Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut
1

2009-10-01
IJ2009/1741/DISK
Diskrimineringsombudsmannen
Box 3686
103 59 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Diskrimineringsombudsmannen
Riksdagen har beslutat om Diskrimineringsombudsmannens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 13, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Diskrimineringsombudsmannen och nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:1

Diskrimineringsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen89 806
ap.1Diskrimineringsombudsmannen (ram)89 806
Disponeras av Kammarkollegiet1 100
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)600
ap.5Kostnader för avvecklingsmyndigheten (ram)500
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering1 800
ap.4Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering (ram)1 800
Disponeras av Regeringskansliet350
ap.3Diskrimineringsombudsmannen - del till Regeringskansliets (Integrations- och jämställdhetsdepartementets) disposition (ram)350

Villkor för anslag 2:1

ap.1 Diskrimineringsombudsmannen

Från anslagsposten finansieras Diskrimineringsombudsmannens förvaltningskostnader.

Prognoser

Diskrimineringsombudsmannen ska redovisa utgiftsprognoser för 2009 -2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna ska lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV och vid följande tillfällen: 19 januari, 26 februari,   7 maj, 30 juli och 29 oktober.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. 

ap.2 Nämnden mot diskriminering

Kammarkollegiet ska, efter rekvisition av Nämnden mot diskriminering, betala ut medel för nämndens verksamhet. Från anslagsposten finanserias även ersättning, högst 60 000 kronor, för Kammarkollegiets kostnader för administrativa eller handläggande uppgifter åt nämnden.

Nämnden mot diskriminering ska ansvara för kvarvarande avvecklingsfrågor för de två nämnderna, Jämställdhetsnämnden och Nämnden mot diskriminering, som avvecklas.

ap.4 Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering

Anslagsposten får användas för engångspremier till Statens pensionsverk för de personer som erhåller pensionsersättning.

Anslagsposten Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering får användas för att täcka underskottet på äldreanslagen 10:6 Jämställdhetsombudsmannen och 10:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) till den del som inte täcks av anslaget 10:5 anslagsposten 4 och anslaget 10:8 anslagsposten 2.

ap.5 Kostnader för avvecklingsmyndigheten

Medlen får användas för kostnader för avvecklarens (IJ 2008:04) lokaler, resor och lön m.m.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Budgetår 2008

10:5

Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (Ramanslag)

Disponeras av Ombudsmannen mot etnisk diskriminering0
ap.1Ombudsmannen mot etnisk diskriminering (ram)0
ap.2Nämnden mot diskriminering (ram)0
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering0
ap.4DO - del till Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Ombudsmannen mot etnisk diskriminering - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

Villkor för anslag 10:5

ap.4 DO - del till Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering

Äldreanslaget 10:5 Ombudsmannen mot etnisk diskriminering får användas för att täcka underskottet på äldreanslagen 10:6 Jämställdhetsombudsmannen och 10:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).

10:6

Jämställdhetsombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Jämställdhetsombudsmannen0
ap.1Jämställdhetsombudsmannen (ram)0
ap.2Jämställdhetsnämnden (ram)0
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering0
ap.3JämO - del till Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.4Jämställdhetsombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

10:7

Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) (Ramanslag)

Disponeras av Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning0
ap.1Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO) (ram)0
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering0
ap.2HomO - del till Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

10:8

Handikappombudsmannen (Ramanslag)

Disponeras av Handikappombudsmannen0
ap.1Handikappombudsmannen (ram)0
Disponeras av Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering0
ap.2HO - del till Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering (ram)0
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen0
ap.3Handikappombudsmannen - del till Diskrimineringsombudsmannen (ram)0

Villkor för anslag 10:8

ap.2 HO - del till Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering

Äldreanslaget 10:8 Handikappombudsmannen får användas för att täcka underskottet på äldreanslagen 10:6 Jämställdhetsombudsmannen och 10:7 Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO).

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:1 Diskrimineringsombudsmannen
ap.12 792Inget87
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
10:5 (2008) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
ap.3 (2008)0Allt0
ap.4 (2008)0Allt0
10:6 (2008) Jämställdhetsombudsmannen
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
ap.3 (2008)0Allt0
ap.4 (2008)0Allt0
10:7 (2008) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
ap.3 (2008)0Allt0
10:8 (2008) Handikappombudsmannen
ap.1 (2008)0Allt0
ap.2 (2008)0Allt0
ap.3 (2008)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
10:5 (2008) Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
10:5 ap.1 (2008)10:5 ap.3 (2008)100 %
10:5 ap.2 (2008)10:5 ap.3 (2008)100 %
10:6 (2008) Jämställdhetsombudsmannen
10:6 ap.1 (2008)10:6 ap.4 (2008)100 %
10:6 ap.2 (2008)10:6 ap.4 (2008)100 %
10:7 (2008) Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
10:7 ap.1 (2008)10:7 ap.3 (2008)100 %
10:8 (2008) Handikappombudsmannen
10:8 ap.1 (2008)10:8 ap.3 (2008)100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)15 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)14 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Diskrimineringsombudsmannens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-0512 456
2009-02-257 000
2009-03-257 000
2009-04-257 000
2009-05-257 000
2009-06-256 913
2009-07-257 058
2009-08-257 058
2009-09-257 058
2009-10-257 058
2009-11-257 058
2009-12-257 060
Summa89 719
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Diskrimineringsombudsmannens disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.1Diskrimineringsombudsmannen
Till Kammarkollegiets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2550
2009-02-2550
2009-03-2550
2009-04-2550
2009-05-2550
2009-06-2550
2009-07-2550
2009-08-2550
2009-09-2550
2009-10-2550
2009-11-2550
2009-12-2550
Summa600
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kammarkollegiets disposition enligt detta regleringsbrev är:
2:1 ap.2Nämnden mot diskriminering
Följande anslag och anlagsposter som disponeras av Regeringskansliet har i detta beslut ändrats till att inte längre vara räntebärande:
2:1 ap.3Diskrimineringsombudsmannen - del till Regeringskansliets (Integrations- och jämställdhetsdepartementets) disposition

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Tillgångar och skulder från Jämställdhetsombudsmannen, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering, Handikappombudsmannen och Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO), som inte övertas av Avvecklingsmyndigheten för ombudsmännen mot diskriminering, överlåts till Diskrimineringsombudsmannen till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (200:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

På regeringens vägnar
Nyamko Sabuni
Andrés Zanzi
Kopia till

Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/SAM
Förvaltningsavdelningen/ RK ekonomi
Riksdagens arbetsmarknadsutskott
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen
Nämnden mot diskriminering