Finansdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2009-12-21
Fi2009/7941 (delvis)
Fi2009/7943 (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:14 (utg.omr. 02), och 1:2 (utg.omr. 26)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter och anslaget 1:2 Oförutsedda utgifter för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 02, bet. 2009/10:FiU2, rskr. 2009/10:163, prop. 2009/10:1, utg.omr. 26, bet. 2009/10:FiU4, rskr. 2009/10:167).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

1:14

Vissa garanti- och medlemsavgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet1 550
ap.1Vissa medlemsavgifter (ram)1 550

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Vissa medlemsavgifter

Anslagsposten ska användas för att betala Sveriges medlemsavgifter i Europarådets utvecklingsbank och i Bruegel. Avgifterna beräknas för 2010 uppgå till knappt 40 000 euro respektive knappt 100 000 euro.  

Kammarkollegiets betalning av medlemsavgifterna ska ske enligt de betalningsunderlag från Europarådet och Bruegel som Regeringskansliet (Finansdepartementet eller Utrikesdepartementet) meddelar Kammarkollegiet i särskild ordning.

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

1:2

Oförutsedda utgifter (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet10 000
ap.2Oförutsedda utgifter (ram)10 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Oförutsedda utgifter

Utbetalning från anslaget ska ske enligt beslut som regeringen fattar i särskild ordning.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:14 Vissa garanti- och medlemsavgifter
ap.147Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 26 Statsskuldsräntor m.m.

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Oförutsedda utgifter
ap.2300Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Mats Odell
Mikael Nordmark
Kopia till

Finansdepartementet/BA1
Finansdepartementet/BA ST
Finansdepartementet/I1
Finansdepartementet/I2
Finansdepartementet/EIT
Finansdepartementet/SMS
Finansutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket