Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
II 17

2009-12-10
N2009/9298/ITP
N2009/9577/KLS (delvis)
N2009/1938/ITP (slutlig) m.fl.
Se bilaga 1
Post- och telestyrelsen
Box 5398
102 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Post- och telestyrelsen inom utgiftsområde 22 Kommunikationer
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Post- och telestyrelsens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117 ).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Post- och telestyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Post- och telestyrelsens verksamhet ska bidra till målet för politiken för informationssamhället samt målet för IT-politiken, målet för sektorn för elektronisk kommunikation, det postpolitiska målet samt målet för grundläggande betaltjänster.

Avgiftsuttag

Post- och telestyrelsen ska i årsredovisningen redovisa avgiftsuttaget uppdelat på de lagar med stöd av vilka myndigheten tar ut avgifter för att bedriva sin verksamhet.

Utgiftsprognoser

Post- och telestyrelsen ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 i informationssystemet Hermes, enligt instruktioner från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. Redovisningen ska göras senast den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010.

3

Uppdrag

1. Bredbandsstrategi för Sverige

Regeringen beslutade den 2 november 2009 om en bredbandsstrategi för Sverige. Post- och telestyrelsen ska inom ramen för sin verksamhet arbeta för att målen för strategin ska nås.

För att regeringen ska kunna följa arbetet med strategin ska myndigheten till Regerinskansliet (Näringsdepartementet) redovisa arbetet senast i samband med årsredovisningen för 2010. Lägesrapporter ska lämnas senast den 31 maj 2010 och senast den 15 oktober 2010. Redovisningarna ska bl.a. omfatta arbetet med nedanstående uppdrag.

Myndigheten ska i enlighet med strategin ha följande uppdrag:

Ökad tillgång till bredband genom frekvenstilldelning

Post- och telestyrelsen ska, i samråd med relevanta myndigheter, utreda och ge förslag på hur tillgången till bredband kan säkerställas i alla delar av landet. Förslaget ska syfta till att främja uppfyllelsen av målet om att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband. Uppdraget ska fokusera på hur lämpliga frekvensband för elektroniska kommunikationer, med goda yttäckande egenskaper, kan användas för ökad tillgänglighet i områden som saknar tillgång till bredband eller har bredband med låg kapacitet och kvalitet. Uppdraget ska inte omfatta de frekvensband som i dag används för radio och tv-sändningar. 

Exempelvis kan det handla om att sätta täckningkrav i Post- och telestyrelsens kommande tilldelningar av lämpliga frekvensband eller omfördela lämpligt frekvensutrymme som idag används för annan användning till trådlöst bredband.   

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 5 mars 2010. 

Uppföljning och analys av tillgängligheten till IT-infrastruktur

Post- och telestyrelsen ska beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till infrastruktur, respektive tjänster för elektronisk kommunikation. Översikten ska grunda sig i en geografisk kartläggning av de områden där det finns respektive saknas förutsättningar för tillgång till IT-infrastruktur. Tillgången ska redovisas särskilt i förhållande till målen i Bredbandsstrategi för Sverige. 

Översikten ska även innehålla en bedömning av hur tillgången till IT-infrastruktur kommer att utvecklas framledes med hänsyn till teknisk och marknadsmässig utveckling.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 maj 2011.

Uppföljning och analys av bredbandsstrategin

Målen och insatsområdena i bredbandsstrategin bör följas upp utifrån utvecklingen på marknaden. Post- och telestyrelsen ska därför, efter samråd med relevanta myndigheter, ta fram ett förslag till hur utvecklingen mot målen i strategin kan följas upp. Myndigheten bör därvid även beakta kommande utvärderingar av strategin. Utgångspunkten är de insatsområden som regeringen har formulerat. En del av den löpande uppföljningen bör därför bestå i att följa de tekniska och marknadsmässiga förutsättningarna som är nödvändiga för att målen ska nås samt hur beslutade offentliga insatser påverkar utvecklingen. Post- och telestyrelsen ska därför definiera nyckelindikatorer, som löpande kan följas upp och som är av betydelse för måluppfyllelsen, i förslaget till uppföljning.

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 augusti 2010. 

Robusta elektroniska kommunikationer

Post- och telestyrelsen ska analysera och ge förslag till hur arbetet med robusta elektroniska kommunikationer kan vidareutvecklas för att motsvara samhällets och samhällsviktiga användares långsiktiga behov av robusta elektroniska kommunikationer. Åtgärder för robust elektronisk kommunikation kräver framförhållning och kontinuitet. Samma sak är nödvändig för att vidmakthålla den offentlig-privata samverkan som byggts upp under flera år. Vidare innebär samhällets ökande beroende av bredband att omfattningen av insatserna bör ses över.  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet)senast i samband med årsredovisningen för 2010.

Goda exempel på samverkan mellan privata och offentliga aktörer     

Post- och telestyrelsen ska beskriva exempel på regionala och lokala initiativ samt privat-offentlig samverkan som främjar utbyggnaden av bredband samt föreslå hur sådana initiativ kan främjas inom ramen för den marknadsbaserade inriktning som ska gälla enligt regeringens bredbandsstrategi. Tillgången till infrastruktur för bredband påverkas till stor del av geografiska och regionala förutsättningar. I dag finns flera exempel på regionala och lokala initiativ samt offentlig-privat samverkan som främjar utbyggnaden av infrastruktur. Det finns ett behov av att samla erfarenheterna och beskriva sådana exempel på samverkan. Syftet är att sprida erfarenheter från dessa projekt till andra delar i landet. Post- och telestyrelsen ska därför också redovisa en handlingsplan för hur myndigheten ska arbeta med spridningen av de goda exemplen. 

Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2010. 

Effektivare samordning kring planerade grävarbeten

Post- och telestyrelsen ska se över nuvarande former för planering av grävarbeten i offentlig och privat regi samt lämna förslag på förbättrad samordning, informationshantering och koordinering. Syftet är att underlätta samverkan mellan olika aktörer vid utbyggnad av infrastruktur och att öka konkurrensmöjligheterna på fysisk infrastrukturnivå i elektronisk kommunikation i samband med utbyggnad av nät för hög överföringshastighet.  Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj 2010. 

Bredband inom nuvarande uppdrag

Post- och telestyrelsen ska inom ramen för den ordinarie verksamheten bistå de myndigheter som har i uppdrag att hantera stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad av bredband enligt förordning (2008:81) om stöd till samtidig anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur och förordning (2007:481) om landsbygdsutvecklingsåtgärder.

Samhällsomfattande tjänster

Post- och telestyrelsen ska redovisa resulatet av myndighetens arbete för att säkerställa de samhällsomfattande tjänsterna samt en analys av om och i så fall hur förutsättningarna för samhällsomfattande tjänster ändras över tiden.

                                   

 

2 Strategi för myndighetens arbete med regionala tillväxtfrågor

Post- och telestyrelsen ska ta fram en långsiktig strategi som vägledning för myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet. Strategin ska grunda sig på förordningen (2007:713) om regionalt tillväxtarbete samt på den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 1 december 2010.

Kartläggning av IT-användning i små företag i olika typer av landsbygder

Regeringen har för avsikt att i regleringsbrevet för budgetåret 2010 avseende Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser (Tillväxtanalys) uppdra åt myndigheten att kartlägga små företags IT-användning i olika typer av landsbygder. Post- och telestyrelsen ska bistå Tillväxtanalys i arbetet med detta uppdrag.

3 Uppföljning och analys rörande posttjänster

Post- och telestyrelsen ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 april 2010

- beskriva och analysera den faktiska och möjliga tillgängligheten till posttjänster i landets alla delar,

- redovisa hur tillståndsvillkoret för postoperatörer har efterlevts,

- redovisa hur prisregleringen i 9 § postförordningen (1993:1709) har efterlevts,

- redovisa och analysera konkurrenssituationen på olika delmarknader inom postområdet, särskilt i fråga om hinder för marknadstillträde och de åtgärder som myndigheten vidtagit, samt

- redovisa arten och omfattningen av de klagomål från allmänheten som framförts till postoperatörer och till myndigheten.

4 Grundläggande betaltjänster

Post- och telestyrelsen ska främja och stimulera framväxt av marknadsdriven hantering av dagskassor för näringsidkare och ideella föreningar. Detta arbete ska bedrivas i samverkan med företrädare för marknadens aktörer och även berörda länsstyrelser samt andra berörda myndigheter och intressenter. I uppdraget ryms insatser för att underlätta och stimulera framväxt av frivilliga lösningar som tillhandahålls av marknadens aktörer. Post- och telestyrelsen ska i sitt arbete stödja och främja pågående initiativ av myndigheter, företag och andra berörda intressenter.  

Post- och telestyrelsen ska utreda och analysera hur grundläggande betaltjänster ska tillhandahållas, särskilt till äldre personer och personer med funktionsnedsättning i glesbygd, efter den 1 juli 2012. Post- och telestyrelsen ska analysera möjligheten att använda elektroniska kommunikationstjänster.  I uppdraget ingår att analysera möjligheten att initiera utvecklingsprojekt, som finansieras via anslaget 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade, med en sådan inriktning.

Uppdraget ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 21 maj 2010 och slutredovisas senast den 15 december 2010.

5 Östersjöstrategin

Europeiska rådet gav i december 2007 Europeiska kommissionen i uppdrag att till juni 2009 utarbeta en EU-strategi för Östersjöregionen. Sverige tog initiativ att prioritera Östersjöfrågorna inför ordförandeskapet i EU hösten 2009. Den 30 oktober 2009 antog Europeiska rådet EU:s strategi för Östersjöregionen.

Till strategin finns en handlingsplan där olika områden och konkreta projekt finns specificerade. Ett projekt där Sverige, enligt det förslag som presenterats, har tagit ett särskilt ansvar gäller radiospektrumfrågor. Inom ramen för detta ska Post- och telestyrelsen aktivt medverka i arbetet för harmonisering inom Östersjöregionen. Post- och telestyrelsen ska särskilt ansvara för specifika delar av strategin som framgår av det uppdrag som regeringen gav Post- och telestyrelsen den 3 december 2009.

6 Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Post- och telestyrelsen ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverket för 2009, dels med en prognos för 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

2:1

Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen38 456
ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter (ram)38 456
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

Anslagsposten 1 får användas för

- förvaltningskostnader för upphandling av samt ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning, för grundläggande betaltjänster, insatser inom området informationssäkerhet, rikscentralen för IT-incidenthantering samt åtgärder inom samhällets krisberedskap och civilt försvar för skydd av elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid, 

- finansiering av projekt och uppdrag vilka syftar till att förverkliga de delar avseende förtroende, tillgänglighet och säkerhet som beskrivs i regeringens proposition Från IT-politik för samhället till politik för IT-samhället (prop. 2004/05:175) samt delar av det IT-politiska handlingsprogrammet som beskrivs i regeringens tidigare proposition Ett informationssamhälle för alla (prop. 1999/2000:86), samt

- kostnader inom området kvalificerade elektroniska signaturer.

2:2

Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen148 749
ap.1Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning (ram)148 749
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Ersättning för särskilda tjänster för personer med funktionsnedsättning

Anslagsposten 1 får användas till utgifter i samband med upphandling av eller ersättning för, samt nödvändiga informationsinsatser för

- posttjänster och elektroniska kommunikationstjänster som bedöms vara av särskild vikt för personer med funktionsnedsättning,

- utsträckt posttjänst till äldre och personer med funktionsnedsättning i glesbygd,

- befordran av blindskrift,

- nummerupplysningstjänster och förmedlingstjänster för personer med funktionsnedsättning,

- fri sjukvårdsupplysning för texttelefonanvändare,

- särskilda utredningar till ett belopp om högst 3 000 000 kronor,

- utvecklingsprojekt med inriktning på IT-användning för personer med funktionsnedsättning hos Tal- och punktskriftsbiblioteket och andra myndigheter och organisationer, samt

- utvecklingsprojekt för ökad tillgänglighet, användbarhet och mångfald inom IT och elektronisk kommunikation samt elektroniska tjänster, såsom exempelvis användbarhet och tillgänglighet inom e-förvaltningen. Insatserna ska genomföras med berörda aktörer såsom exempelvis Myndigheten för handikappolitisk samordning (Handisam).

2:3

Grundläggande betaltjänster (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län2 000
ap.2Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna (ram)2 000
Disponeras av Post- och telestyrelsen44 500
ap.3Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen (ram)44 500
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet2 500
ap.1Till Regeringskansliets disposition för grundläggande betaltjänster m.m. (ram)2 500

Villkor för anslag 2:3

ap.1 Till Regeringskansliets disposition för grundläggande betaltjänster m.m.

Anslagsposten 1 får användas för uppföljning och upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.  

ap.2 Grundl. betaltj. - del till länsstyrelsen i Dalarna

Anslagsposten 2 får användas för bevakning av att det finns grundläggande betaltjänster som svarar mot samhällets behov. Anslaget får användas för de uppgifter som länsstyrelserna ska utföra enligt 64-65 §§ förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion samt länsstyrelsernas regleringsbrev vad gäller grundläggande betaltjänster.

ap.3 Grundl. betaltj. - del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 3 får användas för upphandling av grundläggande betaltjänster inklusive grundläggande betaltjänster för äldre personer och personer med funktionsnedsättning i landsbygd.

2:5

Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation (Ramanslag)

Disponeras av Post- och telestyrelsen100 000
ap.1Del till Post- och telestyrelsen (ram)100 000
Disponeras av Kammarkollegiet95 000
ap.3Del till Kammarkollegiet (ram)95 000

Villkor för anslag 2:5

ap.1 Del till Post- och telestyrelsen

Anslagsposten 1 får användas för åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid. Anslagsposten får även användas till upphandling av och ersättning för tjänster, utrustning, m.m. för att skydda samhället mot allvarliga hot och påfrestningar på elektroniska kommunikationer i fredstid.

ap.3 Del till Kammarkollegiet

Anslagsposten 3 får användas för åtgärder för tillgängliga elektroniska kommunikationer enligt vad som anges i särskilda regeringsbeslut. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter
ap.11 1543 %0
ap.203 %0
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.14 4623 %0
ap.20Inget0
2:3 Grundläggande betaltjänster
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.13 000Allt0
ap.30Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 22 Kommunikationer

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
2:2 Ersättning för särskilda tjänster till funktionshindrade
ap.1240 000114 71593 6402013
2:5 Driftsäker och tillgänglig elektronisk kommunikation
ap.195 00072 00023 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fördelningen mellan åren av belopp för infriade förpliktelser är indikativ.

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)30 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)37 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Post- och telestyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-253 205
2010-02-253 205
2010-03-253 205
2010-04-253 205
2010-05-253 205
2010-06-253 205
2010-07-253 205
2010-08-253 205
2010-09-253 205
2010-10-253 205
2010-11-253 205
2010-12-253 201
Summa38 456
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Post- och telestyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offenligrättslig verksamhet
Elektronisk kommunikation8 691-7 675224 000224 00001 016
Post6 326-2 36122 00024 300-2 3001 665
RTTE6 042-1 6354 8006 900-2 1002 307
Elektroniska signaturer005500
Summa21 059-11 671250 805255 205-4 4004 988
Belopp angivna i tkr

Villkor

Elektronisk kommunikation

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Post

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av postlagen (1993:1684) ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

RTTE

Radio- och teleterminalutrustning

 Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:121) om radio- och teleterminalutrustning ska finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Elektroniska signaturer

Post- och telestyrelsens verksamhet som bedrivs med stöd av lagen (2000:832) om kvalificerade elektroniska signaturer ska delvis finansieras med avgifter enligt förordningen (2003:767) om finansiering av Post- och telestyrelsens verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten. För den del av verksamheten avseende elektroniska signaturer som inte täcks av avgifter ska Post- och telestyrelsen avräkna anslaget 2:1 Post- och telestyrelsen: Förvaltningskostnader för vissa myndighetsuppgifter, anslagsposten 1.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offenligrättslig verksamhet
Obeställbara brev28110025025000
Totalförsvar945300100 000100 00000
Summa00100 250100 25000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Obeställbara brev

För det fall ett öppnat brev innehåller pengar som vid förvaringstidens utgång tillfallit staten ska dessa redovisas mot inkomsttitel 2811, Övriga inkomster av statens verksamhet.

Totalförsvar

Avgiftsuttaget för att finansiera åtgärder för att skydda elektroniska kommunikationer mot allvarliga hot och påfrestningar i fredstid som sker med stöd av lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation har fastställts till sammanlagt högst 100 000 000 kronor under 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 22, bet. 2009/10:TU1, rskr. 2009/10:117).

Avgiftsuttaget för 2010 fastställs enligt 37 § förordningen (2003:396) om elektronisk kommunikation. Avgifterna ska redovisas mot inkomsttitel 9453, Avgifter för telekommunikation.

Post- och telestyrelsen ska betala totalt 111 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Carolina Malmerius
Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagen, trafikutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Finansdepartementet/BA
Socialdepartementet/ST
Försvarsdepartementet/SSK
Näringsdepartementet/KLS
samtliga länsstyrelser
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Tal- och punktskriftsbiblioteket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II 17, 2009-12-10

Diarienummerförteckning

N2009/9298/ITP
N2009/9577/KLS (delvis)
N2009/1938/ITP (slutlig)
N2009/417/ITP
N2009/773/ITP
N2009/7404/ITP

Senast uppdaterad: