserna
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande
Naturvårdsverket
Tillväxtverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Statens energimyndighet
Vägverket
Banverket
Innovationsbron AB
RISE
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorganet i Uppsala län
Samverkansorganet i Södermanlands län
Samverkansorganet i Östergötlands län
Samverkansorganet i Jönköpings län
Samverkansorganet i Kronobergs län
Samverkansorganet i Kalmar län
Samverkansorganet i Gotlands län
Samverkansorganet i Blekinge län
Samverkansorganet i Hallands län
Samverkansorganet i Värmlands län
Samverkansorganet i Örebro län
Samverkansorganet i Dalarnas län
Samverkansorganet i Gävleborgs län
Samverkansorganet i Västerbottens län