Integrations- och jämställdhetsdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
IJ2009/436/UF
Ungdomsstyrelsen
Box 17801
118 94 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Ungdomsstyrelsen
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Ungdomsstyrelsens verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:91, prop. 2008/09:1, utg.omr. 13, bet. 2008/09:AU1, rskr. 2008/09:115).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Ungdomsstyrelsen och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

1. Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Återrapportering

Redovisning av fördelning av statsbidrag till ungdomsorganisationer enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer:

  • Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som erhåller struktur-, utvecklings- eller etableringsbidrag samt antalet medlemmar fördelat på ålder.
  • Redovisning av vilka ungdomsorganisationer som får särskilt bidrag.

Redovisning av fördelningen mellan ungdomsorganisationerna av den del av AB Svenska Spels vinst som tillfaller ungdomsorganisationernas lokala verksamheter:

  • Redovisning av medel från AB Svenska Spel till de ungdomsorganisationer som även uppbär statsbidrag enligt ovan samt antalet medlemmar fördelat på ålder.
  • Redovisning av de verksamheter som stöds genom medel från AB Svenska Spel i syfte att stödja nya organisationer och verksamhetsformer som inte passar in i de nya regler som gäller för statsbidrag och projektstöd från etablerade statliga bidragsgivare, fonder och stiftelser.

2. Övriga statsbidrag

Återrapportering 

Redovisning av fördelning av statsbidrag enligt förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering: Ungdomsstyrelsen ska i sin årsredovisning redovisa vilka som har fått bidrag, med vilka belopp och för vilka ändamål och, om möjligt, en bedömning av statsbidragets effekter i förhållande till syftet med bidragen.

3

Uppdrag

1. Sammanställning av uppföljningar av indikatorer

Ungdomsstyrelsen ska göra en sammanställning av berörda myndigheters uppföljning av befintliga indikatorer som belyser utvecklingen av ungdomars levnadsvillkor. Uppdraget ska redovisas senast den 15 juni.

2. Deltagande i internationella arbetsgrupper

Ungdomsstyrelsen ska vara Sveriges representant vid förhandlingar och möten inom arbetsgrupperna för ungdomsfrågor inom ramen för Barentsrådet och Östersjöstaternas råd. Ungdomsstyrelsen ska i årsredovisningen rapportera om arbetet och vilka resultat och effekter som uppnåtts.

3. EU-programmet Ung och Aktiv i Europa

Ungdomsstyrelsen ska säkerställa internrevision av EU-programmet Ung och Aktiv i Europa.

4. Genomföra utbildningar syftande till att förebygga mäns våld mot unga kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck

Ungdomsstyrelsen fick den 29 mars 2007 i uppdrag att under 2007 och 2008 genomföra utbildningar som syftar till att förebygga dels mäns våld mot flickor och unga kvinnor, dels hedersrelaterat våld och förtryck (IJ2007/2250/UNG). Utbildningarna riktas främst till anställda i kommuner som har en samordnande och utvecklande roll för fritidsverksamhet, socialtjänst samt skola.

 Regeringen uppdrar åt Ungdomsstyrelsen att genomföra insatser i enlighet med riktlinjerna i ovanstående beslut även under 2009 och 2010. Regeringen avser att i regleringsbrev för 2009 för anslaget 3:1 Särskilda jämställdhetsåtgärder inom utgiftsområde 13, tillföra Ungdomsstyrelsen 5 000 000 kronor för uppdraget 2009. Regeringens avser vidare att tillföra 5 000 000 kronor för uppdraget även 2010, under förutsättning att riksdagen anvisar medel för ändamålet.

Ungdomsstyrelsen ska den 31 mars 2009 samt den 31 januari 2010 lämna Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) delrapporter om uppdragets genomförande. Ungdomsstyrelsen ska vidare den 31 december 2010 lämna Regeringskansliet (Integrations- och jämställdhetsdepartementet) en slutrapport för uppdraget. Slutrapporten ska innehålla beskrivningar av vilka utbildningsinsatser som genomförts, vilka som deltagit, den geografiska spridningen samt vilka resultat och slutsatser som kan konstateras. Kostnaderna för utbildningsinsatsernas genomförande och Ungdomsstyrelsens administrativa kostnader ska också redovisas.

5. Kartlägga arrangerade äktenskap

Ungdomsstyrelsen fick den 28 februari 2008 i uppdrag att kartlägga förekomsten i Sverige av arrangerade äktenskap mot en parts vilja (IJ2008/579/UF). Regeringen förlänger tiden för redovisning av uppdraget till den 31 maj 2009.

Befintliga uppdrag

Ungdomsstyrelsens befintliga uppdrag framgår av bilaga 2.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

12:1

Ungdomsstyrelsen (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen27 766
ap.1Ungdomsstyrelsen (ram)27 766
Disponeras av regeringen1 300
ap.2Uppföljning av dialog med den ideella sektorn (ram)1 300

Villkor för anslag 12:1

ap.2 Uppföljning av dialog med den ideella sektorn

Från anslagsposten får medel disponeras för uppföljning av dialogen med den ideella sektorn inom det sociala området.

12:2

Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet5 900
ap.5Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (ram)4 200
ap.6Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (ram)1 200
ap.8Forskning om ungdom (ram)500
Disponeras av Ungdomsstyrelsen80 100
ap.1Statsbidrag till ungdomsorganisationer (ram)71 500
ap.2Nationellt kontor för EU-program (ram)2 600
ap.3Utvecklingsinsatser gentemot kommuner (ram)6 000
Disponeras av regeringen1 355
ap.7Till regeringens disposition (ram)1 355

Villkor för anslag 12:2

ap.1 Statsbidrag till ungdomsorganisationer

Anslagsposten ska användas för strukturbidrag, utvecklingsbidrag, etableringsbidrag och särskilt bidrag enligt förordningen (2001:1060) om statsbidrag till ungdomsorganisationer.

ap.2 Nationellt kontor för EU-program

Anslagsposten ska användas för finansiering av uppdraget som nationellt kontor för EU-programmet Ung och aktiv i Europa.

ap.3 Utvecklingsinsatser gentemot kommuner

Anslagsposten ska användas för finansiering av utvecklingsinsatser gentemot kommunerna.

ap.5 Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer

Medlen utbetalas efter rekvisition till Landsrådet för Sveriges Ungdomsorganisationer (LSU), som får använda medlen för sin internationella och nationella verksamhet. Av medlen ska 1 000 000 kronor användas för LSU:s insatser inför och under Sveriges ordförandeskap i EU. 

ap.6 Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte

Medlen utbetalas efter rekvisition till Centrum för Internationellt Ungdomsutbyte (CIU) för direktinformation till ungdomar om internationellt ungdomsutbyte.

ap.8 Forskning om ungdom

Medlen utbetalas efter rekvisition till Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS) för stöd till och insatser för ungdomsforskningen. Rådet ska i samband med rekvisitionen redovisa genomförda och planerade satsningar på ungdomsforskningens område.

13:3

Bidrag för kvinnors organisering (Ramanslag)

Disponeras av Kammarkollegiet0
ap.3Bidrag för kvinnors organisering (ram)0
Disponeras av Ungdomsstyrelsen28 305
ap.1Bidrag för kvinnors organisering (ram)28 305

Villkor för anslag 13:3

ap.1 Bidrag för kvinnors organisering

Medlen ska fördelas i enlighet med förordningen (2005:1089) om statsbidrag för kvinnors organisering.

Bidrag till kvinnoorganisationerna lämnas för ett år i sänder.

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

2:2

Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m. (Ramanslag)

Disponeras av Ungdomsstyrelsen31 072
ap.1Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans (ram)10 742
ap.2Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner (ram)6 330
ap.3Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering (ram)14 000
Disponeras av Diskrimineringsombudsmannen5 000
ap.4Informations- och utbildningsinsatser om diskrimineringslagen (ram)5 000
Disponeras av Regeringskansliet/Integrations- och jämställdhetsdepartementet3 000
ap.5Till Regeringskansliets (Integrations- och jämställdhetsdepartementets) disposition (ram)3 000

Villkor för anslag 2:2

ap.1 Stöd för verksamhet som motverkar rasism och liknande former av intolerans

Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:62) om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknande former av intolerans.

ap.2 Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner

Stöd till organisationer för homosexuella, bisexuella och transpersoner. Från anslagsposten finansieras insatser i enlighet med förordningen (2008:349) om statsbidrag till organisationer för homosexuella, bisexuella, transsexuella eller personer med könsöverskridande identitet eller uttryck.

ap.3 Stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering

Från anslagsposten finansieras dels insatser i enlighet med förordningen (2002:989) om statligt stöd för verksamhet som förebygger och motverkar diskriminering, dels informations- och utbildningsinsatser om den nya diskrimineringslagen som genomförs av verksamheter som beviljas stöd enligt ovanstående förordning.

ap.4 Informations- och utbildningsinsatser om diskrimineringslagen

Medlen ska användas till Diskrimineringsombudsmannens informations- och utbildningsinsatser om den nya diskrimineringslagen. Av dessa medel ska 2 000 000 kronor användas för informations- och utbildningsinsatser som sker i samarbete med andra relevanta samhällsaktörer, såsom arbetsmarknadens parter.

ap.5 Till Regeringskansliets (Integrations- och jämställdhetsdepartementets) disposition

Medlen ska användas för insatser mot diskriminering och rasism, m.m. Regeringskansliet kommer senare att fatta närmare beslut om medlens användning.

Prognoser

Ungdomsstyrelsen ska för de anslag myndigheten disponerar redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari,

26 februari,

7 maj,

30 juli,

29 oktober.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 13 Integration och jämställdhet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
2:2 Åtgärder mot diskriminering och rasism m.m.
ap.10Inget0
ap.20Inget0
ap.30Inget0
ap.40Inget0
ap.50Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
12:1 Ungdomsstyrelsen
ap.18333 %160
ap.20Inget0
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10Inget0
ap.20Inget65
ap.30Inget0
ap.50Inget0
ap.60Inget0
ap.70Inget0
ap.80Inget0
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.10Inget0
ap.30Inget0
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
29:2 ap.1212:2 ap.1100 %
29:2 ap.1012:2 ap.1100 %
29:2 ap.1112:2 ap.1100 %
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
30:3 ap.313:3 ap.1100 %
30:3 ap.213:3 ap.1100 %
30:3 ap.413:3 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagstyp
12:2 Bidrag till nationell och internationell ungdomsverksamhet
ap.10ram
ap.11ram
ap.12ram
13:3 Bidrag för kvinnors organisering
ap.2ram
ap.4ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)3 500
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)3 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Ungdomsstyrelsens räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-252 314
2009-02-252 314
2009-03-252 314
2009-04-252 314
2009-05-252 314
2009-06-252 154
2009-07-252 314
2009-08-252 314
2009-09-252 314
2009-10-252 314
2009-11-252 314
2009-12-252 312
Summa27 606
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Ungdomsstyrelsens disposition enligt detta regleringsbrev är:
12:1 ap.1Ungdomsstyrelsen

6

Avgifter och bidrag

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Information

Inkomsten disponeras av Ungdomsstyrelsen. Avgifternas storlek bestäms av Ungdomsstyrelsen, dock inte i de fall som avses i 15 § avgiftsförordningen (1992:191). Regeringen medger undantag från begränsningarna i 4 § andra stycket i avgiftsförordningen.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Ungdomstyrelsen får ta emot bidrag från såväl statliga som icke statliga finansiärer för sin verksamhet. Inkomsterna disponeras av myndigheten.

Likalydande till

Kammarkollegiet
Kopia till

Riksdagen/kulturutskottet
Riksrevisionen
Statsrådsberedningen/SAM
Statsrådsberedningen/Internrevisionen
Finansdepartementet/BA
Förvaltningsavdelningen/RK Ekonomi
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret