Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:5

2009-10-22
UF2009/69127/SP
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
102 26 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap. 12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/09:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Rikspolisstyrelsen200 000
ap.12Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande (ram)200 000

Villkor för anslag 1:1

ap.12 Freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande

Anslagsposten får användas för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE), Europeiska unionen (EU) samt annan verksamhet enligt nedanstående tabell, för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från anslagsposten anges i regleringsbrevet för Rikspolisstyrelsen (se regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet).

Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

Medel ska användas för nedanstående verksamhet planerad för 2009, med indikativa belopp i miljoner kronor.

Verksamhet

FörkortningIndikativa belopp, mnkr
Afrika
 

 
FN:s insats i DR Kongo MONUC9,6
EU:s insats i DR Kongo EUPOL3,2
FN:s insats i Liberia UNMIL24,5
FN:s insats i Sudan UNMIS 16,0
FN:s och AU:s insats i Darfur, Sudan UNAMID 16,0
FN:s insats i Tchad/CARMINURCAT3,2
Asien
 

 
EU:s insats i Afghanistan EUPOL8,0
FN:s insats i Östtimor UNMIT 4,8
OSSE:s insats i Kirgizistan
 
1,6
Europa
 

 
OSSE:s insats i Montenegro
 
1,6
OSSE:s insats i Södra Kaukasien
 
1,6
OSSE:s insats i Serbien
 
4,8
OSSE:s insats i Makedonien
 
0,5
EU:s och FN:s insats i Kosovo EULEX/UNMIK57,8
EU:s insats i Bosnien-Hercegovina EUPM8,0
EU:s gränsstödinsats i Moldavien/Ukraina
 
3,2
FN:s observatörsinsats i Georgien UNOMIG3,2
EU:s observatörsinsats i GeorgienEUMM Georgia9,6
Mellanöstern
 

 
EU:s polisinsats i de palestinska områdena EUPOL COPPS6,4
EU:s gränsövervaknings- insats i Gaza, Rafah EU BAM4,8
EU:s rättsstatsinsats i Irak EUJUST LEX1,6
ÖVRIGT
 

 
Polisutbildning, språkutbildning, policy och metodutveckling (inkl. utländskt deltagande) inför internationell tjänstgöring (t.ex. UNPOC) och internationell samverkan
 
15,0
Total
 
205,0

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.1203 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Agneta Lorichs-Bergquist
Kopia till

SB Internrevision
Ju-PO
UD-AF
UD-ASO
UD-EC
UD-SP
UD-EU
UD-MENA
UD-UP
UD-USTYR
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
FA RK Ekonomi
Riksdagen UU
Kriminalvården
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen