Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 2

2009-10-01
Fi2009/6475
Boverket
Box 534
371 23 KARLSKRONA
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende anslagen 1:4, 31:10 (2007) och 31:11 (2006)
Riksdagen har beslutat om anslaget 1:4 för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 18, bet. 2008/09:CU1, rskr. 2008/09:116). Riksdagen har även tidigare budgetår beslutat om anslaget 31:10 (2007) och anslaget 31:11 (2006) (prop. 2006/07:1, utg.omr. 18, bet. 2006/07:CU1, rskr. 2006/07:74 och prop. 2005/06:1, utg.omr. 18, bet. 2005/06:BoU1, rskr. 2005/06:101) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för nedan angivna anslag.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

1:4

Räntebidrag m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Boverket705 521
ap.1Räntebidrag m.m. (ram)705 521

Villkor för anslag 1:4

ap.1 Räntebidrag m.m.

Anslaget 1:4 Räntebidrag m.m. får användas för utbetalningar av räntebidrag för ny- och ombyggnad av bostäder, investeringsbidrag för anordnande av bostäder för studenter m.fl. och s.k. 33 §-ersättning till kommuner. Engångsbidrag i samband med avlösen av statens ansvar för s.k. 33 §-ersättning kan utgå till kommuner efter särskilt beslut av regeringen i varje enskilt fall.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Budgetår 2006

31:11

Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (Ramanslag)

Disponeras av Boverket0
ap.1Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder (ram)0

Villkor för anslag 31:11

ap.1 Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder

Anslaget får användas för utbetalningar av bidrag enligt bestämmelserna i förordningen (2001:531) om statligt investeringsbidrag för byggande av bostäder som upplåts med hyresrätt i områden med bostadsbrist. Boverket har rätt att omfördela medel mellan samtliga län.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:4 Räntebidrag m.m.
ap.170 5503 %0
31:11 (2006) Investeringsbidrag för anordnande av hyresbostäder
ap.1 (2006)0Allt0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 18 Samhällsplanering, bostadsförsörjning, byggande samt konsumentpolitik

Anslag/apAnslagstyp
31:10 (2007) Byggkostnadsforum m.m.
ap.1 (2007)ram
ap.3 (2007)ram
På regeringens vägnar
Göran Hägglund
Sophie Ahlstrand
Kopia till

Riksdagens civilutskott
Riksrevisionen
Förvaltningsavdelningen/EK
Statsrådsberedningen/REV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Miljödepartementet/H
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/SMS