Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
32

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Statens maritima museer
Stumholmen
371 32 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens maritima museer
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Statens maritima museers verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens maritima museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens maritima museer ska redovisa

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.

Statens maritima museer ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2010-2014

Statens maritima museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2010-2014 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010 
 • den 28 oktober 2010

Lokalkostnader

Statens maritima museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens maritima museer ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Statens maritima museer ska i årsredovisningen för 2010 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens maritima museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur de medel som används för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter har använts samt analysera hur bidragens användning ytterligare kan effektiviseras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens maritima museer113 386
ap.6Statens maritima museer (ram)113 386

Villkor för anslag 8:1

ap.6 Statens maritima museer

Anslagsposten får användas för lokalkostnader för Vasamuseet.

Av anslagsposten ska minst 7 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt den förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens maritima museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Hemsö fästning, Göteborgs Maritima Centrum, Rörliga kustartillerimuseet på Aspö och Vaxholms fästnings museum.

Statens maritima museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar och obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.  

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.63 4023 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)37 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)16 842
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens maritima museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-259 449
2010-02-259 449
2010-03-259 449
2010-04-259 449
2010-05-259 449
2010-06-259 449
2010-07-259 449
2010-08-259 449
2010-09-259 449
2010-10-259 449
2010-11-259 449
2010-12-259 447
Summa113 386
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens maritima museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.6Statens maritima museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor99460017 40017 40001 594
Undersökningar, utredningar och andra tjänster002 0002 00000
Vasamuseet4 2542 00078 37878 37806 254
Summa5 2482 60097 77897 77807 848
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar003 50503 5053 505
Övrigt000000
Summa003 50503 5053 505
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens maritima museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

Alla intäkter avseende Vasamuseet, inklusive försäljning av varor, ska redovisas särskilt enligt tabellen.

Statens maritima museer får i mån av tillgängliga medel lämna bidrag till bevarande och brukande av historiskt värdefulla fartyg.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Keneth Wising
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Försvarsmakten
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer