Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 20

2009-12-21
Fi2009/7941 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kammarkollegiet
Riksdagen har beslutat om Kammarkollegiets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Kammarkollegiet och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Allmänna arvsfonden 

Kammarkollegiet ska redovisa kostnaden per avvecklat dödsbo inom verksamheten avveckling av dödsbon. Vidare ska kollegiet redovisa kostnader för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, kostnader för förvaltning av fonden samt kostnader för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen. Redovisningen ska vara uppdelad i kostnader för personal, lokaler m.m. och övrigt.

Fonden för fukt- och mögelskador i småhus 

Kammarkollegiet ska, beträffande förordningen (1993:712) om den statliga fonden för fukt- och mögelskador i småhus m.m., redovisa ärendebalans och kostnaderna för ärendehantering under 2010 samt en prognos för utbetalningar och åtaganden under kommande år.

Vattenkraftsärenden

Kammarkollegiet ska redovisa hur många vattenkraftsärenden som kollegiet har fått in, hur stor andel av dessa som det har svarat på, på vilka grunder urval skett i fråga om vilka ärenden kollegiet svarat på, när i beredningsprocessen som kollegiet har yttrat sig och en översiktlig redovisning av innebörden i yttrandena. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Finansdepartementet, Miljödepartementet, Näringsdepartementet) i samband med årsredovisningen.

Upphandlingsstöd - mål

1. Kammarkollegiet ska tillhandahålla ett upphandlingsstöd som bidrar till en mer effektiv, kvalitetsmedveten och rättssäker offentlig upphandling, där konkurrensen på marknaden bättre tas tillvara så att skattemedlen kan användas på bästa sätt till nytta för medborgarna, den offentliga sektorn och näringslivet.

2. Upphandlingsstödet ska bidra till en förenklad upphandlingsprocess till gagn för såväl upphandlande myndigheter och enheter som för leverantörer.

3. Metoder och hjälpmedel som utvecklas inom upphandlingsstödet bör särskilt syfta till att upphandlande myndigheter och enheter ska

  • stärka upphandlingens strategiska betydelse för den offentliga verksamheten,
  • involvera verksamhetsnära kompetens på ett tidigt stadium av anskaffningsprocessen, beakta utvärderingar av tidigare inköp, samt analysera vilka behov som upphandlingen är avsedd att tillgodose, exempelvis användbarhet,
  • ges bättre förutsättningar att prioritera hög kvalitet,
  • uppmuntras till innovationsfrämjande upphandling,
  • underlätta för små och medelstora företag att delta i upphandlingarna, samt
  • bidra till en långsiktigt hållbar utveckling.

4. Kammarkollegiet ska skapa genomarbetade, välförankrade och välspridda metoder och hjälpmedel för upphandlingsprocessen, exempelvis mer enhetliga förfrågningsunderlag och proportionella krav för olika tjänste- och produktkategorier.

5. Upphandlingsstödet ska bidra till att förutsättningar skapas för att hela inköpsprocessen ska kunna genomföras elektroniskt.

Upphandlingsstöd - återrapportering

Kammarkollegiet ska beträffande målen 1 och 2 redovisa vad som huvudsakligen har gjorts för att målen ska uppnås och till hur stor del stödet har utnyttjats av berörda aktörer.

Kammarkollegiet ska beträffande målen 3 och 5 redovisa vad som huvudsakligen har gjorts för att målen ska uppnås.

Kammarkollegiet ska beträffande mål 4 redovisa: 

  • i vilka samarbetsformer, med vilka intressenter och avseende vilka tjänste- och produktkategorier som arbetet har bedrivits,
  • vilka metoder och hjälpmedel för upphandlingsprocessen som har blivit dess resultat, exempelvis i form av enhetliga förfrågningsunderlag för olika produkt- och tjänstekategorier,
  • hur arbetet med att förbättra kraven i förfrågningsunderlaget har bedrivits.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för anslagsbelastningen (avseende förvaltningsanslaget) för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket den 18 januari, 25 februari, 6 maj, 29 juli och 28 oktober 2010.

3

Uppdrag

1. Kammarkollegiet ska sammanställa de uppgifter rörande lönegarantier som länsstyrelserna tar fram. Kammarkollegiet ska lämna följande uppgifter till regeringen (Arbetsmarknadsdepartementet):

- Månatlig uppgift om hur mycket som betalats ut till länsstyrelserna enligt 12 § lönegarantiförordningen (1992:501), inklusive sociala avgifter, och uppgift om de medel som återbetalats från länsstyrelserna. Av redovisningen ska även saldot för året framgå.

- Antalet personer och det antal arbetsgivare som lönegarantiutbetalningarna har avsett.

- Den genomsnittliga lönegarantiersättningen, inklusive sociala avgifter, som har betalats ut per person och uppgift om det genomsnittliga antalet dagar som berörda personer har fått lönegarantiersättning. Vidare ska antal personer och företag som detta avser redovisas.

Redovisningen ska lämnas in senast den sista dagen i varje månad och avse föregående månads uppgifter, för varje län och totalt för riket. All redovisning ska vara uppdelad på konkurser respektive företagsrekonstruktioner.

2. Kammarkollegiet ska följa upp tillämpningen av det avtal om ersättning i samband med stängning av Barsebäcksverket som den 30 november 1999 träffades mellan staten, Sydkraft AB och Vattenfall AB. Kammarkollegiet ska lämna en samlad ekonomisk redovisning av verksamheten mot bakgrund av ansvaret att för statens del följa upp tillämpningen av avtalet. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 juni 2010.

3. Kammarkollegiet ska i sitt arbete med upphandlingsstödet särskilt beakta de behov som finns vid offentliga upphandlingar i byggsektorn. Arbetet ska syfta till att stödja offentliga beställare/byggherrar och leverantörer i upphandlingsprocessen. Vidare ska, förutom produktionskostnader, livscykelkostnader och kvalitetskriterier lyftas fram och betonas i upphandlingarna. Utformningen av förfrågningsunderlagen är särskilt viktig i detta sammanhang. Arbetet ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 30 november 2010.

4. Kammarkollegiet ska fortsätta arbetet med att utveckla en vägledning för upphandling inom vård och omsorg, utifrån vad som anges i regeringens beslut den 26 mars 2009 (dnr S2007/11029/HS). I uppdraget ingår att ge konkreta förslag till formuleringar av krav och villkor inom området vård och omsorg. Kammarkollegiet ska under 2010 prioritera att slutföra arbetet med kravspecifikationer för primärvård. Kammarkollegiet ska samordna genomförandet av uppdraget med arbetet med upphandlingsstödet. Kammarkollegiet ska så långt möjligt tillvarata det arbete som Verket för Näringslivsutveckling tidigare utfört på området. För genomförandet av uppdraget under 2010 får Kammarkollegiet hos Socialstyrelsen rekvirera 2 miljoner kronor från anslaget 1:6 Bidrag till hälso- och sjukvård, ap. 50 Strategi för god vård, inom utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg. Kammarkollegiet ska rapportera uppdraget till regeringen (Socialdepartementet och Finansdepartementet) senast den 1 september 2010.

5. Kammarkollegiet ska utveckla och ansvara för driften av en nationell databas för annonsering av valfrihetssystem inom hälso- och sjukvård, socialtjänster och andra områden där lagen (2008:962) om valfrihetssystem tillämpas. Kammarkollegiet ska fortsätta att utveckla databasen så att den svarar mot de behov som uttrycks i propositionen Lag om valfrihetssystem (2008/09:29). Målgruppernas behov av bl.a. lättillgänglig och sökbar information bör vara styrande för utformningen. Myndigheten ska säkerställa att innehållet i databasen är offentligt och tillgängligt utan avgift. Finansieringen av uppdraget ska ske inom ramen för de medel som Kammarkollegiet tilldelades enligt regeringens beslut den 26 juni 2008 (dnr S2008/5749/ST [delvis]). Kammarkollegiet ska senast den 15 augusti 2010 inkomma till regeringen (Socialdepartementet) med en redovisning av hur databasen använts av målgrupperna.

6. Kammarkollegiet ska redovisa utifrån vilka principer Allmänna arvsfondens kapital har förvaltats samt vilka eventuella åtgärder som har vidtagits för att stärka förvaltningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 31 maj 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:2

Kammarkollegiet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet60 469
ap.1Kammarkollegiet (ram)60 469
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet0
ap.2Kammarkollegiet - RKs disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:2

ap.1 Kammarkollegiet

Administrativa och handläggande uppgifter

Anslagsposten får användas för att finansiera de administrativa och handläggande uppgifterna åt Fideikommissnämnden, Resegarantinämnden, Statens överklagandenämnd, Statens skaderegleringsnämnd och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor.

Skadestånd

Enligt 4 § förordningen (1995:1301) om handläggning av skadeståndsanspråk mot staten handlägger Kammarkollegiet vissa sådana anspråk. I förekommande fall ska Kammarkollegiet, då skadeståndsbeloppet är bestämt, överlämna ärendet till regeringen för beslut om utbetalning. Vid överlämnandet ska framgå vilken myndighet som enligt Kammarkollegiet bör bära den uppkomna kostnaden.

Fordringsbevakning

Högst 720 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera fordringsbevakning.

Övrigt

1 000 000 kronor ska föras till Kammarkollegiets ramanslag ur influtna räntor på inkomsttitel 2322 Ränteinkomster på övriga näringslån, som ersättning för administrationen av lånen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Kammarkollegiet
ap.11 8143 %0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)26 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)12 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)460 000
- varav ÖVRIGT460 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

- varav ÖVRIGT

För 2010 får Kammarkollegiet disponera en rörlig kredit i Riksgäldskontoret om högst 355 000 000 kronor för att tillgodose behovet av likviditet i samband med inrättandet av nya myndigheter. I avvaktan på ett riksdagsbeslut om anslag för ändamålet ska tillgångar och övriga utgifter för nya myndigheters räkning vid anskaffningstillfället tillfälligt finansieras från en kredit hos Kammarkollegiet. När en myndighet har bildats ska utläggen inklusive ränta regleras genom betalning från den nya myndigheten till Kammarkollegiet för reglering av krediten. Kammarkollegiet får i enlighet med förordningen (2008:831) om myndigheters rätt till kompensation för ingående mervärdesskatt dra av ingående mervärdesskatt på fakturor som avser utlägg för nya myndigheters räkning.

Premier som myndigheterna betalar in till försäkringsverksamheten ska placeras på ett särskilt räntebärande konto i Riksgäldskontoret. I verksamheten får det finnas ett balanserat överskott för att täcka risken för framtida skador enligt de principer som allmänt gäller inom försäkringsverksamhet. För finansiering av försäkringsverksamheten disponerar Kammarkollegiet en kreditram på 100 000 000 kronor i Riksgäldskontoret. Kreditramen är avsedd att finansiera enstaka stora skador eller tillfälliga anhopningar av skador. En utnyttjad kredit ska återbetalas inom ramen för försäkringssystemet. Om den sammanlagda försäkringsersättning Kammarkollegiet ska betala för en enskild skadehändelse skulle överstiga 50 000 000 kronor, kommer dock det överstigande beloppet att täckas utanför systemet.

Viltvårdsfonden disponerar ett särskilt räntekonto vid Riksgäldskontoret. Kammarkollegiet har tillgång till en kredit på 5 000 000 kronor på nämnda konto.

5.2

Utbetalningsplan

Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-255 039
2010-02-255 039
2010-03-255 039
2010-04-255 039
2010-05-255 039
2010-06-255 039
2010-07-255 039
2010-08-255 039
2010-09-255 039
2010-10-255 039
2010-11-255 039
2010-12-255 040
Summa60 469
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:2 ap.1Kammarkollegiet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet
Administrativ service3 542-1 00037 00039 000-2 000542
Kapitalförvaltning10 276-2 70034 00036 000-2 0005 576
Försäkringsverksamhet192 8780186 800186 8000192 878
Fordringsbevakning-50-1 5006 0006 0000-1 550
Registrering av trossamfund227-3001 2001 2000-73
IT-upphandling24 8785 50045 00045 000030 378
Summa231 7510310 000314 000-4 000227 751
Belopp angivna i tkr

Villkor

Fordringsbevakning

För verksamheten får högst 720 000 kronor finansieras från ramanslaget.

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet
Stiftelserätt2552-3 410-2 6682 9003 500-600-6 678
Tolkar och översättare2552-18 581-4 7321 4007 500-6 100-29 413
Summa-21 991-7 4004 30011 000-6 700-36 091
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Avgifternas storlek för verksamheten bestäms av Kammarkollegiet, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). För kapitalförvaltningen får avgiften bestämmas till högst 0,5 procent årligen, beräknat efter marknadsvärdet på tillgångarna.

För försäkringsverksamheten ska separata resultat- och balansräkningar lämnas i årsredovisningen.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Kammarkollegiet och Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor undantas från kravet enligt 9 § förordningen (2006:942) om krisberedskap och höjd beredskap att redovisa en värdering och analys baserad på resultatet av arbetet med risk- och sårbarhetsanalys.

Kammarkollegiet får under 2010 ur Allmänna arvsfonden rekvirera maximalt 60 000 000 kronor för det arbete som utförs för bevakning av Allmänna arvsfondens rätt, för förvaltning av fonden samt för administrativa och handläggande uppgifter åt Arvsfondsdelegationen.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Jonas Jarefors
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Justitiedepartementet/DOM
Socialdepartementet/ST
Finansdepartementet/ESA
Jordbruksdepartementet/JFS
Miljödepartementet/MK
Näringsdepartementet/E
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/KO
Arbetsmarknadsdepartementet/ARM
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Riksdagen, finansutskottet
Riksrevisionen
Samtliga länsstyrelser
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS