Socialdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2009-12-17
S2009/10110/SK(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 2:5 Bidrag till WHO
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:5 för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 09, bet. 2009/10:SoU1, rskr. 2009/10:131).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

2:5

Bidrag till WHO (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet34 665
ap.3Bidrag till WHO - del till KAMK (ram)34 165
ap.4Ramkonvention tobakskontroll - del till KAMK (ram)500
Disponeras av Regeringskansliet/Socialdepartementet0
ap.1Bidrag till WHO (ram)0
ap.2Ramkonvention tobakskontroll (ram)0

Villkor för anslag 2:5

ap.3 Bidrag till WHO - del till KAMK

Anslaget får användas för utbetalning av Sveriges årliga bidrag till Världshälsoorganisationens (WHO) verksamhet för år 2010, efter beslut av Regeringskansliet.

ap.4 Ramkonvention tobakskontroll - del till KAMK

Anslaget får användas för utbetalning av Sveriges kostnad för WHO:s ramkonvention om tobakskontroll för 2010, efter beslut av Regeringskansliet.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 9 Hälsovård, sjukvård och social omsorg

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:5 Bidrag till WHO
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.31 025Inget0
ap.415Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maria Larsson
Karin Sundström
Kopia till

Riksdagen, socialutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/Ba
Utrikesepartementet/MU
Socialdepartementet/EIS
Internrevisionen SB
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Socialstyrelsen