Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 19

2009-12-21
Fi2009/7941 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:1
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Statskontoret för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna poster inom anslaget 1:1 Statskontoret.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:1

Statskontoret (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet550
ap.5EIPA (ram)550
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet5 390
ap.1Förvaltningspolitisk utveckling (ram)5 390
ap.2E-delegationen (ram)0
ap.4Normering m.m. (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Förvaltningspolitisk utveckling

Medlen får användas för förvaltningspolitiska utvecklingsinsatser.

ap.2 E-delegationen

Anslagssparande från 2009 får användas för E-delegationens verksamhet.

ap.4 Normering m.m.

Anslagssparande från 2009 får användas för arbete med normering inom elektronisk förvaltning.

ap.5 EIPA

Anslagsposten får användas för att betala Sveriges medlemsavgift i European Institute of Public Administration (EIPA). Avgiften beräknas för 2010 uppgå till cirka 55 000 euro. Kammarkollegiets betalning av medlemsavgiften ska ske enligt de betalningsunderlag från EIPA som Regeringskansliet (Finansdepartementet) tillställer Kammarkollegiet i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statskontoret
ap.11781 0630
ap.203 %0
ap.403 %0
ap.528Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Mats Odell
Karina Aldén
Kopia till

Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SF
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket