Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
34

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Statens försvarshistoriska museer
Box 14095
104 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Statens försvarshistoriska museer
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, utg.omr. 17, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140). 

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
 Statens försvarshistoriska museer ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla
 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2010-2014

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010
 • den 28 oktober 2010

Lokalkostnader

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens försvarshistoriska museer ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse det anslag som Statens försvarshistoriska museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Bidrag och sponsormedel

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen för 2010 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

Statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter

Statens försvarshistoriska museer ska i samband med årsredovisningen redovisa hur de medel som används för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter har använts samt analysera hur bidragens användning ytterligare kan effektiviseras.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens försvarshistoriska museer105 224
ap.9Statens försvarshistoriska museer (ram)105 224

Villkor för anslag 8:1

ap.9 Statens försvarshistoriska museer

Av anslagsposten ska minst 23 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Försvarsmuseet i Boden, Beredskapsmuseet i Kalix, F 21 förbandsmuseum i Luleå, Lapplandsjägarmuseet i Kiruna, Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde, Aeroseum i Göteborg, Sveriges infanteribrigadmuseum i Karlstad, Södermanlands militärhistoriska samlingar i Strängnäs, Wendes militärhistoriska förenings samlingar i Kristianstad, Luftvärnsmuseet i Halmstad, Hemvärnsmuseet i Vällinge, Militärmuseiföreningen i Jämtlands län i Optand, Permanent utställning kring utlandsstyrkan på Armémuseum i Stockholm, Fästningsmuseet i Karlsborg, Försvarsmuseet i Skillingaryd, Krigsflygfält 16 på Brattforsheden, Beredskapsmuseet i Helsingborg, Garnisonsmuseet i Skövde och Försvarsmuseet i Enköping.

Statens försvarshistoriska museer får även vederlagsfritt överlåta materiel, som överförts till myndigheten från Försvarsmakten och som är obrukbar och obehövlig, till de bidragsberättigade försvarshistoriska museiverksamheterna, under förutsättning att materielen saknar marknadsvärde eller att försäljningskostnaderna bedöms överstiga intäkterna.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.93 1573 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)40 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)10 134
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-2526 306
2010-04-2526 306
2010-07-2526 306
2010-10-2526 306
Summa105 224
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens försvarshistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.9Statens försvarshistoriska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor-387-651 9002 180-280-732
Undersökningar, utredningar och andra tjänster001 1001 10000
Summa-387-653 0003 280-280-732
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar004 50004 5004 500
Övrigt004 80004 8004 800
Summa009 30009 3009 300
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Fredrik Linder
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Försvarsmakten
Fortifikationsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer