Socialdepartementet


Regeringsbeslut
I:9

2009-12-17
S2009/10158/HS
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 13:9 (2005)
Riksdagen har beslutat om anslaget 13:9 (2005) för budgetåret 2005 (prop. 2004/05:1, utg.omr. 09, bet. 2004/05:SoU1, rskr. 2004/05:114).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för anslaget.

FINANSIERING

4

Anslag

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Budgetår 2005

13:9

Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.2Ersättn. talidomiskd - del till KAMK (ram)0

Villkor för anslag 13:9

ap.2 Ersättn. talidomiskd - del till KAMK

Anslagssparandet disponeras av Kammarkollegiet och får användas för ersättning till talidomidskadade efter beslut av regeringen. Anslagsposten tilldelas inte nya medel.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
13:9 (2005) Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m.
ap.2 (2005)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
13:9 (2005) Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m.
13:9 ap.1 (2005)13:9 ap.2 (2005)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagstyp
13:9 (2005) Ersättning till talidomidskadade i vissa fall m.m.
ap.1 (2005)ram
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Petra Zetterberg Ferngren
Kopia till

Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, Ekonomienheten
Regeringskansliets internrevision
Socialutskottet
Justitiekanslern
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Riksrevisionen