Miljödepartementet


Regeringsbeslut
13

2009-12-21
M2009/4480/A
M2009/4750/A (delvis)
Strålsäkerhetsmyndigheten
Solna strandväg 96
171 16 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Strålsäkerhetsmyndigheten
Riksdagen har beslutat om Strålsäkerhetsmyndighetens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 06, bet. 2009/10:FöU1, rskr. 2009/10:105, prop. 2009/10:1, utg.omr. 20, bet. 2009/10:MJU1, rskr. 2009/10:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Strålsäkerhetsmyndigheten och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Utgiftsprognoser

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

3

Uppdrag

Rakel

Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM) ska inom myndighetens ansvarsområde verka för att aktörer med uppgifter inom samhällets krisberedskap ansluter sig till det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Arbetet ska ske i samverkan med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Regelförenkling

Under våren 2010 ska regeringen lämna en slutredovisning av det regelförenklingsarbete som bedrivits under mandatperioden. Strålsäkerhetsmyndigheten ska därför inom sitt ansvarsområde bistå Tillväxtverket i mätningarna av företagens administrativa kostnader, dels med en uppdatering av förändringarna i regelverken för 2009, dels med en prognos för 2010. Det underlag som behövs ska redovisas vid den tidpunkt som Tillväxtverket anger i särskild ordning.

Avgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast i samband med budgetunderlaget föreslå förändringar av strukturen i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten. Syftet ska vara att förenkla avgiftsstrukturen samt att öka flexibiliteten i myndighetens tillsynsverksamhet.

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 5 oktober 2010 lämna förslag till nödvändiga justeringar av avgiftsnivåer i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Uppdraget ska utföras efter samråd med Ekonomistyrningsverket.

Säkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 3 maj 2010 till regeringen redovisa strålsäkerhetsläget vid de svenska kärnkraftverken.

Strålsäkerhet i Östeuropa

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö, höja reaktorsäkerheten samt utveckla den nationella och regionala beredskapen mot radiologiska olyckor i Östeuropa. SSM ska vidare bidra till att förhindra spridning av kärnvapen, kärnämne och kärnteknisk utrustning, bl.a. genom att förbättra fysiskt skydd samt bidra till att stärka säkerheten vid hantering av radioaktivt avfall.

Inom ramen för ovannämnda arbete ska SSM också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med Europeiska kommissionen och EBRD.

Insatser av principiellt viktig natur, som beslutas av SSM, ska under beredningsstadiet vara föremål för samråd och policydiskussion med Utrikesdepartementet.

SSM ska göra en analys av effekterna av myndighetens stöd till respektive land. Återrapporteringen ska ske i myndighetens årsredovisning.

DAC-rapportering

Strålsäkerhetsmyndigheten erhåller medel för biståndsverksamhet och ska sammanställa samt rapportera statistik till Sida i enlighet med OECD:s biståndskommittés (DAC) direktiv. Sida kommer att meddela tidpunkter för rapportering.

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland

Strålsäkerhetsmyndigheten ska bidra till att stärka strålskyddet för människa och miljö, stärka reaktorsäkerheten, stärka säkerheten vid hantering av använt kärnbränsle och radioaktivt avfall samt utveckla den nationella och regionala beredskapen mot radiologiska och kärntekniska olyckor i nordvästra Ryssland.

Myndighetens arbete i Ryssland ska bidra till att förhindra spridning av kärnvapen, kärnämnen och kärnteknisk utrustning.

Inom ramen för ovannämnda arbete ska SSM också bistå Regeringskansliet med expertstöd vid t.ex. internationella möten och förhandlingar samt i kontakter med Europeiska kommissionen och Europeiska utvecklingsbanken (EBRD).

SSM ska göra en analys av effekterna av myndighetens stöd.

SSM ska också redovisa hur stödet förhåller sig till Europeiska kommissionens stödprogram för regionen och till stöd som lämnas via Nordliga dimensionens miljöpartnerskaps (NDEP) stödfond.

Återrapporteringen ska ske i myndighetens årsredovisning.

Stödprogram till IAEA

Strålsäkerhetsmyndigheten ska genomföra ett stödprogram till Internationella atomenergiorganet (IAEA). Kostnaderna för programmet ska särredovisas.

Kärnsäkerhetskonventionen

Strålsäkerhetsmyndigheten ska sammanställa den svenska nationalrapporten enligt kärnsäkerhetskonventionen inför det femte granskningsmötet som börjar den 4 april 2011. Denna rapport ska vara regeringen tillhanda senast den 15 juni 2010 för att kunna redovisas till konventionens sekretariat senast den 1 september 2010. Sammanställningen av nationalrapporten ska göras i lämplig samverkan med industrin.

Kompetensläge för ett strålsäkert samhälle

Strålsäkerhetsmyndigheten ska redovisa hur myndigheten bedömer kompetensläget i Sverige inom myndighetens ansvarsområde och hur detta möter framtida behov utifrån hur verksamheterna kan komma att utvecklas. SSM ska vidare utreda myndighetens framtida behov av kompetens utifrån vunna erfarenheter av sammanläggningen och den utveckling som kan förutses i samhället. SSM ska också bedöma eventuell påverkan på strålsäkerheten utifrån dessa frågeställningar. Uppdraget ska redovisas i samband med årsredovisningen 2011.

Utredning av beredskapsuppgifter

Strålsäkerhetsmyndigheten ska utreda vilka förändringar av myndighetens ansvar, uppgifter och ambition som är nödvändiga med anledning av ändringarna av principerna för bidrag från anslaget 2.4 - Krisberedskap. Utredningen ska också omfatta en översyn av finansieringen av myndighetens beredskapsarbete.

Tillståndsprocess för nya kärnkraftsreaktorer

Strålsäkerhetsmyndigheten ska senast den 1 februari 2011, med delrapportering den 1 oktober 2010, redovisa hur en tillståndsprocess kan komma att se ut för de kärnkraftsreaktorer som kan komma att ersätta befintliga sådana i enlighet med regeringens avsikt att skapa förutsättningar för kontrollerade generationsskiften i den svenska kärnkraften. Redovisningen bör särskilt omfatta en bedömning av vilka underlag som kommer erfordras för tillståndsgivningen och dess eventuella olika steg.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

3:1

Strålsäkerhetsmyndigheten (Ramanslag)

Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten329 416
ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM (ram)233 416
ap.2Forskning (ram)96 000

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM

Strålsäkerhetsmyndigheten ska betala totalt 557 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas efter fakturering från MSB.

Av anslagsposten får högst 4 000 000 kronor utbetalas till andra myndigheter, landsting, kommuner och frivilligorganisationer för att täcka kostnader i samband med hälsoupplysning om UV-strålningens risker.

ap.2 Forskning

Anslagsposten får användas för grundläggande och tillämpad forskning samt studier och utredningar för att utveckla nationell kompetens inom myndighetens verksamhetsområde och för att stödja och utveckla myndighetens tillsyn.

Anslagsposten får användas till myndighetskostnader för resor, information och administration, inklusive personalkostnader som är direkt föranledda av forskningsverksamheten.

Från anslagsposten ska medel för de lokala säkerhetsnämnderna vid Barsebäcks, Forsmarks, Oskarshamns och Ringhals kärnkraftverk samt vid Studsvik AB:s forskningsanläggning utbetalas. Medlen ska betalas kvartalsvis i förskott efter rekvisition och får högst uppgå till 400 000 kronor per nämnd under budgetåret 2010.

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

1:14

Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland (Ramanslag)

Disponeras av Naturvårdsverket7 450
ap.1Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV (ram)7 450
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten48 000
ap.8Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten (ram)48 000
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet4 550
ap.7Int milj samarb Rys - del till Regeringskansliets disposition (ram)4 550

Villkor för anslag 1:14

ap.1 Int. miljösamarbete med Ryssland - Del till NV

Anslaget disponeras för samarbete med Ryssland inom miljö- och kemikalieområdet som främjar en miljömässigt hållbar utveckling med särskilt fokus på Östersjön, Barentsregionen och Arktis.

Anslaget får användas för insatser i enlighet med den bilaterala överenskommelsen och den rysk-svenska samarbetskommitténs Arbetsprogram 2009-2010 inkl. Naturvårdsverkets eget arbete med programmet. Anslaget får även användas för andra insatser som stärker miljöarbetet i Ryssland, utvecklar nätverk mellan berörda myndigheter och bidrar till ökat ryskt deltagande i regionalt och internationellt samarbete.

Minst 450 000 kronor ska användas för stöd till verksamhet inom Arktiska rådet och 500 000 kronor till aktiviteter inom Barents Euro-Arktiska Råd.

Av anslagsposten får högst 1 000 000 användas till administration och samordning.

ap.7 Int milj samarb Rys - del till Regeringskansliets disposition

Anslagsposten ska främst disponeras för Nordiska miljöfinansieringsbolagets (NEFCO) miljöutvecklingsfond, samnordiskt stöd till miljö- och energiprojekt i Ryssland och för stöd till aktiviteter som drivs inom Barentsrådet eller andra regionala organisationer och som syftar till miljöförbättringar i Ryssland.

ap.8 Int milj samarb Rys - del till Strålsäkerhetsmyndigheten

Anslagsposten ska användas till samarbete inom områdena reaktorsäkerhet, strålskydd, beredskap, icke-spridning samt kärnavfallssäkerhet i Ryssland.

Den svenska årsavgiften till det internationella samordningsorganet Contact Expert Group (CEG) ska betalas från anslagsposten.

Av anslagsposten får högst 5 000 000 användas till administration och samordning.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Budgetår 2009

3:2

Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI (Ramanslag)

Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och kärnkraftsinspektion0
ap.1Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSISKI (ram)0
Disponeras av Strålsäkerhetsmyndigheten0
ap.4Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSM (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Miljödepartementet0
ap.3Avv. mynd. SSI o SKI - del till RK:s disposition (ram)0

Villkor för anslag 3:2

ap.1 Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSISKI

Anslagsposten får användas för engångspremier till SPV för de personer som erhåller pensionsersättning.

ap.3 Avv. mynd. SSI o SKI - del till RK:s disposition

Anslagsposten får användas till lön och arbetsgivaravgifter för avvecklaren.

ap.4 Avv. mynd. SSI o SKI - del till SSM

Anslagsposten får användas till kostnader som hänför sig till Avvecklingsmyndigheten för Statens strålskyddsinstitut och Statens kärnkraftinspektion.

Budgetår 2008

34:1

Statens strålskyddsinstitut (Ramanslag)

Disponeras av Statens strålskyddsinstitut0
ap.1Statens strålskyddsinstitut (ram)0

Villkor för anslag 34:1

ap.1 Statens strålskyddsinstitut

Användandet av anslagssparandet ska ske i enlighet med villkoren för anslag 06 03 01 Strålsäkerhetsmyndigheten.

34:3

Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (Ramanslag)

Disponeras av Statens kärnkraftinspektion0
ap.1Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning (ram)0

Villkor för anslag 34:3

ap.1 Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning

Användandet av anslagssparandet ska ske i enlighet med villkoren för anslag 06 03 01 Strålsäkerhetsmyndigheten ap.2.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.17 0023 %0
ap.22 8803 %0
3:2 (2009) Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI
ap.1 (2009)0Allt0
ap.3 (2009)0Allt0
ap.4 (2009)0Allt0
34:1 (2008) Statens strålskyddsinstitut
ap.1 (2008)0Inget0
34:3 (2008) Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning
ap.1 (2008)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.10Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
3:2 (2009) Avvecklingsmyndigheten för SSI och SKI
3:2 ap.1 (2009)3:2 ap.4 (2009)100 %
3:2 ap.3 (2009)3:2 ap.4 (2009)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2010 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/apAnslagstyp
34:1 (2008) Statens strålskyddsinstitut
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
ap.4 (2008)ram
ap.5 (2008)ram
34:2 (2008) Statens kärnkraftinspektion: Förvaltningskostnader
ap.1 (2008)ram
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
ap.4 (2008)ram
34:3 (2008) Statens kärnkraftinspektion: Kärnsäkerhetsforskning
ap.2 (2008)ram
ap.3 (2008)ram
ap.4 (2008)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
3:1 Strålsäkerhetsmyndigheten
ap.265 00027 87835 5732013
Belopp angivna i tkr

Utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:14 Internationellt miljö- och kärnsäkerhetssamarbete med Ryssland
ap.18 0006 0001 5152012
ap.823 00022 772
2012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)50 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Strålsäkerhetsmyndighetens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2527 451
2010-02-2527 451
2010-03-2527 451
2010-04-2527 451
2010-05-2527 451
2010-06-2527 451
2010-07-2527 451
2010-08-2527 451
2010-09-2527 451
2010-10-2527 451
2010-11-2527 451
2010-12-2527 455
Summa329 416
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Strålsäkerhetsmyndighetens disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Strålsäkerhetsmynd. - del till SSM
3:1 ap.2Forskning

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Uppdragsverksamhet-1 2701503 5003 350150-970
Utbildning-336201 1501 10050-266
Övrig tillståndsprövning-1 13984721 80820 3961 4121 120
Summa-2 7451 01726 45824 8461 612-116
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Offentligrättslig verksamhet
Kärnteknisk verksamhet255112 41917 000285 500264 50021 00050 419
Icke kärnteknisk verksamhet2511-5 178017 20017 2000-5 178
Summa7 24117 000302 700281 70021 00045 241
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Andreas Carlgren
Stefan Appelgren
Kopia till

Statsrådsberedningen, Internrevisionen
Utrikesdepartementet, enheten för nedrustning och icke-spridning
Utrikesdepartementet, enheten för säkerhetspolitik
Utrikesdepartementet, enheten för östeuropa och centralasien
Försvarsdepartementet, enheten för samordning av samhällets
Socialdepartementet, enheten för folkhälsa
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Utbildningsdepartementet, forskningspolitiska enheten
Näringsdepartementet, energienheten
Näringsdepartementet, enheten för forskning, innovation och
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, ekonomienheten
Riksdagen, försvarsutskottet
Riksdagen, miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Naturvårdsverket