Justitiedepartementet


Regeringsbeslut
1:40

2009-06-25
Ju2009/5437/KRIM
Kriminalvården
Slottsgatan 78
601 80 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Kriminalvården
Riksdagen har beslutat om Kriminalvårdens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Kriminalvården och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Följande gäller för verksamheten inom Kriminalvårdens ansvarsområde.

1

Mål och återrapporteringskrav

Kriminalvårdens uppgifter och mål framgår av förordningen (2007:1172) med instruktion för Kriminalvården. Myndigheten ska med utgångspunkt i denna förordning och med hjälp av indikatorerna under respektive verksamhet redovisa vilka åtgärder som vidtagits och i vilken utsträckning Kriminalvården fullgjort sina uppgifter och uppnått målen för hur verksamheten ska bedrivas.

Häkte

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten:

 • Strukturerad sysselsättning och tid i gemensamhet
 • Omfattning av uppsökande verksamhet
 • Genomsnittligt antal verkställighetsfall
 • Antal avvikelser från häkte samt antalet direktavvikelser
 • Antal allvarliga incidenter
 • Medelbeläggning
 • Genomsnittlig dygnskostnad  

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen. Av analysen ska vidare en bedömning av utvecklingsmöjligheter inom verksamheten Häkte framgå.

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

Anstalt

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten: 

 • Antal verkställighetsplaner i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade respektive fullföljda brotts- och missbruksrelaterade program i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade, avbrutna respektive fullföljda utslussningsåtgärder, fördelat på 55, 56, 57 och 58 §§ lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt
 • Andel klienter som frigivits direkt från sluten anstalt utan föregående utslussningsåtgärder
 • Strukturerad sysselsättning i förhållande till tillgänglig tid
 • Antal påbörjade respektive fullföljda teoretiska kurser eller yrkesinriktade utbildningar i förhållande till antal klienter
 • Antal avvikelser från anstalt samt antal direktavvikelser
 • Antal allvarliga incidenter
 • Medelbeläggning
 • Genomsnittlig dygnskostnad

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen. Av analysen ska vidare en bedömning av utvecklingsmöjligheter inom verksamheten Anstalt framgå.

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

Frivård

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten:

 • Antal verkställighetsplaner i förhållande till antal klienter
 • Antal påbörjade respektive fullföljda brotts- och missbruksrelaterade program i förhållande till antal klienter
 • Antal kontraktsvårdsutredningar samt antal påbörjade respektive avbrutna kontraktsvårdspåföljder
 • Antal klienter som erbjuds, söker, beviljas respektive avbryter verkställighet genom intensivövervakning med elektronisk kontroll
 • Antal påbörjade respektive fullgjorda föreskrifter om samhällstjänst 
 • Antal allvarliga incidenter
 • Medelantal frivårdsklienter
 • Genomsnittlig dygnskostnad

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen. Av analysen ska vidare en bedömning av utvecklingsmöjligheter inom verksamheten Frivård framgå.

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

Transporttjänst

Kriminalvården ska med hjälp av följande indikatorer redovisa vilka åtgärder som vidtagits inom verksamheten:

 • Antal avvikelser i samband med transport 
 • Antal allvarliga incidenter
 • Graden av personalutnyttjande i förhållande till tillgänglig tid

Slutsatser utifrån indikatorernas utveckling samt effekter av insatser och kvalitetsarbete ska ingå i analysen. 

Indikatorerna ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelade efter kön.

Övriga återrapporteringskrav

En effektiv organisation

Kriminalvården ska redovisa kostnaderna samt antalet anställda respektive årsarbetskrafter vid huvudkontoret, regionstaberna, de lokala verksamhetsställena och transporttjänsten. 

Kriminalvården ska också redovisa vilka åtgärder som vidtagits, eller planeras att vidtas, i det kontinuerliga arbetet med att effektivisera verksamheten.

Personal- och utbildningsfrågor

Kriminalvården ska redovisa

 • personalomsättning, fördelad på personalkategorier,
 • antal personer som genomgått grundutbildning,
 • antal personer som genomgått fortbildning,
 • andel sjukfrånvaro,
 • andel kvinnor och män i ledningsfunktion fördelad på olika verksamheter,
 • andel anställda som enligt Statistiska Centralbyråns register över totalbefolkningen (RTB) är utrikes födda respektive inrikes födda med två utrikes födda föräldrar. Uppgifterna ska fördelas på kategorierna lednings-, kärn- och stödkompetens,
 • antal anställda i myndigheten som under det gångna året genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor,
 • andel anställda inom myndigheten totalt som genomgått utbildning i diskriminerings- och mångfaldsfrågor,
 • på vilket sätt för verksamheten relevanta frågor om de intagnas mänskliga rättigheter tydliggörs i Kriminalvårdens personalutbildning. 

Redovisningen ska vara uppdelad efter kön.

Utgiftsprognoser

Kriminalvården ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna, som ska omfatta samtliga anslag och poster som myndigheten disponerar, ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket följande datum, 19 januari, 26 februari, 7 maj, 30 juli samt den 29 oktober.

I prognosen som lämnas i februari ska skillnaden mellan utfall för 2008 och prognos för 2009 särskilt analyseras och kommenteras.

Kriminalvården ska, i enlighet med regeringsbeslut Ju2007/6066/KRIM om lokalförsörjning, vid varje prognostillfälle redovisa hur utbyggnaden framskrider samt en bedömning av hur detta förhåller sig till klienttillströmningen och det tilldelade anslaget. I samband med detta ska en redovisning göras avseende vilka åtgärder som vidtagits för att bedriva verksamheten inom befintliga ekonomiska ramar.

Kriminalvården ska lämna relevant information till Migrationsverket i samband med varje prognostillfälle. 

Prognoserna för prognostillfällena i januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna i maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Placering av fängelsedömda

Kriminalvården ska redovisa en bedömning av vilka effekter överflyttningen av placeringsbeslut avseende klienter på fri fot till Placeringsenheten haft avseende

 • en effektiv platsanvändning,
 • tiden från verkställbar dom till dess verkställighet i fängelse påbörjats för den aktuella kategorin klienter.

En plan för verkställigheten

Kriminalvården ska redovisa vilket kvalitetsarbete som bedrivs avseende verkställighetsplanering. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits för att öka kvaliteten i registrerade uppgifter som ska ligga till grund för uppföljning och utvärdering av insatser under verkställigheten.

  

Programverksamhet och utvärdering

Kriminalvården ska redovisa vilket kvalitetsarbete som bedrivs avseende brotts- och missbruksrelaterade program samt i vilken utsträckning dessa är föremål för utvärdering. Av redovisningen ska vidare framgå vilka överväganden som ligger till grund för val av programutbud. 

Psykiskt störda klienter

Kriminalvården ska redovisa en bedömning av i vilken omfattning psykiskt störda klienter förekommer i anstalt respektive frivård samt vilka särskilda åtgärder som vidtas för denna grupp. Av redovisningen ska framgå omfattningen av Kriminalvårdens samverkan med andra huvudmän rörande denna grupp samt hur samverkan på området utvecklats.

Statistik

Kriminalvården ska redovisa vilket arbete som bedrivs för att säkerställa en hög kvalitet avseende den statistik som görs tillgänglig. Av redovisningen ska framgå vilka åtgärder som vidtagits eller planeras.

Transportverksamhet

Kriminalvården ska redovisa

 • vidtagna respektive planerade åtgärder för att effektivisera transportverksamheten,
 • omfattningen av och kostnaderna för transport och förvaring åt myndigheter utanför Kriminalvården.

Kriminalvården ska avseende utrikes resor för verkställande av beslut om avvisning eller utvisning, förutom utvisning på grund av brott redovisa

 • antal transporterade personer, genomförda resor och resor där överlämnande inte skett,
 • genomsnittligt antal medföljande per resa,
 • genomsnittlig styckkostnad per resa och per verkställd person,
 • vilka faktorer som påverkar kostnadsutvecklingen samt i vilken utsträckning dessa kan relateras till Kriminalvårdens handläggning, 
 • hur handläggningstiderna från beställning till genomförd resa utvecklats, samt en redogörelse för vilka faktorer som påverkar handläggningstiden. 

Utvecklingen ska analyseras och kommenteras. Redovisningen ska, så långt det är möjligt, redovisas uppdelad på kön.

EU-samarbete

Kriminalvården ska redovisa gränsöverskridande samverkan inom EU eller med EU:s kandidatländer. I redovisningen ska anges uppgift om antal projekt med medfinansiering från EU:s budget som Kriminalvården genomfört eller där Kriminalvården deltagit som partner till andra medlemsstater liksom uppgifter om genomförd kompetensutveckling avseende internationell verksamhet, särskilt projektsamverkan.

Internationellt samarbete

Kriminalvården ska redovisa

 • deltagandet i freds-, säkerhetsfrämjande och konfliktförebyggande insatser, 
 • omfattningen, inriktningen och resultatet av det internationella utvecklingssamarbetet,  
 • hur det internationella arbetet bedrivs i samarbete med andra svenska myndigheter,
 • hur det internationella arbetet bidrar till myndighetens kompetensförsörjning och hur erfarenheterna tas om hand i organisationen.

3

Uppdrag

Uppdrag

1. Kriminalvården ska i samverkan med Rikspolisstyrelsen, Åklagarmyndigheten och Domstolsverket samordna och utveckla prognosarbetet för att förbättra möjligheterna att bedöma rättsväsendets kapacitetsbehov. Brottsförebyggande rådet ska stödja myndigheterna i detta arbete. Redovisningen ska ske i enlighet med den tidplan som myndigheterna tidigare har lämnat. 

2. Kriminalvården ska bistå Brottsförebyggande rådet i arbetet med att utveckla kriminalstatistiken avseende återfall i brott.

3. Kriminalvården ska bistå Brottsförebyggande rådet med den statistik och de övriga uppgifter som krävs för genomförandet av rådets uppdrag om utvärdering av olika arbetsmarknadspolitiska insatser för fängelsedömda. Uppdraget ska redovisas senast den 1 december 2009 och slutredovisas senast den 1 juli 2010.

4. Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården ska i samråd genomföra en översyn av arbetet med verkställigheten av utvisnings- och avvisningsbeslut. Myndigheterna ska, utifrån vad som framkommit vid översynen, vidta de åtgärder som krävs för att öka antalet verkställigheter. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2009.

Tidigare beslutade uppdrag som ännu ej redovisats

1. Kriminalvården ska genomföra en särskild satsning på åtgärder ägnade att öka insatserna för sexualbrottsdömda samt män som dömts för våld i nära relationer (Handlingsplan för att bekämpa mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck samt våld i samkönade relationer, rskr. 2007/08:39).Uppdraget avser perioden 2008-2010. En delredovisning ska ske senast den 31 oktober 2009. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2011. (Ju2008/7299/KRIM)

2. Kriminalvården ska genomföra en försöksverksamhet riktad till kvinnor som varit utsatta för människohandel eller befunnit sig i prostitution (Handlingsplan mot prostitution och människohandel för sexuella ändamål, rskr. 2007/08:167). Försöksverksamheten ska pågå under tiden 2008 – 2010. En delredovisning ska ske senast den 31 oktober 2009. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 april 2011. (Ju2008/7300/KRIM) 

3. Regeringen har gett Rikspolisstyrelsen i uppdrag att tillsammans med Åklagarmyndigheten, Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket, Kriminalvården, Kronofogdemyndigheten, Kustbevakningen och Tullverket säkerställa en effektiv och uthållig verksamhet för bekämpning av den grova organiserade brottsligheten. Rikspolisstyrelsen ansvarar för all samordning i samband med att uppdraget genomförs. En delredovisning av hur arbetet fortskrider ska lämnas senast den 15 januari 2009. Uppdraget ska slutredovisas senast den 30 juni 2009. (Ju2008/5776/PO)

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:6

Kriminalvården (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården6 407 224
ap.1Kriminalvården (ram)6 407 224
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet0
ap.3Regeringens disposition (ram)0

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Kriminalvården

1. Anslaget får användas för verksamheten inom Kriminalvården. Transporttjänstens verksamhet finansieras under detta anslag till den del denna inte avser utlandstransporter inom migrationspolitikens ansvarsområde. Myndighetens deltagande i internationella fredsfrämjande insatser finansieras inom ansvarsområdet Internationellt bistånd. Anslaget får även belastas med utgifter för Kriminalvårdsnämndens verksamhet och ersättning åt ledamöter m.fl. i övervakningsnämnderna.

2. I anslaget ingår 20 000 000 kronor för att förstärka behandlingen av sexualbrottsdömda samt män som dömts för våld i nära relationer.

3. I anslaget ingår 8 000 000 kronor för bidrag till organisationer som avses i 1 § förordningen (2002:954) om statsbidrag till vissa organisationer inom kriminalvårdens område. Vid behandling av ansökningar ska bidrag till frigivningsförberedande verksamhet samt till stödjande insatser efter frigivningen prioriteras.

4. Kriminalvården bestämmer vilken ersättning som ska utgå till enskild övervakare, biträdande övervakare och förtroendeman.

5. Kriminalvården ska betala totalt 8 629 000 kronor till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som abonnemangsavgift för det gemensamma radiokommunikationssystemet Rakel. Beloppet ska betalas kvartalsvis efter fakturering från MSB.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:6 Kriminalvården
ap.1384 4333 %42 392
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)800 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)640 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Kriminalvårdens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25533 935
2009-02-25533 935
2009-03-25533 935
2009-04-25533 935
2009-05-25533 935
2009-06-25491 543
2009-07-25533 935
2009-08-25533 935
2009-09-25533 935
2009-10-25533 935
2009-11-25533 935
2009-12-25533 939
Summa6 364 832
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Kriminalvårdens disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:6 ap.1Kriminalvården

6

Avgifter och bidrag

6.3

Ekonomiskt mål för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Intäkterna från arbetsdriften beräknas uppgå till 170 000 000 kronor och intäkterna från terapiverksamheten till 200 000 kronor. Intäkterna ska tillgodoräknas och särredovisas under anslaget 1:6 Kriminalvården.

Kravet på full kostnadstäckning enligt 5 § första stycket avgiftsförordningen (1992:191) gäller varken för arbetsdriften eller terapiverksamheten. För arbetsdriften gäller att direkta kostnader ska till 50 procent täckas av avgiftsintäkterna. För terapiverksamheten gäller att avgifterna ska ge ett så stort bidrag som möjligt till att täcka de direkta kostnaderna.

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arbetsdrift och terapiverksamhet

Kriminalvården får ta ut avgifter för varor och tjänster från arbetsdriften och terapiverksamheten. Avgifternas storlek bestäms av myndigheten. Inkomsterna från arbetsdriften och terapiverksamheten får disponeras av Kriminalvården.

7

Övriga inkomster

Beräknade övriga inkomster som inte disponeras3 000
Belopp angivna i tkr

Villkor

Avgifter från dömda som verkställer fängelsestraff i form av intensivövervaknig med elektronisk kontroll ska inbetalas till Kriminalvården på ett icke räntebärande konto för att därefter kvartalsvis föras över till brottsofferfonden.

På regeringens vägnar
Beatrice Ask
Åsa Esaiasson
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementets budgetavdelning
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Kriminalvårdsnämnden
Övervakningsnämnderna