Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I 11

2009-12-21
N2009/9580/KLS
N2009/9750/KLS (delvis)
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:22 Avgifter för vissa internationella organisationer inom utgiftsområde 24 Näringsliv för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:22

Avgifter till vissa internationella organisationer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 780
ap.2Avgifter till vissa internationella organisationer - Kammarkollegiet (ram)5 780
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet0
ap.1Avgifter till vissa internationella organisationer (ram)0

Villkor för anslag 1:22

ap.2 Avgifter till vissa internationella organisationer - Kammarkollegiet

Medlen får utbetalas i enlighet med särskilda regeringsbeslut.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:22 Avgifter till vissa internationella organisationer
ap.10Inget0
ap.2578Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Roland Bjuremalm
Kopia till

Riksdagen, näringsutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Internrevisionen/SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket