Arbetsmarknadsdepartementet


Regeringsbeslut
10

2009-12-21
A2009/3524/ARM
A2009/4009/ADM
(delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning inom utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:11 Bidrag till lönegarantiersättning för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 14, bet. 2009/10:AU2, rskr. 2009/10:151).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

1:11

Bidrag till lönegarantiersättning (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet3 420 000
ap.1Bidrag till lönegarantiersättning (ram)3 420 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Bidrag till lönegarantiersättning

Anslaget får disponeras för att finansiera kostnaderna enligt lönegarantilagen (1992:497) och de sociala avgifter som ska betalas i samband med lönegarantiutbetalningen enligt socialavgiftslagen (2000:980).

Lönegarantiersättning som betalas tillbaka via länsstyrelserna ska redovisas brutto mot anslaget. Återbetalda belopp får disponeras för anslagets ändamål.

Kammarkollegiet får belasta anslaget med 250 000 kronor den 31 december 2010 som ersättning för de utgifter som kollegiet har haft för att förvalta nämnda anslag under budgetåret. Kammarkollegiet ska redovisa dessa utgifter till Regeringskansliet (Arbetsmarknadsdepartementet) senast den 7 februari 2011.

Kammarkollegiet ska betala ut ersättning för arbetet med handläggningen av lönegarantiärenden efter ansökan från respektive länsstyrelse. Ansökningar om ersättning ska respektive länsstyrelse ha lämnat in till Kammarkollegiet senast den 23 april 2010 i de delar som avser ersättningar för 2009 och den 26 april 2011 såvitt avser ersättningar för 2010. I ansökningarna ska länsstyrelserna ange antalet handlagda lönegarantiärenden. Antalet kontrolluppgifter på lönegarantiersättning som lämnats in till Skatteverket eller i förekommande fall till en semesterkassa ska anses motsvara antalet handlagda ärenden. Har två eller flera kontrolluppgifter lämnats in för en och samma person i en konkurs ska de dock endast räknas som ett ärende. Ersättning för varje ärende, som ska belasta anslaget, ska vara 500 kronor.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:11 Bidrag till lönegarantiersättning
ap.1171 000Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Sven Otto Littorin
Tina Abelin
Kopia till

Finansdepartementet/BA3
Finansdepartementet/S7
Arbetsmarknadsdepartementet/ADM
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksdagen, Arbetsmarknadsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Skatteverket
Samtliga länsstyrelser