Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:14

2009-12-21
Ju2009/10255/Å
Ju2009/9851/L6(delvis)
Valmyndigheten
Box 4210
171 04 SOLNA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Valmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Valmyndighetens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 01, bet. 2009/10:KU1, rskr. 2009/10:94).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Valmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

De allmänna valen 2010 ska genomföras med största möjliga tillförlitlighet och effektivitet.

Valmyndigheten ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till ovan angivet mål samt till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:977) med instruktion för Valmyndigheten och annan författning.

Personal

Valmyndigheten ska redovisa myndighetens insatser för att säkerställa en god personalförsörjning.

Prognoser

Valmyndigheten ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

 25 februari 

29 juli

28 oktober

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

6:5

Valmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Valmyndigheten14 895
ap.1Valmyndigheten (ram)14 895

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
6:5 Valmyndigheten
ap.14473 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)1 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Valmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 241
2010-02-251 241
2010-03-251 241
2010-04-251 241
2010-05-251 241
2010-06-251 241
2010-07-251 241
2010-08-251 241
2010-09-251 241
2010-10-251 241
2010-11-251 241
2010-12-251 244
Summa14 895
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Valmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
6:5 ap.1Valmyndigheten

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Enligt 6 kap. 6 § vallagen (2005:837) ska alla valsedlar och kuvert som används vid val tillhandahållas av Valmyndigheten. Av 8 § i samma kapitel framgår att partier i vissa fall har rätt till valsedlar på statens bekostnad. För valsedlar därutöver ska betalning ske för samtliga kostnader för framställning och leverans av valsedlarna. Även när det gäller valkuvert och annat valmaterial ska partierna och kommunerna, i de fall staten inte svarar för kostnaderna, betala samtliga kostnader för framställning och leverans. Inkomsterna får disponeras av Valmyndigheten.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Valmyndigheten undantas från kravet på kostnadsmässig avräkning av anslag enligt 16 § anslagsförordningen avseende sitt varulager. Varulagret ska avräknas utgiftsmässigt.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Anna Björnemo
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK ekonomi
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/D
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret