Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I6

2009-11-26
N2009/8900/ENT
N2009/8389/ENT (delvis)
N2009/8118/ENT (delvis) m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:1, 33:2 (2008) och 33:6 (2006) inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 19, bet. NU2, rskr. 2008/09:139). Mål m.m. för Tillväxtverket samt länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter behandlas i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Mål m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting (fortsättningsvis även benämnda självstyrelseorgan) samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs och Västerbottens län framgår av särskilt regeringsbeslut den 18 december 2008.

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Verket för näringslivsutveckling141 457
ap.22Nutek (ram)141 457
ap.22.1Nutek (ram)77 388
ap.22.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)10 878
ap.22.3Samverkansorgan i Gotlands län (ram)1 966
ap.22.4Skåne läns landsting (Region Skåne) (ram)5 740
ap.22.5Västra götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen) (ram)26 043
ap.22.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)0
ap.22.7Samverkansorgan i Östergötlands län (ram)0
ap.22.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)1 611
ap.22.9Samverkansorgan i Hallands län (ram)126
ap.22.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)4 851
ap.22.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)0
ap.22.12Samverkansorgan i Jönköpings län (ram)148
ap.22.13Samverkansorgan i Örebro län (ram)819
ap.22.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)5 721
ap.22.15Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram)4 189
ap.22.16Samverkansorgan i Kronobergs län (ram)1 624
ap.22.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)353
Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län2 970
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)2 970
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län4 680
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)4 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län6 150
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)6 150
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län6 990
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)6 990
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län7 785
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)7 785
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 115
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län11 490
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)11 490
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län895
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)895
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län2 670
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)2 670
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län16 680
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)16 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)32 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län30 640
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)30 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län44 650
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)44 650
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län121 000
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)121 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län93 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)93 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län139 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)139 000
Disponeras av Tillväxtverket644 678
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)644 678
ap.24.1Tillväxtverket (ram)277 612
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)29 307
ap.24.3Samverkansorgan i Gotlands län (ram)21 404
ap.24.4Skåne läns landsting (självstyrelseorgan i Skåne län) (ram)11 265
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (självstyrelseorgan i Västra Götalands län) (ram)40 077
ap.24.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)6 930
ap.24.7Samverkansorgan i Östergötlands län (ram)14 350
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)25 199
ap.24.9Samverkansorgan i Hallands län (ram)6 104
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)41 109
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)10 920
ap.24.12Samverkansorgan i Jönköpings län (ram)16 162
ap.24.13Samverkansorgan i Örebro län (ram)24 201
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)39 039
ap.24.15Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram)40 461
ap.24.16Samverkansorgan i Kronobergs län (ram)7 891
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)32 647
Disponeras av regeringen76 737
ap.26Till regeringens disposition (ram)76 737
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet500
ap.23Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 1:1

ap.21 Länsstyrelsen i Norrbottens län

ANSLAGSPOSTERNA 1-21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2-24:17

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24:2-24:5) för de nedan angivna ändamålen 1-7 och av Tillväxtverket (anslagsposterna 24:6-24:17) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande det nedan angivna ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag.

Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Regional projektverksamhet

7. Uppföljning och utvärdering

Anslagspost 8 och 10: 100 000 kr
Anslagsposterna 2, 7, 11: 200 000 kr
Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kr
Anslagsposterna 4, 5, 24.6 och 24.9: 400 000 kr
Anslagsposterna 1 och 6: 500 000 kr
Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kr
Anslagsposterna 14, 24.4, 24.7 och 24.12: 700 000 kr
Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.13: 900 000 kr
Anslagsposterna 15, 17, 24.2 och 24.17: 1 000 000 kr
Anslagsposterna 24.10, 24.14 och 24.15: 1 500 000 kr
Anslagspost 20: 2 000 000 kr
Anslagspost 24.5: 2 100 000 kr
Anslagsposterna 18, 19 och 21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive länsstyrelse, självstyrelseorgan och samverkansorgan, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2009 för utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.22.1 Nutek

ANSLAGSPOST 24:1 TILLVÄXTVERKET

Beslut beträffande de nedan angivna ändamålen 3, 4 (vad avser basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor) och 5 ska fattas mot tilldelat anslag.

Tillväxtverket ska vid prioritering mellan ändamålen säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Tillväxtverket

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska självstyrelseorganet eller samverkansorganet (i Kalmar och Gotlands län) i länet, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Tillväxtverket för prövning.

Om Tillväxtverket beviljar bidraget ska utgifterna belasta självstyrelseorganets eller samverkansorganets delpost.

Om självstyrelseorganet eller samverkansorganet (i Kalmar och Gotlands län) inte tillstyrker ansökan ska Tillväxtverket avslå denna.

Tillväxtverket ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

3. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

4. Central projektverksamhet

Den centrala projektverksamheten ska i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för programperioden 2007-2013 inom ramen för programmen för territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, ENPI Kolarctic, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interact II, Urbact II och ESPON samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska vidare svara för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB.

Lokala och regionala resurscentra för kvinnor

Syftet med bidraget till verksamheten vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor är att bidra till att förbättra kvinnors villkor och förutsättningar inom det regionala tillväxtarbetet. Verksamheten ska bidra till hållbar tillväxt och stärka kvinnors företagande.

Tillväxtverket får använda högst 18 000 000 kronor till basfinansiering av lokala och regionala resurscentra för kvinnor. Dessa bidrag kan medfinansieras av annan. Med basfinansiering avses finansiering av personal, lokaler och administration samt av horisontell samverkan mellan resurscenter.

Tillväxtverket ska dessutom avsätta lägst 18 000 000 kronor för bidrag till projekt vid lokala och regionala resurscentra för kvinnor.

Medel ska främst avsättas till större regionala tillväxtprojekt. Projekten ska i stor utsträckning bedrivas som samverkansprojekt med andra lokala, regionala, nationella och internationella aktörer. I frågor rörande affärsrådgivning för kvinnor bör samverkan ske med etablerade rådgivningsaktörer.

Vid beviljande av projektmedel ska samråd ske med länsstyrelsernas särskilda sakkunniga för jämställdhet och med den aktör som har det regionala utvecklingsansvaret i länet.

Av bidraget ska tillräckliga medel avsättas för att genomföra dels en kontinuerlig uppföljning av verksamheten, dels följeforskning.

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av ett nytt system för projekt- och stödärendehantering (NYPS).

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och 4 000 000 kronor årligen avseende Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.

ap.23 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser m.m.

ap.26 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen dels för eventuell ytterligare fördelning till länsstyrelser, självstyrelseorgan, samverkansorgan och Tillväxtverket, dels för viss central utvecklingsverksamhet m.m.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2006

33:6

Insatser med anledning av försvarsomställningen (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Insatser med anledning av försvarsomställningen (ram)0

Villkor för anslag 33:6

ap.1 Insatser med anledning av försvarsomställningen

Anslaget ska användas för delfinansiering av kostnader för omlokalisering av statliga arbetstillfällen i de lokala arbetsmarknadsregioner som berörs mest av försvarsomställningen, dvs. Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.18303 %0
ap.22973 %0
ap.34683 %0
ap.46153 %0
ap.56993 %0
ap.67793 %0
ap.72123 %0
ap.81233 %0
ap.91 1493 %0
ap.10903 %0
ap.112673 %0
ap.123483 %0
ap.132 9843 %0
ap.141 6683 %0
ap.153 2903 %0
ap.163 0643 %0
ap.174 4653 %0
ap.1811 5503 %0
ap.1912 1003 %0
ap.209 3503 %0
ap.2113 9003 %0
ap.22.10Inget0
ap.22.20Inget0
ap.22.30Inget0
ap.22.40Inget0
ap.22.50Inget0
ap.22.60Inget0
ap.22.70Inget0
ap.22.80Inget0
ap.22.90Inget0
ap.22.100Inget0
ap.22.110Inget0
ap.22.120Inget0
ap.22.130Inget0
ap.22.140Inget0
ap.22.150Inget0
ap.22.160Inget0
ap.22.170Inget0
ap.23503 %0
ap.24.132 0007480
ap.24.24 019Inget0
ap.24.32 3377010
ap.24.41 700240
ap.24.56 612Inget0
ap.24.669390
ap.24.71 435320
ap.24.82 681Inget0
ap.24.96231600
ap.24.104 596Inget0
ap.24.111 0922680
ap.24.121 6311090
ap.24.132 5021630
ap.24.144 476Inget0
ap.24.154 465Inget0
ap.24.16952510
ap.24.173 3004110
ap.2611 1743 %0
33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen
ap.1 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
33:1 ap.22.11:1 ap.24.1100 %
33:1 ap.22.21:1 ap.24.2100 %
33:1 ap.22.31:1 ap.24.3100 %
33:1 ap.22.41:1 ap.24.4100 %
33:1 ap.22.51:1 ap.24.5100 %
33:1 ap.22.61:1 ap.24.6100 %
33:1 ap.22.71:1 ap.24.7100 %
33:1 ap.22.81:1 ap.24.8100 %
33:1 ap.22.91:1 ap.24.9100 %
33:1 ap.22.101:1 ap.24.10100 %
33:1 ap.22.111:1 ap.24.11100 %
33:1 ap.22.121:1 ap.24.12100 %
33:1 ap.22.131:1 ap.24.13100 %
33:1 ap.22.141:1 ap.24.14100 %
33:1 ap.22.151:1 ap.24.15100 %
33:1 ap.22.161:1 ap.24.16100 %
33:1 ap.22.171:1 ap.24.17100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
33:2 (2008) Landsbygdslån
ap.1 (2008)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.18 000002017
ap.25 000002017
ap.38 000002017
ap.49 000002017
ap.510 000002017
ap.613 000002017
ap.73 000002015
ap.81 500002017
ap.918 000002017
ap.101 500002017
ap.114 000002017
ap.125 000002017
ap.1358 000002017
ap.1420 000002017
ap.1555 000002017
ap.1660 000002017
ap.1770 000002017
ap.18170 000002017
ap.19190 000002017
ap.20175 000002017
ap.21312 000002017
ap.24.1680 000002017
ap.24.251 000002017
ap.24.330 000002017
ap.24.422 000002017
ap.24.590 000002017
ap.24.610 000002017
ap.24.718 000002017
ap.24.832 000002017
ap.24.99 000002017
ap.24.1078 000002017
ap.24.1115 000002017
ap.24.1220 000002017
ap.24.1340 000002017
ap.24.1468 000002017
ap.24.1573 000002017
ap.24.1628 000002017
ap.24.1760 000002017
ap.2680 000002017
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2009 göra ekonomiska åtaganden som innebär behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor under perioden 2010-2017. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan.

Tilldelat anslag för 2009 ska finansiera åtaganden som gjorts med stöd av tilldelat bemyndigande och som ska utbetalas under 2009. Anslaget ska också finansiera utbetalningar under 2009 till följd av beslut som fattas samma år.

AnslagspostMaximala utbetalningar 2010Maximala utbetalningar 2011
ap. 18 3008 300
ap. 21 9801 980
ap. 33 1203 120
ap. 46 1506 150
ap. 56 9906 990
ap. 65 1905 190
ap. 72 1152 115
ap. 81 2301 230
ap. 911 49011 490
ap. 10895895
ap. 111 7801 780
ap. 123 4803 480
ap. 1329 84029 840
ap. 1416 68016 680
ap. 1532 90032 900
ap. 1630 64030 640
ap. 1735 72035 720
ap. 18115 500115 500
ap. 19121 000121 000
ap. 2083 50073 500
ap. 21139 000139 000
ap. 24.1320 000320 000
ap. 24.240 18540 185
ap. 24.323 37023 370
ap. 24.417 00517 005
ap. 24.566 12066 120
ap. 24.67 9207 920
ap. 24.714 35014 350
ap. 24.826 81026 810
ap. 24.97 1207 120
ap. 24.1045 96045 960
ap. 24.1112 48012 480
ap. 24.1216 31016 310
ap. 24.1325 02025 020
ap. 24.1444 76044 760
ap. 24.1553 58053 580
ap. 24.1612 11012 110
ap. 24.1743 00053 000

Villkor 2010-2011

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2010 och 2011 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, dels beslut respektive år. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2010 och 2011 kommer att uppgå till de belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1, utg. omr. 19), dvs. 1 495 837 000 kronor.

Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EG:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Ersättning som tillfaller staten på grund av beviljade lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51 a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service och förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets datasystem NYPS, avseende ändamålen 1-7 under anslagsposterna 1-21 och 22 (anslagsposterna 24:2-24:17) samt ändamålen 1 och 4 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, de regionala självstyrelseorganen och samverkansorganen.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Lars Andersson
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SF
Jordbruksdepartementet/ELT
Miljödepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
N/RT
N/KLS

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I6, 2009-11-26

Diarienummerförteckning

N2009/8900/ENT
N2009/8389/ENT (delvis)
N2009/8118/ENT (delvis)
N2009/8172/ENT
N2009/2061/ENT (delvis)