Utbildningsdepartementet


Regeringsbeslut
I:2

2009-06-25
U2009/3965/S
U2009/4261/SAM (delvis)
Statens skolverk
106 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens skolverk
Riksdagen har beslutat om Statens skolverks verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 16, bet. 2008/09:UbU1, rskr. 131, prop. 2008/09:99, utg.omr. 16, bet. 2008/09:FiU21, rskr. 2008/09:311).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens skolverk och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

Myndighetens uppgifter framgår av förordningen (2008:612) med instruktion för Statens skolverk.

1

Mål och återrapporteringskrav

Styrning 

Skolverket ska utforma styrdokumenten, dvs. läroplaner och kursplaner m.m., samt det nationella provsystemet så att de är tydliga och kan förstås av berörda målgrupper i syfte att bidra till en likvärdig bedömning och ökad måluppfyllelse. Skolverket ska särskilt redovisa: 

 • vilka förändringar av styrdokumenten samt det nationella provsystemet som genomförts, 
 • vilka insatser och omfattningen av dessa som vidtagits för att implementera styrdokumenten och det nationella provsystemet, 
 • hur berörda målgrupper använder och värderar styrdokumenten och det nationella provsystemet, och 
 • resursåtgång för insatserna och dess fördelning på olika verksamhetsformer.

Uppföljning och utvärdering

Skolverkets uppföljning och utvärdering ska öka kunskapen om hur verksamheterna utvecklas i förhållande till de nationella målen. Skolverket ska särskilt redovisa:
 • vilka uppföljningsstudier och utvärderingar som genomförts,
 • vilka förändringar av uppföljningssystemet som genomförts,
 • sitt pågående arbete med internationella studier,
 • hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar information från Skolverkets uppföljning och utvärdering, och
 • resursåtgång för uppföljning och utvärdering och dess fördelning på olika verksamhetsformer. 
All individbaserad uppföljningsinformation ska, där det bedöms vara relevant, redovisas efter socioekonomisk bakgrund samt med avseende på utländsk respektive svensk bakgrund.

Utveckling

Skolverkets nationella utvecklingsinsatser ska bidra till att förbättra huvudmännens förutsättningar att arbeta med utveckling av verksamheterna för ökad måluppfyllelse. Skolverket ska särskilt redovisa:
 • vilka utvecklingsinsatser som genomförts och dess omfattning,
 • hur berörda målgrupper använder och värderar verkets nationella utvecklingsinsater, och
 • resursåtgång för utvecklingsinsatser och deras fördelning på olika verksamhetsformer.

Återrapporteringskrav avseende vissa frågor

 1. Skolverkets information om utbildning i Sverige och det svenska utbildningssystemet samt information om yrkesutbildning och yrkeskvalifikationer i Sverige och Europa ska vara tillgänglig, tydlig och användbar för olika målgrupper. I detta ingår bl.a. IT-portalen Utbildningsinfo.se och Nationellt refererenscentrum för yrkesutbildning. Skolverket ska redovisa såväl hur de huvudsakliga målgrupperna använder och värderar informationen som resursåtgång inom området. Skolverket ska även redovisa det fortsatta arbetet med vidareutveckling och kvalitetshöjande åtgärder avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se. Arbetet ska ske i samråd med berörda aktörer. Uppdraget utökades i regleringsbrevet för 2008 genom att Skolverket därutöver ges i uppdrag att utarbeta information om gymnasieskolans nationella program och individuella program på de invandrarspråk där störst behov finns. Informationen ska riktas till elever och vårdnadshavare. 
 2. Skolverket ska redovisa sitt arbete med fortbildning av lärare i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt myndighetens särskilda regeringsuppdrag om fortbildning av lärare, fortbildning i specialpedagogik samt fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/3168/S, U2007/6066/G, U2007/6310/G och U2007/7558/SV). Redovisningen ska omfatta en sammanställning av upphandlade kurser, antal deltagare per skolhuvudman i upphandlade respektive reguljära kurser, utbildningsresultat i form av fullföljda kurser och en ekonomisk sammanställning. 
 3. Skolverket ska senast den 29 januari 2009 redovisa sitt arbete med att underlätta administrativa procedurer för huvudmän för fristående skolor och kompletterande utbildningar utifrån de åtgärder som redovisats i Skolverkets rapport om myndighetens regelförenkling (U2007/6677/G). Utgångspunkten för Skolverkets rapportering ska vara  regeringens arbete med att förenkla regler och administration för företag (N2006/10426/NL).  
 4. Skolverket ska redovisa omfattningen av befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem. Redovisningen ska bland annat avse hur många rektorer och andra med motsvarande ledningsfunktion som under budgetåret har deltagit i den statliga rektorsutbildningen. Det ska framgå om samtliga anmälda till utbildningen kunnat beredas plats. Om inte samtliga kunnat beredas plats, ska det framgå hur många som inte kunnat påbörja utbildningen vid önskad tidpunkt. Redovisingen ska göras per lärosäte som anordnar utbildningen. Redovisningen ska ske per skol- och verksamhetsform samt vara könsuppdelad.  
 5. Skolverket ska redovisa det samrådsförfarande som ägt rum under året mellan myndigheten och representanter för de nationella minoriteterna i utbildningsfrågor som direkt berör dessa grupper. 
 6. Skolverket ska redovisa sitt arbete i olika europeiska och andra internationella arbetsgrupper och nätverk, såväl med avseende på innehållet i arbetet som resursåtgång.   

 Återrapporteringskrav avseende statsbidrag

 1. Skolverket ska redovisa kostnader för administrationen av statsbidrag från anslagen 1:5, 1:6, 1:7, 1:8, 1:9, 1:10, 1:11 och 1:15. 
 2. Skolverket ska redovisa för vilka ändamål tilldelade medel på anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg,anslagsposterna 3, 4 och 9 har använts. Redovisningen ska även fördelas på kostnadsslag. Härvid ska framgå utbetalda medel till huvudmän och andra organisationer. Rektorsutbildningen och befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem ska särskilt redovisas.
 3. Skolverket ska begära in redovisningar från de organisationer eller enskilda som får bidrag från de anslagsposter som myndigheten disponerar ur anslaget 1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg.
 4. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 1:8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola uppdelade på de olika verksamhetsformerna. Skolverket ska också redovisa det särskilda verksamhetsstödets användning. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 16 februari 2009.  Skolverket ska begära en redogörelse av Sundsgårdens internatskola för verksamheten läsåret 2008/09. Sundsgårdens redogörelse ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2009. 
 5. Skolverket ska begära en redogörelse av Svenska Hemslöjdsföreningarnas Riksförbund samt av styrelsen för Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk över hur tilldelade medel från anslaget 1:15 Statligt stöd till vuxenutbildning, anslagsposten 2 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar, har använts och resultaten av verksamheterna samt uppgifter om finansiering, kostnader och elever eller studerande. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 27 februari 2009.
 6. Skolverket ska senast den 1 april 2009 redovisa kommenterad statistik för kompletterande utbildningar, vilka regleras i förordningen (2000:521) om statligt stöd till kompletterande utbildningar, samt statligt finansierade påbyggnadsutbildningar, vilka regleras i förordningen (2005:676) om statsbidrag till viss påbyggnadsutbildning. Av redogörelsen för kompletterande utbildningar ska bl.a. framgå antalet elever som deltagit i respektive fullföljt en utbildning, antalet utbildningar och skolor uppdelat på stödform samt utbildningskategorier. Av redogörelsen för påbyggnadsutbildningar ska bl.a. framgå hur bidrag fördelats till olika huvudmän, vilka utbildningar som erhållit statsbidrag, storleken på statsbidraget samt antalet platser och deltagare. Alla uppgifter om elever i såväl påbyggnadsutbildning som kompletterande utbildningar ska vara fördelade på ålder och kön. 
 7. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder för höstterminen 2008 och vårterminen 2009 senast den 1 juni 2009 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). 
 8. Skolverket ska lämna en redovisning av omfattningen av statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige senast den 1 juni 2009 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Av redovisningen ska framgå fördelning mellan de olika barn- och elevkategorierna och per verksamhets-/skolform för höstterminen 2008 och vårterminen 2009. Redovisningen ska även innehålla en analys och bedömning av den fortsatta utvecklingen
 9. Skolverket ska särredovisa utgifterna under anslaget 1:9 Bidrag till svensk undervisning i utlandet uppdelade på bidrag till elever i förskoleklass, grundskola och gymnasieskola i svenska utlandsskolor, bidrag till elever med distansundervisning, bidrag för kompletterande svenskundervisning, bidrag till elever vid svenska sektioner vid internationella skolor, lokalkostnadsbidrag och kostnader för lärare vid Europaskolorna. 

Återrapporteringskrav avseende prognoser

Skolverket ska vid nedanstående prognostillfällen redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 för samtliga anslag som myndigheten disponerar. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognosen ska redovisas. Om möjligt ska prognosen också fördelas per månad för innevarande år så att jämförelser kan göras med faktiskt utfall. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket. Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer. Utgiftsprognoserna lämnas senast: 
 • den 19 januari 2009,
 • den 26 februari 2009,
 • den 7 maj 2009,
 • den 30 juli 2009, och
 • den 29 oktober 2009.

2

Organisationsstyrning

Skolverket ska redovisa hur det interna kvalitetssäkringsarbetet bedrivits.

Myndigheten ska utveckla och upprätthålla sin kompetens i frågor som rör mänskliga rättigheter och icke-diskriminering samt sin kompetens vad gäller hur dessa frågor ska beaktas i den verksamhet som myndigheten bedriver. Myndigheten ska därvid särskilt uppmärksamma barnets rättigheter enligt Förenta nationernas konvention om barnets rättigheter. Myndigheten ska redovisa vilka insatser på området som genomförts under året.

Samverkan

 • Skolverket ska redovisa hur myndigheten samverkat med Statens skolinspektion, Specialpedagogiska skolmyndigheten samt andra myndigheter, huvudmän och organisationer.
 • Skolverket ska samverka med berörda myndigheter rörande den europeiska databasen Ploteus. 

Resursåtgång 

Skolverket ska redovisa
 • sin verksamhet och resursåtgång för förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg, barn- och ungdomsutbildning samt vuxenutbildning. Rapporteringen ska därutöver fördelas på samtliga verksamhets- och skolformer, fristående skolor och annan fristående verksamhet m.m. i den utsträckning som myndigheten bedömer nödvändig, och 
 • hur stor del av budgeten som använts för uppdrag som getts i regleringsbrev respektive i särskild ordning och för egeninitierad verksamhet.

3

Uppdrag

Uppdrag givna i regleringsbrev

 1. Skolverket ska senast den 2 november 2009 redovisa en samlad bedömning av utvecklingen inom respektive skolform inom det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående skolor samt förskoleverksamhet och skolbarnomsorg. Bedömningen ska rymma en fördjupad analys av de områden som verket bedömer vara särskilt angelägna med hänsyn till utvecklingen och behoven inom sektorn. I redovisningen ska ett jämställdhetsperspektiv beaktas. Redovisningen ska ske tudelat: a) En del ska riktas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och visa bedömningen av utvecklingen på såväl nationell som lokal nivå. Skolverket ska peka på utvecklingsområden som kan kräva statliga insatser och därvid även redogöra för vilka åtgärder verket avser vidta inom sitt ansvarsområde med anledning av den fördjupade analysen. Redovisningen ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet), b) I en andra del ska Skolverket lämna sin bedömning av utvecklingsbehov på huvudmanna- och verksamhetsnivå. Utvecklingsområden kan antingen bedömas finnas hos samtliga huvudmän och verksamheter eller en viss grupp av huvudmän och verksamheter som framträder i en analys av skillnader och likheter mellan olika grupperingar. Rapporten ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) och tillgängliggöras på lämpligt sätt för skolhuvudmännen.
 2. Skolverket ska den 3 augusti 2009 bedöma de totala kostnaderna för föregående budgetår för förskoleverksamheten, skolbarnsomsorgen, grundskolan inklusive förskoleklassen, särskolan, gymnasieskolan, den kommunala vuxenutbildningen - fördelat på grundläggande vuxenutbildning, gymnasial vuxenutbildning och påbyggnadsutbildning samt vuxenutbildningen för utvecklingsstörda och svenskundervisningen för invandrare. Kostnaderna ska fördelas på de väsentligaste kostnadsslagen. Redovisningen får baseras på ett urval av kommuner.
 3. Skolverket ska utveckla Registret över pedagogisk personal (lärarregistret) med syfte att erhålla ett mer detaljerat underlag för prognoser av tillgång och behov av lärare fördelat på olika verksamhets- och skolformer, årskurser (i obligatoriska skolformer) och undervisningsämnen. Målsättningen ska vara att lärarregistret i högre utsträckning ska kunna utgöra ett underlag för dimensioneringen av lärarutbildningens olika inriktningar. Den regionala aspekten ska även beaktas i utvecklingsarbetet. Av årsredovisningen ska framgå det arbete som genomförts och de resultat som uppnåtts under 2009.
 4. Skolverket ska på ett lättillgängligt sätt publicera ett statistiskt material där skillnaden mellan betygsresultat i ämnesbetyg och på nationella prov i svenska, matematik och engelska i årskurs 9 framgår på skolnivå. För varje skola ska avvikelsen framgå för det senaste läråret samt den genomsnittliga avvikelsen de senaste fyra åren. Varje skolas avvikelse ska kunna jämföras med den riksgenomsnittliga avvikelsen i varje ämne. Skolverket ska komplettera det statistiska materialet med en analys av resultaten. Om Skolverket finner det relevant kan analysen referera till och eventuellt uppdatera de resultat som redovisades i rapporten Provbetyg - Slutbetyg - Likvärdig bedömning? (Skolverkets rapport 300, 2007). Resultaten från läsåret 2007/08 ska redovisas den 19 januari 2009 och resultaten från läsåret 2008/09 ska redovisas den 19 januari 2010.
 5. Skolverket ska kontinuerligt följa upp barns, elevers och lärares IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning. Uppföljningen ska ske i enlighet med myndighetens förslag i redovisningen av uppdraget att utarbeta en plan för förbättrad uppföljning av IT-användning och IT-kompetens i förskola, skola och vuxenutbildning (U2007/1716/S). Uppföljningen ska även avse skolornas administrativa IT-användning, liksom deras åtgärder för att med hjälp av IT kommunicera skolans och verksamhetens arbete med hemmen. Den del av uppdraget som avser uppföljning av lärare och skolor ska redovisas första gången senast den 15 april 2009. Den del av uppdraget som avser uppföljning av barn och elever ska redovisas första gången senast den 15 april 2010.
 6. Skolverket ska utvärdera målen för och genomförandet av ämnet judiska studier i Stockholms kommun enligt förordningen (SKOLFS 2002:8) om judiska studier i grundskolan i Stockholms kommun samt undersöka effekterna på antagningen till gymnasieskolan för berörda elever. Uppdraget ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 oktober 2009. 
 7. Skolverket ska utvärdera den verksamhet som genomförts med stöd av förordningen (2003:459) om försöksverksamhet med engelskspråkig undervisning i grundskolan. Utvärderingen bör även omfatta fristående skolor med engelskspråkig inriktning. Utvärderingen ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 november 2010.
 8. Skolverket ska undersöka behovet samt stödja utveckling och produktion av böcker eller andra läromedel för de nationella minoriteterna. Uppdraget ska genomföras i samarbete med berörda modersmålslärare och Sameskolstyrelsen. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 november 2009.
 9. Skolverket ska utse och finansiera en ordförande för European Baccalaureate-examen inom Europaskolorna under 2009 enligt Règlement d'application du règlement du baccalaureate européen.
 10. Skolverket ska representera Sverige i det arbete som bedrivs av EU-kommissionen med att utarbeta och inrätta en språkindikator för främmande språk. Verket ska också ansvara för genomförandet av språkstudien.
 11. Skolverket ska kontinuerligt bedöma behov av och utveckla prov- och bedömningsmaterial inom provbanken, diagnostiska material och nationella ämnes- och kursprov samt anpassa dessa till olika elevgruppers behov och program. Detta uppdrag ersätter tidigare givna uppdrag avseende det nationella provsystemet (U2004/5293/S) och om nationella prov och diagnostiska stödmaterial (U2005/8381/G). Skolverket ska dessutom utarbeta diagnostiskt material avseende naturorienterande ämnen för grundskolans årskurser 1-6. Materialet ska successivt göras tillgängligt för skolor från och med vårterminen 2010. Skolverket ska senast den 4 maj 2009 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) redovisa förslag på hur det nationella provsystemet bör utvecklas och utformas. Av redovisningen ska det också framgå förutsättningar och kostnader för att införa nationella prov i teckenspråk för elever med dövhet eller hörselskada.
 12. Skolverket ska inför Statens folkhälsoinstituts arbete med en folkhälsopolitisk rapport rapportera om utvecklingen av bestämningsfaktorer för hälsan inom det egna verksamhetsområdet, bistå institutet med dataunderlag som visar utvecklingen samt rapportera de insatser som genomförts för att påverka utvecklingen. Aktuella bestämningsfaktorer och period för vilken data ska lämnas bestäms i samråd med institutet. Utgångspunkten ska vara institutets och Skolverkets tidigare arbete med att utveckla bestämningsfaktorer för hälsan. Rapporten ska lämnas till Statens folkhälsoinstitut senast den 29 april 2010. 
 13. Skolverket ska medverka till genomförandet av den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013 och dess prioriteringar. Skolverket ska bistå Svenska ESF-rådet, som förvaltande myndighet av det nationella strukturfondsprogrammet Socialfonden, med expertråd inom myndighetens ansvarsområde vid genomförande av strukturfondsprogrammet. Skolverket ska redovisa verkets insatser inom området till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 2 juli 2009 och i årsredovisningen.
 14. Skolverket ska till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2009 redovisa en bedömning av genomförda insatser inom arbetet med att stödja produktion av läromedel avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska.
 15. Skolverket ska stimulera arbetet kring entreprenörskap i skolan. Det kan till exempel handla om att främja skolors samarbete med arbetslivet, erbjuda kompetensutveckling, underlätta erfarenhetsutbyte och fördela utvecklingsmedel. Skolverket ska även kartlägga, analysera och sprida erfarenheter av huvudmännens arbete kring entreprenörskap. I detta arbete förväntas Skolverket dels ta del av det arbete som bedrivits inom Nuteks entreprenörskapsprogram, dels ta del av internationella erfarenheter inom området. Verksamheten ska redovisas i årsredovisningen.
 16. a) Skolverket ska utreda förutsättningarna för att utveckla en databas över kommunal vuxenutbildning, särvux och sfi. I databasen ska information finnas tillgänglig med uppgifter på individnivå över skolform, kurser, resultat samt anordnare. Databasen ska innehålla uppgifter om studerande, kursdeltagare, kurskod, kursstart, kursslut, datum för prövning, verksamhetspoäng, studieresultat i form av betyg och eventuella avbrott, undervisningsformer, utbildningsanordnare, skolkommun och hemkommun. Databasen ska innehålla uppgifter fr.o.m. 2003. Databasen ska innehålla uppgifter om sysselsättning före, under och efter studierna. Denna del ska redovisas senast den 15 april 2009. b) Skolverket ska vidare ta fram tabeller för officiell statistik över deltagare i svenskundervisning för invandrare enligt förslag i Skolverkets redovisning av regeringsuppdrag dnr 2008:739. Uppdraget ska avrapporteras senast den 15 juni 2009. För finansiering får Skolverket använda medel från resterande del av det bidrag som Skolverket erhöll år 2001 för validering av utländsk yrkeskompetens (U2001/3532/V).
 17. Skolverket ska erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor. Sommarskolorna ska vända sig till elever i åldrarna 14-18 år som har svårigheter att nå målen för utbildningen. Bidraget får högst uppgå till 5 000 kronor per elev. För 2009 får myndigheten använda högst 30 miljoner kronor för uppdraget.
 18. Skolverket ska driva ett nationellt referenscentrum för yrkesutbildning. Skolverket ska också delta i internationellt samarbete kring yrkesutbildningens utveckling med avseende på mobilitet och kvalitet. Uppdraget omfattar även internationellt samarbete kring dokumentation och analys av svensk yrkesutbildning. Skolverket ska löpande eller när så är påkallat redovisa verkets insatser inom området till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet). Detta uppdrag ersätter Skolverkets tidigare uppdrag U2001/4022/G.
 19. Skolverket ska lämna förslag på hur yrkestävlingar på skolnivå kan utformas för att stimulera kvalitetsutveckling inom gymnasial yrkesutbildning. Myndigheten för skolutveckling har i sin redovisning av ett tidigare regeringsuppdrag (U2008/1323/G) bedömt att det finns förutsättningar för att tävlingar i yrkesskicklighet för gymnasieskolans elever ska kunna bidra till kvalitetsutveckling och främjande av entreprenörskap. I uppdraget ingår att inom ett begränsat antal skolor och yrken genomföra tävlingar på prov. Tävlingarna ska utvärderas. Myndigheten ska även lämna förslag på hur yrkestävlingar på skolnivå kan utvecklas och genomföras nationellt samt redovisa beräknade kostnader för detta. Uppdraget ska genomföras efter samråd med Youth Skills Sweden, den svenska organisationen för yrkeslandslaget. En delredovisning innehållande kostnadsberäkningar för genomförande av yrkestävlingar i full skala ska lämnas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) den 1 april 2010. Uppdraget ska slutredovisas den 1 oktober 2010.
 20. Skolverket ska efter samråd med Nordiska ministerrådet och Internationella programkontoret för utbildningsområdet sprida information till elever, lärare och rektorer i grund- och gymnasieskolan om den gemensamma nordiska klimatdagen som de nordiska utbildningsministrarna har beslutat ska genomföras den 11 november 2009. Skolverket ska senast den 30 november 2009 redovisa hur arbetet med klimatdagen har genomförts och vilka resultat som har uppnåtts.
 21. Med anledning av propositionen Yrkeshögskolan (prop. 2008/09:68 rskr. 2008/09:178, bet. 2008/09:UbU6) ska Skolverket förbereda överföringen av den verksamhet som ska övergå till Myndigheten för yrkeshögskolan och vidta nödvändiga åtgärder för detta intill dess att verksamheten avvecklas vid Skolverket den 30 juni 2009. Myndigheten ska därvid samverka med Utredningen om bildandet av Myndigheten för yrkeshögskolan (U2008:12). Skolverket ska senast den 15 augusti 2009 lämna en rapport till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) om hur avvecklingen genomförts. 
 22. Skolverket ska anlita en extern aktör i syfte att utvärdera den verksamhet som bedrivs enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Uppdraget ska delrapporteras senast den 1 februari 2010. En slutredovisning ska rapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 april 2011.

Uppdrag givna i särskild ordning som reviderats i regleringbrev

 1. Regeringsbeslut den 17 november 2005 (U2005/8130/S) med uppdrag att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik i enlighet med den av Myndigheten för skolutvecklings tidigare redovisade handlingsplanen. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 avseende Myndigheten för skolutveckling på så sätt att myndigheten ska redovisa särskilt hur arbetet med en nationell strategigrupp för samordning av olika aktörers insatser framskrider och hur arbetet med bidrag till internationella tävlingar inom området genomförs. Uppdraget ändrades vidare i Myndigheten för skolutvecklings regleringsbrev för 2008 för att intensifiera arbetet under 2008 genom att ytterligare 5 miljoner kronor fördelades för 2008, och uppdraget utökades till att omfatta stöd till ett projekt för samverkan mellan näringslivet och skolan inom området samt stöd till fortsatt utveckling av projektet - Naturvetenskap och teknik för alla - som drivs av Kungl. Vetenskapsakademien och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien. Genomförda insatser ska slutredovisas med förslag till eventuellt fortsatta insatser inom området senast den 1 juli 2009.
 2. Regeringsbeslut den 31 augusti 2006 (U2006/5879/S) med uppdrag att fördela medel till pilotprojekt och stödja lokalt utvecklingsarbete inom grund- och gymnasieskolan oavsett huvudman för att få till stånd en utökad samverkan mellan skolan, polisen, socialtjänsten samt barn- och ungdomspsykiatrin. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2007 avseende Myndigheten för skolutveckling på så sätt att målgruppen för uppdraget också ska vara kommuner som har många skolor med behov av att samverka för att komma till rätta med ungdomars tillgång till och bruk av narkotika och alkohol. Uppdraget ändrades i regleringsbrevet för 2008 avseende Myndigheten för skolutvecklingpå så sätt att tiden för uppdraget förlängdes till den 30 juni 2009. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 december 2009.
 3. Regeringsbeslut den 19 april 2007 (U2007/3168/S) med uppdrag att svara för fortbildning av lärare, samt uppdrag genom ändring i regleringsbrevet för 2007 den 19 september och den 11 oktober 2007 att svara för kompetensutveckling i specialpedagogik (U2007/6066/G och U2007/6310/G), och regeringsbeslut den 29 november 2007 med uppdrag att svara för fortbildning av lärare inom svenskundervisning för invandrare (U2007/7558/SV).
 4. Regeringsbeslut den 12 juni 2008 (U2006/9049/S) med uppdrag att planera och genomföra insatser i syfte att främja jämställdhet i grundskolan och motsvarande skolformer, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Uppdraget omfattar både det offentliga skolväsendet och motsvarande fristående utbildningsverksamheter.  Myndigheten ska samråda med Högskoleverket i arbetet med att organisera en konferens om könsskillnader i utbildningsresultat. Uppdraget utökades i regleringsbrevet för 2008 genom att Skolverket ska dels utvärdera IT-portalen utbildningsinfo.se utifrån ett jämställdhetsperspektiv i syfte att kvalitetssäkra ett könsneutralt vägledningsverktyg, dels kartlägga ämnet idrott och hälsa i grundskolan utifrån ett jämställdhetsperspektiv med särskilt fokus på följande aspekter: pojkars och flickors attityder till ämnet som helhet och till olika delmoment, elevernas närvaro och aktivitet, skolornas organisering av ämnet samt undervisningens utformning. Uppdraget ska slutrapporteras till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 december 2010.
 5. Regeringsbeslut den 24 augusti 2006 (U2006/5687/S) med uppdrag att ge stöd till ett urval av kommuner och skolor att utveckla kvaliteten i studie- och yrkesvägledningen. Uppdraget ändras på så sätt att tidpunkten för slutredovisning av uppdraget ändras. Uppdraget ska istället redovisas senast den 4 maj 2009.
 6. Regeringsbeslut den 22 januari 2009 (U2009/312/S) med uppdrag att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. Uppdraget ska redovisas senast den 1 april 2010. Uppdraget ändras på så sätt att tidpunktenför redovisningen av kursplaner för den obligatoriska särskolan ändras. Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2010.  

Uppdrag givna i särskild ordning

 1. Regeringsbeslut den 19 januari 2006 (U2006/349/S) med uppdrag att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år från och med 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. Myndigheten ska årligen inhämta underlag från avtalsparten för att i sin årsredovisning redovisa arbetet med kvalitetsutmärkelsen, dess effekter på utvecklings- och kvalitetsarbetet samt kostnaderna för arbetet.
 2. Regeringsbeslut den 30 november 2006 (U2006/8951/S) med uppdrag att förslå mål att uppnå och nationella prov i årskurs 3. Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 augusti 2009.
 3. Regeringsbeslut den 31 augusti 2006 (U2006/5849/S) med uppdrag om diskriminering. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 mars 2009. 
 4. Regeringsbeslut den 9 november 2006 (U2006/8125/S) med uppdrag att fr.o.m. den 1 januari 2007 svara för den statliga rektorsutbildningen enligt nu gällande modell och ansvarsfördelning. Av uppdraget framgår att innehållet i rektorsutbildningen ska förstärkas med utbildning om rektors myndighetsutövning och skolans ekonomiska förutsättningar.
 5. Regeringsbeslut den 15 februari 2007 (U2007/1205/S) med uppdrag att under tre år utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Verket ska i årsredovisningarna beskriva hur projektet fortlöper.
 6. Regeringsbeslut den 19 december 2007 (U2007/7721/SV, U2007/8032/SV) med uppdrag att tills vidare svara för allmän bevakning av frågor rörande validering m.m.
 7. Regeringsbeslut den 14 februari 2008 (U2008/1045/SV) med uppdrag om mål och prov på varje studieväg i svenskundervisning för invandrare (sfi). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 mars 2010.
 8. Regeringsbeslut den 21 februari 2008 (U2008/1230/S) med uppdrag att stärka kunskapsbedömningen i särskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda. Uppdraget ska redovisas senast den 29 maj 2009.
 9. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2645/S) med uppdrag att förbereda införandet av obligatoriska nationella ämnesprov.
 10. Regeringsbeslut den 3 april 2008 (U2008/2648/S) med uppdrag att utforma måldokument för, dimensionera och upphandla en uppdragsutbildning för rektorer av statliga universitet och högskolor samt enskilda utbildningsanordnare med examenstillstånd enligt lagen (1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina. 
 11. Regeringsbeslut den 15 maj 2008 (U2007/7851/S, U2007/7852/S) med utvidgat uppdrag om utbildningssatsning i forskningsbaserade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan. Uppdraget ska slutrapporteras senast den 1 november 2010.
 12. Regeringsbeslut den 29 maj 2008 (U2008/3937/S) med uppdrag att genomföra olika insatser för att implementera mål och nationella prov i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik. Insatserna ska genomföras under åren 2008-2010. Uppdraget ska årligen redovisas i årsredovisningen.
 13. Regeringsbeslut den 9 juni 2008 (U2008/4179/S) med uppdrag att revidera tidigare allmänna råd om den individuella utvecklingsplanen, följa upp skolors arbete med individuella utvecklingsplaner och utvärdera införandet av skriftliga omdömen. Uppföljningen och utvärderingen ska redovisas senast den 1 mars 2010.
 14. Regeringsbeslut den 9 juni 2008 (U2008/4180/S) med uppdrag att stödja införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan med skriftliga omdömen. Uppdraget ska genomföras under 2008 och 2009. En redogörelse för genomförda åtgärder och kostnader samt en utvärdering av insatserna ska lämnas senast den 1 december 2009.
 15. Regeringsbeslut den 3 juli 2008 (U2008/4718/S) med uppdrag att genomföra insatser mot grövre våldsbrott i skolan. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2009.
 16. Regeringsbeslut den 21 augusti 2008 (U2008/5235/S) med uppdrag om samlade insatser för språk-, läs- och skrivutveckling. Uppdraget ersätter uppdraget om att inom myndigheten bygga upp ett nationellt centrum för språk-, läs- och skrivutveckling (U2005/9475/S) och uppdraget om att genomföra en satsning för att erbjuda lärare kompetensutveckling (U2005/9476/S). Myndigheten ska redovisa uppnådda resultat i årsredovisningen för 2009. Uppdraget ska slutredovisas senast den 15 augusti 2010.
 17. Regeringsbeslut den 4 september 2008 (U2008/5625/S) med uppdrag att sprida information till skolhuvudmännen och andra berörda om förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen. Skolverket ska också årligen redovisa arbetet med statsbidraget.
 18. Regeringsbeslut den 25 september 2008 (U2008/6144/S) med uppdrag om att lämna förslag till förtydliganden i läroplanen för förskolan. Inriktningen av förslag till förtydliganden av läroplanen i förskolan ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 31 mars 2009. Uppdraget i sin helhet ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 30 september 2009.
 19. Regeringsbeslut den 2 oktober 2008 (U2008/6350/S) med uppdrag att utarbeta ett sammanfattande underlag avseende utvecklingen av kunskapsresultaten i grundskolan. Uppdraget ska redovisas till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) senast den 1 februari 2009.
 20. Regeringsbeslut den 23 oktober 2008 (S2008/8697/ST) med uppdrag att genom sitt särskilda ansvar som sektorsmyndighet inom handikappolitiken fullgöra de uppdrag som detta innebär med nära samverkan med Handisam. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009.
 21. Regeringsbeslut den 11 december 2008 (U2008/8180/S) med uppdrag att främja användningen av informations- och kommunikationsteknik (IKT).  Uppdraget ersätter tidigare givet uppdrag avseende att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2005/8456/S). Bedömningen ska redovisas senast den 1 september 2009. Skolverket ska även ansvara för arbetet med att avveckla de kvarvarande projekt m.m. inom ramen för det Europeiska skoldatanätet som den tidigare kommittén för ett europeiskt skoldatanät – EUN (U 1997:06) hade i uppdrag att samordna.
 22. Regeringsbeslut den 11 december 2008 (U2008/8186/SV) med uppdrag att förbereda insatser med anledning av regeringens planerade satsning på yrkesvux.
 23. Regeringsbeslut den 18 december 2008 (M2008/4821/H) med uppdrag att införa och redovisa miljöledningsarbete. Uppdraget ska med början 2010 redovisas årligen, senast den 22 februari.   
 24. Regeringsbeslut den 22 januari 2009 (U2009/149/G) med uppdrag att utveckla en modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning. Uppdraget ska redovisas senast den 23 mars 2009.
 25. Regeringsbeslut den 19 februari 2009 (U2009/914/G) med uppdrag att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2011. Uppdraget ersätter regeringens tidigare uppdrag om kvalitetshöjande utvecklingsinsatser inom matematikundervisningen (U2006/564/G). Erfarenheterna från det tidigare uppdraget ska dock beaktas vid slutredovisningen.
 26. Regeringsbeslut den 2 april 2009 (U2009/2216/S) med uppdrag att svara för fortbildning av personal i förskolan. Uppdraget ska redovisas årligen i årsredovisningen.
 27. Regeringsbeslut den 29 april 2009 (U2009/1695/S) med begäran från Skolverket om förlängd tid för redovisning av uppdrag. Uppdraget om att implementera förändringar igrundskoleförordningen om den individuella utvecklingsplanen ska redovisas senast den 1 mars 2010.
 28. Regeringsbeslut den 29 april 2009 (U2009/2848/S) med uppdrag om skolans värdegrund. Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2011 till Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
 29. Regeringsbeslut den 7 maj 2009 (S2009/3842/FH delvis) med uppdrag att inkomma med en lägesrapport avseende verksamheten inom alkolhol-, narkotika-, dopnings- och tobaksområdena. Uppdraget ska redovisas senast den 1 oktober 2009 tillRegeringskansliet (Utbildningsdepartementet).
 30. Regeringsbeslut den 7 maj 2009 (IJ2009/959/IU) med uppdrag rörande försöksverksamhet med sfi-bonus. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 maj 2012 till Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet).
 31. Regeringsbeslut den 20 maj 2009 (U2009/3411/G) med uppdrag om distansundervisning i sameskolan och specialskolan. Uppdraget ska redovisas senast den 15 september 2009.

Uppdrag till annan myndighet där Skolverket ska samverka eller samråda med denna myndighet

 1. Skolverket ska samverka med Högskoleverkets i dess uppdrag att bistå universitet och högskolor inför dimensioneringen av utbildning för lärare.
 2. Skolverket ska samråda med Socialstyrelsen i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 15 mars 2007 att inrätta ett nationellt utvecklingscentrum för tidiga insatser till barn och unga som löper risk att drabbas av svårare psykisk ohälsa (S2006/2020/HS slutlig, S2007/2699/HS delvis).
 3. Skolverket ska samråda med Högskoleverket inför dess slutliga utvärdering av uppdraget om särskilda lärarutbildningar (SÄL) med inriktning mot yrkeslärare (U2005/5631/BIA). Utvärderingen ska lämnas senast den 1 juni 2010. 
 4. Skolverket ska bistå Statskontoret med nödvändiga underlag i genomförandet av uppdraget att utvärdera satsningen avseende fortbildning av lärare enligt regeringsbeslut den 24 januari 2008 (U2008/450/S). Uppdraget ska slutredovisas senast den 1 juni 2010.  
 5. Skolverket ska samarbeta med Brottsförebyggande rådet i dess uppdrag att kartlägga grövre våldsbrott i skolan (U2008/4717/S). Uppdraget ska redovisas senast den 31 mars 2009.
 6. Skolverket ska samverka med Högskoleverket i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 24 juli 2008 att utvärdera regionala utvecklingscentrum och nationella resurscentrum (U2008/4920/S) . Uppdraget ska redovisas senast den 1 februari 2009.
 7. Skolverket ska samverka med Statens kulturråd angående regeringens satsning Skapande skola.
 8. Skolverket ska samverka med Internationella programkontoret i dess uppdrag att samordna genomförandet av det europeiska året för kreativitet och innovation i Sverige (U2008/8481/SAM/IS, delvis).
 9. Skolverket ska samråda med Statskontoret i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 23 april 2009 om ersättning för elever i specialskolan och gymnasieutbildning för funktionshindrade (U2009/2700/S). Uppdraget ska redovisas senast den 29 januari 2010.
 10. Skolverket ska samråda med Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering i dess uppdrag enligt regeringsbeslut den 7 maj 2009 om utvärdering av försöksverksamhet med sfi-bonus (IJ2009/960/IU). Uppdraget ska redovisas senast den 31 december 2012.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

1:1

Statens skolverk (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk306 701
ap.1Statens skolverk (ram)306 701
Disponeras av regeringen0
ap.2Till regeringens disposition (ram)0

1:5

Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk799 289
ap.3Till Statens skolverks disposition (ram)453 000
ap.4Bidrag till vissa organisationer (ram)18 000
ap.9Fördelas efter beslut av regeringen (ram)328 289
Disponeras av regeringen0
ap.2Utv.skol.barnoms. - Regeringens disposition (ram)0
Disponeras av Regeringskansliet/Utbildningsdepartementet10 700
ap.5Till Regeringskansliets (Utbildningsdepartementets) disposition (ram)10 700

Villkor för anslag 1:5

ap.3 Till Statens skolverks disposition

Medlen ska användas till utvecklingsarbete, kompetensutveckling och rektorsutbildning. Anslaget får belastas med myndighetens utgifter för administration av rektorsutbildningen. Dessa utgifter ska särredovisas. Medel ska även användas till:

 • att finansiera produktion av bl.a. utbildningsprogram vid Sveriges Utbildningsradio AB,
 • internationella tävlingar för elever i teknik, naturvetenskap och matematik,
 • internationella studier och kostnader för nationella experter,
 • för stipendier till islänningar för yrkesutbildning i Sverige, och
 • kvalitetshöjande åtgärder och vidareutveckling avseende IT-portalen Utbildningsinfo.se och den europeiska utbildningsdatabasen Ploteus,
 • för utformning och fastställande av nationella prov i svenskundervisning för invandrare.

Efter rekvisition betalas 200 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet för stöd till utveckling av multilaterala projekt inom Grundtvig, Comenius och Leonardo da Vinci.

Högst 200 000 000 kronor får användas till bidrag för lärlingsutbildning enligt förordningen (2007:1349) om försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning. Av beloppet får högst 1 100 000 kronor användas för administrativa kostnader och uppföljning.

Högst 25 000 000 kronor får användas till bidrag för handledarutbildning enligt förordningen (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning och för produktion av material om handledarutbildning. Av beloppet får högst 550 000 kronor användas för produktion av material samt för administration av bidraget.

Högst 700 000 kronor får användas för kostnader i samband med förstudie inför ett beslut om deltagande i en internationell jämförande studie av grundläggande yrkesutbildningar (Large Scale Assessment of Vocational Education and Training).

500 000 kronor ska betalas ut till vardera Stockholms respektive Lunds universitet för verksamheterna med nationellt resurscentrum i kemi och fysik. 4 500 000 kronor ska betalas ut till Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom vid Örebro universitet för dess arbete med att stödja skolor i arbetet med ökad fysisk aktivitet och andra hälsofrämjande verksamheter.

Myndigheten ska fördela högst 25 500 000 kronor till teknik- och naturvetenskapscentrum i enlighet med vad som sägs i förordningen (1997:153) om statsbidrag till teknik- och naturvetenskapscentrum.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten att träffa avtal med en extern organisation eller ett institut att under fem år fr.o.m. 2006 svara för att utveckla och genomföra arbetet med en kvalitetsutmärkelse inom skolväsendet m.m. får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till myndigheten om befattningsutbildningen för rektorer och annan personal med motsvarande ledningsfunktion i skola, förskola och fritidshem får myndigheten belasta anslagsposten med högst 115 000 000 kronor. Anslaget får även belastas med myndighetens utgifter för administration av befattningsutbildning. Dessa utgifter ska särredovisas.  

För utgifter i enlighet med myndighetens uppdrag att främja entreprenörskap inom ramen för regeringens strategi för entreprenörskap i skolan får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget att genomföra olika insatser för att implementera mål och nationella prov i årskurs 3 i svenska, svenska som andraspråk och matematik (U2008/3937/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet dels med arbetet med Tema Modersmål, dels för att stödja produktion av läromedel avsedda att användas vid modersmålsstöd i förskolan för barn med annat modersmål än svenska i enlighet med förordningen (1991:978) om statsbidrag till produktion av vissa läromedel, får Skolverket belasta anslagsposten med högst 3 700 000 kronor. I arbetet med Tema Modersmål ska Skolverket särskilt sträva efter att stödja de nationella minoritetsspråken.

För utgifter i enlighet med uppdraget att initiera kompetensutveckling och andra utvecklingsinsatser inom naturvetenskap och teknik (U2005/8130/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 3 000 000 kronor.

ap.4 Bidrag till vissa organisationer

Anslagsposten ska huvudsakligen användas för bidrag till vissa organisationer.

Medel på posten ska användas till:

 • bidrag till elevorganisationer dels i form av ett organisationsstöd, dels som ett rörligt bidrag baserat på genomförda insatser,
 • bidrag till föräldraorganisationer,
 • Sveriges anslutning till Europeiskt centrum för moderna språk i Graz,
 • förberedelsearbete avseende uppfinnartävlingen Finn Upp för elever i årskurserna 6-9, och
 • stöd till Förbundet Mot Läs- och Skrivsvårigheter för verksamheten vid Skrivknuten i Stockholm.

Högst 5 000 000 kronor ska utbetalas till Youth Skills Sweden (Yrkeslandslaget), varav 2 000 000 kronor för planering och genomförande av yrkes-SM.

Högst 2 000 000 kronor ska betalas till Stiftelsen för lättläst nyhetsinformation och litteratur för stiftelsens uppdrag att utöka sitt utbud av lättlästa nyheter och böcker för skolan.

För utgifter i samband med kostnaderna för Sveriges deltagande i European Agency for Development in Special Needs Education ska Skolverket efter rekvisition utbetala högst 1 500 000 kronor till Specialpedagogiska skolmyndigheten.

ap.9 Fördelas efter beslut av regeringen

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att erbjuda kommuner och fristående skolor bidrag för anordnande av sommarskolor får myndigheten belasta anslagsposten med högst 30 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att utforma och genomföra en utbildningssatsning för skolor om forskningsbaserade och utvärderade åtgärdsprogram mot mobbning i skolan under tre år (U2007/1205/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att främja utveckling och användning av informationsteknik i förskola, skola och vuxenutbildning (U2008/8180/S) får myndigheten belasta anslagsposten med högst 15 000 000 kronor.  

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att genomföra insatser mot grövre våld i skolan (U2008/4718/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor. 

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att genomföra vissa implementeringsinsaster avseende införandet av en förändrad individuell utvecklingsplan (U2008/4180/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 10 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket om samlade insatser för språk, läs- och skrivutveckling (U2008/5235/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

Skolverket ska i enlighet med regeringsbeslutet avseende Specialpedagogiska skolmyndigheten (U2006/9882/S) efter rekvisition betala 1 350 000 kronor till Specialpedagogiska skolmyndigheten från anslagsposten.

För utgifter i samband med deltagande i det europeiska policynätverket för livslång vägledning, ELGPN, får Skolverket belasta anslagsposten med högst 90 000 kronor.

För utgifter i enlighet med arbetet att implementera den nya kursplanen för svenskundervisning för invandrare får Skolverket belasta anslagsposten med högst 500 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att undersöka behovet samt stödja utveckling och produktion av böcker eller andra läromedel för de nationella minoriteterna får myndigheten belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att stärka kunskapsbedömningen i särskolan och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda (U2008/1230/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 4 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att bistå Regeringskansliet (Utbildningsdepartementet) i planeringen av en konferens om relationen mellan kön, utbildningsframgång och arbetsmarknad under Sveriges ordförandeskap i EU (U2006/9049/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 3 000 000 kronor. Av dessa medel ska 250 000 kronor utbetalas till European Network on Teacher Education Policies (ENTEP). 

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att utarbeta nya kursplaner och kunskapskrav för grundskolan och motsvarande skolformer m.m. (U2009/312/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 29 500 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att utveckla en modell för ämnesplaner för gymnasieskolan och gymnasial vuxenutbildning (U2009/149/G) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 5 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att utforma yrkestävlingar på skolnivå får Skolverket belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Skolverket att genomföra utvecklingsinsatser inom matematik, naturvetenskap och teknik (U/2009/914/G) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 107 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Internationella programkontoret att vara förmedlingsorgan för förvaltningspartnerskap (U2009/406/G) ska Skolverket efter rekvisition utbetala 1 000 000 kronor till Internationella programkontoret för utbildningsområdet. 

För utgifter i enlighet med uppdraget till Statskontoret om ersättning för elever i specialskolan och riksgymnasierna (U2009/2700/S) ska Skolverket efter rekvisition utbetala högst 500 000 kronor till Statskontoret.

För utgifter i enlighet med uppdraget att utforma och fastställa nationella prov i svenskundervisning för invandrare (U2008/1045/SV), får Skolverket belasta anslagsposten med högst 7 000 000 kronor. Dessa medel ska användas för att finansiera utvecklingen av en IT-baserad bedömningsplattform, vilket innebär att detta är investeringar som med avsteg från kapitalförsörjningsförordningen (1996:1188) får finansieras med anslag.

För utgifter i enlighet med uppdraget om skolans värdegrund (U2009/2848/S) får Skolverket belasta anslagsposten med högst 2 000 000 kronor.

För utgifter i enlighet med uppdraget till Internationella programkontoret inom utbildningsområdet (IPK) för kompletterande uppgifter i anslutning till myndighetens uppdrag att vara förmedlingsorgan för förvaltningspartnerskap med EU-kommissionen (U2009/3826/IS), ska Skolverket efter rekvisition utbetala högst 2 000 000 kronor till IPK.

1:6

Särskilda insatser inom utbildningsområdet (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk192 400
ap.2Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder (ram)192 400

Villkor för anslag 1:6

ap.2 Särskilda bidrag för riksrekryterande gymnasial utbildning för elever med funktionshinder

Medel under anslagsposten ska användas för ett elevbaserat tilläggsbidrag till Göteborgs, Kristianstads, Stockholms och Umeå kommuner för utbildning i gymnasieskolan för svårt rörelsehindrade elever. Medlen ska även användas för ersättning till Örebro kommun enligt avtal mellan staten och Örebro kommun om utbildningar i gymnasieskolan för döva och hörselskadade samt dövblinda elever. Antalet elevplatser ska för vårterminen 2009 och höstterminen 2010 anses utgöra för respektive kommun vad som anges nedan. Medlen ska utbetalas till respektive kommun under februari och november 2009 med hälften av bidraget vid varje tillfälle.


Antal elevplatser vårterminen 2009Tilläggsbidrag (kr)
Göteborgs kommun5015 626 000
Kristianstads kommun4714 688 000
Stockholms kommun4714 688 000
Umeå kommun268 853 000
Örebro kommun449109 664 000

Från anslagsposten ska vidare till Örebro kommun betalas 4 977 000 kronor som extra resurser bidragsåret 2009 till stöd för dövblinda elevers gymnasieutbildning samt bidrag enligt 9 § avtal mellan staten och Örebro kommun om gymnasial utbildning i Örebro kommun för döva och hörselskadade samt dövblinda ungdomar från hela landet. Skolverket ska betala ut bidraget under februari 2009.

Från anslagsposten ska även betalas ersättning till Landstinget i Södermanlands län och Örebro kommun enligt avtal mellan staten och respektive landsting eller kommun. Utbetalning ska ske enligt vad som framgår av avtalen.

1:7

Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk3 660 000
ap.1Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg m.m. (ram)3 660 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnomsorg m.m.

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2001:160) om statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg samt förordningen (2001:161) om statsbidrag för kvalitetssäkrande åtgärder inom förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg till kommuner som tillämpar maxtaxa.

Skolverket får disponera högst 1 000 000 kronor för kostnader för administration av statsbidraget. Dessa kostnader ska särredovisas.

1:8

Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk148 214
ap.1Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar (ram)20 700
ap.2Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m (ram)127 514

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Särskilt verksamhetsstöd till vissa utbildningar

Skolverket ska göra följande utbetalningar av särskilt verksamhetsstöd för utbildningar med särskild inriktning. Utbetalning ska ske under månaderna februari och september 2009, efter rekvisition, med hälften av bidraget vid varje tillfälle.

 • 192 000 kronor till Mjölby kommun för utbildning i guldsmedsteknik.

 • 570 000 kronor till Nybro kommun för utbildning i glasblåsning.

 • 285 000 kronor till Lessebo kommun för utbildning i glasblåsning.

 • 1 006 000 kronor till Krokoms kommun för utbildning i körning med häst.

 • 8 341 000 kronor till Stockholms kommun för utbildning för yrkesdansare.

Särskilt bidrag lämnas enligt förordningen (1999:250) om förberedande dansutbildning i grundskolan till Göteborgs, Malmö, Piteå och Stockholms kommuner. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2009 utgöra 1 000 000 kronor eller vad regeringen särskilt beslutar i grundbidrag och 21 900 kronor i bidrag per elev.

ap.2 Statsbidrag för vissa gymnasieutbildningar m.m

Medlen under anslagsposten ska användas till följande ändamål:

Kostnader för Sveriges anslutning till examensorganisationen International Baccalaureate Office (IBO) i Genève enligt förordningen (1993:795) om statsbidrag till avgifter till International Baccalaureate Office.

Statsbidrag enligt förordningen (SKOLFS 2002:7) om internationell gymnasial utbildning i Stockholm och Göteborg samt vid Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket i Sigtuna. Belopp som avses i 16 § respektive 18 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2009 utgöra 71 500 kronor respektive 51 000 kronor per årselevplats.

Statsbidrag till kommun eller landsting för elever från nordiska länder enligt 11 kap. 4-6 §§ gymnasieförordningen (1992:394) och 5 kap. 2-4 §§ förordningen (2002:1012) om kommunal vuxenutbildning samt till fristående gymnasieskola enligt 2 kap. 13 § förordningen (1996:1206) om fristående skolor. Belopp som avses i nämnda bestämmelser ska för vår- och höstterminerna 2009 utgöra det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor. För utbildning som leder fram till International Baccalaureate (IB) ska det belopp som avses i ovan nämnda bestämmelse utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor för Naturvetenskapsprogrammet. Dock får ersättning lämnas med högst det belopp som tas ut vid interkommunal ersättning. För bidrag till kommun och landsting ska de belopp som föreskrivits med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor reduceras med den ersättning för ingående mervärdesskatt som ingår i beloppen. För elever i kommunal vuxenutbildning ersätts kommunen med 42 000 kronor per 800 verksamhetspoäng.

Ersättning enligt förordningen (SKOLFS 1991:47) om ersättning vid personskada till elev i viss gymnasieskolutbildning. Medlen utbetalas av Skolverket till Kammarkollegiet efter faktura.

Statsbidrag enligt förordningen (1991:1080) om riksinternatskolor och enligt avtal mellan staten och respektive riksinternatskola. Belopp som avses i nämnda avtal ska för bidragsåret 2009 utgöra beträffande 4 § 71 300 kronor för grundskoleutbildning. För elev i gymnasieutbildning gäller det belopp per elev och program som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor. För utbildning som leder fram till International Baccalaurate (IB) ska det belopp som avses i 4 § i nämnda avtal utgöra det belopp per elev som Skolverket har föreskrivit med stöd av 2 kap. 12 § förordningen om fristående skolor för Naturvetenskapsprogrammet. Belopp som avses i 5 och 6 §§ i nämnda avtal ska för bidragsåret 2009 utgöra 51 000 kronor, respektive 13 900 kronor per elev i gymnasieutbildning och 11 000 kronor per elev i grundskoleutbildning.

Statsbidrag enligt förordningen (1996:565) om statsbidrag till kostnader för utlandssvenska elevers skolgång i Sverige. Belopp som avses i 4 § nämnda förordning ska för bidragsåret 2009 utgöra 35 800 kronor per termin och elev.

Statsbidrag enligt förordningen (2007:81) om utbildning och statsbidrag för vissa barn och ungdomar som inte är folkbokförda i Sverige.

Vidare får Skolverket, efter rekvisition, betala ut statsbidrag till kostnader för undervisningsinsatser vid Frälsningsarméns internatskola Sundsgården, Ekerö, med högst 1 250 000 kronor. 

1:10

Fortbildning av lärare och förskolepersonal (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk1 247 087
ap.1Fortbildning av lärare och förskolepersonal (ram)1 247 087

Villkor för anslag 1:10

ap.1 Fortbildning av lärare och förskolepersonal

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (dnr U2007/3168/S, U2007/6066/G, 2007/6310/G, U2007/7558/SV och U2009/2216/S).  

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket disponera högst 7 100 000 kronor för att täcka verkets kostnader för administration samt uppföljning av insatserna för lärarfortbildning. Högst 3 000 000 kronor får användas för verkets kostnad för administration och uppföljning av fortbildningsinsatserna för förskolepersonal. Kostnaderna ska särredovisas. 

Med undantag från Ekonomistyrningsverkets föreskrifter till 16 § andra stycket anslagsförordningen (1996:1189) får Skolverket i förskott betala del av eller hela ersättningen till universitet eller högskolor som bedriver fortbildning på uppdrag av Skolverket.

För utgifter i enlighet med uppdrag till Statskontoret att utvärdera satsningen avseende fortbildning av lärare (U2008/450/S) ska Skolverket efter rekvisition utbetala 350 000 kronor till Statskontoret från anslagsposten.

Bidrag lämnas i enlighet med förordningen (2009:280) om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan samt för att finansiera sådan fortbildning som genomförs av universitet och högskolor på uppdrag av Skolverket (U2009/2216/S).

1:11

Förstärkning av basfärdigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk250 000
ap.1Förstärkning av basfärdigheter (ram)250 000

Villkor för anslag 1:11

ap.1 Förstärkning av basfärdigheter

Bidrag lämnas enligt förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

Av tilldelade medel från anslagsposten får Skolverket under 2009 disponera högst 1 000 000 kronor för att täcka myndighetens kostnader för information, administration och uppföljning. Dessa kostnader ska särredovisas.

Skolverket får dessutom belasta anslagsposten med ytterligare 250 000 kronor för utgifter enligt uppdraget till myndigheten att låta utvärdera den verksamhet som bedrivs i enlighet med förordningen (2008:754) om statsbidrag för åtgärder som syftar till att stärka arbetet med basfärdigheterna läsa, skriva och räkna.

4.2

Äldre anslag/anslagsposter som disponeras (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Budgetår 2006

25:9

Bidrag till personalförstärkningar i förskola (Ramanslag)

Disponeras av Statens skolverk0
ap.1Bidrag till personalförstärkningar i förskola (ram)0

Villkor för anslag 25:9

ap.1 Bidrag till personalförstärkningar i förskola

Av anslagssparandet får högst 750 000 kronor användas för uppföljning och utvärdering.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Statens skolverk
ap.19 1203 %987
ap.20Inget0
1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.203 %0
ap.313 5603 %0
ap.45403 %0
ap.5426Allt0
ap.910 84358 4300
1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet
ap.25 7723 %0
1:7 Maxtaxa i förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg m.m.
ap.103 %0
1:8 Bidrag till viss verksamhet motsvarande förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, grundskola och gymnasieskola
ap.16183 %0
ap.23 8283 %0
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.137 4133 %283
1:11 Förstärkning av basfärdigheter
ap.103 %0
25:9 (2006) Bidrag till personalförstärkningar i förskola
ap.1 (2006)0Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
25:3 ap.11:5 ap.3100 %
25:3 ap.61:5 ap.3100 %
25:3 ap.71:5 ap.4100 %
25:3 ap.81:5 ap.9100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/apAnslagstyp
1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.1ram
ap.6ram
ap.7ram
ap.8ram

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 16 Utbildning och universitetsforskning

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
1:5 Utveckling av skolväsende, förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg
ap.3140 00070 00070 000
1:6 Särskilda insatser inom utbildningsområdet
ap.283 00083 0000
1:10 Fortbildning av lärare och förskolepersonal
ap.11 310 0001 310 000
2011
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)35 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)30 670
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens skolverks räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2525 558
2009-02-2525 558
2009-03-2525 558
2009-04-2525 558
2009-05-2525 558
2009-06-2524 571
2009-07-2525 558
2009-08-2525 558
2009-09-2525 558
2009-10-2525 558
2009-11-2525 558
2009-12-2525 563
Summa305 714
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens skolverks disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Statens skolverk
På regeringens vägnar
Jan Björklund
Åsa Källén
Kopia till

Statsrådsberedningen, internrevisionen
Finansdepartementet, budgetavdelningen
Finansdepartementet, enheten för statlig arbetsgivarpolitik
Finansdepartementet, enheten för statlig förvaltning
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Riksdagen, utbildningsutskottet
Riksrevisionen
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Internationella programkontoret
Statens skolinspektion
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Sameskolstyrelsen
Högskoleverket

Senast uppdaterad: