Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
I:10

2009-12-21
Ju2009/10251/Å
Ju2009/10419/KRIM (delvis)
Ju2009/8058/Å m.fl.
Se bilaga 1
Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 1 tr
111 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Rättsmedicinalverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 04, bet. 2009/10:JuU1, rskr. 2009/10:153).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

Rättsmedicinalverket ska på sätt som motsvarar uppdragsgivarnas behov bedriva sin verksamhet med hög kvalitet och effektivitet.

Återrapportering

Rättsmedicinalverket ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt utifrån ovan angivet mål samt annan författning. Redovisningen ska göras utifrån myndighetens verksamhetsområden (rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik) och enligt den statistikindelning som myndigheten använder.

Betydande förändringar i resultatutvecklingen eller i verksamheten under året ska redovisas och analyseras. De åtgärder som har vidtagits för att undanröja hinder mot måluppfyllelsen ska ägnas särskild uppmärksamhet.

Övriga återrapporteringskrav

1. Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att kvalitetsutveckla och kvalitetssäkra verksamheten samt resultaten av kvalitetsuppföljningarna.

2. Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att hantera en ökad ärendetillströmning.

3. Rättsmedicinalverket ska ge en samlad redovisning av omfattningen av arbetet när det gäller myndighetens insatser vid katastrofer och katastrofberedskap. Av redovisningen ska framgå i vilken utsträckning myndigheten deltar i nationellt och internationellt utvecklingsarbete på området.  

4. Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att säkerställa en strategisk kompetensförsörjning, särskilt när det gäller utbildning och rekrytering av rättsläkare och rättspsykiatriker.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa prognoser för 2010-2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari 

25 februari 

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Intern styrning och kontroll

Rättsmedicinalverket fick i sitt regleringsbrev för 2009 i uppdrag att redovisa hur myndigheten säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). Uppdraget redovisades till regeringen (Justitiedepartementet) i oktober 2009 (Ju2009/8058/Å).

Rättsmedicinalverket ska göra en analys av tillämpningen och utfallet av de rutiner och planer som beskrivs i den tidigare redovisningen. Uppdraget ska även omfatta identifiering av områden där den interna styrningen och kontrollen ytterligare bör förbättras. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 juli 2010.

Pågående uppdrag

Rikspolisstyrelsen har, i samverkan med Åklagarmyndigheten och Rättsmedicinalverket samt Socialstyrelsen, fått i uppdrag att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott samt låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott (Ju2008/8573/KRIM). Den del som avser gemensamma nationella riktlinjer redovisades den 1 oktober 2009. Den del som avser utvärderingen ska redovisas senast den 15 december 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket294 729
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)294 729

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.18 8423 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)29 472
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2524 561
2010-02-2524 561
2010-03-2524 561
2010-04-2524 561
2010-05-2524 561
2010-06-2524 561
2010-07-2524 561
2010-08-2524 561
2010-09-2524 561
2010-10-2524 561
2010-11-2524 561
2010-12-2524 558
Summa294 729
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Rättsgenetik
Offentligrättslig verksamhet1 162-50018 00018 0000662
Rättskemi
Uppdragsverksamhet2 742-1 00034 00034 500-5001 242
Rättsintyg
Uppdragsverksamhet2 97095019 50020 000-5003 420
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Anna Björnemo
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/IREV
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Åklagarmyndigheten
Rikspolisstyrelsen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket

Bilaga 1 till Regeringsbeslut I:10, 2009-12-21

Diarienummerförteckning

Ju2009/10251/Å
Ju2009/10419/KRIM (delvis)
Ju2009/8058/Å
Ju2008/9002/Å