Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 13

2009-12-21
Fi2008/6868 (delvis)
Fi2009/7941 (delvis)
Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling
Riksdagen har beslutat om Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutvecklings verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling (Verva) och det nedan angivna anslaget.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

Återrapportering ska ske i enlighet med vad som anges i direktivet Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling (Verva) (dir. 2008:115). En rapport om avvecklingen ska lämnas senast den 1 april 2010. Utöver vad som sägs i direktivet ska den särskilda utredaren redovisa utgiftsprognoser för 2010 senast den 18 januari och 25 februari.

Utöver vad som anges i direktivet ska den särskilda utredaren senast den 25 februari 2010 till regeringen lämna en redovisning av tillgångar och skulder och lämna förslag till hur tillgångar, skulder, kapital och kvarvarande verksamhet bör hanteras.

2

Organisationsstyrning

Bemyndigande om ekonomiska förpliktelser

Överlåtelse av Vervas tillgångar och skulder till Avvecklingsmyndigheten för Verva ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:3

Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling7 886
ap.3Avvecklingsmyndigheten för Verva (ram)7 886
Disponeras av Domstolsverket0
ap.6Rättsinformation (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet115
ap.4Avveckl. av VERVA - RK/Fi disposition (ram)115

Villkor för anslag 1:3

ap.3 Avvecklingsmyndigheten för Verva

Avvecklingsmyndigheten för Verva disponerar anslagsposten för de kostnader som uppstår i samband med avvecklingen av Verva.

Anslagsposten får användas för engångspremier till Statens pensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning.

ap.4 Avveckl. av VERVA - RK/Fi disposition

Medlen får användas för att täcka kostnader för avvecklarens lokaler, resor och lön m.m.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Budgetår 2008

1:4

Täckning av merkostnader för lokaler (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Verket för förvaltningsutveckling0
ap.1Merkostn f lokaler - del till Avvecklingsmyndigheten för Vervas disposition (ram)0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:3 Avveckling av Verket för förvaltningsutveckling
ap.30Allt0
ap.403 %0
ap.603 %0
1:4 (2008) Täckning av merkostnader för lokaler
ap.1 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagstyp
1:11 (2008) E-legitimationer
ap.3 (2008)ram

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Den särskilda utredaren behöver inte lämna en resultatredovisning, finansieringsanalys eller sammanställning över väsentliga uppgifter enligt bestämmelserna i förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Inte heller jämförelsetal för resultat- och balansräkning eller noter behöver lämnas.  

Den särskilda utredaren ska lämna en detaljerad särredovising av kostnaderna för avvecklingen och hur de har finansierats samt hur övertalig personal respektive tillgångar och skulder har omhändertagits.

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Avvecklingsmyndigheten ska inte ta upp några nya lån hos Riksgäldskontoret och behöver därför inte ha någon låneram.

Årsredovisningen för myndigheten ska lämnas senast den 30 maj 2010, dvs. två månader efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört. Av not till årsredovisningen ska framgå eventuella åtaganden för pensionersättningar som kan börja betalas ut efter det att avvecklingsmyndigheten har upphört. Myndigheten ska på lämpligt sätt redovisa personal som berörs.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Karina Aldén
Kopia till

Riksrevisionen
Finansutskottet
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Domstolsverket
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statens pensionsverk