Utrikesdepartementet


Protokoll
I:14
vid regeringssammanträde
2009-12-17
UF2009/83256/PLAN
(delvis)

Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 05, bet. 2009/10:UU1, rskr. 2009/10:87).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

1:7

Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) (Ramanslag)

Disponeras av Regeringskansliet/Utrikesdepartementet323
ap.1Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) (ram)323
Disponeras av Kammarkollegiet21 166
ap.2Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (ram)21 166

Villkor för anslag 1:7

ap.2 Stockholms internationella fredsforskningsinstitut

1. Anslaget får användas för vetenskaplig forskning i konfliktfrågor samt frågor rörande internationellt samarbete för fred och säkerhet, i syfte att bidra till förståelsen för förutsättningarna för fredliga lösningar av konflikter och för en stabil fred.

2. Medel utbetalas av Kammarkollegiet till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI) med en tolftedel av anslagsbeloppet per månad.

3. I SIPRI:s årsredovisning ska framgå hur kostnaderna (personalkostnader, lokalkostnader och övriga kostnader) fördelas på funktioner som ledning och administration, bibliotek, redaktion samt större forskningsprojekt. Årsredovisningen ska även redovisa projektanslag från andra finansiärer. Beloppet för motsvarande post för det närmast föregående räkenskapsåret ska anges.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:7 Bidrag till Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
ap.10Inget0
ap.20Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
Utdrag till

SB Internrevision
UD-SP
UD-NIS
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
FA-RK Ekonomi
FI-BA
Riksdagen, utrikesutskottet
Stockholms internationella fredsforskningsinstitut (SIPRI)
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Kammarkollegiet