Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
50

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:2, 2:1, 3:4, 7:3, 8:2, 8:4, 8:7, 10:1, 11:2, 11:3 och 13:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:2, anslaget 2:1, anslaget 3:4, anslaget 7:3, anslaget 8:2, anslaget 8:4, anslaget 8:7, anslaget 10:1, anslaget 11:2, anslaget 11:3 och anslaget 13:1 för budgetåret 2010. (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

1:2

Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet13 400
ap.6Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet (ram)10 400
ap.7Bidrag till att främja kulturella och kreativa näringar (ram)3 000

Villkor för anslag 1:2

ap.6 Bidrag till allmän kulturverksamhet - del till Kammarkollegiet

Medlen utbetalas i enlighet med regeringsbeslut.

ap.7 Bidrag till att främja kulturella och kreativa näringar

Medlen utbetalas i enlighet med regeringsbeslut.

2:1

Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 017 719
ap.1Operan (ram)427 407
ap.2Dramaten (ram)216 352
ap.3Riksteatern (ram)264 798
ap.4Svenska rikskonserter (ram)62 935
ap.5Dansens hus (ram)25 514
ap.6Drottningholms slottsteater (ram)10 718
ap.7Voksenåsen (ram)9 995

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Operan

Operan får använda 1,5 miljoner kronor av bidraget för uppdraget att analysera förutsättningarna och föreslå nya former för samverkan mellan landets operainstitutioner. 

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Operan den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Operan om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 17 december 2009.

Operan ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.2 Dramaten

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Dramaten den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Dramaten om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 17 december 2009.

Dramaten ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.3 Riksteatern

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Riksteatern den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Riksteatern om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 17 december 2009.

Riksteatern ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.4 Svenska rikskonserter

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Svenska rikskonserter engångsvis efter rekvisition. Kammarkollegiet ska i samband med utbetalningen erinra Svenska rikskonserter om de mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 17 december 2009.

Svenska rikskonserter ska betala pensionspremier enligt förordningen (1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar.

ap.5 Dansens hus

Kammarkollegiet ska betala ut en tolftedel av bidraget till Dansens hus den 22 i varje månad. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden på grund av den utbetalande bankens rutiner.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Dansens hus om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet den 17 december 2009.

ap.6 Drottningholms slottsteater

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget, efter rekvisition, till Stiftelsen Drottningholms teatermuseum. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2010. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2010.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Drottningholms teatermuseum om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet daterat den 17 december 2009.

ap.7 Voksenåsen

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget, efter rekvisition, till Voksenåsen. Kammarkollegiet får dock högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2010. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juni 2010.

Kammarkollegiet ska i samband med den första utbetalningen erinra Voksenåsen om de villkor, mål, återrapporteringskrav och uppdrag som framgår av det särskilda regeringsbeslutet daterat den 17 december 2009.

3:4

Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet16 229
ap.1Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR (ram)7 458
ap.2Utgivning av lättläst litteratur (ram)8 771

Villkor för anslag 3:4

ap.1 Utgivning av Nyhetstidningen 8 SIDOR

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2010.

Av anslagsposten ska minst 500 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa nyheter för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

ap.2 Utgivning av lättläst litteratur

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur (Centrum för lättläst) efter rekvisition. Av anslagsbeloppet får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2010.

Av anslagsposten ska minst 1 500 000 kronor användas för att främja och öka utbudet av lättlästa böcker för skolbruk, i samverkan med berörda aktörer.

7:3

Kyrkoantikvarisk ersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet460 000
ap.1Kyrkoantikvarisk ersättning (ram)460 000

Villkor för anslag 7:3

ap.1 Kyrkoantikvarisk ersättning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen engångsvis, efter rekvisition, till Svenska kyrkan som har att fördela medlen i enlighet med 4 kap. 16 § lagen (1998:950) om kulturminnen m.m.

Kammarkollegiet ska i samband med utbetalningen erinra Svenska kyrkan om villkor och återrapporteringskrav.

Svenska kyrkan ska senast den 1 april 2010 lämna en en redovisning av medlens användning 2009 till Kulturdepartementet. För verksamheten 2010 ska Svenska kyrkan lämna en redovisning av medlens användning senast den 1 april 2011. Ytterligare krav på redovisning framgår av den överenskommelse i frågor som rör de kulturhistoriska värdena inom Svenska kyrkan som träffats mellan staten och Svenska kyrkan (dnr Ku2004/470/Ka och Ku/2002/2531/Ka).

8:2

Centrala museer: Stiftelser (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet234 574
ap.1Stiftelsen Nordiska museet (ram)109 010
ap.2Stiftelsen Skansen (ram)66 887
ap.3Stiftelsen Tekniska museet (ram)44 669
ap.4Stiftelsen Arbetets museum (ram)14 008

Villkor för anslag 8:2

ap.1 Stiftelsen Nordiska museet

Kammarkollegiet ska utbetala medlen med en tolftedel den 22 i varje månad till Stiftelsen Nordiska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.2 Stiftelsen Skansen

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Skansen. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Tekniska museet

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Tekniska museet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

I bidraget ingår medel för hyres-, drifts- och underhållskostnader för samtliga byggnader och tillhörande markområden på Norra Djurgården som utnyttjas av Tekniska museet.

ap.4 Stiftelsen Arbetets museum

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av medlen den 22 i varje månad till Stiftelsen Arbetets museum. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

8:4

Bidrag till vissa museer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet42 947
ap.1Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet (ram)9 612
ap.2Stiftelsen Drottningsholms teatermuseum (ram)0
ap.3Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem (ram)3 807
ap.4Stiftelsen Thielska galleriet (ram)2 832
ap.5Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna (ram)12 864
ap.6Nobelmuseet (ram)4 952
ap.7Föreningen Svensk Form (ram)2 748
ap.8Röhsska museet (ram)1 002
ap.9Riksförbundet Sveriges museer (ram)1 500
ap.10Stiftelsen Strindbergsmuseet (ram)581
ap.11Stiftelsen Judiska museet (ram)602
ap.12Bildmuseet (ram)743
ap.13Zornsamlingarna (ram)204
ap.15Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum (ram)500
ap.16Bidrag till vissa museer (ram)1 000

Villkor för anslag 8:4

ap.1 Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Dansmuseifonden för Dansmuseet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.3 Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.4 Stiftelsen Thielska galleriet

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Thielska galleriet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.5 Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna ska använda 4 720 000 kronor för satsningen Kulturarvs-IT.

ap.6 Nobelmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala en tolftedel av bidraget den 22 i varje månad till Nobelmuseet. Kammarkollegiet får dock betala ut bidraget tidigare om bidragsmottagaren på grund av den utbetalande bankens administrativa rutiner inte kan fullgöra löneutbetalning den 25 i månaden.

ap.7 Föreningen Svensk Form

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget efter rekvisition till Föreningen Svensk Form. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2010. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2010.

ap.8 Röhsska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Röhsska museet efter rekvisition. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2010. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2010.

ap.9 Riksförbundet Sveriges museer

Medlen får endast disponeras efter särskilt regeringsbeslut.

ap.10 Stiftelsen Strindbergsmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Strindbergsmuseet efter rekvisition. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2010. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2010.

ap.11 Stiftelsen Judiska museet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Stiftelsen Judiska museet efter rekvisition. Kammarkollegiet får utbetala högst 50 procent av bidraget före den 1 februari 2010. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2010.

ap.12 Bildmuseet

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Bildmuseet efter rekvisition. Kammarkollegiet får högst utbetala 50 procent av bidraget före den 1 februari 2010. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2010. 

ap.13 Zornsamlingarna

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget till Zornsamlingarna efter rekvisition.

ap.15 Ájtte Svenskt fjäll- och samemuseum

Kammarkollegiet ska utbetala bidraget efter rekvisition. Högst 50 procent av bidraget får utbetalas före den 1 februari 2010. Resterande 50 procent får utbetalas tidigast den 1 juli 2010.

ap.16 Bidrag till vissa museer

Medlen får endast disponeras efter särskilt regeringsbeslut.

I budgetpropositionen för 2009 har Nobelmuseet beräknats få ett tillskott med 1 miljon kronor från anslaget. En förutsättning för tillskottet är att en utökning av de nuvarande lokalerna kommer till stånd. I avvaktan på detta får medlen ej disponeras.

8:7

Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet80
ap.1Utställningsgarantier (ram)1
ap.2Inköp av vissa kulturföremål (ram)79

Villkor för anslag 8:7

ap.1 Utställningsgarantier

Den som anordnar en tillfällig utställning som ska visas i Sverige kan under vissa förutsättningar få en statlig utställningsgaranti enligt förordningen (1998:200) om statliga utställningsgarantier. Utställningsgaranti får även lämnas för svenska kulturmanifestationer utomlands. Statliga utställningsgarantier administreras av Statens kulturråd.

ap.2 Inköp av vissa kulturföremål

Anslagsposten får användas för inköp av kulturföremål som har sådant konstnärligt, historiskt eller vetenskapligt värde att det är av synnerlig vikt att de införlivas med offentliga samlingar. Beslut meddelas av regeringen efter förslag av vederbörande myndigheter.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet306 554
ap.1Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet (ram)185 000
ap.2Stöd till filmkulturella åtgärder (ram)121 554

Villkor för anslag 10:1

ap.1 Stöd till svensk filmproduktion m.m. - filmavtalet

För anslagsposten ska följande villkor gälla:

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen ska Kammarkollegiet erinra Svenska Filminstitutet om de villkor samt om de mål och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet från december 2009.

Anslagsposten ska användas i enlighet med 2006 års filmavtal, som med förlängningsavtal gäller för perioden 2006-2012.

ap.2 Stöd till filmkulturella åtgärder

För anslagsposten ska följande villkor gälla:

Kammarkollegiet ska betala ut medlen engångsvis, efter rekvisition, till Stiftelsen Svenska Filminstitutet. I samband med utbetalningen ska Kammarkollegiet erinra Filminstitutet om de villkor samt om de mål och återrapporteringskrav som framgår av det särskilda regeringsbeslutet från december 2009.

Stöd till regionala resurscentrum

Stödet ska fördelas av Filminstitutet enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet. Filminstitutet ska besluta om fördelningen av stöd till följande regionala resurscentrum för film och video: Film i Dalarna, Film i Skåne, Film i Värmland, Film i Väst, Film i Västerbotten, Film i Västernorrland, Filmpool Jämtland, Filmpool Nord, Reaktor Sydost, Film i Halland, Film på Gotland, Film i Västmanland, Film i Sörmland, Film i Uppland, Film i Örebro län, Film Stockholm, Film i Gävleborg, Film i Jönköpings län samt Film i Öst.

Bidrag lämnas i form av stödenheter. En stödenhet är 100 000 kronor. Delar av stödenheter kan lämnas.

Regionala tillväxtprogram

Filminstitutet får medverka till finansieringen av de regionala tillväxtprogrammen.

Stöd till film i skolan

För att stöd ska ges krävs att bidrag lämnas från landsting, kommun eller annan huvudman med ett belopp som minst motsvarar det statliga stödbeloppet.

Stöd till Filmarkivet Grängesberg

Av anslagsposten ska minst 7 500 000 kronor användas för verksamhet vid Filmarkivet i Grängesberg.

11:2

Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet21 963
ap.2Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m. (ram)11 173
ap.4Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet (ram)10 200
ap.3Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland (ram)590

Villkor för anslag 11:2

ap.2 Sveriges Television AB för överföring av programkanal m.m.

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget till Sveriges Television AB efter rekvisition.

Av anslagsposten får högst 25, 50 respektive 75 procent utbetalas före den 1 april, den 1 juli respektive den 1 oktober 2010.

ap.3 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland

Medlen får endast disponeras efter särskilda regeringsbeslut.

ap.4 Sverigefinska Riksförbundet för sändningsverksamhet

Kammarkollegiet ska betala ut bidraget efter rekvisition från Sverigefinska Riksförbundet.

11:3

Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet466
ap.2Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete (ram)466

Villkor för anslag 11:3

ap.2 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete

Medlen ska användas för bidrag till det arbete som pågår inom ramen för Europeiska Audiovisuella Observatoriet. Kammarkollegiet ska utbetala medlen efter rekvisition.

13:1

Stöd till idrotten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 204 851
ap.1Bidrag till internationellt samarbete m.m. (ram)1 551
ap.2Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet (ram)1 091 300
ap.4Insatser mot dopning (ram)26 000
ap.5Bidrag till idrottsforskning (ram)16 000
ap.6Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan (ram)41 000
ap.8Bidrag för olympisk och paralympisk verksamhet (ram)29 000

Villkor för anslag 13:1

ap.1 Bidrag till internationellt samarbete m.m.

Medlen ska utbetalas i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

ap.2 Verksamhet av gemensam natur inom idrottsrörelsen samt bidrag till lokal barn- och ungdomsverksamhet

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal. 

Av anslagsposten har medel beräknats för barn- och ungdomsverksamhet, verksamhet som stärker idrottsutövares internationella konkurrenskraft samt ett kompetenscentrum för internationella idrottsevenemang.

Riksidrottsförbundet ska avsätta behövliga medel för förbundets egna förvaltningskostnader för anslaget.

Medel som inte förbrukas under 2010 för de angivna ändamålen ska återbetalas till Kammarkollegiet.

ap.4 Insatser mot dopning

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal.

Medel som inte förbrukas under 2010 för de angivna ändamålen ska återbetalas till Kammarkollegiet.

Av anslagsposten har 1 500 000 kronor beräknats för medfinansiering av Dopinglaboratoriet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge samt 1 500 000 kronor för medfinansiering av Dopingjouren vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge.

ap.5 Bidrag till idrottsforskning

Kammarkollegiet ska ubetala medlen till Riksidrottsförbundet efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal.

Medel som inte förbrukas under 2009 för de angivna ändamålen ska återbetalas till Kammarkollegiet.

Anslagsposten har beräknats som bidrag till Centrum för idrottsforskning för forskning och uppföljning av statens stöd till idrotten.

ap.6 Bidrag till specialidrott inom gymnasieskolan

Kammarkollegiet ska utbetala medlen till Riksidrottsförbundet efter rekvisition med en fjärdedel per kvartal.

Medel som inte förbrukas under 2010 för de angivna ändamålen ska återbetalas till Kammarkollegiet.

ap.8 Bidrag för olympisk och paralympisk verksamhet

Kammarkollegiet ska utbetala efter rekvisition till Riksidrottsförbundet med en fjärdedel per kvartal.

Av dessa medel utgör 23 000 000 kronor bidrag till Sveriges Olympiska Kommitté för administration samt förberedelser och deltagande i olympiska spel. Vidare utgör 6 000 000 kronor bidrag till Svenska Handikappidrottsförbundet för förberedelser och deltagande i Paralympics.

Riksidrottsförbundet ska lämna en redovisning av bidragens användning till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 31 mars 2011. Av redovisningen ska framgå vilken verksamhet som genomförts med stöd av bidraget. Den ekonomiska redovisningen ska vara styrkt av en revisor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
ap.603 %0
ap.70Inget0
2:1 Bidrag till Operan, Dramaten, Riksteatern, Dansens Hus, Svenska rikskonserter, Drottningholms slottsteater och Voksenåsen
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
3:4 Bidrag till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur
ap.10Inget0
ap.20Inget0
7:3 Kyrkoantikvarisk ersättning
ap.10Inget0
8:2 Centrala museer: Stiftelser
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
8:4 Bidrag till vissa museer
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
ap.90Inget0
ap.100Inget0
ap.110Inget0
ap.120Inget0
ap.130Inget0
ap.150Inget0
ap.160Inget0
8:7 Statliga utställningsgarantier och inköp av vissa kulturföremål
ap.10Inget0
ap.20Inget0
10:1 Filmstöd
ap.10Inget0
ap.20Inget0
11:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
11:3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete
ap.20Inget0
13:1 Stöd till idrotten
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:2 Bidrag till allmän kulturverksamhet, utveckling samt internationellt kulturutbyte och samarbete
1:2 ap.81:2 ap.7100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
8:4 Bidrag till vissa museer
ap.14ram
11:2 Utbyte av TV-sändningar mellan Sverige och Finland
ap.1ram
11:3 Bidrag till dokumentation om den mediepolitiska utvecklingen och till europeiskt mediesamarbete
ap.1ram
13:1 Stöd till idrotten
ap.7ram
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Ari Niemelä
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/OFA SF
Utbildningsdepartementet/F
Socialdepartementet/FH
Socialdepartementet/ST
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksantikvarieämbetet
Riksteatern
Svenska rikskonserter
Stiftelsen Dansens hus
Kungliga Operan AB
Kungliga Dramatiska teatern AB
Stiftelsen Drottningholms teatermuseum
Voksenåsen A/S
Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur, Centrum för lättläst
Talboks- och punktskriftsbiblioteket
Svenska kyrkan
Stiftelsen Nordiska museet
Stiftelsen Tekniska museet
Stiftelsen Skansen
Stiftelsen Arbetets museum
Stiftelsen Dansmuseifonden
Stiftelsen Carl och Olga Milles Lidingöhem
Stiftelsen Thielska galleriet
Zornsamlingarna
Bildmuseet
Röhsska museet
Stiftelsen Föremålsvård i Kiruna
Stiftelsen Judiska museet
Stiftelsen Strindbergsmuseet
Föreningen Svensk Form
Stiftelsen Svenska Filminstitutet
Film i Dalarna
Film i Halland
Film i Skåne
Film i Sörmland
Film i Uppland
Film i Värmland
Film i Väst
Film i Västerbotten
Film i Västernorrland
Film i Västmanland
Filmpool Jämtland
Filmpool Nord
Film på Gotland
Film Stockholm
Reaktor Sydost
Film i Gävleborg
Film i Jönköpings län
Film i Öst
Film i Örebro län
Filmarkivet i Grängesberg
Sveriges Television AB
Sverigefinska riksförbundet
Riksförbundet Sveriges museer
Ájtte Svenskt Fjäll- och samemuseum
Centrum för idrottsforskning
Sveriges Riksidrottsförbund
Svenska Handikappidrottsförbundet
Sveriges Olympiska Kommitté
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge