Jordbruksdepartementet


Regeringsbeslut
2

2009-10-15
Jo2009/2898
Sametinget
Box 90
981 22 KIRUNA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Sametinget
Riksdagen har beslutat om Sametingets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:82, prop. 2008/09:99, utg.omr. 01, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2009 för Sametinget och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Generell återrapportering

Sametinget ska

- i återrapporteringen redogöra för hur tingets verksamhet bidragit till att uppfylla regeringens vision Bruka utan att förbruka med tillhörande inriktningsmål.

- redovisa indikatorer som beskriver utvecklingen och göra en bedömning av hur resultaten och effekterna förhåller sig till planerad verksamhet.

- göra en samlad bedömning av hur tingets verksamhet bidragit till en levande samisk kultur, stärkt samernas- och de samiska näringarnas ställning i samhället.

Samiska näringar och samhällsplanering

Sametinget ska redovisa vilka åtgärder tinget vidtagit för att stärka och utveckla det samiska näringslivet samt en samhällsplanering där samiska behov beaktas.

Regelförenkling

Sametinget ska vid utformning av föreskrifter, allmänna råd och andra styrande dokument sträva efter att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler. Sametinget ska i sin verksamhet i övrigt verka för att förenkla för företagen. 

Som ett led i mätningarna av företagens administrativa kostnader ska Sametinget t.o.m. 2010 bistå Verket för näringslivsutveckling - NUTEK (från den 1 april 2009 Tillväxtverket), i arbetet med att mäta förändringar av myndighetens föreskrifter och allmänna råd som påverkar företagens administrativa kostnader.

Prognoser

Myndigheten ska redovisa prognoser för 2009 t.o.m. 2012 för samtliga anslag myndigheten disponerar vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna skall kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli samt den 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Årsredovisning

I resultaträkningen ska följande specificeras i not: intäkter av anslag, intäkter av bidrag uppdelat i bidragsgivare samt finansieringsändamål. 

3

Uppdrag

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Sametinget ska under perioden 2007-2013 verka för ett effektivt genomförande av Sveriges landsbygdsprogram. I detta ingår att Sametinget till förvaltningsmyndigheten (Jordbruksverket) ska rapportera om programmets genomförande och resultat enligt förvaltningsmyndighetens riktlinjer.

Sveriges ordförandeskap i EU 2009

Sametinget ska fortlöpande bistå Jordbruksdepartementet i förberedelserna inför och under genomförandet av det svenska ordförandeskapet i EU:s ministerråd andra halvåret 2009 i de frågor som ligger inom myndighetens ansvarsområde.

Demokratifrågor

Sametinget ska enligt regeringsbeslut 21 februari 2008 (IJ2008/490/DISK) erhålla ersättning för 2009 med 500 000 kronor för genomförande av uppdraget En särskild satsning för att stärka samiska kvinnornas ställning i samhället. Ersättningen utbetalas av Kammarkollegiet efter rekvisition av Sametinget. Medel som inte har förbrukats inom avsedd tid och för avsett ändamål ska återbetalas till Kammarkollegiet. Uppdraget ska redovisas skriftligen till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 30 september 2009.

Utfall av nationellt stöd

Sametinget ska senast den 31 maj 2009 i enlighet med artikel 5 i kommissionens förordning (EG) nr 794/2004 om genomförande av rådets förordning (EG) nr 659/1999 om tillämpningsföreskrifter för artikel 93 i EG-fördraget, redovisa utfallet av de nationella stöd som lämnas inom myndighetens verksamhetsområde. Rapporteringen ska utgå från det formulär som tillhandahålls av Europeiska kommissionen.

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013

Sametinget ska redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordningen om regionalt tillväxtarbete och i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Språk och kultur

Sametinget ska bidra till utvecklingen av ett starkt och mångfaldigt konst- och kulturliv, samt utvecklingen av de samiska språkens användning och ställning i samhället, framför allt i det traditionella samiska området.

Sametinget ska särskilt redovisa hur anslag 1:2, ap. 5.1 Bidrag till samisk kultur och samiska organisationer, under utgiftsområde 17, samt medel ur Samefonden har använts genom att ange antalet bidragssökande, antalet som beviljats bidragsmedel samt summan av beviljade bidragsmedel. Redogörelsen ska delas upp på olika kulturyttringar såsom duodji (slöjd), bild- och formkonst, musik och jojk samt litteratur. Redovisningen ska även delas upp i bidrag till media, forskning och utbildning samt bidrag till organisationer. Redovisningen ska ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår. Sametinget ska särskilt redovisa den samiska bibliotekskonsulentens verksamhet och kostnader samt fördelningen av medel till kortare studier i samiska.

Sametinget ska särskilt redovisa hur anslaget 1:2, ap. 5.2 Sámi Teáhter under utgiftsområde 17, har använts för att utveckla en samiskspråkig teater med hög konstnärlig kvalitet som är ledande inom samisk scenkonst. Redovisningen ska bl.a. ange antalet samiskspråkiga produktioner och produktioner som turnerat samt antal besökare. Redogörelsen ska ge utrymme för jämförelser mellan olika verksamhetsår.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

3:1

Sametinget (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget38 214
ap.1Sametinget (ram)38 214

Villkor för anslag 3:1

ap.1 Sametinget

1. Av anslaget ska 5 miljoner kronor användas för den fortsatta arbetsprocessen med en föreslagen parlamentsbyggnad i Kiruna för Sametinget.

2. Kostnaderna för Nationellt samiskt informationscentrum ska särredovisas i Sametingets årsredovisning.

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

1:8

Ersättningar för viltskador m.m (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget59 197
ap.2Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn (ram)55 987
ap.3Kostnader för samebyarnas inventering av rovdjur (ram)3 210

Villkor för anslag 1:8

ap.2 Ersättning för renar som skadats eller dödats av varg, björn, järv, lo eller örn

Sametinget ska lämna ersättning för föryngring, regelbunden eller tillfällig förekomst av rovdjur enligt 6 § viltskadeförordningen till sameby med högst följande belopp.


Föryngring

Regelbunden
förekomst

Tillfällig
förekomst

Järv

200 000

70 000

35 000

Lo

200 000

70 000

35 000

Varg

500 000

80 000

35 000

Ersättningsbeloppen för regelbunden eller tillfällig förekomst avser, när det gäller varg, varje individ och i övriga fall förekomst inom samebyn. Ersättningsbeloppen för föryngring avser varje föryngring.

Förekomst av björn ersätts med högst 1 615 000 kronor och förekomst av örn med högst 1 075 000 kronor och fördelas mellan de ersättningsberättigade samebyarna i förhållande till betesområdenas areal.

Sametinget får använda högst 1 000 000 kronor för ersättning enligt 10 § viltskadeförordningen.

2. Anslaget får inte användas för förvaltningskostnader.

1:13

Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget3 000
ap.4Räntekostnader - del till SA-Skadestånd (ram)3 000
Disponeras av regeringen48
ap.5Räntekostnader - Regeringens disposition (ram)48

Villkor för anslag 1:13

ap.4 Räntekostnader - del till SA-Skadestånd

Sametinget får disponera denna anslagspost för kostnader förknippade med förlikning enligt regeringsbeslut den 10 september 2009 Jo2009/1770.

1:28

Främjande av rennäringen m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Sametinget55 718
ap.2Främjande av rennäringen (ram)55 718
Disponeras av regeringen0
ap.1Till regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:28

ap.2 Främjande av rennäringen

1. Sametinget disponerar anslaget för och ska lämna ersättning enligt förordning( 1994:246) om ersättning för vissa merkostnader och förluster med anledning av Tjernobylolyckan, lämna bidrag enligt förordning (1986:255) om pristillägg för renkött, främja rennäringen enligt rennäringsförordningen (1993:384). Vidare ska Sametinget

a) lämna bidrag enligt 3 § i förordningen (1994:246). Sametinget betalar ersättningar för ändamålet och ska efter rekvisition från Jordbruksverket betala ut medel enligt 3 § 1 och 3 i förordningen.

Härutöver får medel användas till kostnader för analys och uppföljning av det radioaktiva nedfallet av cesium och till andra statliga kostnader som uppkommer till följd av Tjernobylolyckan. Inkomster vid försäljning av utrustning som inte längre behövs får användas för de i denna punkt angivna ändamålen,

b) betala för underhåll och inköp av bl.a. stängsel och materiel, rivning av riksgränsstängsel och av vissa renskötselanläggningar för vilka staten har underhållsansvaret. Anslaget får inte användas för att betala andra förvaltningskostnader än direkta personalomkostnader för faktiskt arbete med underhållet eller rivningen,

c) stå för kostnader som omfattar redovisning av markanvändning, riksintressen och marker som är speciellt värdefulla eller känsliga för renskötseln, natur- och kulturmiljövården. Härutöver får medel användas för andra kostnader för staten som uppkommer till följd av redovisningen av arbetsuppgifter under denna punkt,

d) lämna ersättning för kostnader enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384) för medling i tvister mellan samebyar och jordbrukare när det gäller skadeersättning vid renbetning på åkermark samt andra statliga kostnader till följd av konfliktlösningssystemet,

e) lämna katastrofskadeskydd enligt 35 a § rennäringsförordningen (1993:384). Utbetalning får göras med högst 50 procent av verifierade foderkostnader eller, efter beslut av Sametinget, med ett av tinget angivet schablonbelopp per ren och utfodringsdag. Underlag för utbetalning utgör bl.a. betesundersökningar. Medel får även användas för utveckling av metod för betesundersökningar,

f) stå för kostnader för hållande av renmärkesregister,

g) lämna bidrag enligt 35 b § rennäringsförordningen (1993:384) för främjande av rennäringen och

h) stå för kostnader för fortsatt utveckling av företagsregistret för rennäringen.

2. Sametinget får besluta om närmare villkor för användningen av medlen. 

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
3:1 Sametinget
ap.11 2963 %198
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:8 Ersättningar för viltskador m.m
ap.29 4483 %0
ap.3963 %0
1:13 Räntekostnader för förskotterade gårdsstöd m.m.
ap.40Allt0
ap.50Allt0
1:28 Främjande av rennäringen m.m.
ap.10Allt0
ap.203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/apAnslagstyp
45:2 (2004) Informationssatsning om samerna
ap.1 (2004)ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 23 Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:28 Främjande av rennäringen m.m.
ap.24 0004 00002010
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)2 600
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)5 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Sametingets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 601
2009-02-253 601
2009-03-253 601
2009-04-253 601
2009-05-253 601
2009-06-253 403
2009-07-252 768
2009-08-252 768
2009-09-252 768
2009-10-252 768
2009-11-252 768
2009-12-252 768
Summa38 016
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Sametingets disposition enligt detta regleringsbrev är:
3:1 ap.1Sametinget

6

Avgifter och bidrag

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Sametinget får ta emot bidrag från såväl statliga som icke-statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av Sametinget.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Bestämmelsen i 5 § kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188), gällande finansiering av anläggningstillgångar med i lån i Riksgäldskontoret, skall inte tillämpas vid finansiering av anläggningstillgångar som sker under anslaget 1:28  Främjande av rennäringen m.m. Sådana investeringar skall i stället finansieras från anslaget.

På regeringens vägnar
Åsa Torstensson
Anna Danielsson
Kopia till

Riksdagen, Miljö- och jordbruksutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Kulturdepartetmentet Kt
Finansdepartementets budgetavdelning
Utbildningsdepartementet S
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/DEM
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/DISK
Miljödepartementet M/A
Internrevisionen SB