Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I7

2009-12-21
N2009/9615/ENT
N2009/9576/KLS (delvis)
N2009/9447/ENT m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslagen 1:1 och 33:6 (2006) utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2010
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 19, bet. 2009/10:NU2, rskr. 2009/10:116).

Mål m.m. för Tillväxtverket samt länsstyrelsernas regionala tillväxtpolitiska verksamheter finns i regleringsbreven för dessa myndigheter.

Mål m.m. beträffande den regionala tillväxtpolitiska verksamheten hos Skåne läns landsting och Västra Götalands läns landsting (fortsättningsvis även benämnda självstyrelseorgan) samt samverkansorganen i Uppsala, Södermanlands, Östergötlands, Jönköpings, Kronobergs, Kalmar, Gotlands, Blekinge, Hallands, Värmlands, Örebro, Dalarnas, Gävleborgs och Västerbottens län framgår av särskilt regeringsbeslut den 17 december 2009.

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:1

Regionala tillväxtåtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län8 300
ap.1Länsstyrelsen i Stockholms län (ram)8 300
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län1 980
ap.2Länsstyrelsen i Uppsala län (ram)1 980
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län3 120
ap.3Länsstyrelsen i Södermanlands län (ram)3 120
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län6 150
ap.4Länsstyrelsen i Östergötlands län (ram)6 150
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län6 990
ap.5Länsstyrelsen i Jönköpings län (ram)6 990
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län5 190
ap.6Länsstyrelsen i Kronobergs län (ram)5 190
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län2 115
ap.7Länsstyrelsen i Kalmar län (ram)2 115
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län1 230
ap.8Länsstyrelsen i Gotlands län (ram)1 230
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län11 490
ap.9Länsstyrelsen i Blekinge län (ram)11 490
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län895
ap.10Länsstyrelsen i Skåne län (ram)895
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län1 780
ap.11Länsstyrelsen i Hallands län (ram)1 780
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län3 480
ap.12Länsstyrelsen i Västra Götalands län (ram)3 480
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län29 840
ap.13Länsstyrelsen i Värmlands län (ram)29 840
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län16 680
ap.14Länsstyrelsen i Örebro län (ram)16 680
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län32 900
ap.15Länsstyrelsen i Västmanlands län (ram)32 900
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län30 640
ap.16Länsstyrelsen i Dalarnas län (ram)30 640
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län35 720
ap.17Länsstyrelsen i Gävleborgs län (ram)35 720
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län115 500
ap.18Länsstyrelsen i Västernorrlands län (ram)115 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län121 000
ap.19Länsstyrelsen i Jämtlands län (ram)121 000
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län83 500
ap.20Länsstyrelsen i Västerbottens län (ram)83 500
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län139 000
ap.21Länsstyrelsen i Norrbottens län (ram)139 000
Disponeras av Tillväxtverket776 100
ap.24Reg tillväxt.åtg - del till Tillväxtverket (ram)776 100
ap.24.1Tillväxtverket (ram)320 000
ap.24.2Samverkansorgan i Kalmar län (ram)40 185
ap.24.3Samverkansorgan i Gotlands län (ram)23 370
ap.24.4Skåne läns landsting (självstyrelseorgan i Skåne län) (ram)17 005
ap.24.5Västra Götalands läns landsting (självstyrelseorgan i Västra Götalands län) (ram)66 120
ap.24.6Samverkansorgan i Uppsala län (ram)7 920
ap.24.7Samverkansorgan i Östergötlands län (ram)14 350
ap.24.8Samverkansorgan i Blekinge län (ram)26 810
ap.24.9Samverkansorgan i Hallands län (ram)7 120
ap.24.10Samverkansorgan i Dalarnas län (ram)45 960
ap.24.11Samverkansorgan i Södermanlands län (ram)12 480
ap.24.12Samverkansorgan i Jönköpings län (ram)16 310
ap.24.13Samverkansorgan i Örebro län (ram)25 020
ap.24.14Samverkansorgan i Värmlands län (ram)44 760
ap.24.15Samverkansorgan i Gävleborgs län (ram)53 580
ap.24.16Samverkansorgan i Kronobergs län (ram)12 110
ap.24.17Samverkansorgan i Västerbottens län (ram)43 000
Disponeras av regeringen61 737
ap.26Till regeringens disposition (ram)61 737
Disponeras av Regeringskansliet/Näringsdepartementet500
ap.23Till Regeringskansliets disposition (ram)500

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Länsstyrelsen i Stockholms län

ANSLAGSPOSTERNA 1-21 SAMT ANSLAGSPOSTERNA 24:2-24:17

Medlen disponeras av respektive länsstyrelse (anslagsposterna 1-21) och Tillväxtverket (anslagsposterna 24:2-24:5) för de nedan angivna ändamålen 1-7 och av Tillväxtverket (anslagsposterna 24:6-24:17) för ändamålen 6 och 7. Beslut beträffande det nedan angivna ändamålet 7 ska fattas mot tilldelat anslag.

Medlen ska användas i enlighet med de riktlinjer som anges i nationella förordningar och för respektive strukturfondsprogram.

1. Regionalt investeringsstöd

2. Regionalt bidrag till företagsutveckling

3. Stöd till kommersiell service

4. Sysselsättningsbidrag

5. Såddfinansiering

6. Regional projektverksamhet

7. Uppföljning och utvärdering

Anslagsposterna 8 och 10: 100 000 kr
Anslagsposterna 2, 7, 11: 200 000 kr
Anslagsposterna 3 och 12: 300 000 kr
Anslagsposterna 4, 5, 6 och 24.9: 400 000 kr
Anslagsposterna 1 och 24.6: 500 000 kr
Anslagsposterna 9, 24.11 och 24.16: 600 000 kr
Anslagsposterna 14, 24.4, 24.7 och 24.12: 700 000 kr
Anslagsposterna 13, 16, 24.3, 24.8 och 24.13: 900 000 kr
Anslagsposterna 15, 17 och 24.2 1 000 000 kr
Anslagsposterna 24.10, 24.14, 24.15 och 24.17: 1 500 000 kr
Anslagsposterna 20 och 24.5: 2 000 000 kr
Anslagsposterna 18, 19 och 21: 2 500 000 kr

Av medlen under ovan angivna anslagsposter får respektive länsstyrelse, självstyrelseorgan och samverkansorgan, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, använda högst angivna belopp under 2010 för uppföljning och utvärdering av insatser vilka finansieras av anslaget samt vid behov även säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

ap.23 Till Regeringskansliets disposition

Anslaget disponeras av Regeringskansliet för konsult- och utredningsinsatser m.m.

ap.24.1 Tillväxtverket

Beslut beträffande de nedan angivna ändamålen 3 och 5 ska fattas mot tilldelat anslag.

Vid prioritering mellan ändamålen ska Tillväxtverket, i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet), säkerställa en rimlig nivå av regionala företagsstöd där Tillväxtverket är ensam beslutsfattare.

Medlen disponeras av Tillväxtverket för följande ändamål:

1. Regionalt investeringsstöd och sysselsättningsbidrag som beviljas av regeringen eller Tillväxtverket

2. Stöd till kommersiell service

I det fall en kommun ansöker om hemsändningsbidrag enligt 19 § förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service ska självstyrelseorganet eller samverkansorganet (i Kalmar och Gotlands län) i länet, om det tillstyrker ansökan, med eget yttrande lämna över ansökan till Tillväxtverket för prövning.

Om Tillväxtverket beviljar bidraget ska utgifterna belasta självstyrelseorganets eller samverkansorganets delpost.

Om självstyrelseorganet eller samverkansorganet (i Kalmar och Gotlands län) inte tillstyrker ansökan ska Tillväxtverket avslå denna.

Tillväxtverket ansvarar för uppföljning av dessa hemsändningsbidrag.

3. Utgifter på grund av vissa garantiåtaganden gentemot banker

4. Central projektverksamhet

Den centrala projektverksamheten ska i tillämpliga delar samordnas med den projektverksamhet som finansieras med medel under utgiftsområde 24 Näringsliv, anslaget 1:5 Näringslivsutveckling m.m.

Tillväxtverket ska vidare svara för den svenska medfinansieringen av insatsområdet tekniskt stöd för programperioden 2007-2013 för följande program inom sammanhållningspolitikens mål om territoriellt samarbete; Mellersta Östersjön, Södra Östersjön, Östersjöregionen, Nordsjöregionen, Interreg IVC, Interact II, Urbact II och ESPON samt medfinansiera det gemensamma tekniska sekretariatet för programmet Öresund-Kattegatt-Skagerack. Tillväxtverket ska vidare svara för det svenska bidraget till det mellanstatliga samarbetet VASAB.

5. Viss administration, uppföljning och utvärdering

Tillväxtverket får använda högst 11 000 000 kronor, utöver ordinarie ramanslag för förvaltningsändamål, för viss administration, uppföljning av enskilda stödärenden och projekt samt viss utvärdering av den egna stödverksamheten. Dessa medel får även användas för att säkerställa uppföljningssystem m.m. i samband med bemyndigandesystemet på anslaget.

Tillväxtverket får, utöver ramen om 11 000 000 kronor, använda anslaget för utgifter i form av amorteringar och räntor hänförliga till lånefinansiering för uppbyggnaden av projekt- och stödärendehanteringssystemet NYPS.

6. Ersättning för vissa kreditförluster i stödområde B

I den omfattning kreditförluster uppstår för lån i stödområde B ska Tillväxtverket lämna ersättning upp till högst 10 000 000 kronor årligen avseende Almi Företagspartner AB (Almi) och 4 000 000 kronor årligen avseende Norrlandsfonden. Uppkomna kreditförluster för dessa lån i stödområde B ska redovisas avgränsat från övriga Almi-lån respektive lån från Norrlandsfonden och kunna härledas till ett specifikt låneavtal enligt avtal med Tillväxtverket.

ap.26 Till regeringens disposition

Medlen disponeras av regeringen dels för eventuell ytterligare fördelning till länsstyrelser, självstyrelseorgan, samverkansorgan och Tillväxtverket, dels för viss central utvecklingsverksamhet m.m.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Budgetår 2006

33:6

Insatser med anledning av försvarsomställningen (Ramanslag)

Disponeras av regeringen0
ap.1Insatser med anledning av försvarsomställningen (ram)0

Villkor för anslag 33:6

ap.1 Insatser med anledning av försvarsomställningen

Anslaget ska användas för delfinansiering av kostnader för omlokalisering av statliga arbetstillfällen i de lokala arbetsmarknadsregioner som berörs mest av försvarsomställningen, dvs. Östersund, Arvidsjaur, Karlstad/Kristinehamn och Gotland.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.18303 %0
ap.21983 %0
ap.33123 %0
ap.46153 %0
ap.56993 %0
ap.65193 %0
ap.72123 %0
ap.81233 %0
ap.91 1493 %0
ap.10903 %0
ap.111783 %0
ap.123483 %0
ap.132 9843 %0
ap.141 6683 %0
ap.153 2903 %0
ap.163 0643 %0
ap.173 5723 %0
ap.1811 55010 %0
ap.1912 10010 %0
ap.208 3503 %0
ap.2113 9003 %0
ap.2350Inget0
ap.24.132 0003 %0
ap.24.24 0193 %0
ap.24.32 3373 %0
ap.24.41 7013 %0
ap.24.56 6123 %0
ap.24.67923 %0
ap.24.71 4353 %0
ap.24.82 6813 %0
ap.24.97123 %0
ap.24.104 5963 %0
ap.24.111 2483 %0
ap.24.121 6313 %0
ap.24.132 5023 %0
ap.24.144 4763 %0
ap.24.155 3583 %0
ap.24.161 2113 %0
ap.24.174 30010 %0
ap.266 1743 %0
33:6 (2006) Insatser med anledning av försvarsomställningen
ap.1 (2006)0200 0000
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.22.1ram
ap.22.2ram
ap.22.3ram
ap.22.4ram
ap.22.5ram
ap.22.6ram
ap.22.7ram
ap.22.8ram
ap.22.9ram
ap.22.10ram
ap.22.11ram
ap.22.12ram
ap.22.13ram
ap.22.14ram
ap.22.15ram
ap.22.16ram
ap.22.17ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:1 Regionala tillväxtåtgärder
ap.18 000002018
ap.25 000002018
ap.38 000002018
ap.49 000002018
ap.510 000002018
ap.615 000002018
ap.75 000002018
ap.81 500002018
ap.922 000002018
ap.101 500002018
ap.112 000002018
ap.125 000002018
ap.1337 000002018
ap.1412 000002018
ap.1547 000002018
ap.1655 000002018
ap.1740 000002018
ap.18163 000002018
ap.19194 000002018
ap.20135 000002018
ap.21301 000002018
ap.24.1645 000002018
ap.24.241 000002018
ap.24.325 000002018
ap.24.412 000002018
ap.24.575 000002018
ap.24.68 000002018
ap.24.713 000002018
ap.24.819 000002018
ap.24.97 000002018
ap.24.1088 000002018
ap.24.115 000002018
ap.24.1214 000002018
ap.24.1330 000002018
ap.24.1452 000002018
ap.24.1591 000002018
ap.24.1629 000002018
ap.24.1763 000002018
ap.26307 000002018
Belopp angivna i tkr

Villkor

Myndigheterna får med stöd av bemyndiganden under 2010 göra ekonomiska åtaganden som innebär behov av framtida anslag på högst 2 600 000 000 kronor under perioden 2011-2018. Bemyndigandets fördelning på respektive anslagspost framgår av tabellen ovan.

Tilldelat anslag för 2010 ska finansiera åtaganden som gjorts med stöd av tilldelat bemyndigande och som ska utbetalas under 2010. Anslaget ska också finansiera utbetalningar under 2010 till följd av beslut som fattas samma år.

4.3.6   Maximala utbetalningar 2011 och 2012

Anslagspost

Maximala utbetalningar 2011

Maximala utbetalningar 2012

ap. 1

8 300

8 300

ap. 2

1 980

1 980

ap. 3

3 120

3 120

ap. 4

6 150

6 150

ap. 5

6 990

6 990

ap. 6

5 190

5 190

ap. 7

2 115

2 115

ap. 8

1 230

1 230

ap. 9

11 490

11 490

ap. 10

895

895

ap. 11

1 780

1 780

ap. 12

3 480

3 480

ap. 13

29 840

29 840

ap. 14

16 680

16 680

ap. 15

32 900

32 900

ap. 16

30 640

30 640

ap. 17

35 720

35 720

ap. 18

115 500

115 500

ap. 19

121 000

121 000

ap. 20

73 500

73 500

ap. 21

139 000

139 000

ap. 24.1

320 000

320 000

ap. 24.2

40 185

40 185

ap. 24.3

23 370

23 370

ap. 24.4

17 005

17 005

ap. 24.5

66 120

66 120

ap. 24.6

7 920

7 920

ap. 24.7

14 350

14 350

ap. 24.8

26 810

26 810

ap. 24.9

7 120

7 120

ap. 24.10

45 960

45 960

ap. 24.11

12 480

12 480

ap. 24.12

16 310

16 310

ap. 24.13

25 020

25 020

ap. 24.14

44 760

44 760

ap. 24.15

53 580

53 580

ap. 24.16

12 110

12 110

ap. 24.17

53 000

53 000

Villkor

I beloppen ingår maximala utbetalningar 2011 och 2012 till följd av dels åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande, dels beslut respektive år. Utöver beloppen kan ytterligare utbetalningar göras motsvarande eventuellt anslagssparande som får disponeras eller genom att en eventuell anslagskredit utnyttjas. Beloppen gäller som planeringsram under förutsättning att anslaget för 2011 och 2012 kommer att uppgå till de belopp som beräknats i budgetpropositionen för 2010 (prop. 2009/10:1, utg. omr. 19), dvs. 1 495 837 000 kronor.

4.3.7   Övriga bestämmelser

Vid utbetalning av regionala företagsstöd ska endast den nationella delen av finansieringen avräknas mot anslaget. Inbetalning av medel från EG:s strukturfonder, som medfinansierar regionala företagsstöd, ska redovisas som bidrag från annan myndighet.

Ersättning som tillfaller staten på grund av beviljade lån till privata investmentbolag eller av att regionala utvecklingsbidrag beviljats som villkorslån enligt 51 a § förordningen (1990:642) om regionalpolitiskt företagsstöd, eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar samt 43 § förordningen (1998:995) om regionalpolitiskt företagsstöd inom EG:s strukturomvandlingsområden i Sverige, ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 4136 Återbetalning av övriga näringslån.

Medel som tillfaller staten på grund av återkrav av lokaliserings- och utvecklingsbidrag samt regionalt investeringsstöd enligt förordningen (2007:61) om regionalt investeringsstöd, småföretagsstöd enligt förordningen (2000:282) om småföretagsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling enligt förordningen (2000:283) om regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag enligt förordningen (1998:996) om sysselsättningsbidrag eller investeringsbidrag enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service eller motsvarande bestämmelser i äldre förordningar, ska tillföras statens centralkonto i Riksbanken och redovisas under statsbudgetens inkomsttitel 2811 Övriga inkomster av statens verksamhet.

Medel som tillfaller staten genom räntor, avbetalningar och andra återbetalningar enligt förordningen (2000:284) om stöd till kommersiell service och förordningen (1995:1254) om statligt stöd till teknisk forskning, industriellt utvecklingsarbete och uppfinnarverksamhet ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Lokaliseringsbidrag, utvecklingsbidrag, regionalt investeringsstöd, regionalt bidrag till företagsutveckling, sysselsättningsbidrag, avskrivningslån eller investeringsbidrag som återvinns i samband med bidragsmottagarens konkurs ska redovisas mot anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder.

Registrering av beslut m.m. i Tillväxtverkets projekt- och stödärendehanteringssystem NYPS, avseende ändamålen 1-7 under anslagsposterna 1-21 och 24 (anslagsposterna 24:2-24:17) samt ändamålen 1 och 4 under anslagspost 24:1, ska ske senast tre veckor efter fattat beslut av Tillväxtverket, länsstyrelserna, självstyrelseorganen och samverkansorganen.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Mattias Moberg
Kopia till

Riksdagen, Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, BA
Finansdepartementet, OFA
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet, ELT
Miljödepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Skatteverket
Kammarkollegiet
Länsstyrelserna
Skåne läns landsting
Västra Götalands läns landsting
Samverkansorganen
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
N/FIN
N/MK
N/RT
N/KLS

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I7, 2009-12-21

Diarienummerförteckning

N2009/9615/ENT
N2009/9576/KLS (delvis)
N2009/9447/ENT
N2009/9446/ENT
N2009/8893/ENT
N2009/8389/ENT (slutligt)
N2009/8118/ENT (slutligt)
N2009/5040/ENT
N2009/2061/ENT (slutligt)
N2009/1041/ENT
N2009/446/ENT