Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
9

2009-12-21
A2009/3523/ARM
A2009/4009/ADM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO) inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 2:4 Internationella arbetsorganisationen för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

2:4

Internationella arbetsorganisationen (ILO) (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet31 122
ap.3Medlemsavgift (ram)31 122
Disponeras av Regeringskansliet/Arbetsmarknadsdepartementet1 500
ap.2Övriga kostnader (ram)1 500

Villkor för anslag 2:4

ap.2 Övriga kostnader

Anslagsposten avser kostnader för deltagande i ILO:s verksamhet och för ILO-kommittén.

ap.3 Medlemsavgift

Anslagsposten avser kostnader för Sveriges medlemsavgift till Internationella arbetsorganisationen (ILO). Medlen betalas ut efter beslut av regeringen.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ap.2453 %0
ap.3934Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagstyp
2:4 Internationella arbetsorganisationen (ILO)
ap.1ram
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tina Abelin
Kopia till

Finansdepartementet/BA3
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Arbetsmarknadsdepartementet/IE
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
ILO-kommittén