Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:33

2009-12-17
U2009/7241/SAM (delvis)
Centrala etikprövningsnämnden
c/o Vetenskapsrådet
103 78 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Centrala etikprövningsnämnden
Riksdagen har beslutat om Centrala etikprövningsnämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Centrala etikprövningsnämnden och nedan angivet anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Etikprövningsverksamhet 

Återrapportering 

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa

- antal inkomna och avgjorda ärenden,

- antal ärenden per månad, och

- genomsnittlig handläggningstid.

Återrapporteringen ska vara uppdelad enligt de olika typer av ansökningar som anges i bilaga 2 till förordningen (2003:615) om etikprövning av forskning som avser människor. Vidare ska antalet ärenden inom medicinsk respektive övrig forskning specificeras.

Vidare ska Centrala etikprövningsnämnden redovisa

- nämndens kostnader,

- genomsnittlig handläggningsskostnad per ansökan, och

- antal sammanträden inom nämnden.

Tillsyn av efterlevnaden av etikprövningslagen

Centrala etikprövningsmyndigheten ska redovisa

- tillsynens omfattning och inriktning och hur tillsynsarbetet har bedrivits,

- antalet tillsynsärenden och antalet ärenden som har initierats av nämnden, och

- sammanfattning av gjorda iakttagelser och vidtagna åtgärder. 

Prognoser

Centrala etikprövningsnämnden ska redovisa utgiftsprognoser för åren 2010-2014 i informationssystemet Hermes, enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket, för samtliga anslag som myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen.

Prognosen ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle samt i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoser ska lämnas senast:

- den 18 januari 2010,

- den 25 februari 2010,

- den 6 maj 2010,

- den 29 juli 2010, samt

- den 28 oktober 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:8

Centrala etikprövningsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Centrala etikprövningsnämnden8 915
ap.1Centrala etikprövningsnämnden (ram)4 915
ap.2Oredlighet i forskning (ram)4 000

Villkor för anslag 3:8

ap.2 Oredlighet i forskning

Medlen under anslagsposten ska finansiera den verksamhet som expertgruppen i forskning ansvarar för.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:8 Centrala etikprövningsnämnden
ap.11473 %0
ap.2120Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)880
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Centrala etikprövningsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-25743
2010-02-25743
2010-03-25743
2010-04-25743
2010-05-25743
2010-06-25743
2010-07-25743
2010-08-25743
2010-09-25743
2010-10-25743
2010-11-25743
2010-12-25742
Summa8 915
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Centrala etikprövningsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:8 ap.1Centrala etikprövningsnämnden
3:8 ap.2Oredlighet i forskning
På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Vetenskapsrådet