Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:31

2009-12-17
U2009/7241/SAM (delvis)
U2009/4571/F
Kammarkollegiet
Box 2218
103 15 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende anslag 3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
Riksdagen har beslutat om anslaget 3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 16, bet. 2009/10:UbU1, rskr. 2009/10:126).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

3:10

Särskilda utgifter för forskningsändamål (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet117 137
ap.1Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien (ram)22 134
ap.2Bidrag till Svenska institutet i Rom (ram)10 456
ap.3Bidrag till Svenska institutet i Athen (ram)5 004
ap.4Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul (ram)3 827
ap.5Svenska Barnboksinstitutet (ram)6 261
ap.6Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (ram)4 552
ap.7Bidrag till Institutet för framtidsstudier (ram)19 396
ap.10Bidrag till Stiftelsen San Michele (ram)1 026
ap.11Nobelmuseum (ram)5 078
ap.12Vetenskap och allmänhet (ram)1 000
ap.13Till regeringens förfogande (ram)38 403
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län1 154
ap.9Bidrag till EISCAT (ram)1 154

Villkor för anslag 3:10

ap.1 Bidrag till Kungl. Vetenskapsakademien

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till Kungl. Vetenskapsakademien. Medlen ska användas till akademiens verksamhet samt till sekretariatet för forskningsprogrammet International Geosphere Biosphere Program (IGBP).

Kungl. Vetenskapsakademien ska före den 1 april 2011 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.2 Bidrag till Svenska institutet i Rom

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Rom.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.3 Bidrag till Svenska institutet i Athen

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till Svenska institutet i Athen.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.4 Bidrag till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till Svenska forskningsinstitutet i Istanbul.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.5 Svenska Barnboksinstitutet

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till Svenska Barnboksinstitutet.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.6 Bidrag till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte (Fulbright-kommissionen).

Nämnden för svenskt-amerikanskt forskarutbyte ska före den 1 april 2011 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Utbildningsdepartementet.

ap.7 Bidrag till Institutet för framtidsstudier

Kammarkollegiet ska efter rekvision utbetala medlen från anslagsposten månadsvis till Institutet för framtidsstudier.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.9 Bidrag till EISCAT

Medlen från anslagsposten ska användas för bidrag till EISCAT Scientific Association för av stiftelsen betald tull och mervärdesskatt. Om ett beslut eller ett avtal med EISCAT om utbetalningstidpunkt finns, ska medlen utbetalas tidigast då avgiften förfaller till betalning enligt beslutet eller avtalet. Om ett sådant beslut eller avtal inte finns, utbetalas medlen med högst en tolftedel före utgången av varje månad.

ap.10 Bidrag till Stiftelsen San Michele

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till Stiftelsen San Michele.

Användningen av medlen ska framgå av institutets årsredovisning.

ap.11 Nobelmuseum

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till Nobelmuseum.

Användningen av medlen ska framgå av museets årsredovisning.

ap.12 Vetenskap och allmänhet

Kammarkollegiet ska efter rekvisition utbetala medlen från anslagsposten som ett engångsbelopp till den ideella föreningen Vetenskap och allmänhet. Medlen ska användas för insatser som främjar dialog, öppenhet och förtroende mellan allmänhet och forskare.

Föreningen ska senast den 1 april 2011 lämna en redogörelse för användningen av medlen till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).

ap.13 Till regeringens förfogande

a) Kammarkollegiet får efter särskilda beslut av regeringen utbetala medlen från anslagsposten för att finansiera utgifter för vissa särskilda insatser inom FoU-området.

b) Kammarkollegiet ska utbetala 1 350 000 kronor till Norges Kunnskapsdepartement för Sveriges del av finansieringen av Nordisk Samisk Institutt.

c) Kammarkollegiet ska efter rekvisition från Vetenskapsrådet utbetala  1 000 000 kronor till Vetenskapsrådet för driften av sekretariatet för The International Neuroinformatics Coordinating Facility (INCF).

d) Kammarkolegiet ska utbetala 25 000 000 kronor till Vetenskapsrådet för finansiering av svensk forskning vid den tyska synkrotronen Petra III.

e) Kammarkollegiet ska utbetala 4 125 000 kronor till Poalrforskningssekretariatet för verksamheten vid Abisko.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:10 Särskilda utgifter för forskningsändamål
ap.103 %0
ap.203 %0
ap.303 %0
ap.403 %0
ap.503 %0
ap.603 %0
ap.703 %0
ap.9353 %0
ap.1003 %0
ap.1103 %0
ap.1203 %0
ap.133 5143 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Tobias Krantz
Anna-Karin Dahlén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Länsstyrelsen i Norrbottens län
Institutet för framtidsstudier
Kungl. Vetenskapsakademien
Nobelmuseum
Nämnden för svensk-amerikanskt forskarutbyte
Svenska barnboksinstitutet
Svenska forskningsinstitutet i Istanbul
Svenska institutet i Athen
Svenska institutet i Rom
Stiftelsen San Michele
Vetenskap och Allmänhet
Nordisk-Samisk institutt
Vetenskapsrådet
Polarforskningssekretariatet