Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
43

2009-12-17
Ku2009/2288/SAM (delvis)
Konstnärsnämnden
Maria Skolgata 83
118 53 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2010 avseende Konstnärsnämnden
Riksdagen har beslutat om nya nationella kulturpolitiska mål (prop. 2009/10:3, bet. 2009/10:KrU5, rskr. 2009/10:145) .

Riksdagen har beslutat om Konstnärsnämndens verksamhet för budgetåret 2010 (prop. 2009/10:1, bet. 2009/10:KrU1, rskr. 2009/10:140).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2010 för Konstnärsnämnden och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsfördelning

Målet är att genom olika typer av stipendier och bidrag öka möjligheten för kvalificerade konstnärer som lever eller verkar i Sverige att ägna sig åt sitt konstnärliga arbete och att vidareutveckla sitt konstnärsskap.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa måluppfyllelse fördelat på de olika bidragsformerna.

Bidragsgivningen inom ramen för Bildkonsnärsfondens internationella programverksamhet Iaspis samt bidragsgivningen för internationellt utbyte inom övriga områden ska redovisas särskilt.

Bevakning av konstnärernas ekonomiska och sociala situation

Målet är att genom bevakning och analys fördjupa och sprida kunskapen om konstnärers sociala och ekonomiska situation.

Återrapportering

Konstnärsnämnden ska redovisa utfallet och resultatet av sitt arbete med bevakning och analys. Vidare ska resultaten av kunskapsspridning och rådgivningsfunktion avseende frågor som rör de generella trygghetssystemen redovisas.

Regionalt utfall

Konstnärsnämnden ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2009 respektive 2010 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2010–2014

Statens kulturråd ska redovisa prognoser för 2010–2014 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Från och med 2007 lämnar Konstnärsnämnden även prognoser i Hermes för den statliga ålderspensionsavgiften (STÅP).

18 januari

25 februari

6 maj

29 juli

28 oktober

Vid det sista tillfället ska utestående åtaganden som gjorts för längre tid än ett år för stipendier och inkomstgarantier samt förväntade utbetalningsnivåer för kommande treårsperiod redovisas.

Resultatredovisning och budgetunderlag

Bildkonst Upphovsrätt i Sverige (BUS), Sveriges författarfond, Sveriges författarförbund, Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM), Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI) ska till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) lämna budgetunderlag för 2011 senast den 1 mars 2010. Budgetunderlaget ska innehålla förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande räkenskapsåren. För verksamheten 2010 ska redogörelse lämnas senast den 1 mars 2011.

Bidrag och sponsormedel

Konstnärsnämnden skall i årsredovisningen redovisa

  • för vilka ändamål och på vilka villkor de tar emot bidrag eller sponsormedel,
  • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.

3

Uppdrag

Kulturella och kreativa näringar

Konstnärsnämnden ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2010 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

5:1

Konstnärsnämnden (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden17 506
ap.1Konstnärsnämnden (ram)17 506

5:2

Ersättningar och bidrag till konstnärer (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet194 241
ap.2Individuell visningsersättning (ram)34 213
ap.3Inkomstgarantier för konstnärer (ram)16 757
ap.8Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek (ram)126 481
ap.10Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker (ram)9 010
ap.13Dramatikerstöd (ram)2 780
ap.14Fonogramersättning (ram)5 000
Disponeras av Konstnärsnämnden129 927
ap.1Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer (ram)73 875
ap.4Långtidsstipendier (ram)12 975
ap.6Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film (ram)33 861
ap.9Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker (ram)5 216
ap.16Statliga ålderspensionsavgifter (ram)4 000

Villkor för anslag 5:2

ap.1 Visningsersättning samt bidrag åt bild- och formkonstnärer

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m. Av anslagsposten avser
8 550 000 kronor bidrag till konstnärer inom bild- och formområdet. 

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamheten inom den internationella utbytesverksamheten Iaspis.

ap.2 Individuell visningsersättning

Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1996:1605) om individuell visningersättning.

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till Bildkonst upphovsrätt i Sverige (BUS). BUS får använda högst 2 000 000 kronor av anslaget till administrationskostnader.  

ap.3 Inkomstgarantier för konstnärer

Anslagsposten får användas för utbetalningar enligt förordningen (1976:504) om inkomstgarantier för konstnärer.

Antalet garantirum uppgår år 2010 till 157. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur stor andel av nya garantirum som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker, och kulturjournalister.

Kammarkollegiet ska till Regeringskansliet senast den 1 mars 2010 redovisa hur garantirummen har utnyttjats under 2009.

ap.4 Långtidsstipendier

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1976:528) om bidrag till konstnärer.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

År 2010 ska antalet tioåriga långtidsstipendier vara 102, därutöver kan stipendier med kortare löptid beviljas. Konstnärsnämnden och styrelsen för Sveriges författarfond ska komma överens om hur många långtidsstipendier som skall tillfalla författare, översättare, dramatiker och kulturjournalister. Medlen betalas ut av Konstnärsnämnden till Sveriges författarfond efter rekvisition.

ap.6 Bidrag till konstnärer inom områdena musik, teater, dans och film

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader vid uruppförande av verk som tillkommit i samarbetsprojekt mellan komponister och musiker/sångare som beviljats av Konstnärsnämnden.

I anslagsposten ingår medel för täckande av kostnader förenade med stipendie- och bidragsgivning, samt för program- och informationsverksamhet inom den internationella utbytesverksamheten

Av anslaget avser 4 128 000 kronor särskilda insatser för konstnärer på musikområdet. 

ap.8 Ersättning åt författare m.fl. för utlåning av deras verk genom bibliotek

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

ap.9 Bidrag till författare, översättare, kulturjournalister och dramatiker

Konstnärsnämnden ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Anslaget omfattas i tillämpliga fall av förordningen (1983:190) om pensionsgrundande konstnärsbidrag m.m.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 500 000 kronor till administrationskostnader.

I anslagsposten ingår medel för deltagande i internationellt kulturutbyte.

I samband med den första utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra styrelsen för Sveriges författarfond om villkoren.

ap.10 Ersättning åt författare och översättare för utnyttjande av deras verk i form av talböcker

Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till Sveriges författarförbund. Av anslaget får högst 25, 50 respektive 75 procent betalas ut före den 1 april, 1 juli respektive 1 oktober 2010.

Medlen fördelas av Sveriges författarförbund mellan svenska författare och svenska översättare av sådana verk, som enligt 17 § andra stycket lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk framställts som talböcker eller ingår i taltidningar budgetåret 2009.

Av anslaget får Sveriges författarförbund använda högst 410 000 kronor till administrationskostnader vid fastställande och utbetalning av ersättningsbeloppen.  

ap.13 Dramatikerstöd

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1369) om statsbidrag för beställning av nyskriven svensk dramatik. Kammarkollegiet ska betala ut medlen efter rekvisition till styrelsen för Sveriges författarfond.

Av anslaget får styrelsen för Sveriges författarfond använda högst 280 000 kronor till administrationskostnader.

ap.14 Fonogramersättning

Anslagsposten får användas för utbetalningar i enlighet med förordningen (1998:1387) om fonogramersättning. Kammarkollegiet skall betala ut medlen efter rekvisition till Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM) och Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI). Anslagsposten får användas för att betala förvaltningskostnader hos STIM och SAMI. En redogörelse av administrationskostnaderna ska lämnas i redovisningen.

10:1

Filmstöd (Ramanslag)

Disponeras av Konstnärsnämnden4 270
ap.3Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd (ram)4 270

Villkor för anslag 10:1

ap.3 Bidrag till Konstnärsnämndens filmstöd

Anslagsposten ska användas för stöd till produktion av kortfilm dokumentär och animation. 

Från anslagsposten ska 800 000 kronor utbetalas till Stiftelsen Filmform för bl.a. rådgivning och distribution i fråga om film- och videokonst. 

I samband med utbetalningen ska Konstnärsnämnden erinra Stiftelsen Filmform om att Stiftelsen ska lämna redogörelse för verksamheten 2010 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 1 mars 2011.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2010Indrag av anslagsbelopp
5:1 Konstnärsnämnden
ap.15253 %0
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.12 2183 %0
ap.21 0283 %0
ap.35023 %0
ap.43893 %0
ap.61 0153 %0
ap.83 7943 %0
ap.91563 %0
ap.102703 %0
ap.13833 %0
ap.141503 %0
ap.1603 %0
10:1 Filmstöd
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.18ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap201020112012 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
5:2 Ersättningar och bidrag till konstnärer
ap.137 1006 00016 8002019
ap.474 6009 50048 6002019
ap.610 6002 1005 0002019
ap.92 7004001 6002019
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)2 500
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Konstnärsnämndens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2010-01-251 459
2010-02-251 459
2010-03-251 459
2010-04-251 459
2010-05-251 459
2010-06-251 459
2010-07-251 459
2010-08-251 459
2010-09-251 459
2010-10-251 459
2010-11-251 459
2010-12-251 457
Summa17 506
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Konstnärsnämndens disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Konstnärsnämnden

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2008+/- 2009Int. 2010Kost. 2010+/- 2010Ack. +/- utgå. 2010
Avgiftsbelagd verksamhet
Avgiftsintäkter0060060000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

  • Konstnärsnämnden får i av nämnden förhyrd fastighet, genom anlitande av särskild förvaltare, förutom att upplåta lägenheter till konstnärer i samband med nämndens internationella och nationella konstnärsutbytesverksamhet även bedriva kompletterande korttidsuthyrning av lediga rum och lägenheter. Inkomsterna disponeras av Konstnärsnämnden.
  • Målgruppen för kompletterande korttidsuthyrning ska främst utgöras av företrädare för olika delar av internationellt och nationellt kulturliv.
  • Resultatet av verksamheten ska särredovisas i Konstnärsnämndens årsredovisning.

Avgifternas storlek bestäms av myndigheten, dock ej i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191).  

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som disponeras600
Belopp angivna i tkr
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Robert Nilsson
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Svenska Förläggarföreningen
Sveriges författarförbund
Bildkonst upphovsrätt i Sverige
Föreningen Svenska kompositörer av populärmusik (SKAP)
Föreningen Svenska tecknare
Föreningen Svenska tonsättare
Föreningen Sveriges konsthantverkare och industriformgivare (KIF)
Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd (KLYS)
Konstnärernas riksorganistation (KRO)
Svenska artisters och musikers intresseorganisation (SAMI)
Svenska fotografers förbund
Svenska konstkritikersamfundet
Svenska konstnärsförbundet
Svenska musikerförbundet
Svenska musikförläggarföreningen
Svenska oberoende musikproducenter
Svenska tonsättares internationella musikbyrå (STIM)
Sveriges dramatikerförbund
Sveriges yrkesmusikerförbund
Sveriges författarfond
Teaterförbundet
Filmform