Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
II:17

2009-06-25
U2007/8204/UH,
U2008/8513/ UH
U2009/2999, 3368/UH m.fl.
Se bilaga 1
universitet och högskolor m.m.

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende universitet och högskolor m.m.
46 bilagor
Riksdagen har beslutat om anslagen till universitet och högskolor m.m. för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 2008/09:131, prop. 2008/09:97, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU18, rskr. 2008/09:183).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för universitet och högskolor m.m. och nedan angivna anslag.

Verksamheten vid universitet och högskolor delas in i två områden, nämligen dels utbildning på grundnivå och avancerad nivå, dels forskning, konstnärligt utvecklingsarbete och utbildning på forskarnivå.

Bilaga 1. Gemensamma bestämmelser för universitet och högskolor

Bilaga 2. Uppsala universitet

Bilaga 3. Lunds universitet

Bilaga 4. Göteborgs universitet

Bilaga 5. Stockholms universitet

Bilaga 6. Umeå universitet

Bilaga 7. Linköpings universitet

Bilaga 8. Karolinska institutet

Bilaga 9. Kungl. Tekniska högskolan

Bilaga 10. Luleå tekniska universitet

Bilaga 11. Karlstads universitet

Bilaga 12. Växjö universitet

Bilaga 13. Örebro universitet

Bilaga 14. Mittuniversitetet

Bilaga 15. Blekinge tekniska högskola

Bilaga 16. Malmö högskola

Bilaga 17. Högskolan i Kalmar

Bilaga 18. Mälardalens högskola

Bilaga 19. Danshögskolan

Bilaga 20. Dramatiska institutet

Bilaga 21. Gymnastik- och idrottshögskolan

Bilaga 22. Högskolan i Borås

Bilaga 23. Högskolan Dalarna

Bilaga 24. Högskolan på Gotland

Bilaga 25. Högskolan i Gävle

Bilaga 26. Högskolan i Halmstad

Bilaga 27. Högskolan Kristianstad

Bilaga 28. Högskolan i Skövde

Bilaga 29. Högskolan Väst

Bilaga 30. Konstfack

Bilaga 31. Kungl. Konsthögskolan

Bilaga 32. Kungl. Musikhögskolan i Stockholm

Bilaga 33. Operahögskolan i Stockholm

Bilaga 34. Södertörns högskola

Bilaga 35. Teaterhögskolan i Stockholm

Bilaga 36. Försvarshögskolan

Bilaga 37. Enskilda utbildningsanordnare på högskoleområdet m.m.

Bilaga 38. Särskilda utgifter inom universitet och högskolor m.m.

Bilaga 39. Forskning och konstnärligt utvecklingsarbete vid vissa högskolor

Bilaga 40. Ersättningar för klinisk utbildning och forskning

Bilaga 41. Krysslista över tilldelade utbildningsområden

Bilaga 42. Anvisningar för redovisning av prognoser för perioden 2009-2012

Bilaga 43. Anvisningar för redovisning av högskoleutbildning på grundnivå och avancerad nivå i årsredovisningen för 2009.

Bilaga 44. Väsentliga uppgifter

Bilaga 45. Avgiftsfinansierad verksamhet

På regeringens vägnar
Lars Leijonborg
Eva Svensson
Likalydande till

Uppsala universitet
Lunds universitet
Göteborgs universitet
Stockholms universitet
Umeå universitet
Linköpings universitet
Karolinska institutet
Kungl. Tekniska högskolan
Luleå tekniska universitet
Karlstads universitet
Växjö universitet
Örebro universitet
Mittuniversitetet
Blekinge tekniska högskola
Malmö Högskola
Högskolan i Kalmar
Mälardalens högskola
Danshögskolan
Dramatiska institutet
Gymnastik och Idrottshögskolan
Högskolan i Borås
Högskolan Dalarna
Högskolan på Gotland
Högskolan i Gävle
Högskolan i Halmstad
Högskolan i Skövde
Högskolan Väst
Konstfack
Kungl. Konsthögskolan
Kungl. Musikhögskolan i Stockholm
Operahögskolan i Stockholm
Södertörns högskola
Teaterhögskolan i Stockholm
Kopia till

Internrevisionen, SB
Finansdepartementet budgetavdelningen
Riksdagen, Utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Kammarkollegiet
Riksgäldskontoret
Statens skolverk
Sveriges lantbruksuniversitet
Beckmans skola AB
Chalmers tekniska högskola AB
Stiftelsen Högskolan i Jönköping
Ericastiftelsen
Ersta Sköndal högskola AB
Evangeliska Frikyrkan
Handelshögskolan i Stockholm
Teologiska Högskolan, Stockholm
Stiftelsen Stockholms Musikpedagogiska institut
Stiftelsen Rödakorshemmet
Sophiahemmet, Ideell förening
Sveriges förenade studentkårer
Vetenskapsrådet
Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS)
Verket för innovationssystem (Vinnova)
Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (FORMAS)
Polarforskningssekretariatet
Innovationsbron AB

Bilaga 1 till Regeringsbeslut II:17, 2009-06-25

Diarienummerförteckning

U2007/8204/UH,
U2008/8513/ UH
U2009/2999, 3368/UH
U2009/4261/SAM (delvis)