Kulturdepartementet


Regeringsbeslut
11

2009-06-17
Ku2009/1275/KT
Riksantikvarieämbetet
Box 5405
114 84 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Riksantikvarieämbetet
Riksdagen har beslutat om Riksantikvarieämbetets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Riksantikvarieämbetet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Riksantikvarieämbetet ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1184). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Bidragsgivning

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vilka effekter på kulturmiljön som bidragsgivningen från anslaget 7:2 Bidrag till kulturmiljövård har haft.

Arkeologisk uppdragsverksamhet

Riksantikvarieämbetet ska redovisa de insatser som gjorts för att utveckla myndighetens arkeologiska uppdragsverksamhet samt resultatet av dessa insatser. Av redovisningen ska framgå vilka insatser som vidtagits för att förbättra servicen gentemot uppdragsbeställaren och för att öka tillgängligheten till undersökningsresultaten.

Informationssystem

Riksantikvarieämbetet ska redovisa vad myndigheten har gjort för att tillgängliggöra kulturarvet genom utveckling av tjänster baserade på olika informationssystem.

Prognoser 2009-2012

Riksantikvarieämbetet ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 i Hermes vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Lokalkostnader

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Riksantikvarieämbetet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på län. Redovisningen ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

3

Uppdrag

Kulturarvs-IT

Riksantikvarieämbetet ska samordna den del av Kulturarvs-IT som genomförs vid regionala och kommunala kulturinstitutioner. Riksantikvarieämbetet ska i en särskild rapport i anslutning till årsredovisningen redovisa antalet institutioner som medverkar i Kulturarvs-IT samt vilka dessa är. Riksantikvarieämbetet ska också redovisa antalet anställda (arbetsledare och anställda med lönebidrag) på varje institution. Riksantikvarieämbetet ska också, utifrån redovisningar från respektive institution, till regeringen redovisa en övergripande analys av såväl den verksamhet, som dess resultat och effekter, satsningen har bidragit till vid respektive institution.

Jordbrukspolitiken

Jordbruksverket ska i samråd med Riksantikvarieämbetet och Naturvårdsverket föreslå ett program för uppföljning och utvärdering av den gemensamma jordbrukspolitikens (CAP) miljöeffekter för perioden 2010-2014. Uppföljningen och utvärderingen ska göras i relation till miljökvalitetsmålen bl.a. utsläpp av växthusgaser och klimatpåverkan samt åtagandena i Natura 2000, EG:s ramdirektiv för vatten samt andra regelverk och processer. Politikens miljöeffekter på gemenskapsnivå samt motsvarande arbete i andra länder och inom Kommissionen bör följas. Programmet ska vara utformat så att uppföljningen även beaktar i vilken mån den av jordbrukspolitiken uppnådda miljönyttan kan uppnås genom andra mer kostnadseffektiva styrmedel utanför jordbrukspolitiken. I programmet ska det finnas en flexibilitet att kunna analysera konsekvenser av eventuella förändringar i politiken. Arbetet med CAP:s miljöeffekter ska ha som huvudsakliga syften att utgöra ett underlag för Sveriges arbete med att förändra den gemensamma jordbrukspolitiken samt utgöra ett underlag för svenska beslut om hur den gemensamma jordbrukspolitiken ska tillämpas i Sverige. Uppdraget ska redovisas senast den 1 november 2009.

Maritimt kulturarv

Riksantikvarieämbetet ska i samråd med Statens maritima museer ta fram en handledning som stöd för myndigheter som hanterar marinarkeologiska ärenden. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 december 2009.

EU:s strukturfondsprogram

Riksantikvarieämbetet ska i samarbete med Statens kulturråd, Stiftelsen Svenska Filminstitutet och Riksarkivet årligen redovisa antalet svenska projekt med kulturanknytning som beviljats stöd via EU:s strukturfondsprogram och andra gemenskapsinitiativ samt hur mycket EU-medel som har utbetalats. Statens kulturråd ska samordna redovisningen, som lämnas senast den 15 augusti 2009 till Regeringskansliet (Kulturdepartementet). Av redovisningen ska även framgå omfattningen av den nationella medfinansieringen samt de myndigheter, institutioner m.fl. som huvudsakligen bidragit till denna. Kulturrådet, Riksantikvarieämbetet, Filminstitutet och Riksarkivet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

EU:s ramprogram Kultur 2007

Statens kulturråd ska i samarbete med Riksantikvarieämbetet årligen redovisa antalet svenska ansökningar till EU:s ramprogram för kultur (Kultur 2007), antalet svenska ansökningar som beviljats stöd samt hur mycket EU-medel som betalats ut. Kulturrådet ska samordna redovisningen, som ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 15 augusti 2009. Kulturrådet och Riksantikvarieämbetet ska gemensamt komma överens om hur redovisningen ska disponeras.

Regionalt utvecklingsarbete

Nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013

Riksantikvarieämbetet ska medverka till att genomföra den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007–2013.

Riksantikvarieämbetet ska till den 2 juli 2009 till Regeringskansliet (Näringsdepartementet), för perioden 1 januari 2008 tom 30 juni 2009, redovisa

 • myndighetens bidrag till genomförandet av den nationella strategins prioriteringar,
 • resultatet av myndighetens medverkan i det regionala tillväxtarbetet i enlighet med prioriteringarna i den nationella strategin för regional konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning 2007-2013.

Riksantikvarieämbetet ska även i årsredovisningen för 2009 redovisa och kommentera sin medverkan i det regionala tillväxtarbetet med utgångspunkt i förordning (2007:713) om regionalt tillväxtarbete.

Riksantikvarieämbetet ska - som en fortsättning på den fördjupade samverkan mellan kulturpolitiken, näringspolitiken och den regionala tillväxtpolitiken - under 2009 utveckla och medverka i insatser för att främja kulturella och kreativa näringar.

Kulturvärden i skogen

Riksantikvarieämbetet får i uppdrag att under 2009, i enlighet med proposition En skogspolitik i takt med tiden (2007/08:108), sammanställa en informationsskrift om kulturvärden i skogen. Ett viktigt underlag till skriften är de erfarenheter och den kunskap som uppkommit genom projektet Skog och Historia samt genom Riksantikvarieämbetets arbete med att förebygga kulturarvsbrott i skogen. Informationsskriften syftar till att öka kunskapen om vilka kulturvärden skogen innehåller samt hur dessa värden förvaltas på bästa sätt. Arbetet ska göras i samverkan med berörda myndigheter och institutioner.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

7:1

Riksantikvarieämbetet (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet218 973
ap.1Riksantikvarieämbetet (ram)209 045
ap.2Kulturarvs-IT (ram)9 928

Villkor för anslag 7:1

ap.1 Riksantikvarieämbetet

 • Av anslaget får högst 3 500 000 kronor användas för bidrag till organisationer inom kulturmiljöområdet.
 • I anslaget ingår 1 200 000 kronor för Riksantikvarieämbetets övergripande ansvar för miljömålsfrågor relaterade till kulturmiljön.

ap.2 Kulturarvs-IT

 • Medlen ska användas till löner för arbetsledare inom ramen för Kulturarvs-IT.
 • Eventuell uppkommen anslagsbehållning inom anslagsposten får användas till myndighetsövergripande kostnader i samband med omlokaliseringen till Gotland.

7:2

Bidrag till kulturmiljövård (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet238 718
ap.1Bidrag till kulturmiljövård (ram)234 718
ap.2Bidrag till arbetslivsmuseer (ram)4 000

Villkor för anslag 7:2

ap.1 Bidrag till kulturmiljövård

Byggnadsvård och kulturstöd vid ombyggnad m.m.

 • Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i 2, 5 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får högst 20 000 000 kronor disponeras för arkeologiska undersökningskostnader i samband med bostadsbyggande enligt 7 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får också medel användas för projektering av vårdinsatser som utförs på Riksantikvarieämbetets eget förslag samt för insatser för att göra kulturmiljöer och kulturminnen tillgängliga för allmänheten.
 • Av anslagsposten utgår ersättning enligt 3 kap. 10 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m.

Fornminnes- och kulturlandskapsvård

 • Bidrag får beviljas för sådana kostnader som avses i 2 kap. 14 § lagen (1988:950) om kulturminnen m.m., för ersättning enligt 2 kap. 7, 8 och 15 §§ samma lag samt bidrag enligt 6, 10 och 12 §§ förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård.
 • Av anslagsposten får högst 3 000 000 kronor användas till bidrag för sådana konserveringsinsatser som anges i 10 § förordningen (1993:379) om bidrag till kulturmiljövård. Medel som inte används för konserveringsbidrag får användas för att bekosta konservering av fynd från äldre exploateringsundersökningar.
 • Av anslagsposten får medel användas för vård av fornlämningar och för vård för säkerställande av kulturvärden i landskapet. I tillämpliga delar bör samordning ske med insatser som finansieras med medel under utgiftsområde 20 (Allmän miljö- och naturvård) och 23 (Jord- och skogsbruk, fiske med anslutande näringar).

Kulturreservat

 • Intrångsersättning får betalas ut vid beslut om kulturreservat enligt 7 kap. 9 § miljöbalken.

Kunskapsunderlag

 • Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda högst 4 000 000 kronor för projekt med syfte att ta fram kunskapsunderlag som främjar sambandet mellan praktisk och teoretisk kulturmiljövård.
  Vidare får Riksantikvarieämbetet använda 2 000 000 kronor för att möjliggöra en medfinansiering med Skogsstyrelsen av kvalitetsgranskning samt digitalisering av resultaten från projektet Skog och Historia.
 • Av anslagsposten får 1 900 000 kronor användas för Riksantikvarieämbetets licensavgifter för digital fornminnesinformation.
 • Av anslagsposten får Riksantikvarieämbetet använda högst 3 000 000 kronor för vidare utveckling av "Kulturmiljösök" samt för att producera en prototyp av den digitala tjänsten "Min kulturmiljö".
 • Av anslagsposten ska Riksantikvarieämbetet tillföra 50 000 kronor till Länsstyrelsen i Södermanlands län för finansiering av uppdrag i enlighet med 2009 års regleringsbrev för länsstyrelserna.

ap.2 Bidrag till arbetslivsmuseer

Anslagsposten får användas till bidrag till arbetslivsmuseer. Beslut om bidrag får beviljas i enlighet med vad som föreskrivs i förordningen (2002:920) om bidrag till arbetslivsmuseer.

8:3

Bidrag till regionala museer (Ramanslag)

Disponeras av Riksantikvarieämbetet9 723
ap.3Bidrag till regionala museer i Skåne län (ram)9 723

Villkor för anslag 8:3

ap.3 Bidrag till regionala museer i Skåne län

Anslagsposten får användas för statsbidrag för kulturmiljövård enligt förordningen (1996:1598) om statsbidrag till regional kulturverksamhet till följande regionala museer: Regionmuseet i Skåne, Kulturen i Lund och Malmö museer. Vidareförmedling får ske till andra institutioner.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
7:1 Riksantikvarieämbetet
ap.16 569Allt4 221
ap.20Allt0
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.17 1623 %0
ap.203 %0
8:3 Bidrag till regionala museer
ap.303 %0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.5

Bemyndiganden

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/ap200920102011 -
BemyndiganderamInfriade förpliktelserInfriade förpliktelserSlutår
7:2 Bidrag till kulturmiljövård
ap.1100 00072 0007 0832012
ap.20002012
Belopp angivna i tkr

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)90 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)21 830
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Riksantikvarieämbetets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2518 247
2009-02-2518 247
2009-03-2518 247
2009-04-2518 247
2009-05-2518 247
2009-06-2514 026
2009-07-2518 247
2009-08-2518 247
2009-09-2518 247
2009-10-2518 247
2009-11-2518 247
2009-12-2518 256
Summa214 752
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Riksantikvarieämbetets disposition enligt detta regleringsbrev är:
7:1 ap.1Riksantikvarieämbetet
7:1 ap.2Kulturarvs-IT

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Avgiftsbelagd verksamhet
Arkeologisk uppdragsverksamhet-3 1760110 000110 0000-3 176
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

 • Riksantikvarieämbetet får mot avgift förmedla det arkeologiska dokumentations- och analysverktyget INTRASIS till andra myndigheter och enskilda, inom och utom landet. Inkomsterna disponeras av Riksantikvarieämbetet.
 • Riksantikvarieämbetets ekonomiska resultat av verksamheten inom avdelningen för arkeologiska undersökningar ska särredovisas i årsredovisningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska i årsredovisningen för 2009 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
På regeringens vägnar
Lena Adelsohn Liljeroth
Sophia Laurin
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Myndigheten för handikappolitisk samordning
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitetsakademien
Samtliga länsstyrelser
Sveriges Hembygdsförbund
Svenska byggnadsvårdsföreningen