Utrikesdepartementet


Regeringsbeslut
III:4

2009-10-22
UF2009/69124/SP
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslag 1:1 Biståndsverksamhet, ap.20 Biståndsverksamhet - del till kriminalvården
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:1 Biståndsverksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 07, bet. 2008/09:UU2, rskr. 2008/09:123).

Regeringen beslutar att följande ska gälla för nedan angivet anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

1:1

Biståndsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården12 000
ap.20Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården (ram)12 000

Villkor för anslag 1:1

ap.20 Biståndsverksamhet - del till Kriminalvården

Medel under anslagsposten får användas efter beslut av regeringen för att med bred geografisk representation ställa svensk personal till förfogande för freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande verksamhet, främst inom ramen för Förenta nationerna (FN), Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) och Europeiska unionen (EU), för att bidra till internationell krishantering, konfliktlösning och konfliktförebyggande verksamhet.

Återrapporteringskrav för den verksamhet som finansieras från
anslagsposten anges i regleringsbrevet för Kriminalvården (se
regleringsbrev inom utgiftsområde 4 Rättsväsendet).


Medel under anslagsposten får endast användas i enlighet med OECD:s biståndskommitté DAC:s riktlinjer för vad som kan klassificeras som utvecklingssamarbete. Stöd får endast lämnas till länder som av DAC definieras som utvecklingsländer.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Biståndsverksamhet
ap.200Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande
På regeringens vägnar
Carl Bildt
Agneta Lorichs-Bergquist
Kopia till

SB Internrevision
Ju-Krim
UD-AF
UD-ASO
UD-EC
UD-SP
UD-EU
UD-MENA
UD-UP
UD-USTYR
UD-PIK
UD-RS
UD-PLAN
UD-EKO
Fi-BA
FA-RK-EK
Riksdagen UU
Rikspolisstyrelsen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Riksrevisionen