Finansdepartementet


Regeringsbeslut
II 1

2009-09-03
Fi2009/3815
Länsstyrelserna

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende länsstyrelserna
12 bilagor
Riksdagen har beslutat om länsstyrelsernas verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:01, utg.omr. 01, bet. 2008/09:KU1, rskr. 2008/09:81).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för länsstyrelserna och nedan angivna anslag.

Till beslutet fogas 12 bilagor med följande innehåll.

- Bilaga 1 rör ärenden som avgörs genom beslutet,

- bilaga 2 tidigare återrapporteringskrav, uppdrag samt vissa särskilda regeringsbeslut som ska redovisas fr.o.m. 2009,

- bilaga 3 verksamhetsstatistik,

- bilaga 4 avgiftsintäkter som disponeras totalt och per länsstyrelse,

- bilaga 5 avgifter mot inkomsttitlar totalt och per länsstyrelse,

- bilaga 6 låneramar och räntekontokrediter totalt och per länsstyrelse,

- bilaga 7 beräkning av anslagspost per länsstyrelse,

- bilaga 8 förklaring till beräkning av anslagspost per länsstyrelse,

- bilaga 9 anvisningar om redovisning av arbetet med mottagandet av skyddsbehövande,

- bilaga 10 medelstilldelning rörande länsstyrelsernas fortsatta uppdrag att stärka lokal samverkan för kvinnofrid,

- bilaga 11 medelstilldelning rörande länsstyrelsernas fortsatta uppdrag att motverka hedersrelaterat våld och förtryck, samt

- bilaga 12 medelstilldelning rörande länsstyrelsernas arbete med förstärkt tillsyn av barn och unga i enlighet med budgetpropositionen för 2009.

VERKSAMHET

Länsstyrelsens verksamhet bedrivs inom sakområde Regional samhällsorganisation. I verksamhetsdelen återfinns återrapporteringskrav och uppdrag för länsstyrelserna.

Av bilaga 3 framgår de nyckeltal som efterfrågas i återrapporteringen. Anvisningar avseende definitioner och indelningar framgår av bilagan. Återrapporteringskrav och uppdrag enligt instruktion och regleringsbrev Länsstyrelserna ska i årsredovisningen endast redovisa för uppgifterna i 2 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. Därutöver ska länsstyrelserna redovisa för de uppdrag och i enlighet med de återrapporteringskrav som anges i detta regleringsbrev.  

Länsstyrelserna ska vid redovisningen för sina uppgifter i 2 § förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion

 - kortfattat och översiktligt redovisa en bedömning av länsstyrelsens arbete,

- redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året (max fem stycken), samt

- redovisa en kortfattad och översiktlig bedömning av länsstyrelsens resultat.

1

Mål och återrapporteringskrav

1.1 Yrkesmässig trafik, körkort och trafikföreskrifter

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

1. Länsstyrelserna ska genomföra nödvändiga åtgärder för att föra över verksamheter till Transportstyrelsen den 1 januari 2010 i enlighet med regeringens beslut den 29 april 2008 (dir. 2008:45). Avvecklingen av de inventarier, lokaler m.m. som inte övertas av Transportstyrelsen ska påbörjas. I övrigt ska erforderliga åtgärder vidtas inför att länsstyrelsernas ansvar för uppgifter på körkorts- och yrkestrafikområdet upphör vid utgången av 2009. Länsstyrelserna ska samråda med Transportstyrelsen i frågor som syftar till att underlätta övergången.

 

Överlåtelser till Transportstyrelsen av fordringar och skulder som kan hänföras till länsstyrelsernas körkorts- och yrkestrafikverksamhet ska ske till bokfört värde enligt 5 kap. 5 och 8 §§ förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

 

Länsstyrelserna ska fortlöpande hålla regeringen (Finansdepartementet) informerad i frågor som behandlar ekonomiska och andra konsekvenser som följer av överföringen av dessa uppgifter. Dessutom ska länsstyrelserna till regeringen (Finans- och Näringsdepartementen) lämna en första rapport om avvecklingskostnader, det ekonomiska läget, konsekvenser och hur arbetet fortskrider senast den 1 april 2009. En slutrapport lämnas senast den 1 november 2009 till regeringen (Finans- och Näringsdepartementen). Kopior av rapporterna ska lämnas till Transportstyrelsen.

1.2 Livsmedelskontroll, djurskydd och allmänna veterinära frågor

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

2. Länsstyrelserna ska senast den 1 februari 2010 till Jordbruksverket redovisa följande: 

- Omfattningen av och använda metoder i den veterinära tillsynen samt hur samverkan mellan de olika veterinära kategorierna utvecklats för att säkerställa en ändamålsenlig veterinär verksamhet.

- Hur djurskyddskontrollen har bedrivits och de viktigaste kontrollinsatserna: typ av åtgärder, motiveringar till gjorda prioriteringar och bakomliggande orsaker till om de uppmärksammade bristerna vid besökta djurkontrollobjekt inte åtgärdats. Särskild rapportering ska utformas enligt beslut 2000/50/EG av den 17 december 1999 om krav för inspektion av anläggningar där djur hålls för animalieproduktion.

- Hur insamling och transport av animaliska biprodukter i länet har skötts under 2009 och vilka åtgärder som har vidtagits vid konstaterade brister. Vidare ska antalet genomförda inspektioner redovisas.

 

3. Länsstyrelserna ska senast den 1 februari 2010 till Livsmedelsverket redovisa

- en bedömning av utvecklingen av livsmedelskontrollen i länet jämfört med föregående år, samt på vilket sätt och i vilken utsträckning länsstyrelserna genom revisioner och andra insatser har bidragit till denna,

- en bedömning av om kommunernas kontrollplaner uppfyller de krav som ställs för en likvärdig och effektiv kontroll, samt

- antal fortbildningstillfällen för livsmedelsinspektörer som länsstyrelsen medverkat i och antalet deltagare i utbildningarna.

 

4. Länsstyrelserna ska redovisa hur smittskyddsläget i länet har utvecklats under 2009. Av rapporten ska framgå antal smittskyddsärenden (fördelade på besättningar, typer av sjukdomar och tidsomfattning) samt en översiktlig beskrivning av åtgärder och eventuella problem vid sanering. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2010.

 

5. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med samordning av den regionala krisberedskapsplaneringen vid eventuella epizootiutbrott fortskrider. Redovisningen ska översiktligt beskriva de prioriteringar och åtgärder som genomförts under 2009 samt eventuella problem. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2010.

 

6. Länsstyrelserna ska redovisa hur tillsynen har bedrivits under 2009 enligt förordningen (1985:343) om kontroll av husdjur m.m. inklusive hälsokontrollprogram, seminverksamhet och avelskontroll. Redovisningen ska översiktligt beskriva hur förordningen har efterföljts, eventuella skillnader i jämförelse med tidigare år samt eventuella problem. Uppdraget ska redovisas till Jordbruksverket senast den 1 februari 2010.

1.3 Regional tillväxt

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

7. Länsstyrelserna ska ge en sammanfattning av den genomförda verksamheten inom området regional tillväxt enligt nedan:

- de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året, inom bl.a. ramen för den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013, samt

- en kortfattad och översiktlig bedömning av resultatet av länsstyrelsernas medverkan i det regionala tillväxtarbetet.

8. Länsstyrelserna ska redovisa exempel på och kommentera:

- hur andra statliga myndigheter tillämpar länets regionala utvecklingsprogram,

- inom vilka områden samverkan mellan länsstyrelserna och statliga myndigheter sker och hur denna samverkan ser ut, samt

- hur lokala och regionala resurscentra för kvinnor har uppmärksammats i det regionala tillväxtarbetet.

9. Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som har gjorts på konkurrensområdet, i enlighet med konkurrensförordningen (2008:604).

10. Länsstyrelserna ska i det regionala tillväxtarbetet stödja utvecklingen av miljövänlig och effektiv teknik och förnybar energi, samt stimulera företag till miljödriven affärsutveckling och till att använda miljöhänsyn som medel för att stärka sin konkurrenskraft. Länsstyrelsen ska redovisa exempel på planerade och genomförda aktiviteter inom uppdraget.

11. Länsstyrelserna ska, mot bakgrund av redovisningen enligt bilaga 3 (tabell G.1) beskriva och motivera de prioriteringar som gjorts mellan ändamålen, samt beskriva och motivera de prioriteringar som har gjorts vid beslut om medel inom respektive ändamål. Vidare ska länsstyrelserna kommentera andelen beviljade medel under anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder som avser medfinansiering av de regionala tillväxtprogrammen (eller motsvarande näringslivsorienterade program i länen) respektive EU:s strukturfondsprogram. Slutligen ska länsstyrelsen beskriva inriktningen på eventuella insatser som bokförts under raden “varav övrigt” i bilaga 3 (tabell G.1).

Återrapporteringskrav gällande vissa länsstyrelser

12. Länsstyrelserna i län med självstyrelseorgan eller samverkansorgan ska redovisa exempel på och kommentera inom vilka områden samverkan sker mellan länsstyrelsen och självstyrelseorganet respektive samverkansorganet samt hur denna samverkan ser ut.

13. Länsstyrelserna i län utan självstyrelseorgan eller samverkansorgan ska redovisa exempel på och kommentera hur länets regionala utvecklingsprogram samordnats och genomförts i länet.

14. Samtliga länsstyrelser med undantag av länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Västra Götalands och Skåne län ska särredovisa de medel som erhållits från det under utgiftsområde 19 Regional tillväxt upptagna äldreanslaget 33:5 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2000–2006, samt anslaget 1:4 Europeiska regionala utvecklingsfonden perioden 2007–2013 för medfinansiering av bidrag avseende regionala företagsstöd i samband med utbetalning från anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder. Därutöver ska den del som i detta sammanhang utbetalats från länsstyrelsen i form av stöd redovisas. Utestående fordringar mot de myndigheter som disponerar äldreanslagen 33:5 och 1:4 redovisas i not till balansräkning.

15. Samtliga länsstyrelser med undantag av länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Västra Götalands och Skåne län ska redovisa de regionala företagsstödens bidrag till det regionala tillväxtarbetet.

16. Samtliga länsstyrelser med undantag av länsstyrelserna i Kalmar, Gotlands, Västra Götalands och Skåne län ska verka för en god tillgång till kommersiell och offentlig service länet. Länsstyrelserna ska redovisa och kommentera:

- vilka insatser som genomförts, hur insatserna genomförts och vilka aktörer som deltagit i genomförandet,

- vilket finansiellt stöd, inklusive regionala projektmedel, som beviljats för utveckling av kommersiell service, samt

- vilka resultat genomförda insatser har haft för utvecklingen av tillgång till kommersiell service för medborgare och företag.

17. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska i egenskap av förvaltande och utbetalande myndigheter avseende programperioden 2000–2006 redovisa

- hur arbetet med att avsluta programperioden 2000–2006 genomförs och

- de fall där finansiella korrigeringar/skadestånd enligt artikel 39 i Rådets förordning (EG) nr 1260/99 av den 21 juni 1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna förekommer.

18. Från det under utgiftsområde 5 upptagna anslaget 1:11 Samarbete inom Östersjöregionen, anslagsposterna 4 respektive 5 finansieras länsstyrelsernas i Norrbottens och Västerbottens läns uppgift att stärka Barentssamarbetet. Länsstyrelserna ska redovisa dels sitt eget deltagande i Barentssamarbetet, dels de insatser som länsstyrelserna gjort för att stödja andra aktörers deltagande i Barentssamarbetet. Kostnader och finansiering för verksamheten ska särredovisas med en uppdelning på insatsernas huvudsakliga inriktning.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

19. Länsstyrelserna ska redovisa utgiftsprognoser i fråga om det under utgiftsområde 19 upptagna anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

20. Länsstyrelserna ska lämna en redovisning till Verket för Näringlivsutveckling (Nutek) av bemyndigande gällande anslaget 1:1 Regionala tillväxtåtgärder enligt anvisningar från Nutek och Tillväxtverket. Redovisning lämnas senast den 30 januari 2009 per den 31 december 2008, den 15 maj 2009 per den 30 april 2009, den 11 september 2009 per den 31 augusti 2009 och 29 januari 2010 per den 31 december 2009.

21. Länsstyrelserna ska, efter närmare anvisningar från Nutek, medverka i verkets uppdrag att säkerställa nationell uppföljning av det regionala tillväxtarbetet. Avseende 2008 ska länsstyrelserna redovisa beslutade och om möjligt utbetalade belopp från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder och dess medfinansiering. Redovisningen ska vara uppdelad på prioriteringarna i den nationella strategi för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

Uppdrag till vissa länsstyrelser

22. Länsstyrelserna i Jönköpings, Örebro, Gävleborgs, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län ska i egenskap av förvaltningsmyndigheter och utbetalande myndigheter, avseende programperioden 2000–2006, redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade EU-medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket senast den 15 juni och den 12 oktober 2009. Därutöver ska prognoser lämnas för inbetalningar och utbetalningar per år avseende respektive program och strukturfond för programperioden 2000–2006. Prognoserna ska sträcka sig fram till och med 2009. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, vilka antaganden som ligger till grund för dem, om osäkerhet råder och i så fall vad denna beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket senast den 9 februari och den 15 juni 2009.

23. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelserna i Norrbottens och Västerbottens län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnica-Atlantica och Norra Periferin redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket senast den 9 februari och den 12 oktober 2009.

24. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelsen i Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för det territoriella programmet Sverige-Norge redovisa beslutade respektive utbetalade och inbetalade medel. Medel utbetalade i förskott ska särredovisas. Redovisningen ska ske enligt de riktlinjer som lämnas av Nutek och lämnas till verket senast den 9 februari och den 12 oktober 2009. Därutöver ska prognoser lämnas för beslut, inbetalningar och utbetalningar per år avseende programmet. Prognoserna ska sträcka sig till och med 2012. Av redovisningen ska även framgå hur prognoserna är framtagna, om osäkerhet råder och i så fall vad denna beror på. Prognoserna ska kommenteras i förhållande till föregående prognos. Redovisningen ska ske till Nutek senast  den 9 februari, den 15 juni och den 12 oktober 2009. Prognoser för utbetalningar ska särskilt lämnas till Nutek senast den 9 januari 2009.

25. För programperioden 2007–2013 ska Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens och Jämtlands län i egenskap av förvaltande och attesterande myndigheter för de territoriella programmen Nord, Botnica-Atlantica och Sverige-Norge, för beslutade och utbetalade strukturfondsmedel redovisa fördelningen av den nationella beslutade och utbetalda medfinansieringen från kommuner, landstingskommuner, stat samt från övriga offentliga och privata aktörer för varje strukturfondsprogram. Redovisningen av den statliga finansieringen ska vara uppdelad på dels total finansiering via länsstyrelsen och regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan från anslaget 33:1 Regionala tillväxtåtgärder, dels övrig finansiering från länsstyrelsen och regionalt självstyrelseorgan eller samverkansorgan eller övrig statlig aktör. Av redovisningen ska framgå de 30 största medfinansiärerna med avseende på beslutad medfinansiering. Redovisning ska lämnas till Nutek senast den 9 februari 2009. En sammanställning av förväntade och uppnådda resultat kopplad till indikatorer för gränsregionalt samarbete ska redovisas. En sammanställning ska även redovisas av beslutade medel fördelat på Europeiska kommissionens utgiftskategorier för prioriterade områden totalt per territoriellt program med svensk förvaltande myndighet. Redovisningarna ska lämnas för respektive program i enlighet med de riktlinjer som lämnas av Nutek. Redovisningarna ska lämnas till Nutek senast den 9 februari och den 15 juni 2009.

1.4 Infrastrukturplanering

Återrapporteringskrav för vissa länsstyrelser

26. Samtliga länsstyrelser med undantag av länsstyrelserna i Skåne, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län ska följa utvecklingen i länet inom IT-infrastrukturområdet, med särskild inriktning mot mindre tätorter och glesbygd. Länsstyrelserna ska övergripande redovisa sitt arbete.

27. Samtliga länsstyrelser med undantag av länsstyrelserna i Skåne, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län ska främja anläggning av kanalisation vid utbyggnad eller ombyggnad av annan infrastruktur enligt förordning (2008:81). Länsstyrelserna ska även bistå länsstyrelsen i Örebro län i dess uppdrag att återrapportera till regeringen (Näringsdepartementet) om vilka aktiviteter som har genomförts för att främja användningen av stödet samt hur stödet har använts.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

28. Länsstyrelserna ska lämna underlag till Länsstyrelsen i Dalarnas län med en bedömning av hur de grundläggande betaltjänsterna motsvarar samhällets behov. Länsstyrelsen i Dalarnas län ska sammanställa en rapport utifrån dessa underlag. Av rapporten ska även framgå vilka insatser som genomförts inom ramen för länsstyrelsens uppdrag samt kostnaderna för dessa insatser. Rapporten ska redovisas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 1 december varje år. För detta arbete ska Länsstyrelsen i Dalarnas län erhålla ersättning om 2 miljoner kronor i enlighet med prop. 06/07:55 statens ansvar för vissa betaltjänster.

Uppdrag till vissa länsstyrelser

29. Samtliga länsstyrelser med undantag av länsstyrelserna i Skåne, Kalmar, Gotlands och Västra Götalands län ska bistå Post- och telestyrelsen i dess uppdrag att följa tillgången till IT-infrastruktur med hög överföringskapacitet. Uppdraget ska inte återrapporteras. 

1.5 Hållbar samhällsplanering och boende

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

30. Ett aktuellt och samordnat underlag om hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt ska finnas tillgängligt och på ett samlat sätt användas i länsstyrelsens verksamhet inom olika sakområden. Länsstyrelsen ska genom tidiga kontakter och samråd verka för att de nationella och regionala perspektiven får genomslag i kommunernas fysiska planering enligt plan- och bygglagen (1987:10) (PBL) och att planeringen samordnas så att den främjar en hållbar utveckling i länet.

Länsstyrelsen ska redovisa

- hur det regionala perspektivet beaktas i kommunernas fysiska planering och hur mellankommunal samverkan främjas,

- hur kommunernas översiktsplaner utvecklas och hålls aktuella samt hur de kommer till användning vid efterföljande beslut och beaktas i det regionala tillväxt- och utvecklingsarbetet,

- hur kommunernas detaljplaner utvecklas och huvuddragen i hur de kommer till användning i efterföljande beslut,

- hur olika nationella mål och statliga intressen samordnas i länet samt vilket genomslag detta får i kommunernas översikts- och detaljplanering, och vid planering för etablering av anläggningar som får stor påverkan på och betydelse för den enskilda kommunens, andra kommuners och länets utveckling,

- hur de klimat- och energipolitiska målen får genomslag i kommunernas översikts- och detaljplaner,

- väsentliga initiativ och genomförda insatser inom ramen för planeringsstödet för vindkraft samt konstaterade förändringar i kommunala översiktsplaner, samt

- de viktigaste planeringsfrågorna i länet och hur dessa har hanterats enligt PBL.

Redovisningen ska lämnas till Boverket med kopia till regeringen (Miljödepartementet) senast den 30 november 2009. Formerna för länsstyrelsernas återrapportering ska bestämmas av Boverket och länsstyrelserna gemensamt.

31. Insatserna gällande tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen, uppsikt och tillsyn m.m. ska öka. Länsstyrelserna ska därmed i samverkan med Boverket lämna en särskild och samlad tillsyns- och uppsiktsrapport.

Länsstyrelserna ska redovisa och bedöma hur deras uppgift att samordna och tillhandahålla underlag om nationella mål, riksintressen och övriga statliga intressen har utvecklats och i samverkan med Boverket redovisa och bedöma

- hur de ökade insatserna avseende länsstyrelsernas tillsyn och Boverkets uppsikt över tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen har skett,

- hur tillämpningen har förbättrats,

- hur länsstyrelserna och Boverket förmedlat kunskap och stöd till kommunerna och berörda aktörer, och

- hur resurserna kommer att användas under 2010 för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagen.

Länsstyrelserna ska dessutom redovisa sitt arbete med tillsyn över hur kommunerna vid tillståndsprövning och vid kontroll och tillsyn enligt 9 kap. plan- och bygglagen (1987:10), har uppmärksammat och verkat för att kraven på energieffektivisering vid byggande ska få genomslag i den byggda miljön. Boverket ska i enlighet med sitt regleringsbrev för 2009 även redovisa eventuella förslag till förändringar av bestämmelserna m.m.

Länsstyrelserna ska lämna underlag till Boverket senast den 30 november 2009. Formerna för länsstyrelsernas rapportering ska bestämmas av Boverket och Länsstyrelsernas gemensamt.  

32. Länsstyrelserna ska, utöver arbetet med den årliga bostadsmarknadsenkäten, göra en regional analys av situationen på bostadsmarknaden i länet. Länsstyrelserna ska även

- redovisa hur kommunerna lever upp till kraven enligt lagen (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar,

- redogöra för hur länsstyrelsen lever upp till kravet i 2 § i den nämnda lagen, om att lämna kommunerna i länet råd, information och underlag för deras planering av bostadsförsörjningen, samt

- analysera och redovisa hur planeringen av bostadsförsörjningen samordnas med övrig kommunal, mellankommunal och regional planering.

Länsstyrelserna ska redovisa uppdraget senast den 1 juni 2009 till Boverket med kopia till regeringen (Finansdepartementet).

33. Länsstyrelserna ska i samverkan med Boverket fortsätta arbetet med en samordnad satsning på kompetensutveckling för att förbättra tillämpningen av plan- och bygglagstiftningen. Satsningen gäller i första hand länsstyrelserna men även andra statliga myndigheter kan beröras. Det fortsatta arbetet under 2009 och 2010 ska följas upp och utvärderas. Boverket ska, i enlighet med sitt regleringsbrev för 2009, i samverkan med länsstyrelserna, redovisa resultatet av uppdraget till regeringen (Miljödepartementet) senast den 31 december 2009 samt den 31 december 2010. En total utvärdering av hela satsningen ska lämnas till regeringen (Miljödepartementet) senast den 29 februari 2010. 

34. Länsstyrelserna ska bistå Boverket i deras arbete med uppdraget gällande informationsverksamhet om enkelt avhjälpta hinder. Boverket ska, i enlighet med sitt regleringsbrev för 2009, i samverkan med Sveriges kommuner och landsting och efter samråd med länsstyrelserna redovisa ett projektprogram för genomförandet till regeringen (Miljödepartementet med kopia till Socialdepartementet)senast den 1 mars 2009. En delredovisning av utfallet ska ske senast den 31 december 2009 och en slutredovisning med en utvärdering av genomförda åtgärder ska redovisas senast 31 december 2010.

35. Länsstyrelserna ska gemensamt, samordnat av Länsstyrelsen i Uppsala län, ta fram en enhetlig modell och metod för hur en tillgänglighetsanalys ska utformas och tillämpas i alla relevanta delar av verksamheten. Modellen och metoden ska redovisas till regeringen (Socialdepartementet) den 1 december 2009.

1.6 Energi och klimat

Återrapportering till samtliga länsstyrelser

36. Länsstyrelserna ska redovisa

- insatser för att konkretisera arbetet med regionala klimat- och energistrategier genom att planera och genomföra insatser och åtgärder i samverkan med berörda aktörer för att uppnå minskad klimatpåverkan och ökad energieffektivitet, samt 

- insatser för att stödja näringslivets och kommunernas klimat- och energiarbete.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

37. Länsstyrelserna ska utifrån de regionala förutsättningarna efter samråd med kommuner, Energimyndigheten, Naturvårdsverket, regionala och lokala aktörer samordna och driva på det statliga klimat- och energiarbetet för en hållbar utveckling. Länsstyrelserna ska främja energiomställningen i relevanta sektorer på regional nivå. Länsstyrelserna ska därvidlag särskilt verka för att andelen förnybar energi ökar och bidra med insatser för att uppnå det nationella planeringsmålet för vindkraft samt främja energieffektivisering.

Länsstyrelserna ska vidare verka för god hushållning med energi i bebyggelsen och en ökad andel förnybar energi. Länsstyrelserna ska även verka för en minskad användning av el och olja för uppvärmning av bostäder och lokaler.

Länsstyrelserna ska redovisa

- insatser som genomförts för att samordna det statliga regionala klimat- och energiarbetet, för att öka andelen förnybar energi bl.a. med särskilt avseende på vindkraft och vattenkraft samt främja energieffektivisering,

- insatser för att främja de stöd för energiomställningen som länsstyrelsen administrerar samt andra väsentliga insatser utifrån målet,

- insatser för organisering och kompetensuppbyggnad inom området energiomställning, samt

- framgångsfaktorer samt eventuella hinder och svårigheter för att arbeta sektorsövergripande med dessa frågor.

Redovisningen ska göras till regeringen (Näringsdepartementet) med kopia till Energimyndigheten och Naturvårdsverket senast den 1 mars 2010.

1.7 Kulturmiljö

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

38. Länsstyrelserna ska för verksamheten inom området kulturmiljö:

- kortfattat och översiktligt redovisa en bedömning av länsstyrelsens arbete,

- redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året (max fem stycken), samt

- redovisa en kortfattad och översiktlig bedömning av länsstyrelsens resultat.

Uppdrag till vissa länsstyrelser

39. Länsstyrelsen i Södermanlands län ska se över arbetsformer och samarbetsformer för kulturmiljöfunktionerna på länsstyrelserna. Uppdraget syftar till att lämna förslag på mer formaliserat samarbete och samverkan mellan länsstyrelserna som kan bidra till mer utvecklade arbetsprocesser i fråga om handläggning, tillsyn, sektorsövergripande arbete och kunskapsuppbyggnad. Uppdraget ska genomföras i samverkan med övriga länsstyrelser, Riksantikvarieämbetet och regeringskansliet (Miljödepartementet och Kulturdepartementet). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 1 juni 2009. Uppdraget finansieras genom anslaget 7:2 bidrag till kulturmiljövård med 50 000 kronor.

1.8 Skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

40. För att ytterligare förbättra uppföljningen av samhällets krisberedskap ska länsstyrelserna göra en översiktlig regional sammanställning, analys och värdering av kommunernas förmågebedömningar enligt lagen (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap. Länsstyrelserna ska bedöma i vilken utsträckning enskilda kommuner och landsting analyserat och dokumenterat de extraordinära händelser som kan inträffa i fredstid samt hur dessa händelser kan påverka den egna verksamheten.

41. Länsstyrelsernas tillsyn över kommunerna, inom ramen för området skydd mot olyckor, ska bedöma och främja kommunernas förmåga att leva upp till de nationella målen samt de verksamhetsmål och de särskilda skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) om skydd mot olyckor. Länsstyrelsernas tillsyn enligt lagen ska inriktas så att den kan samordnas med den uppföljning som ska ske av kommunernas uppgifter i samhällets krishanteringssystem enligt avtalet mellan staten och Sveriges kommuner och landsting. Länsstyrelserna ska redovisa en sammanfattande bedömning av kommunernas arbete enligt lagen om skydd mot olyckor.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

42. Som en uppföljning till det uppdrag som gavs i regleringsbrevet för 2007, och mot bakgrund av Riksrevisionens rapport Pandemier - hantering av hot mot människors hälsa, ska länsstyrelserna inom sina geografiska områden fortsätta att identifiera vilka verksamheter som är särskilt viktiga för samhället vid en influensapandemi. Arbetet bör  inriktas mot en dialog med de identifierade verksamheterna i syfte att stärka deras planering och få mer kunskap om de kritiska funktionerna och beroendekedjorna inom länet såväl inom privat och offentlig verksamhet. Särskilt viktigt är länsstyrelsernas fortsatta stöd till kommuner och landsting i deras planering och samordning av beredskapsarbetet. Arbetet ska fortsatt ske i samarbete med övriga länsstyrelser samt i samråd med Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap (MSB) och i tillämpliga delar med Socialstyrelsen (SoS) och smittskyddsläkarna inom respektive landsting. En lägesrapport ska lämnas till MSB och SoS senast den 31 december 2009. Uppdraget ska slutrapporteras till MSB och SoS senast den 31 december 2010.

1.9 Naturvård, miljö- och hälsoskydd

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

43. Länsstyrelsernas miljötillsynsarbete ska bidra till att miljökvalitetsmålen nås och att uppkomsten av miljöskador motverkas. Länsstyrelserna ska ta fram tillsynsvägledningsplaner och genom tillsynsvägledning förbättra förutsättningarna för det operativa tillsynsarbetet hos kommunerna. Arbetet med tillsynsvägledning ska bland annat ske genom regional miljösamverkan.

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa

- eventuella brister i den operativa tillsynen och tillsynsvägledningen och åtgärder för hur dessa brister kan åtgärdas,

- hur den regionala miljösamverkan har bedrivits,

- på vilket sätt miljömålen inverkar på planeringen och genomförandet av tillsynen och tillsynsvägledningen, samt

- viktiga insatser i vägledande syfte och effekter av tillsynsarbetet iövrigt.

Länsstyrelserna ska efter samråd med kommunerna bidra till genomförandet av Naturvårdsverkets vägledningsplan. Länsstyrelserna ska även redovisa hur detta arbete har bedrivits.

44. Länsstyrelserna ska särskilt verka för att verksamhetsutövarna iakttar Naturvårdsverkets föreskrifter avseende avloppsreningsverk för att minska kväveutsläpp. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits och resultaten av dessa.

45. Tillsynen över naturreservat, strandskyddsområden, kulturhistoriskt skyddade områden och andra skyddade områden ska bidra till bättre regelefterlevnad och till att miljökvalitetsmålen nås. Tillsynen över kulturhistoriskt värdefulla miljöer, byggnader och fornminnen m.m. ska bidra till bevarandet av dessa samt till förbättrade förutsättningar för hållbar förvaltning av kulturarvet.

Länsstyrelserna ska redovisa vilka viktiga insatser man gjort i vägledande syfte och vilka effekter tillsynen som rör skyddade områden respektive kulturmiljön har medfört.

46. Länsstyrelserna ska i arbetet med vattenmiljön särskilt verka för att

- arbetet med vattenrelaterade miljökvalitetsmål, havsmiljöarbetet, miljöövervakningen och arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön samordnas och så långt som möjligt sker på ett integrerat sätt,

- delmålet om minst 15 fiskefria vattenområden i varje vattendistrikt nås till 2010

- delmålet om att minst hälften av de skyddsvärda miljöerna har ettlångsiktigt skydd nås till 2010,

- delmålet om att ytterligare 19 marina områden ska vara skyddade somnaturreservat nås till 2010,

- delmålet om att buller och andra störningar från båttrafik ska varaförsumbara nås till 2010, samt

- uppvandringsmöjligheter för ålyngel förbättras

Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser i detta arbete.

47. Länsstyrelserna ska särskilt verka för att andelen privatfinansierade åtgärder när det gäller efterbehandling av förorenade områden ökar. Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser i detta arbete.

48. Länsstyrelserna ska verka för att de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen med tillhörande delmål och de sektorsmål som har beslutats inom särskilda politikområden såsom landsbygdspolitiken, livsmedelspolitiken, kulturpolitiken, skogspolitiken och transportpolitiken nås. Länsstyrelserna ska i bred förankring i länet utveckla regionala åtgärdsprogram för att nå miljökvalitetsmålen och i övrigt bedriva det regionala mål- och uppföljningsarbetet så att det ger underlag för ett sektorövergripande miljöarbete inom länsstyrelsen och länet.

Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser inom området.

Länsstyrelserna ska särskilt

- verka för att miljömålsarbetet, inklusive arbetet med naturvård,fiskevård, kulturmiljövård, friluftsliv samt natur- och kulturturism,samordnas med det regionala utvecklingsarbetet och med arbetet förenergiomställning,

- verka för att samordningen mellan miljömålsarbete, tillsynsarbete ochmiljöövervakning utvecklas, samt- påbörja arbete med regionala landskapsstrategier med utgångspunkt i Naturvårdsverkets vägledning.

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa

- insatser och resultat när det gäller att samordna miljömålsarbetet,inklusive arbetet med naturvård, fiskevård, kulturmiljövård, friluftslivoch natur- och kulturturism, det regionala utvecklingsarbetet, regionalalandskapsstrategier och med arbetet för energiomställning,

- insatser för att utveckla arbetsformerna för samordning avmiljömålsarbete med miljötillsynsarbete och miljöövervakning, samt

- väsentliga insatser rörande minskade risker vid användning avbekämpningsmedel inom jordbruks- och trädgårdsnäringen, minskadeväxtnäringsförluster, bevarande av biologiskt mångfald och för utveckling av ekologisk produktion.

49. Länsstyrelsernas arbete med skydd och skötsel av värdefulla naturområden och hotade arter ska bedrivas så att biologisk mångfald bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt.

Länsstyrelserna ska översiktligt redovisa viktigare insatser inom området.

Länsstyrelserna ska särskilt redovisa

- insatser i naturvårdsarbetet när det gäller stärkt dialog med medborgarna och ökad lokal delaktighet i skydd och skötsel av naturvärden, samt

- hur arbetet fortlöper med genomförandet av länsvisa strategier med utgångspunkt i den nationella strategin för formellt skydd av skog.

50. Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2011 ha genomfört arbetet med kompetenshöjande åtgärder för länsstyrelsernas hantering av rovdjursfrågor beträffande varg, järv, björn, lo och kungsörn. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som genomförts.

51. Länsstyrelserna ska senast den 31 december 2014 ha avslutat översynen av det utvidgade strandskyddet inom respektive län. Länsstyrelserna ska redovisa sitt arbete med översynen. 

Återrapporteringskrav gällande vissa länsstyrelser

52. För de kommuner där det fastställts eller tagits fram förslag till åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer för luftkvalitet ska den berörda länsstyrelsen redovisa i vilken grad åtgärderna har genomförts. Det länsstyrelser och kommuner som omfattas är:

- Länsstyrelsen i Stockholms län och Stockholms kommun,

- Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Göteborgs kommun,

- Länsstyrelsen i Skåne län samt Malmö och Helsingborgs kommuner,

- Länsstyrelsen i Västerbottens län och Umeå kommun,

- Länsstyrelsen i Uppsala län och Uppsala kommun, samt

- Länsstyrelsen i Östergötlands län och Norrköpings kommun.

53. De länsstyrelser som är vattenmyndigheter ska översiktligt redovisa viktigare insatser samt särskilt redovisa en sammanställning av vattenmyndigheternas insatser i hela vattendistriktet.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

54. Länsstyrelserna ska senast den 5 mars 2010 till Naturvårdsverket, enligt verkets anvisningar, redovisa hur tillsynen över CITES-lagstiftningen, 8 § i Rådets förordning nr 338/97, bedrivs med stöd av 15-18 och 26 §§ artskyddsförordningen (1998:179). Rapporten ska översiktligt beskriva hur rådets förordning efterlevs särskilt vad avser verksamheter där CITES-intyg krävs för i bilaga A listade exemplar samt innehålla en uppskattning av det totala antalet tillsynsobjekt och hur många objekt som varit föremål för tillsyn.

55. Länsstyrelserna ska till Naturvårdsverket, enligt verkets anvisningar, redovisa hur användningen av avtalslösningar har ökat för att säkerställa bevarandet av skyddsvärda skogar av reservatsklass som identifierats i den nationella strategin för formellt skydd. Redovisningen ska även innehålla uppgifter om antalet avtal och areal som omfattas.

56. Beträffande områdesskydd, skötsel av skyddade områden, restaurering av vattendrag och kalkning ska länsstyrelserna rapportera till Naturvårdsverket i enlighet med verkets anvisningar.

57. Länsstyrelserna ska under 2009 och 2010 ta fram underlag för främjande av kostnadseffektiva åtgärder som bidrar till att minska belastningen med näringsämnen i Östersjön och Västerhavet samt bedriva uppsökande verksamhet för att främja planeringen av sådana åtgärder. Länsstyrelserna ska till Naturvårdsverket redovisa insatser och resultat i enlighet med verkets anvisningar.

58. Länsstyrelserna ska till Naturvårdsverket redovisa hur medel som tilldelats för arbetet enligt förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön har använts, både vad avser länsstyrelsen och vattenmyndigheten. Länsstyrelserna ska vidare redovisa hur förvaltningsanslaget har använts för detta ändamål. Länsstyrelsen i Västra Götaland lämnar en samlad redovisning för länsstyrelserna i denna del. Uppdraget ska redovisas senast den 20 mars 2009.

59. Länsstyrelserna ska bistå Naturvårdsverket i verkets uppdrag om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Uppdraget ska inte återrapporteras.

Uppdrag till vissa länsstyrelser

60. De länsstyrelser som ingår i Västerhavets, Södra Östersjöns och Norra Östersjöns vattendistrikt ska, genom att vidareutveckla sitt arbete med samordning och stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för kommuner och fastighetsägare att minska utsläppen från enskilda avlopp. Dessa länsstyrelser ska till Naturvårdsverket, i enlighet med verkets anvisningar, redovisa insatser beträffande tillsyn och vägledning avseende enskilda avlopp samt tillsyn enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vattentjänster.

61. Länsstyrelsen i Västerbottens län har haft i uppdrag att fastställa ett åtgärdsprogram för att uppfylla miljökvalitetsnormen för kvävedioxid i Umeå kommun (M2004/279/Mk, M2004/1926/Mk, M2005/3951/Mk). I sin redovisning valde länsstyrelsen emellertid att underställa regeringen beslutet om fastställande med hänvisning till att länsstyrelsen bedömde att en tidigareläggning av det s.k. Umeåprojektet var en nödvändig åtgärd. Då projektet omfattas av den närtidssatsning som regeringen föreslog i budgetpropositionen för 2009 (2008/09:1) uppdrar regeringen åt länsstyrelsen att fastställa åtgärdsprogrammet senast den 30 juni 2009. Beslutet ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) och Naturvårdsverket senast vid samma tidpunkt.

62. Länsstyrelsen i Stockholms län ska avgöra om behov finns att komplettera eller ompröva det fastställda åtgärdsprogrammet för kvävedioxid (M2003/1891/Mk, M2004/141/Mk, M2006/4590/Mk) så att miljökvalitetsnormen inte överskrids inom Botkyrka kommun. Om ett sådant behov finns ska länsstyrelsen fastställa åtgärdsprogrammet senast den 31 augusti 2009. Beslutet ska redovisas till regeringen (Miljödepartementet) och Naturvårdsverket senast vid samma tidpunkt.

1.10 Lantbruk och landsbygd

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

63A. Länsstyrelserna har för budgetåret 2009 tilldelats 98 miljoner kronor s.k. TA-medel (technical assistance) från landsbygdsprogrammet. Länsstyrelserna ska under 2009 öka effektiviteten i genomförandet av programmet. Särskild fokus ska ligga på att minska handläggningstiderna och arbete kopplat till den nya definitionen av stödberättigande betesmark. Länsstyrelserna ska redovisa följande:

- Kommentera de uppgifter om handläggningstider som Jordbruksverket tillhandahåller.

- Redovisa vilka särskilda insatser länsstyrelsen vidtagit för att minska handläggningstiderna för ansökningar om beslut om stöd och ansökningar om utbetalningar. I redovisningen ska ingå insatser riktade mot programmets målgrupp i syfte att förebygga fel och behov av kompletteringar till ansökningarna. Redovisningen ska avgränsas till programmets axel 1, 3 och 4 (Leader) samt Utvald Miljö (axel 2).

- Redovisa vilka åtgärder som har låg anslutning i länet, översiktligt analysera orsakerna till detta samt redovisa vilka särskilda insatser länsstyrelsen vidtagit under 2009 för att öka anslutningen till dessa åtgärder för att besluten och utbetalningarna kopplade till programmet ska vara i fas och att de relevanta resultatmål och omfattningsmål som finns fastställda i programmet är uppnådda vid utgången av 2009.

- Redovisa hur länsstyrelsen arbetat för att förenkla och effektivisera arbetet med landsbygdsprogrammet, både för programmets målgrupp och för myndigheter. I redovisningen ska ingå hur länsstyrelsen arbetat för att utveckla samarbetsformer med andra länsstyrelser t.ex. avseende Leader (axel 4) och hantering av ansökningar vars verksamhet omfattar delar av andra län. I redovisningen ska ingå hur länsstyrelsen har samarbetat med de s.k. LAG-grupperna för att förenkla och effektivisera arbetet med Leader (axel 4).

- Redovisa hur länsstyrelsen i programmets genomförande beaktat möjligheten att utnyttja programmet för att motverka de negativa effekterna av konjunkturnedgången.

- Redovisa hur länsstyrelsen arbetat för att dels höja kvaliteten i åtagandeplaner vid revidering av dessa som en följd av de ändrade definitionerna av ersättningsberättigande betesmarker och slåtterängar, dels säkerställa en korrekt klassificering av markerna.

- Redovisa antalet åtagandeplaner inom miljöersättningarna som har upprättats respektive reviderats under 2009 samt en uppskattning av hur många av dessa som har upprättats respektive reviderats till följd av de ändrade definitionerna av ersättningsberättigande betesmarker och slåtterängar.

- Redovisa omfattningen av de arealer betesmarker respektive slåtterängar som har erhållit en annan klassificering än tidigare eller som har tagits bort, i samband med upprättande eller revideringar av åtagandeplaner inom miljöersättningarna under 2009.

63B. Länsstyrelserna ska under perioden 2009-2013 verka för ett effektivt regionalt genomförande av Landsbygdsprogrammet för Sverige år 2007-2013 i syfte att uppnå de i programmet angivna målen. I detta ingår att enligt Jordbruksverkets riktlinjer rapportera om programmets genomförande, resultat och effekter. Länsstyrelserna ska även vara halvtidsutvärderaren av landsbygdsprogrammet behjälpliga med underlag för att utvärdera programmets effekter.

64. Länsstyrelserna ska redovisa kostnader för hantering av olika EU-stöd för 2009 samt antalet årsarbetskrafter som är sysselsatta med hanteringen av stöden. Redovisningen ska lämnas till Jordbruksverket respektive Fiskeriverket senast den 1 februari 2010 enligt riktlinjer från respektive myndighet.

Uppdrag till vissa länsstyrelser

65. Länsstyrelserna i Jönköpings, Skåne, Västra Götalands, Västmanlands, Gävleborgs, Västernorrlands samt Västerbottens län ska som samordningsansvariga i respektive samordningsregion senast den 1 februari 2010 till Jordbruksverket redovisa

- vad som har gjorts för att effektivisera jordbruksadministrationen i form av organisatoriska eller strukturella förändringar, metodutveckling och hantering,

- vad som har gjorts för att öka likabehandlingen, bl.a. mot bakgrund av servicen till brukarna,

- förändringar i effektivitet och kvalitet i verksamheten,

- ekonomiska samordningsvinster 2009, samt

- erfarenheter av samordnings- och utvecklingsarbetet inklusive förutsättningar för ytterligare framtida samordningsvinster.

66. Länsstyrelsen i Dalarnas län får i uppdrag att utarbeta en strategisk långsiktig plan för strukturrationalisering av ca 350 000 hektar starkt ägosplittrad jord- och skogsmark inom länet. Planen ska utarbetas i samverkan med Lantmäteriet, Jordbruksverket och Skogsstyrelsen samt med företrädare för näringen och markägarna. Syftet är att planen ska styra genomförandet av ett effektivt strukturarbete för en hållbar utveckling av landsbygdens ekonomi och tillväxt samt uppfylla skogsvårdslagens krav på produktion och miljö. Finansiering av uppdraget och genomförandet av planen ska ske genom befintliga finansieringskällor. Uppdraget ska inte återrapporteras.

1.11 Fiske

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

67. Länsstyrelserna ska redovisa hur de främjat och bidragit till den nationella offentliga finansieringen av det operativa programmet för fiskerinäringen i Sverige 2007-2013.

68. Länsstyrelserna ska redovisa hur de bidragit till arbetet med omprövning av vattendomar.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

69. Länsstyrelserna ska gemensamt redovisa länsstyrelsernas syn på sitt uppdrag inom fisketillsynen samt grunderna för och omfattningen av detta. Särskilt viktigt är att redovisa länsstyrelsens roll i det praktiska genomförande av fisketillsynen i havet och i de stora sjöarna samt de hinder som länsstyrelserna anser finns för att själva organisera och bedriva fisketillsyn. En redovisning av i vilken utsträckning länsstyrelserna är uppdragsgivare för fisketillsynsmän ska också göras. Länsstyrelsen ska vidare redovisa sin uppfattning om fisketillsynens betydelse ur ett bevarande- och förvaltningsperspektiv, vilken roll fisketillsynen bör ha i den samlade svenska fiskerikontrollen samt vilka åtgärder som krävs för att fisketillsynen ska fylla denna roll. Redovisningen ska också uppdelat på länsnivå innehålla fisketillsynens organisation och finansiering i länen samt hur utbildning och förordnade av fisketillsynsmän sker. Uppdraget ska genomföras i samråd med Fiskeriverket och Kustbevakningen. Länsstyrelsen i Örebro län samordnar arbetet med redovisningen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Jordbruksdepartementet) senast den 1 mars 2009.

70. Länsstyrelserna ska senast den 1 februari 2010 till Fiskeriverket redovisa omfattningen av föregående års fisketillsyn i form av antal fisketillsynsmän i havet och i de stora sjöarna respektive övrigt sötvattensområde, informationsinsatser, antal tillsynsdagar, beslag och anmälningar i havet och i de stora sjöarna.

1.12 Social omvårdnad

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

71. Länsstyrelserna ska redovisa

- i vilken omfattning tillsynen har samordnats med tillsynen av hälso- och sjukvården under året samt

- insatser som genomförts för att tillsynen ska bli mer likvärdig över landet, t.ex. framtagande av bedömningskriterier.

72. Länsstyrelserna ska i den ordinarie tillsynsverksamheten uppmärksamma hur kommunerna efterlever socialtjänstlagens olika bestämmelser om samverkan med organisationer och/eller föreningar och redovisa gjorda insatser och iakttagelser.

73. Länsstyrelserna ska redovisa vilka bestämningsfaktorer för hälsan inom folkhälsopolitiken som man anser som särskilt viktiga samt även ange inom vilka områden och på vilka beslutsunderlag man genomfört hälsokonsekvensbedömningar (HKB).

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

74. Länsstyrelserna ska i samverkan med Socialstyrelsen fortsätta utveckla, följa och stödja samt betala ut ersättning för verksamheten med personliga ombud. Inriktningen på arbetet beskrivs i regeringsbeslut nr 16 den 18 maj 2000 (dnr S98/7454/ST och S99/4985/ST). Redovisningen av medlen samt erfarenheter av verksamheten ska lämnas till Socialstyrelsen för dess redovisning till regeringen (Socialdepartementet), vilken ska lämnas senast den 15 april 2009. Länsstyrelsernas redovisning ska lämnas till Socialstyrelsen senast den 1 februari 2009.

75A. Länsstyrelserna ska fortsätta att utveckla den förstärkta tillsynen av den sociala barn- och ungdomsvården. Länsstyrelserna ska särskilt följa upp brister och missförhållanden i tidigare bedriven tillsyn och kontrollera vad som åtgärdats. Det gäller särskilt socialtjänstens arbete med att följa upp placeringar av barn i familjehem samt tillsynen av hem för vård eller boende (HVB) som tar emot barn och unga eller familjer. Uppdraget ska bedrivas i nära samarbete med Socialstyrelsen som ska överta uppdraget från och med den 1 januari 2010. Uppdraget finansieras via anslaget 6:2 Bidrag till utveckling av socialt arbete m.m. utgiftsområde 9. Beviljade medel fördelas enligt bilaga 12 och rekvireras genom en skrivelse till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 september 2009. Medel som inte har förbrukats under 2009 för avsett ändamål ska återbetalas till regeringen (Socialdepartementet) senast den 1 mars 2010. Redovisning av hur rekvirerade medel har använts ska rapporteras i årsredovisningen för 2009.

75B. Länsstyrelserna har under de senaste åren haft i uppdrag att stödja kommunerna i deras arbete med att förstärka stödet till anhöriga, senast i regleringsbrevet för 2008. Regeringen har nu föreslagit en ändring i 5 kap. 10 § socialtjänstlagen (2001:453) om att socialnämnden ska erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder. Ändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2009. Under förutsättning att riksdagen beslutar om denna lagändring ska länsstyrelserna under 2009 informera om den nya lagstiftningen och stödja kommunerna i genomförandet av den nya bestämmelsen.

76. Länsstyrelserna ska senast den 1 december 2009 till Statens Folkhälsoinstitut (FHI) redovisa hur länsstyrelserna har utövat tillsynen enligt alkohollagen (1994:1738) och tobakslagen (1993:581). Länsstyrelserna ska också redovisa vidtagna åtgärder för att skärpa den kommunala tillsynen samt resultaten av detta arbete.

77. Länsstyrelserna ska samordna och utveckla tillsynen av alkohol (Ansvarsfull Alkoholservering) och tobak. Länsstyrelserna ska ha en länssamordnarfunktion med en, eller för de tre största länen flera, länssamordnare med uppgift att samordna och utveckla arbetet med genomförandet av de nationella alkohol- och narkotikahandlingsplanerna och arbetet med att uppnå målet för samhällets insatser inom tobaksområdet. Länsstyrelserna ska vidare dela ut medel till kommunerna för alkohol- och narkotikaförebyggande insatser. Länssamordnaren ska ge stöd till det lokala förebyggande arbetet genom samverkan med kommuner och med den ideella sektorn. Länsstyrelserna ska eftersträva att minst två tredjedelar av bidragsbeloppet per län, som beslutas av FHI, används för förebyggande insatser för barn till föräldrar med missbruksproblem eller barn till föräldrar med psykisk ohälsa och barn i familjer där våld och övergrepp mellan vuxna förekommer samt till missbrukande kvinnor som utsätts för våld. Resterande medel ska användas till övriga förebyggande åtgärder i kommunerna. Kommunernas och/eller organisationernas insats ska motsvara minst halva kostnaden. Länsstyrelserna ska samarbeta med, och redovisa till FHI. Redovisningen ska ske enligt FHI:s direktiv. Uppdraget finansieras via anslaget 2:7 Alkohol- och narkotikapolitiska åtgärder under utgiftsområde 9.

1.13 Jämställdhet

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

78. Länsstyrelserna ska redovisa vilka insatser som gjorts för att övergripande stödja viktiga aktörer i länet när det gäller jämställdhetsintegrering, samt omfattningen och resultatet av dessa insatser.

1.14 Integration

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

79. Länsstyrelserna ska redovisa hur arbetet med att skapa god beredskap och kapacitet i länet för att ta emot skyddsbehövande som beviljats uppehållstillstånd har bedrivits. Redovisningen ska lämnas med en enhetlig struktur enligt bilaga 9.

Uppdrag till samtliga länsstyrelser

80. Länsstyrelserna ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket fortsätta att utveckla och redovisa myndigheternas samlade arbete med nyanländas bosättning och introduktion. Av redovisningen ska framgå hur detta arbete genomförts, vilka resultat som uppnåtts och vad som behöver utvecklas ytterligare. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar arbetet med redovisningen. Redovisningen ska lämnas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 oktober 2009.

Uppdrag till vissa länsstyrelser

81. Länsstyrelsen i Norrbottens län ska redovisa en analys av hur kommuner och landsting hittills har använt medlen under anslaget 7:1 Åtgärder för nationella minoriteter, anslagspost 1. Med utgångspunkt från denna redovisning ska länsstyrelsen även lämna förslag till hur statsbidraget ska användas framöver för att på ett effektivare sätt stödja samiska, finska och meänkieli i enlighet med lagen (1999:1175) om rätt att använda samiska hos förvaltningsmyndigheter och domstolar och lagen (1999:1176) om rätt att använda finska och meänkieli hos förvaltningsmyndigheter och domstolar. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) senast den 1 maj 2009.

1.15 Övrig återrapportering

Återrapporteringskrav för samtliga länsstyrelser

82. Länsstyrelserna ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att genomföra myndighetens antidiskrimineringsstrategi och hur den nya diskrimineringslagen (2008:567) har beaktats i detta arbete. Vid behov ska länsstyrelserna samråda med Diskrimineringsombudsmannen under genomförandet av strategin.

83. Länsstyrelserna ska inom området mänskliga rättigheter kortfattat och översiktligt redovisa de viktigaste prioriteringarna och insatserna under året samt en bedömning av resultatet av dessa.

84. Länsstyrelserna ska redovisa hur man i genomförandet av sin verksamhet har beaktat 5 § punkt 3 i förordningen (2007:825) med länsstyrelseinstruktion om att inför beslut eller andra åtgärder som kan röra barn analysera konsekvenserna för dem och därvid ta särskild hänsyn till barns bästa.

2

Organisationsstyrning

Återrapporteringskrav gällande samtliga länsstyrelser

85. Länsstyrelserna ska redovisa

- hur man arbetar för att minska sjukfrånvaron,

- vilka effekter detta arbete har haft, och

- vilka mål länsstyrelsen har satt upp för detta arbete.

86. Länsstyrelserna ska redovisa genomförda insatser och uppnådda resultat av sitt arbete med att integrera ett jämställdhetsperspektiv i sin verksamhet.

Uppdrag gällande samtliga länsstyrelser

87. Länsstyrelserna ska redovisa utgiftsprognoser i fråga om anslaget 5:1 Länsstyrelserna m.m. för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV den 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli och 29 oktober 2009.

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

88. Länsstyrelserna ska i respektive verksamhetsplan för 2010 ange mål för handläggningstider för ett urval av ärendegrupper. Urvalet av ärendegrupperna ska tas fram av Länsstyrelsen i Hallands län efter samråd med övriga länsstyrelser och Finansdepartementet. Målen för handläggningstiderna ska anges med ett medianvärde för respektive ärendegrupp. Handläggningstiden definieras som antalet dagar från det att ärendet kommer in till länsstyrelsen till det att ärendet avgörs. Länsstyrelsen i Hallands län ska senast den 15 juni 2009 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa en sammanställning över länsstyrelsernas respektive mål för handläggningstiderna.

89. Länsstyrelserna genomför ett omfattande gemensamt utvecklingsarbete, som syftar till effektiviseringar, bl.a. för att öka utrymmet för den enskilda länsstyrelsens kärnverksamhet. Denna utveckling avser främst de inre stödprocesserna men även gemensam e-förvaltning. Regeringen ser positivt på hittillsvarande arbete och betonar vikten av att det gemensamma utvecklingsarbetet fortsätter samtidigt som tidigare arbete konsolideras under 2009. Därigenom ska säkerställas att de effektiviseringspotentialer som redovisats till regeringen (dnr Fi2008/6835) kan realiseras under 2009 och framåt. Utvecklingen ska bära sina egna kostnader genom att den effektiviseringspotential som utvecklingsarbetet skapar till fullo utnyttjas. Utvecklingsprocesser som av olika skäl inte kan överföras till förvaltning inom länsstyrelserna hanteras i särskild ordning.

Det åligger samtliga 21 länsstyrelser att finansiera de verksamheter som de driver gemensamt. För att ytterligare stödja det arbete som bedrivs i projektform omdisponeras inom anslaget 5:1 totalt 30 miljoner kronor. I kraft av det ordförandeskap i den länsrådsgrupp som operativt leder och samordnar utvecklingsarbetet och den gemensamma budgeten ska Länsstyrelsen i Jönköpings län disponera medlen och samordna rapporteringarna av de gemensamma verksamheterna under året. En sammanhållen rapport ska redovisas till regeringen (Finansdepartementet) senast den 16 november 2009. Redovisningen ska innehålla

- resultaten, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga, av de nya stödverksamheterna inom IT, EA och löneadministration,

- förslag till relevanta nyckeltal och andra indikatorer för uppföljning av effektiviseringen och ekonomiska utfall ska lämnas för var och en av de ovan nämnda stödverksamheterna,

- resultaten av de tillämpade formerna för styrning och uppföljning, och 

- en samordnad rapportering av övriga uppdrag.

Regeringen ska i fråga om IT-verksamhet, EA-samordning och löneadministration även informeras genom sammanhållna delrapporter med ovanstående inriktning, senast den 30 juni 2009.

För följande ingående deluppdrag gäller också följande.

Införandet av den gemensamma IT-enheten ska under 2009 slutföras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län, i egenskap av utsedd värdlänsstyrelse, och konsolideras såväl funktionellt, tekniskt och kompetensmässigt som ekonomiskt.

Inom ramen för det s.k. EA-uppdraget ska implementeringen av den gemensamma löneadministrationen i allt väsentligt vara genomförd den 31 december 2009 och därefter övergå i förvaltning med Länsstyrelsen i Kronoberg, av länsstyrelserna gemensamt utsedd, som värdlänsstyrelse. Arbetet med den administrativa samordningen i övrigt inom EA-uppdraget ska fortsätta. Länsstyrelserna har i dessa delar gemensamt utsett Länsstyrelsen i Örebro län som samordnande länsstyrelse.

Arbetet med utvecklingen av e-förvaltningen ska fortsätta och nya e-tjänster påbörjas under 2009. Regeringens handlingsplan för e-förvaltning (dnr Fi 2008/491) är utgångspunkt i arbetet. Inriktningen bör generellt vara e-tjänster för medborgare, företag och kommuner. Särskilt bör utgiftsområdet Allmän miljö- och naturvård prövas. Även den för länsstyrelserna gemensamma informationen på nätet bör utvecklas vidare.

Det gemensamma teleområdet ska utvecklas vidare. Förutom ökad tillgänglighet för medborgare och företag, kan verksamheterna effektiviseras parallellt med att en teknisk samordning och effektivisering genomförs.

Uppdrag gällande vissa länsstyrelser

90. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska efter samråd med övriga länsstyrelser fastställa mål för handläggningstider för ärenden som handläggs via s.k. e-tjänster. Dessa mål ska vara identiska för samtliga länsstyrelser. Målen för handläggningstiderna ska anges med ett medianvärde för respektive ärendegrupp. Handläggningstiden definieras som antalet dagar från det att ärendet kommer in till länsstyrelsen till det att ärendet avgörs. Målen ska anges i respektive länsstyrelses verksamhetsplan för 2010. Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska senast den 15 juni 2009 till regeringen (Finansdepartementet) redovisa målen för handläggningstiderna.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

5:1

Länsstyrelserna m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Länsstyrelsen i Stockholms län276 310
ap.1Stockholms län (ram)276 310
Disponeras av Länsstyrelsen i Uppsala län86 627
ap.2Uppsala län (ram)86 627
Disponeras av Länsstyrelsen i Södermanlands län80 773
ap.3Södermanlands län (ram)80 773
Disponeras av Länsstyrelsen i Östergötlands län111 571
ap.4Östergötlands län (ram)111 571
Disponeras av Länsstyrelsen i Jönköpings län132 147
ap.5Jönköpings län (ram)132 147
Disponeras av Länsstyrelsen i Kronobergs län74 801
ap.6Kronobergs län (ram)74 801
Disponeras av Länsstyrelsen i Kalmar län90 070
ap.7Kalmar län (ram)90 070
Disponeras av Länsstyrelsen i Gotlands län54 373
ap.8Gotlands län (ram)54 373
Disponeras av Länsstyrelsen i Blekinge län65 701
ap.9Blekinge län (ram)65 701
Disponeras av Länsstyrelsen i Skåne län238 502
ap.10Skåne län (ram)238 502
Disponeras av Länsstyrelsen i Hallands län105 409
ap.11Hallands län (ram)105 409
Disponeras av Länsstyrelsen i Västra Götalands län325 508
ap.12Västra Götalands län (ram)325 508
Disponeras av Länsstyrelsen i Värmlands län102 364
ap.13Värmlands län (ram)102 364
Disponeras av Länsstyrelsen i Örebro län89 850
ap.14Örebro län (ram)89 850
Disponeras av Länsstyrelsen i Västmanlands län80 437
ap.15Västmanlands län (ram)80 437
Disponeras av Länsstyrelsen i Dalarnas län100 214
ap.16Dalarnas län (ram)100 214
Disponeras av Länsstyrelsen i Gävleborgs län96 861
ap.17Gävleborgs län (ram)96 861
Disponeras av Länsstyrelsen i Västernorrlands län98 697
ap.18Västernorrlands län (ram)98 697
Disponeras av Länsstyrelsen i Jämtlands län92 080
ap.19Jämtlands län (ram)92 080
Disponeras av Länsstyrelsen i Västerbottens län116 748
ap.20Västerbottens län (ram)116 748
Disponeras av Länsstyrelsen i Norrbottens län129 855
ap.21Norrbottens län (ram)129 855
Disponeras av Regeringskansliet/Finansdepartementet2 002
ap.22Utvecklingsinsatser m m (ram)2 002

Villkor för anslag 5:1

ap.1 Stockholms län

Länsstyrelsen i Stockholms län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

ap.2 Uppsala län

Länsstyrelsen i Uppsala län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Uppsala län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

Länsstyrelsen i Uppsala län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

ap.3 Södermanlands län

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Sörmland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

Länsstyrelsen i Södermanlands län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

ap.4 Östergötlands län

Länsstyrelsen i Östergötlands län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet Östsam med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.5 Jönköpings län

Länsstyrelsen i Jönköpings län ska med 1 440 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos samverkansorganet i länet (Regionförbundet Jönköpings län) med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

I anslagsposten ingår 30 000 000 kronor för länsstyrelsegemensamma utvecklingsprojekt.

ap.6 Kronobergs län

För 2009 ska Länsstyrelsen i Kronobergs län betala 1 980 000 kronor till samverkansorganet i länet (Södra Smålands kommuner och landsting) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Kronobergs län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

ap.7 Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län ska med 5 255 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Regionförbundet i Kalmar län med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Kalmar län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Högst 85 000 kronor får användas för landshövdingens deltagande i den europeiska sambandsgruppen (European Association of State Territorial Representatives). Avrapportering görs till Finansdepartementet och till landshövdingemötet.

ap.8 Gotlands län

Länsstyrelsen i Gotlands län ska med 2 125 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Gotlands kommun med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.9 Blekinge län

Länsstyrelsen i Blekinge län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Blekinge med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

Länsstyrelsen i Blekinge län ska betala totalt 50 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.    

ap.10 Skåne län

Länsstyrelsen i Skåne län ska med 5 542 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Skåne läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

Länsstyrelsen i Skåne län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.11 Hallands län

Länsstyrelsen i Hallands län ska med 1 789 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Halland med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

Länsstyrelsen i Hallands län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

I anslagsposten ingår 20 000 000 kronor för länsstyrelsernas handläggning av vindkraftsärenden. Medlen ska av Länsstyrelsen i Hallands län fördelas till länsstyrelserna utifrån ett ansökningsförfarande.  

ap.12 Västra Götalands län

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska med 6 704 000 kronor  finansiera förvaltningskostnader hos Västra Götalands läns landsting med anledning av lagen (1996:1414) om försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.  

I anslagsposten ingår 609 000 kronor för ett länsstyrelsegemensamt tillsynsprojekt (Miljösamverkan Sverige) inom miljöbalken.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

ap.13 Värmlands län

För 2009 ska Länsstyrelsen i Värmlands län betala 2 100 000 kronor till samverkansorganet i länet (Region Värmland) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.14 Örebro län

För 2009 ska Länsstyrelsen i Örebro län betala 1 800 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Örebro län) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

ap.15 Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanlands län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.      

ap.16 Dalarnas län

Länsstyrelsen i Dalarnas län ska med 2 386 000 kronor finansiera förvaltningskostnader hos Region Dalarna med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad. 

ap.17 Gävleborgs län

För 2009 ska Länsstyrelsen i Gävleborgs län betala 2 400 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Gävleborg) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Gävleborgs län ska betala totalt 50 000 kronor under året till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps regleringsbrev för 2009. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.  

ap.19 Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Sverige-Norge.

ap.20 Västerbottens län

För 2009 ska Länsstyrelsen i Västerbottens län betala 3 000 000 kronor till samverkansorganet i länet (Regionförbundet Västerbottens län) som ska finansiera förvaltningskostnader med anledning av lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen. Medlen ska betalas ut med en tolftedel per månad.

Länsstyrelsen i Västerbotten län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i de territoriella programmen Botnia-Atlantica och Norra periferin.

ap.21 Norrbottens län

Länsstyrelsen i Norrbottens län ska svara för den svenska offentliga medfinansieringen av tekniskt stöd i det territoriella programmet Nord.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 1 Rikets styrelse

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
5:1 Länsstyrelserna m.m.
ap.113 7933 %76
ap.24 2933 %0
ap.34 0103 %261
ap.45 5353 %0
ap.56 5463 %874
ap.63 7043 %663
ap.74 4363 %1 597
ap.82 6853 %497
ap.93 2503 %937
ap.1011 7903 %4 392
ap.115 2163 %1 817
ap.1216 0803 %1 094
ap.135 0743 %1 029
ap.144 4713 %407
ap.154 0053 %387
ap.164 9933 %1 243
ap.174 8003 %780
ap.184 9083 %2 453
ap.194 5773 %1 005
ap.205 8123 %0
ap.216 4683 %835
ap.221 1003 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.2

Utbetalningsplan

Till Länsstyrelsen i Blekinge läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-255 416
2009-02-255 416
2009-03-255 416
2009-04-255 416
2009-05-255 416
2009-06-254 580
2009-07-255 517
2009-08-255 517
2009-09-255 517
2009-10-255 517
2009-11-255 517
2009-12-255 519
Summa64 764
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Blekinge läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.9Blekinge län
Till Länsstyrelsen i Dalarnas läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-258 322
2009-02-258 322
2009-03-258 322
2009-04-258 322
2009-05-258 322
2009-06-257 129
2009-07-258 372
2009-08-258 372
2009-09-258 372
2009-10-258 372
2009-11-258 372
2009-12-258 372
Summa98 971
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Dalarnas läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.16Dalarnas län
Till Länsstyrelsen i Gotlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-254 474
2009-02-254 474
2009-03-254 474
2009-04-254 474
2009-05-254 474
2009-06-254 074
2009-07-254 571
2009-08-254 571
2009-09-254 571
2009-10-254 571
2009-11-254 571
2009-12-254 577
Summa53 876
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gotlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.8Gotlands län
Till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-258 000
2009-02-258 000
2009-03-258 000
2009-04-258 000
2009-05-258 000
2009-06-257 343
2009-07-258 123
2009-08-258 123
2009-09-258 123
2009-10-258 123
2009-11-258 123
2009-12-258 123
Summa96 081
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Gävleborgs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.17Gävleborgs län
Till Länsstyrelsen i Hallands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-258 693
2009-02-258 693
2009-03-258 693
2009-04-258 693
2009-05-258 693
2009-06-257 032
2009-07-258 849
2009-08-258 849
2009-09-258 849
2009-10-258 849
2009-11-258 849
2009-12-258 850
Summa103 592
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Hallands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.11Hallands län
Till Länsstyrelsen i Jämtlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-257 628
2009-02-257 628
2009-03-257 628
2009-04-257 628
2009-05-257 628
2009-06-256 700
2009-07-257 705
2009-08-257 705
2009-09-257 705
2009-10-257 705
2009-11-257 705
2009-12-257 710
Summa91 075
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jämtlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.19Jämtlands län
Till Länsstyrelsen i Jönköpings läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2510 911
2009-02-2510 911
2009-03-2510 911
2009-04-2510 911
2009-05-2510 911
2009-06-2510 211
2009-07-2511 085
2009-08-2511 085
2009-09-2511 085
2009-10-2511 085
2009-11-2511 085
2009-12-2511 082
Summa131 273
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Jönköpings läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.5Jönköpings län
Till Länsstyrelsen i Kalmar läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-257 394
2009-02-257 394
2009-03-257 394
2009-04-257 394
2009-05-257 394
2009-06-255 988
2009-07-257 585
2009-08-257 585
2009-09-257 585
2009-10-257 585
2009-11-257 585
2009-12-257 590
Summa88 473
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kalmar läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.7Kalmar län
Till Länsstyrelsen i Kronobergs läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-256 173
2009-02-256 173
2009-03-256 173
2009-04-256 173
2009-05-256 173
2009-06-255 613
2009-07-256 276
2009-08-256 276
2009-09-256 276
2009-10-256 276
2009-11-256 276
2009-12-256 280
Summa74 138
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Kronobergs läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.6Kronobergs län
Till Länsstyrelsen i Norrbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2510 780
2009-02-2510 780
2009-03-2510 780
2009-04-2510 780
2009-05-2510 780
2009-06-2510 015
2009-07-2510 850
2009-08-2510 850
2009-09-2510 850
2009-10-2510 850
2009-11-2510 850
2009-12-2510 855
Summa129 020
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Norrbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.21Norrbottens län
Till Länsstyrelsen i Skåne läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2519 650
2009-02-2519 650
2009-03-2519 650
2009-04-2519 650
2009-05-2519 650
2009-06-2515 644
2009-07-2520 036
2009-08-2520 036
2009-09-2520 036
2009-10-2520 036
2009-11-2520 036
2009-12-2520 036
Summa234 110
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Skåne läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.10Skåne län
Till Länsstyrelsen i Stockholms läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2522 988
2009-02-2522 988
2009-03-2522 988
2009-04-2522 988
2009-05-2522 988
2009-06-2522 978
2009-07-2523 054
2009-08-2523 054
2009-09-2523 054
2009-10-2523 054
2009-11-2523 054
2009-12-2523 046
Summa276 234
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Stockholms läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.1Stockholms län
Till Länsstyrelsen i Södermanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-256 684
2009-02-256 684
2009-03-256 684
2009-04-256 684
2009-05-256 684
2009-06-256 504
2009-07-256 765
2009-08-256 765
2009-09-256 765
2009-10-256 765
2009-11-256 765
2009-12-256 763
Summa80 512
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Södermanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.3Södermanlands län
Till Länsstyrelsen i Uppsala läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-257 156
2009-02-257 156
2009-03-257 156
2009-04-257 156
2009-05-257 156
2009-06-257 265
2009-07-257 265
2009-08-257 265
2009-09-257 265
2009-10-257 265
2009-11-257 265
2009-12-257 257
Summa86 627
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Uppsala läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.2Uppsala län
Till Länsstyrelsen i Värmlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-258 456
2009-02-258 456
2009-03-258 456
2009-04-258 456
2009-05-258 456
2009-06-257 554
2009-07-258 583
2009-08-258 583
2009-09-258 583
2009-10-258 583
2009-11-258 583
2009-12-258 586
Summa101 335
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Värmlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.13Värmlands län
Till Länsstyrelsen i Västerbottens läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-259 687
2009-02-259 687
2009-03-259 687
2009-04-259 687
2009-05-259 687
2009-06-259 760
2009-07-259 760
2009-08-259 760
2009-09-259 760
2009-10-259 760
2009-11-259 760
2009-12-259 753
Summa116 748
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västerbottens läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.20Västerbottens län
Till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-258 180
2009-02-258 180
2009-03-258 180
2009-04-258 180
2009-05-258 180
2009-06-255 804
2009-07-258 257
2009-08-258 257
2009-09-258 257
2009-10-258 257
2009-11-258 257
2009-12-258 255
Summa96 244
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västernorrlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.18Västernorrlands län
Till Länsstyrelsen i Västmanlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-256 675
2009-02-256 675
2009-03-256 675
2009-04-256 675
2009-05-256 675
2009-06-256 337
2009-07-256 724
2009-08-256 724
2009-09-256 724
2009-10-256 724
2009-11-256 724
2009-12-256 718
Summa80 050
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västmanlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.15Västmanlands län
Till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2526 800
2009-02-2526 800
2009-03-2526 800
2009-04-2526 800
2009-05-2526 800
2009-06-2526 265
2009-07-2527 359
2009-08-2527 359
2009-09-2527 359
2009-10-2527 359
2009-11-2527 359
2009-12-2527 354
Summa324 414
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Västra Götalands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.12Västra Götalands län
Till Länsstyrelsen i Örebro läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-257 451
2009-02-257 451
2009-03-257 451
2009-04-257 451
2009-05-257 451
2009-06-257 107
2009-07-257 514
2009-08-257 514
2009-09-257 514
2009-10-257 514
2009-11-257 514
2009-12-257 511
Summa89 443
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Örebro läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.14Örebro län
Till Länsstyrelsen i Östergötlands läns räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-259 224
2009-02-259 224
2009-03-259 224
2009-04-259 224
2009-05-259 224
2009-06-259 350
2009-07-259 350
2009-08-259 350
2009-09-259 350
2009-10-259 350
2009-11-259 350
2009-12-259 351
Summa111 571
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Länsstyrelsen i Östergötlands läns disposition enligt detta regleringsbrev är:
5:1 ap.4Östergötlands län

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Offentligrättslig verksamhet
Körkortsadministration-11 7541 19660 41059 640770-9 788
Registreringsavgift för jaktområden-915-6601 0301 680-650-2 225
Alkolås1 154912 7412 685561 301
Prövning av ansökan om handledarskap enl. 4 kap. 8§ körkortsförordningen (1998:980)-9321 19524 36223 3909721 235
Övrig offentligrättslig verksamhet-100-272 9702 997-27-154
Djur och lantbruk (förprövning djurstallar, avgift för extra kontroller m.m.)-9 822-55000-9 877
Summa-22 3691 74091 51390 3921 121-19 508
Uppdragverksamhet
Intäkter resurssamverkan3 4460224 600226 700-2 1001 346
Övrig uppdragsverksamhet7 596-1 05453 07155 459-2 3884 154
Arrenden m.m. vård och förvaltning, naturreservat0-2 1602 1602 1600-2 160
Summa11 042-3 214279 831284 319-4 4883 340
Belopp angivna i tkr

6.2

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras

VerksamhetInk. tit.+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Samtliga länsstyrelser
Räntor på övriga näringslån, Kammarkollegiet2322007307373
Ränteinkomster på markförvärv för jordbrukets rationalisering2391006006060
Expeditions- och ansökningsavgifter25110027 978027 97827 978
Avgifter vid Bergsstaten2528001801818
Miljöskyddsavgifter25370093 200093 20093 200
Täktavgift25390017 165017 16517 165
Övriga offentligrättsliga avgifter25520013 215013 21513 215
Övriga inkomster av statens verksamhet28110010 075010 07510 075
Återbetaln av lån avseende såddfinansiering4132000000
Återbetalning av övriga näringslån, Kammarkollegiet4136007707777
Återbetalning av övriga näringslån, Statens jordbruksverk4137004800480480
Bidrag från EG:s regionalfond perioden 2000-2006631200117 0000117 000117 000
Bidrag från EG:s socialfond perioden 2000-200664120043 000043 00043 000
Lotteriavgifter9455006670667667
Anställningsstöd9711000000
Sanktionsavgifter m.m.2714007 78607 7867 786
EG-finansierade struktur- och regionalstöd till jordbrukssektorn m.m. perioden 2000–20066122008 60008 6008 600
Övrigt63130045 000045 00045 000
Övrigt2323002022
Summa00384 3960384 396384 396
Belopp angivna i tkr

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Verksamhet där avgiftsintäkterna disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som disponeras 2009 och i bilaga 4 återfinns belopp per länsstyrelse. Uppgifter om över-/underskott 2007 avser ackumulerat utfall.  

1. Verksamhetens intäkter och kostnader ska inte redovisas mot anslag utan disponeras av respektive länsstyrelse. Intäkterna ska redovisas i not i årsredovisningen och i de fall de överstiger 100 000 kronor särredovisas.

2. Inom verksamhetsområdet Ärendehandläggning ska en del av den offentligrättsliga verksamheten finansieras med avgifter som fastställs av regeringen enligt förordningen (2001:652) om avgifter inom vägtrafikområdet. Av förordningen framgår avgiftslistan för länsstyrelserna. Avgiftsinkomsterna får disponeras av länsstyrelserna.  

3. Avgiftsinkomster enligt förordningen (1998:1822) om ikraftträdande av lagen (1998:489) om försöksverksamhet med villkorlig körkortsåterkallelse, m.m. får disponeras av länsstyrelserna under försöksperioden. 

4. Avgiftsinkomster enligt djurskyddslagen (1988:534) och djurskyddsförordningen (1988:539) får disponeras av länsstyrelserna.

5. Länsstyrelserna ansvarar enligt pantbankslagen (1995:1000) för såväl prövning av ansökningar om att få bedriva pantbanksverksamhet som tillsynen av pantbankerna. Bestämmelserna om länsstyrelsernas avgifter för respektive verksamhet med pantbanksärendena finns i 9 och 10 §§ pantbanksförordningen (1995:1189). 

6. Avgiftsinkomster enligt lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter och förordningen (2006:814) om foder och animaliska biprodukter som avser animaliska biprodukter får disponeras av länsstyrelserna.

7. En länsstyrelse får resurssamverka med statliga myndigheter, kommuner, landsting m.fl. inom länet samt med länsstyrelser, utan de begränsningar som finns i 4 § andra stycket avgiftsförordningen (1992:191).  

Verksamhet där avgiftsintäkterna inte disponeras

I tabell ovan återfinns alla länsstyrelsers avgiftsintäkter som redovisas mot inkomsttitel 2009 och i bilaga 5 återfinns belopp per länsstyrelse.

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

För återrapportering gäller de anvisningar avseende definitioner och indelningar som framgår av bilaga 3. För flertalet tabeller anges att redovisning endast behövs för 2009, vilket innebär ett undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag. Undantag görs också från 3 kap. 2 § första stycket, förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.  

Berörda länsstyrelser får använda statens centralkonto i Riksbanken för utbetalningar av stöd som finansieras med medel från Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) för program godkända av Europeiska kommissionen inom de s.k. Innovativa åtgärderna (kapitel IV Rådets förordning (EG) nr 1260/1999 om allmänna bestämmelser för strukturfonderna), under tiden tills slutlig utbetalning erhållits från ERUF.   

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

Villkor för anslag 5:1 Länsstyrelserna m.m.

I bilaga 7 till regleringsbrevet återfinns beräkningar av anslaget 2009 inklusive effekterna av införandet av en ny fördelningsmodell. Anslaget får inte användas till verksamhet som bedrivs av stiftelse, vilken länsstyrelsen medverkat till bildandet av, om inte regeringen godkänt stiftelsebildningen.

I bilagan framgår också de riktade medel som vissa länsstyrelser erhållit. 

Finansiering av anläggningstillgångar

Länsstyrelserna disponerar en total låneram på 221 950 000 kronor i Riksgäldskontoret för investeringar i anläggningstillgångar som används i verksamheten. Låneramens fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6.

Räntekontokredit

Länsstyrelserna disponerar var sitt räntekonto med kredit i Riksgäldskontoret. Länsstyrelsernas totala kreditutrymme på räntekontona är 183 406 000 kronor. Kreditutrymmets fördelning på respektive länsstyrelse redovisas i bilaga 6. Av den räntekontokredit Länsstyrelsen i Västra Götalands län disponerar avser 1 000 000 kronor Rederinämndens verksamhet. Till räntekontona överförs varje månad en tolftedel av tilldelat anslag. Medel som deponeras hos en länsstyrelse ska sättas in på ett särskilt räntekonto i Riksgäldskontoret. Länsstyrelserna disponerar var sitt konto i Riksgäldskontoret för detta ändamål.

Lönegarantiförordningen

Till länsstyrelserna inkomna belopp som avses i 4 och 11 §§ lönegarantiförordningen (1992:501) ska bokföras mot icke räntebärande konto och månatligen inbetalas till Kammarkollegiet. Länsstyrelserna ska på begäran av Kammarkollegiet lämna de uppgifter som behövs för att kollegiet ska kunna utföra uppdrag och återrapportering till regeringen angående lönegarantiersättning vid konkurs och företagsrekonstruktion.

Ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m.

I 4 § förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. föreskrivs om ersättningens storlek till "övriga ledamöter och ersättare". Föreskriften ska tillämpas på länsstyrelserna under 2008 avseende rennäringsdelegationerna m.m., kategori D. Ersättning ska lämnas för förlorade avlöningsförmåner enligt förordningen (1992:1299) om ersättning för uppdrag i statliga styrelser, nämnder och råd m.m. samt enligt förordningen (1981:1265) om reseförmåner i statliga uppdrag m.m. Kostnaden ska belasta länsstyrelsen i det län där berörd ledamot eller ersättare är bosatt. Övriga delegationer regleras i särskild ordning.

Kommittéförordningen

I 26 § kommittéförordningen (1998:1474) föreskrivs om ersättning till ledamöter m.m. Föreskriften ska tillämpas på ersättare i länsstyrelsernas miljöprövningsdelegationer som kommer från annan länsstyrelse.

På regeringens vägnar
Mats Odell
Mats Kryhl
Kopia till

Riksdagen, konstitutionsutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen
Internrevisionen, SB
Justitiedepartementet
Utrikesdepartementet
Försvarsdepartementet
Socialdepartementet
Finansdepartementet, BA
Utbildningsdepartementet
Jordbruksdepartementet
Miljödepartementet
Näringsdepartementet
Integrations- och jämställdhetsdepartementet
Kulturdepartementet
Arbetsmarknadsdepartementet
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Migrationsverket
Valmyndigheten
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Handikappombudsmannen
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning
Ombudsmannen mot etnisk diskriminering
Socialstyrelsen
Statens folkhälsoinstitut
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statskontoret
Statens fastighetsverk
Fiskeriverket
Livsmedelsverket
Sametinget
Statens jordbruksverk
Boverket
Glesbygdsverket
Institutet för tillväxtpolitiska studier
Kemikalieinspektionen
Konkurrensverket
Naturvårdsverket
Post- och telestyrelsen
Skogsstyrelsen
Statens energimyndighet
Verket för innovationssystem
Verket för näringslivsutveckling
Vägverket
Jämställdhetsombudsmannen
Riksantikvarieämbetet
Arbetsförmedlingen
Regionförbundet Gävleborg
Regionförbundet i Jönköpings län
Regionförbundet i Kalmar län
Regionförbundet i Uppsala län
Regionförbundet Västerbottens län
Regionförbundet Sörmland
Regionförbundet Örebro län
Regionförbundet Östsam
Gotlands kommun
Region Blekinge
Region Dalarna
Region Halland
Region Värmland
Västra Götalands läns landsting
Skåne läns landsting
Södra Smålands kommuner och landsting
Sveriges Kommuner och Landsting