Näringsdepartementet


Regeringsbeslut
I17

2009-12-21
N2009/9634/ENT
N2009/9750/KLS (delvis)
N2008/5736/RT m.fl.
Se bilaga 1
Tillväxtverket
Box 4044
102 61 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Tillväxtverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Tillväxtverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 24, bet. 2009/10:NU1, rskr. 2009/10:146, prop. 2009/10:1, utg.omr. 19, bet. 2009/10:NU2, rskr. 2009/10:116).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Tillväxtverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Tillväxtverkets verksamhetsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Återrapportering

För samtliga program och verksamheter som Tillväxtverket initierar och/eller genomför ska verket redovisa hur insatserna anpassats till olika målgruppers behov, särskilt behov hos kvinnor respektive utrikes födda män och kvinnor, samt hur insatserna når dessa grupper. Tillväxtverket ska vidare redovisa genomförda uppföljningar, resultat samt utvärderingar av verkets insatser.

Tillväxtverket ska för anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt och 1:5 Näringslivsutveckling m.m. inom utgiftsområde 24 Näringsliv redovisa hur dessa fördelats på olika program och verksamheter. 

Rapportering av utgiftsprognoser och bemyndiganden

Tillväxtverket ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2010 - 2014 för samtliga anslag/anslagsposter som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Vidare ska eventuella osäkerheter i respektive prognos särskilt kommenteras. Prognoserna ska lämnas i informationssystemet Hermes enligt instruktion från ESV senast den 18 januari 2010, den 25 februari 2010, den 6 maj 2010, den 29 juli 2010 och den 28 oktober 2010.

Tillväxtverket ska därutöver, i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa utgiftsprognoser med mera avseende anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 2010 - 2014 för anslagsposterna 24.1-24.17, dels i samband med ovanstående prognostillfällen och dels per månad redovisa utfall med mera för anslagsposterna 24.1-24.17.

Tillväxtverket ska lämna en samlad redovisning av åtaganden med stöd av bemyndigande avseende anslagen 1:5 Näringslivsutveckling med mera samt 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, omfattande uppgifter från verket, länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan. Redovisning ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast
 • den 12 februari 2010 per den 31 december 2009,
 • den 24 maj 2010 per den 30 april 2010
 • den 17 september 2010 per den 31 augusti 2010 samt,
 • den 11 februari 2011 per den 31 december 2010. 

Tillväxtverket ska vid dessa tillfällen redovisa utestående åtaganden som gjorts med stöd av bemyndigande och en prognos över hur utbetalningen av dessa åtaganden fördelar sig på åren 2010-2018.

Rapportering - regionalt tillväxtarbete

Tillväxtverket ska redovisa vilka initiativ som tagits samt vilka insatser som genomförts för att främja utvecklingen av tillgänglighet till kommersiell och offentlig service i gles- och landsbygder för företag och medborgare. Tillväxtverket ska även redovisa vilka initiativ som tagits för att stödja länsstyrelser, eller i förekommande fall regionala självstyrelseorgan respektive samverkansorgan, i genomförande och uppföljning av insatser inom det kommersiella serviceområdet.

Tillväxtverket ska lämna en rapport om samtliga beviljade regionala företagsstöd, transportbidrag, beviljade bidrag till regional och central projektverksamhet samt stöd till kommersiell service under 2009. Vidare ska Tillväxtverket sammanställa samtliga beslutade medel till uppföljning och utvärdering från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Verket ska dessutom sammanställa regeringens, Tillväxtverkets, länsstyrelsernas, de regionala självstyrelseorganens respektive samverkansorganens redovisning av regeringens resultatindikatorer avseende de regionala företagsstöden. Verket ska även sammanställa och bedöma de faktiska resultaten. Resultaten ska bland annat, om möjligt, jämföras med utvecklingen i näringslivet i allmänhet i samma/likartade regioner. Rapporten ska utformas i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet). Den ska delredovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2010 och slutredovisas senast den 31 juli 2010.

Tillväxtverket ska vidare redovisa hur det regionala transportbidraget kompenserat för kostnadsnackdelar till följd av långa transportavstånd samt bidragit till att höja förädlingsgraden i områdets näringsliv. Av redovisningen ska dessutom framgå antal och belopp för beviljade transportbidrag samt deras fördelning på in- och uttransportbidrag, företagsstorlek, branscher, bidragssatser och län. Redovisningen ska också ange de tio största mottagarna av transportbidrag, i vilka branscher de verkar, samt hur stort bidrag var och en mottagit.

Rapportering - strukturfondsperioden 2000 - 2006

Lägesrapport: Tillväxtverket ska, senast den 30 april 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av under programperioden beslutade, utbetalda och inbetalda EU-medel, med särredovisningar av medel utbetalda i förskott, för respektive mål- och gemenskapsinitiativsprogram som Sverige deltar i.

Rapportering - strukturfondsperioden 2007 - 2013

För verksamheten som förvaltande myndighet för de regionala strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007 - 2013 ska Tillväxtverket redovisa handläggningstider för beslut, eventuella avvikelser från fyra månader från fullständig ansökan till beslut, handläggningstider för utbetalning samt eventuella avvikelser från en månad från fullständig ansökan om utbetalning till faktisk utbetalning.  

Lägesrapport: Tillväxtverket ska senast den 25 februari respektive senast den 28 oktober 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av beslutade respektive utbetalda EU-medel under programperioden, med särredovisningar av medel utbetalda i förskott, för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och samtliga territoriella program för gränsregionalt och transnationellt samarbete som Sverige deltar i. Även inbetalningar från Europeiska kommissionen ska redovisas för de program som förvaltas i Sverige. Samråd ska även ske antingen med de förvaltande myndigheterna eller de nationella  kontaktpunkterna för de program inom territoriellt samarbete som Sverige deltar i.      

Lägesrapport - prognoser: Tillväxtverket ska senast den 18 januari, den 25 februari, den 6 maj, den 29 juli och den 28 oktober 2010, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för utbetalningar för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och det territoriella programmet Sverige-Norge. Tillväxtverket ska dessutom, senast den 25 februari, den 29 juli och den 28 oktober 2010, till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) lämna en sammanställning av prognoser för inbetalningar avseende samma program. Prognoserna för inbetalningar och utbetalningar ska sträcka sig till och med år 2015 och vara fördelade på budgetår. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem samt om osäkerhet råder och i så fall vad den beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Dessutom ska Tillväxtverket redovisa dels en bedömning av respektive programs utbetalningsprognos, dels en total utbetalningsprognos för samtliga program. Myndigheten ska därutöver redovisa ett osäkerhetsintervall för utbetalningsprognoserna. Dessutom ska prognoser över beslutade medel lämnas, fördelade på respektive strukturfondsprogram och åren 2010–2015 senast den 25 februari och den 28 oktober 2010. Samråd ska ske med den förvaltande myndigheten för det territoriella programmet Sverige-Norge.

Lägesrapport - medfinansiering med mera: Tillväxtverket ska senast den 25 februari 2010 för beslutade respektive utbetalda EU-medel för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de gränsregionala samarbetsprogram som förvaltas i Sverige till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa fördelningen av den svenska nationella beslutade och utbetalda medfinansieringen på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig samt privat finansiering, dels totalt, dels för respektive program. Redovisningen ska ange belopp samt procentandel. Redovisningen av den statliga medfinansieringen ska vara uppdelad på dels finansiering via länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels dessa organs övriga finansiering, dels övrig statlig finansiering. Tillväxtverket ska vidare redovisa de 30 största medfinansiärerna. Myndigheten ska dessutom redovisa de beslutade EU-medlens fördelning på kommuner och län. Redovisningarna ska delas upp per strukturfondsprogram. Redovisningen ska innehålla en analys av utfallet.

Lägesrapport - utgiftskategorier med mera: Tillväxtverket ska redovisa uppföljningen av beslutade medel under programperioden för de åtta regionala strukturfondsprogrammen och de gränsregionala program som förvaltas i Sverige fördelat på kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden dels totalt, dels för respektive program. I uppföljningen ska beslutade medel under programperioden för de åtta regionala strukturfondsprogrammen fördelas på näringsgren dels totalt, dels för respektive program. En särredovisning ska ske av de medel inom Europeiska regionala utvecklingsfonden som betalas ut inom respektive utanför statsbudgeten. Sammanställningar i enlighet med regeringens indikatorer och EU-kommissionens  indikatorer av förväntade och uppnådda sysselsättningsresultat samt övriga viktiga resultat för företagandet av strukturfondsprogrammen ska redovisas.

För de territoriella program som har svensk förvaltande myndighet ska förväntade och uppnådda resultat, kopplade till indikatorerna för gränsregionalt samarbete, redovisas. En redovisning av programmens bidrag till Lissabonstrategins mål ska lämnas, redovisningen ska kommenteras och slutsatser dras. Rapporten ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2010. 

Lägesrapport - Nationella strategin: Tillväxtverket ska senast den 30 april 2010 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa, dels totalt, dels per de åtta regionala strukturfondsprogrammen, under programperioden beslutade och utbetalda medel fördelade på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013. Redovisningen ska omfatta EU-medlen, nationell offentlig finansiering, uppdelat på kommunal, landstingskommunal, statlig och övrig offentlig samt privat finansiering.

2

Organisationsstyrning

Tillväxtverket ska redovisa hur gles- och landsbygdsfrågor integrerats i myndighetens verksamhet.

Tillväxtverket ska rapportera i vilken omfattning berörda myndigheters och andra relevanta aktörers kompetens nyttjas.

Tillväxtverket inträder i Nuteks ställe avseende ställda säkerheter i ärenden rörande statligt stöd.

3

Uppdrag

Uppdrag

 1. Tillväxtverket ska sammanställa myndigheternas rapportering till regeringens handlingsplan för regelförenklingsarbetet med utgångspunkt i gällande förenklingsuppdrag (N2009/5847/MK). Tillväxtverkets förenklingsrapport omfattas inte av detta uppdrag, utan kommer att granskas i särskild ordning. Underlaget ska vara Regeringskansliet (Näringsdepartementet) tillhanda senast 29 januari 2010.
 2. Tillväxtverket ska genomföra mätningar av företagens administrativa kostnader samt bistå Regeringskansliet (Näringsdepartementet) i frågor som rör utveckling av mätmetoden och internationellt mätmetodsarbete. Arbetet omfattar komplettering och uppdatering av tidigare genomförda mätningar samt genomförande av mätningar inom nya områden som har bedömts innebära en hög administrativ börda för företag. Tillväxtverket ska även tillhandahålla en databas för samtliga resultat av mätningarna och ska med hjälp av resultaten från mätningarna göra analyser med utgångspunkt i företagens processer, branschspecifik reglering eller annat lämpligt perspektiv.
 3. Tillväxtverket ska främja entreprenörskap på universitet och högskolor samt stödja aktiviteter som syftar till detta. Tillväxtverket ska vidare samverka med Skolverket för att främja entreprenörskap i enlighet med regeringens strategi för entreprenörskap inom utbildningsområdet. 
 4. Tillväxtverket ska samverka med Vinnova i genomförandet av Nordiska Ministerrådets Globaliseringsprojekt Hälsa delprogram 7 "Innovation och entreprenörskap i hälso- och sjukvård" 2010 - 2012.
 5. Tilllväxtverket ska vara nationell kontaktpunkt för "European Enterprise Awards". 
 6. Tillväxtverket ska i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) årligen följa upp det regionala tillväxtarbetet på länsnivå. Uppföljningen ska utgå från de regionala utvecklingsprogrammen. Verket ska redovisa gemensamma mönster och trender, samt exempel från länens arbete med innovativa miljöer och entreprenörskap inom ramen för prioriteringen "Innovation och förnyelse" i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007 - 2013. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 28 februari 2011. En delrapport för insatsområdet Entreprenörskap ska redovisas senast 30 juni 2010.
 7. Tillväxtverket ska ta fram riktlinjer avseende form och innehåll för de lärandeplaner som länen har fått i uppdrag att ta fram för uppföljning, utvärdering, analys och lärande inom det regionala tillväxtarbetet. Framtagandet av riktlinjerna ska ske i samverkan med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) och i dialog med de organ som samordnar det regionala tillväxtarbetet i respektive län. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2010.

 8. Tillväxtverket ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 april 2010 redovisa följande:
  - en regionalt och nationellt aggregerad ekonomisk redovisning av beslutade och, om möjligt, utbetalade medel inklusive medfinansiering för 2009 med utgångspunkt från insatser som finansieras från anslagen 1:1 Regionala tillväxtåtgärder respektive 1:3 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007-2013 inom utgiftsområde 19 Regional tillväxt. Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.   
  - en beskrivning av de regionala utvecklingsprogrammen och en redogörelse för förekomsten av övriga regionala program inom ramen för de regionala utvecklingsprogrammen, bland annat regionala tillväxtprogram.   

 9. Tillväxtverket ska bidra till att stärka jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet genom kunskapsutveckling och erfarenhetsutbyte. Tillväxtverket ska vidare bidra till att utveckla former för samverkan mellan länsstyrelser, regionala självstyrelseorgan och samverkansorgan, samt andra relevanta aktörer inklusive resurscentra för kvinnor.

 10. Tillväxtverket ska genom kunskapsuppbyggnad och kunskapsspridning bidra till ett samordnat genomförande av EU:s strategi för Östersjöregionen. Tillväxtverket ska i samråd med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) följa upp det regionala genomförandet av EU:s strategi för Östersjöregionen i Sverige samt sammanställa en rapport över aktiviteter vidtagna med anledning av strategin. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 15 september 2010.

 11. Tillväxtverket ska redovisa hur myndigheten bidrar till ökade kunskaper om vad som skapar tjänsteinnovation samt till att stärka förutsättningarna för ökad tjänsteinnovation. Tillväxtverket ska vidare redovisa förslag till fortsatt arbete (inom myndigheten) för att stärka förmågan till tjänsteinnovation i den svenska ekonomin. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Näringsdepartmentet) senast den 10 april 2010.

 12. Tillväxtverket ska bistå Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser med underlag för analys av små och medelstora företags kapitalförsörjning till exempel avseende regionala företagsstöd och uppgifter om riskkapitalmarknaden i Sverige.

 13. Tillväxtverket ska bistå Statens jordbruksverk med informationsinsatser och underlag till det nationella nätverket för landsbygdsutveckling inom ramen för Landsbygdsprogram för Sverige 2007-2013.

 14. Tillväxtverket ska genomföra stickprovsgranskningar av finansiella stöd beslutade av Nutek.   

Strukturfondsperioden 2000 - 2006

 1. Tillväxtverket ska i samverkan med ansvariga myndigheter säkerställa ett korrekt avslutsarbete för programperioden 2000-2006.

Strukturfondsperioden 2007 - 2013

 1. Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet ska senast den 28 oktober 2010 i en gemensam rapport redovisa hur myndigheterna samverkar avseende arbetet med strukturfondsprogrammen för regional konkurrenskraft och sysselsättning, samt resultatet av denna samverkan. 
 2. Tillväxtverket ska arbeta med att förbättra resultatuppföljningen samt spridningen av det svenska deltagandet i samtliga program för territoriellt samarbete. Detta ska ske i samverkan med SIDA och Boverket samt i samarbete med Sveriges Kommuner och Landsting. En rapport ska lämnas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 31 maj den 2010. Rapporten ska innehålla en redovisning av programmens bidrag till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, samt exempel på projekt. 

 3. Satsningarna på ett utvecklat informationssamhälle med bidrag från strukturfonderna har hittills svarat för en begränsad del av finansierade projekt. Tillväxtverket ska undersöka orsakerna till detta, bland annat om det finns hinder i regelverk eller medfinansiering inom området. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) senast den 30 juni 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 24 Näringsliv

1:4

Tillväxtverket (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket367 508
ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket (ram)367 508

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

Från anslagsposten ska 135 000 000 kronor användas för bidrag till Almi Företagspartner AB (moderbolaget) för finansiering av dels verksamhet vid bolagets regionala dotterbolag som till exempel mentorskapsinsatser, dels information och utbildning, samt andra centrala insatser som rör dotterbolagen och som inte kan bekostas direkt av dessa.

Verket får använda högst 32 650 000 kronor för de uppgifter som från och med 2007 tillfördes Nutek i egenskap av förvaltande och attesterande myndighet för de åtta regionala strukturfondsprogrammen 2007 - 2013.

Verket ska svara för lokaler, ekonomi- och personaladministration, utrustning och inventarier samt övrig administrativ service åt Nämnden för hemslöjdsfrågor. Utgifterna för detta ska belasta anslaget.

Under anslaget har beräknats arvoden till, av regeringen utsedda, ledamöter i styrelser. Anslaget ska också täcka verkets utgifter för övrigt i samarbetet inom Europeiska unionen och visst annat internationellt samarbete, bland annat inom ramen för OECD.

1:5

Näringslivsutveckling m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket230 509
ap.8Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket (ram)193 509
ap.9Innovationslån (ram)37 000
Disponeras av Riksgäldskontoret75 000
ap.11Lån/garantier till svensk industri (ram)75 000
Disponeras av Statens energimyndighet35 000
ap.10Miljövänlig fordonsforskning (ram)35 000
Disponeras av regeringen225 000
ap.12Till regeringens disposition (ram)225 000

Villkor för anslag 1:5

ap.8 Näringslivsutveckl - del till Tillväxtverket

Anslaget ska finansiera insatser för entreprenörskap, nyföretagande, utveckling och tillväxt i befintliga företag samt spridning av kunskap om entreprenörskap.

Anslaget ska finansiera vissa utgifter för verkets regelförenklingsarbete till exempel mätningar av administrativa kostnader

Verksamhet som bedrivs med medel från anslagsposten ska i tillämpliga delar samordnas med verksamheter som bedrivs med medel från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder, anslagspost 24:1.

Medel från anslagspostenen ska bland annat lämnas som bidrag till näringslivsfrämjande organisationer. I första hand bör befintliga och effektiva verksamheter stödjas.

Medel från anslagsposten får medfinansiera insatser inom ramen för EU:s ramprogram för konkurrenskraft och innovation, bland annat det svenska nätverket för främjande av småföretag och innovation.

ap.9 Innovationslån

Medel från anslagsposten ska användas till finansiering av innovationslån, varav 10 miljoner kronor ska finansiera innovationslån i stödområde B. Ökningen av anslagsposten med 7 miljoner kronor från och med 2008 syftar till att andelen kvinnor som får lån ska öka med minst 50 procent. Tillväxtverket ska utbetala medlen, vid fyra tillfällen i början av varje kvartal till Almi Företagspartner AB.

Tillväxtverket ska till Regeringskansliet (Näringsdepartementet) redovisa hur medlen använts samt resultat av verksamheten senast den 28 februari 2011.

ap.10 Miljövänlig fordonsforskning

Medel från anslagsposten ska användas till forskning, utveckling och demonstration avseende miljövänlig fordonsteknik. Vad som nämns om återbetalningar och rekvisition i regeringens beslut den 28 juni 2007 (Dnr N2007/5874/FIN) ska inte längre gälla eftersom Statens Energimyndighet får disponera medel för detta ändamål för 2010.

ap.11 Lån/garantier till svensk industri

Medel från anslagsposten ska användas för kostnader i samband med delfinansiering av utvecklingsarbete i civila flygindustriprojekt.

ap.12 Till regeringens disposition

Medel från anslagsposten ska användas till näringslivsfrämjande åtgärder varav 93 000 000 kronor avser kvinnors företagande, 55 000 000 kronor miljötekniksatsningar, 20 000 000 kronor kreativa och kulturella näringar, 20 000 000 kronor innovationskraft hos unga samt 10 000 000 kronor för insatser för entreprenörskap och förnyelse inom välfärdssektorn.

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

1:2

Transportbidrag (Ramanslag)

Disponeras av Tillväxtverket498 864
ap.2Transportbidrag - del till Tillväxtverket (ram)498 864

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Transportbidrag - del till Tillväxtverket

Tillväxtverket disponerar anslaget enligt förordningen (2000:281) om regionalt transportbidrag.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:2 Transportbidrag
ap.224 943Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:4 Tillväxtverket
ap.118 3753 %0
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.811 525Inget0
ap.90Inget0
ap.101 750Allt0
ap.113 750Allt0
ap.1211 250Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 19 Regional tillväxt

Anslag/apAnslagstyp
1:2 Transportbidrag
ap.1ram

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.1ram
ap.2ram
ap.3ram
ap.4ram
ap.5ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 24 Näringsliv

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:5 Näringslivsutveckling m.m.
ap.8120 000002013
ap.1030 000002013
ap.1250 000002013
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)75 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)8 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

Villkor

Låneram (enl 20 § budgetlagen)

600 000 kronor får användas för investeringar i anläggningstillgångar i Nämnden för hemslöjdsfrågor.

5.2

Utbetalningsplan

Till Tillväxtverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2530 626
2010-02-2530 626
2010-03-2530 626
2010-04-2530 626
2010-05-2530 626
2010-06-2530 626
2010-07-2530 626
2010-08-2530 626
2010-09-2530 626
2010-10-2530 626
2010-11-2530 626
2010-12-2530 622
Summa367 508
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Tillväxtverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:4 ap.1Tillväxtverket - del till Tillväxtverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Mot bakgrund av att externa medel och sakanslag kommer att användas för att finansiera förvaltningskostnader får Tillväxtverket använda den förenklade räntekontorutin som Riksrevisionsverket medgav för budgetåret 1994/95 och regeringen medgivit för budgetåren 1995/96-2008 för Verket för näringslivsutveckling respektive för Tillväxtverket för budgetåret 2009.

På regeringens vägnar
Maud Olofsson
Mattias Moberg
Kopia till

Riksdagen/Näringsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Utrikesdepartementet/FIM
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Finansdepartementet/SF
Utbildningsdepartementet/G
Utbildningsdepartementet/UH
Jordbruksdepartementet/ELT
Miljödepartementet/H
Integration- och jämställdhetsdepartementet/JÄM
Integration- och jämställdhetsdepartementet/STO
Kulturdepartementet/KV
Internrevisionen/SB
Regeringskansliets förvaltningsavdelning/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Riksgäldskontoret
Statens energimyndighet
Statens jordbruksverk
Statskontoret
Svenska ESF-rådet
Verket för innovationssystem
Samtliga länsstyrelser
Samverkansorganen
Skåne läns landsting (Region Skåne)
Västra Götalands läns landsting (Västra Götalandsregionen)
Almi Företagspartner AB
Stiftelsen Norrlandsfonden
N/FIN
N/ITP
N/KLS
N/MK
N/RT

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I17, 2009-12-21

Diarienummerförteckning

N2009/9634/ENT
N2009/9750/KLS (delvis)
N2008/5736/RT
N2009/9576/KLS (delvis)