Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 6

2009-12-03
Fi2009/7547(delvis)
Kungliga hov- och slottsstaten
Kungl. Slottet
111 30 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Kungliga hov- och slottsstaten
Riksdagen har beslutat om Kungliga hov- och slottsstatens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Kungliga hov- och slottsstaten och det nedan angivna anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

1:1

Kungliga hov- och slottsstaten (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet63 726
ap.1Kungliga hovstaten (ram)63 726
Disponeras av Kungliga hov- och slottsstaten61 226
ap.2Kungliga slottsstaten (ram)61 226

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Kungliga hovstaten

Anslagsposten disponeras av Kammarkollegiet. Medlen betalas ut efter rekvisition till HM Konungens hovförvaltning.

ap.2 Kungliga slottsstaten

Anslagsposten får användas efter beslut av Riksmarskalksämbetet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Kungliga hov- och slottsstaten
ap.11 867Allt0
ap.21 882Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Kungliga hov- och slottsstatens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-255 102
2010-02-255 102
2010-03-255 102
2010-04-255 102
2010-05-255 102
2010-06-255 102
2010-07-255 102
2010-08-255 102
2010-09-255 102
2010-10-255 102
2010-11-255 102
2010-12-255 104
Summa61 226
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kungliga hov- och slottsstatens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.2Kungliga slottsstaten

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Kungliga hov- och slottsstaten ska enligt den överenskommelse som träffades med regeringen 1996 årligen lämna en verksamhetsberättelse över den samlade verksamheten. Tyngdpunkten i redovisningen ska läggas på hur tilldelade medel har använts när det gäller Ståthållarämbetet och Husgerådskammaren.

Överenskommelsen mellan Riksmarskalksämbetet och regeringen har kompletterats 2005. Med anledning av denna komplettering ska verksamhetsberättelsen bli utförligare när det gäller den verksamhet som bedrivs inom ramen för anslagsposten till hovstaten. Förutom uppgifter om antalet anställda respektive antalet årsarbetskrafter ska även antalet resdagar och antalet gäster vid olika slags representation redovisas, liksom uppgifter avseende Hovstallet. Information ska ges om de olika organisatoriska enheternas andel av de sammanlagda kostnaderna för hovstaten. Därvid ska samtliga kostnader som anslaget är avsett att täcka vara fördelade på de berörda enheterna.

Förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag ska med undantag av föreskriften i 2 kap. 4 § om resultatredovisning tillämpas på Kungliga slottsstaten (anslagspost 2). Utgifter för egen verksamhet ska avräknas mot anslag det budgetår till vilket utgiften hänför sig.

På regeringens vägnar
Anders Borg
Lena Westin
Kopia till

Statsrådsberedningen
Statsrådsberedningen/RK IREV
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS
Förvaltningsavdelningen/RK EK
Konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Riksmarskalksämbetet
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet