Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
45

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Arkitekturmuseet
Skeppsholmen
111 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Arkitekturmuseet
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Arkitekturmuseets verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Arkitekturmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Arkitekturmuseet ska redovisa

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Arkitekturmuseet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på museet. Uppgifterna ska innehålla

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök.
 • uppgifter om respektive museums entréavgift

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2010–2014

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 18 januari 2010
 • den 25 februari 2010
 • den 6 maj 2010
 • den 29 juli 2010
 • den 28 oktober 2010

Lokalkostnader

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2010 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Arkitekturmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Utställningsersättning

Myndigheten ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

Bidrag och sponsormedel

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen för 2010 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor museet tar emot bidrag eller sponsormedel
 • andelen bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Vidgat uppdrag

Regeringen har fr.o.m. 2009 gett Arkitekturmuseet ett vidgat uppdrag som förutom myndighetens tidigare ansvarsområde även innefattar att främja och förmedla kunskap om arkitekturens, formens och designens betydelse i samhället. Vidare ska Arkitekturmuseet fr.o.m. 2010 överta uppdraget att agera mötesplats för form och design, ett uppdrag som Föreningen Svensk Form innehaft t.o.m. 2009.

Arkitekturmuseet ska samverka med myndigheter som t.ex. Boverket och andra offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå som på olika sätt ansvarar för arkitektur-, formgivnings-, samhällsplanerings- och stadsutvecklingsfrågor. Regeringens ambition är att stärka samverkan mellan kultur och näringsliv. Arkitekturmuseet ska därför också söka ökat samarbete med näringsliv och olika aktörer inom området på privat nivå.

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen för 2010 redovisa hur organisationen anpassats till det vidgade uppdraget och vilka insatser som gjorts och planeras inom ramen för detta uppdrag.

Samverkan om gestaltning av offentliga miljöer

Regeringen har i propositionen Tid för kultur (prop. 2009/10:3) angett att samverkan kring gestaltning av den offentliga miljön ska stärkas. Statens konstråd har till uppgift att verka för att konsten blir ett naturligt och framträdande inslag i samhällsmiljön. För att stärka en helhetssyn i gestaltningen av offentliga miljöer som i högre grad förmår att väga samman olika perspektiv och för att stärka konstens och andra gestaltningsområdens roll i samhällsutvecklingen ska Arkitekturmuseet utveckla sitt samarbete med Statens konstråd. Även Riksantikvarieämbetet och Boverket ska vara samarbetsparter i detta uppdrag.

Genom samverkan mellan myndigheterna ska goda exempel spridas på hur platsspecifik konstnärlig utformning och en medveten arkitektur kan ingå i och bidra positivt till en helhetsplanering av offentliga områden, platser eller byggnader.

I uppdraget ligger att etablera samarbeten mellan planerare, arkitekter, antikvarier, formgivare, designer och konstnärer samt med de professioner som arbetar med utvecklingen av den fysiska miljön samt en bred samverkan med berörda kommuner och fastighetsägare. Boende och andra som ska nyttja de aktuella miljöerna ska få möjlighet att komma till tals. Särskild hänsyn ska tas till ett barn- och ungdomsperspektiv.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Arkitekturmuseet44 744
ap.7Arkitekturmuseet (ram)44 744

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 1623 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)7 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arkitekturmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-253 729
2010-02-253 729
2010-03-253 729
2010-04-253 729
2010-05-253 729
2010-06-253 729
2010-07-253 729
2010-08-253 729
2010-09-253 729
2010-10-253 729
2010-11-253 729
2010-12-253 725
Summa44 744
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arkitekturmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.7Arkitekturmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor149-1503 0003 0000-1
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa149-1503 0003 0000-1
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar002 00002 0002 000
Övrigt001 00001 0001 000
Summa003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Monica Fundin Pourshahidi
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LFG
Miljödepartementet/H
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Statens konstråd
Riksantikvarieämbetet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Moderna museet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens fastighetsverk
Boverket
Delegationen för hållbara städer
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Riksförbundet Sveriges museer
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID
Sveriges Arkitekter