Justitiedepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ju2008/942/SIM
(slutligt)
Ju2008/5764/SIM m.fl.
Se bilaga 1
Migrationsverket
601 70 NORRKÖPING
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Migrationsverket
1 bilaga
Riksdagen har beslutat om Migrationsverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 08, bet. 2008/09:SfU2, rskr. 2008/09:78).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Migrationsverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Målet för utgiftsområdet är att säkerställa en långsiktigt hållbar migrationspolitik som inom ramen för den reglerade invandringen värnar asylrätten, underlättar rörlighet över gränser, främjar en behovsstyrd arbetskraftsinvandring, tillvaratar och beaktar migrationens utvecklingseffekter samt fördjupar det europeiska och internationella samarbetet.

Prioriterade områden för Migrationsverket 2009 är asylprövning, återvändande och genomförandet av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring.  

Migrationsverket ska utforma återrapporteringen i enlighet med anvisningarna i förordningen (2000:605) om budgetunderlag och årsredovisning. Det innebär att resultatredovisningen ska göras med utgångspunkt från myndighetens uppgifter i förordningen (2007:996) med instruktion för Migrationsverket. I övrigt ska återrapporteringen ske i enlighet med anvisningarna under Övrig återrapportering, Generella återrapporteringskrav nedan.

1.1 Verksamhetsområdet Asyl

Tiden från ansökan till bosättning i kommun eller återvändande ska minska i förhållande till verksamhetsåret 2008.

Prövning av ansökan

Beslut om uppehållstillstånd eller utvisning ska fattas senast inom sex månader från det att ansökan kommit in. Beslut som rör ensamkommande barn och Dublinärenden ska fattas senast inom tre månader från det att ansökan kommit in.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa

 • minskningen av antalet öppna ärenden fördelat över året,
 • en analys av produktivitetsutvecklingen (bl.a. antalet ärenden per årsarbetare),
 • hur uppenbart ogrundade ansökningar uppmärksammas så att dessa handläggs så effektivt som möjligt samt kvaliteten i dessa ärenden samt
 • hur myndigheten säkrar att barns egna asylskäl utreds, bedöms och redovisas i besluten.

1.1.2 Verksamhetsgren Prövning av hinder mot verkställighet

Om Migrationsverket meddelar beslut om inhibition enligt 12 kap. 18 § utlänningslagen (2005:716) ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom en månad. Beslut i fråga om ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) ska fattas inom en månad från det att utlänningen åberopat nya omständigheter. Om Migrationsverket beviljar ny prövning enligt 12 kap. 19 § utlänningslagen (2005:716) ska beslut i fråga om uppehållstillstånd fattas inom tre månader.

Mottagande av asylsökande m.m.

Insatser inom mottagandet ska främja de asylsökandes framtid såväl vid ett eventuellt beviljande av uppehållstillstånd som vid ett eventuellt återvändande. Inom mottagandet ska svenskundervisning utformas på ett sådant sätt att en eventuell senare SFI-undervisning underlättas.  

Arbete och praktik ska särskilt uppmuntras. För personer som inte utnyttjar en erbjuden plats på förläggning ska Migrationsverket verka för att de under tiden asylansökan prövas bosätter sig i regioner med goda förutsättningar för bostäder, arbete och utbildning, i första hand genom ökade informationsinsatser.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa svenskundervisningens form och omfattning, arbetet med att teckna överenskommelser med kommuner för att säkerställa ett väl fungerande mottagande för ensamkommande barn som söker asyl samt insatser avseende tidig samhällsinformation. 

Migrationsverket ska också redovisa en uppskattning av antalet asylsökande som arbetat under året.

Utbetalning av ersättning till asylsökande

Migrationsverket ska säkerställa att inga felaktiga utbetalningar av ersättningar till den asylsökande enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. förekommer.

Återrapportering

Som ett led i det arbete som bedrevs inom Delegationen mot felaktiga utbetalningar (Fi 2005:03) ska Migrationsverket, liksom andra berörda myndigheter, i en delrapportering till regeringen redovisa de åtgärder som har vidtagits och planeras för att motverka felaktiga utbetalningar. Redovisningen ska ske senast den 14 augusti 2009. 

Bosättning

Väntetiderna för bosättning ska kortas. 

Målsättningen är att Migrationsverket senast fyra veckor efter att uppehållstillstånd har beviljats en person som är registrerad i myndighetens mottagandesystem vid behov ska anvisa en tillgänglig plats i en kommun som har överenskommelse om mottagande av skyddsbehövande m.fl. och lämna relevant underlag till kommunen. För 2009 är målet att minst 50 procent av anvisningarna ska ske inom fyra veckor. I detta arbete ska Migrationsverket ta hänsyn till personens förutsättningar till en ändamålsenlig introduktion samt verka för att bosättning i första hand sker i en kommun med god arbetsmarknad inom pendlingsavstånd. 

Vid bosättning där Migrationsverket inte medverkat, ska relevant underlag lämnas till aktuell kommun inom två veckor efter att uppehållstillstånd har beviljats. I de fall migrationsdomstolen gör en annan bedömning än Migrationsverket vad gäller beslut om avvisning eller utvisning och om det inte finns behov av att anvisa en plats i en kommun, ska relevant underlag lämnas till aktuell kommun i samband med att beslut om uppehållstillstånd vunnit laga kraft.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa en analys av hur hänsyn tas till personens förutsättningar till en ändamålsenlig introduktion och hur Migrationsverket verkar för att bosättning i första hand sker i kommuner med god arbetsmarknad, i första hand genom informationsinsatser och kartläggning av asylsökandes bakgrund.

Återvändande

Andelen personer som återvänder självmant inom lagstadgad tid ska öka. För personer som är kvar i landet efter denna tid bör självmant återvändande ske senast inom två månader. 

Tiden mellan lagakraftvunnet avvisnings- och utvisningsbeslut och utresa ska minska väsentligt i förhållande till verksamhetsåret 2008.  

Migrationsverket ska intensifiera samarbetet med berörda myndigheter för att effektivisera verksamheten.

Återrapportering

Migrationsverket ska redovisa

 • en bedömning av effekterna av användningen av de särskilda medel som tilldelats för återvändandeverksamheten 2009,
 • en bedömning av effekterna av de återtagandeavtal som slutits och av återetableringsstödet samt
 • antalet ärenden som överlämnats till polisen och en beskrivning av orsakerna till att ärendena överlämnats.

1.2 Verksamhetsområde Arbete, besök och bosättning

Arbetskraftsinvandring

I ärenden som rör arbetstillstånd ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till sökandens samt arbetsmarknadens behov.

Bosättningsärenden

Beslut om uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige ska fattas senast inom sex månader från ansökningsdatum.

Viseringsärenden

Beslut i de viseringsärenden som överlämnas till Migrationsverket ska fattas senast inom tre veckor från det att ansökan inkommit.

Studerandeärenden

I ärenden som rör studerande ska tiden från ansökan till beslut göras så kort som möjligt med hänsyn till sökandens behov. Beslut ska fattas senast inom tre månader.

1.3 Verksamhetsområde Svenskt medborgarskap

1.3.1 Verksamhetsgren Prövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Beslut i ärenden om svenskt medborgarskap ska fattas senast inom sex månader från det att ansökan kommit in till Migrationsverket.

1.4 Övrig återrapportering

Generella återrapporteringskrav

Verksamheten ska redovisas enligt följande indelning:

VerksamhetsområdeVerksamhetsgren
AsylPrövning av ansökan

 
Prövning av hinder mot verkställighet

 
Mottagande, bosättning, återvändande m.m.
Arbete, besök och bosättningPrövning av ansökan om arbete, besök och bosättning
Svenskt medborgarskapPrövning av ansökan om svenskt medborgarskap

Resultatredovisningen ska därutöver innefatta en analys av resultaten och måluppfyllelsen samt en bedömning av verksamhetens kvalitet. Redovisningen ska innehålla lämpliga statistiska uppgifter och mått. Eventuella svårigheter att visa mätbara resultat ska kompenseras genom en beskrivning av förhållanden som är väsentliga för bedömningen. Resultatredovisningen ska också innefatta de viktigaste åtgärderna som vidtagits för att nå resultaten och målen samt effekterna av dessa åtgärder.  

Inom samtliga verksamhetsgrenar ska återrapporteringen så långt det är möjligt delas upp på medborgarskap, kön och ålder. Vidare ska antalet årsarbetare och styckkostnader per verksamhetsområde samt relevanta styckkostnader inom respektive verksamhetsgren redovisas.  

Utöver detta ska redovisningen innefatta de särskilda återrapporteringskrav som framgår under respektive mål.

Omprövning av beslut och processföring

Migrationsverket ska för varje verksamhetsområde redovisa

 • hur många omprövningsbeslut som hade en handläggningstid på över en vecka och vad som var orsaken till detta,
 • antalet domar av migrationsdomstolarna som myndigheten överklagat och antalet meddelade prövningstillstånd samt en kommentar till utfallet,
 • eventuella slutsatser och åtgärder med anledning av migrationsdomstolarnas domar samt
 • de åtgärder som vidtagits med anledning av Migrationsöverdomstolens vägledande domar.

Migrationsverket ska också samlat redovisa myndighetens kostnader hänförliga till instans- och processordningen.

Identitetsuppgifter

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten säkrar att identitetsuppgifter som behövs för återvändande eller bosättning i en kommun finns tillgängliga så tidigt som möjligt i asylprocessen.

Arbetet inom Europeiska unionen och övrigt internationellt arbete

Migrationsverket ska redovisa arbetet inom EU-samarbetet samt övrigt internationellt arbete. Av redovisningen ska särskilt framgå hur Migrationsverket genomför myndighetens internationella strategi.

Statistik och analys av utlandsmyndigheternas migrationsverksamhet

Migrationsverket ska redovisa statistik över antalet utlänningsärenden inkomna till utlandsmyndigheterna under 2008 och 2009, om möjligt uppdelad på kvinnor och män. Vidare ska myndigheten redovisa antalet genomförda DNA-tester i samband med prövning av uppehållstillstånd på grund av anknytning till personer bosatta i Sverige. Redovisning ska lämnas senast den 1 februari respektive den 1 september 2009. 

Migrationsverket ska efter samråd med utlandsmyndigheterna redovisa utvecklingen av väntetiderna under 2009 för inlämnande av en ansökan samt för väntetiden för att få en intervju för utredning i anknytnings-, arbetskrafts- och studerandeärenden vid respektive utlandsmyndighet. Därutöver ska myndigheten göra analyser och bedömningar av förändringar inom migrationsområdet inklusive utlandsmyndigheterna som kan komma att påverka migrationsverksamheten vid utlandsmyndigheterna innevarande och tre år framåt. Redovisning ska lämnas senast den 1 september 2009.

Kompetensutveckling

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten arbetar med att bibehålla och vidareutveckla kompetensen rörande mänskliga rättigheter. Migrationsverket ska även redovisa en analys av specifika kompetensbehov kopplat till personer som kan vara särskilt utsatta, exempelvis funktionsnedsatta samt homo- och bisexuella och transpersoner (HBT-personer). Av analysen ska även framgå kompetensbehov kopplat till kvinnors och barns villkor.

1.5 Verksamhets- och utgiftsprognoser 

Migrationsverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 beträffande samtliga anslag som Migrationsverket disponerar. Under 2009 ska prognoserna lämnas senast kl. 12.00 den 19 januari, den 26 februari, den 7 maj, den 30 juli samt den 29 oktober. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från Ekonomistyrningsverket.

Migrationsverket ska från samtliga berörda myndigheter inhämta nödvändig information för att kunna presentera en samlad analys av främst asylprocessen.

Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till såväl utfall som statsbudgeten. De antaganden som ligger till grund för prognoserna ska redovisas. En månadsfördelad prognos på anslagen/anslagsposterna 1:1, 1:2, 1:6 och 1:7 samt anslaget 1:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområde 13 ska också lämnas. För anslaget 1:3 Kommunersättningar ska Migrationsverket redovisa det ackumulerade utfallet för 2009.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Migrationsverket ska vidare vid varje prognostillfälle redovisa

 • arbetet med att upprätthålla en jämn produktionstakt inom asylprövningen över året,
 • en analys av öppna asylärenden som i relation till målet för asylprövning är äldre än tre respektive sex månader, 
 • tillgången på anvisningsbara platser i relation till såväl behovet som utnyttjandegraden,
 • antalet personer som deltagit i organiserad sysselsättning fördelat på form av sysselsättning och en uppskattning av antalet personer som arbetat samt
 • antalet viseringar och olika ansökningar om uppehållstillstånd som lämnats till utlandsmyndigheterna och, i samråd med Utrikesdepartementet och berörda utlandsmyndigheter, en prognos över sådana ärenden. 

I prognosen som lämnas i januari ska Migrationsverket förutom prognosmodellen endast lämna en redovisning över större förändringar i förhållande till prognosen som lämnades i oktober 2008.

Migrationsverket ska vid prognostillfällena i februari och juli, i samverkan med länsstyrelserna, redovisa hur arbetet med att träffa överenskommelser med kommuner om flyktingmottagande samt hur bosättningen i kommunerna fortlöper. Av redovisningen ska framgå vilka eventuella hinder som finns för bosättningen.

3

Uppdrag

Verkställighet

Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen och Kriminalvården ska i samråd genomföra en översyn av arbetet med att verkställa utvisnings- och avvisningsbeslut. Myndigheterna ska, utifrån vad som framkommit vid översynen, vidta de åtgärder som krävs för att öka antalet verkställigheter. Uppdraget ska redovisas (sammanfattande) senast den 1 oktober 2009.

Nya regler för arbetskraftsinvandring

Migrationsverket ska lämna en redovisning av arbetet med anledning av de nya reglerna för arbetskraftsinvandring som trädde ikraft den 15 december 2008. Av redovisningen ska särskilt framgå

 • hur målen för handläggningstiden har uppfyllts,
 • om Migrationsverket skyndsamt fått ärenden för handläggning från utlandsmyndigheterna,
 • i hur många ärenden myndigheten begärt in yttranden från sammanslutningar av arbetsgivare respektive arbetstagare inom det verksamhetsområde som tillståndet avser samt hur handläggningstiden påverkats i dessa fall,
 • inom vilka yrkesgrupper arbetstillstånd beviljats,
 • antalet ärenden där ansökan har behövt kompletteras,
 • hur många ansökningar om uppehållstillstånd för arbete som lämnats in av personer som fått avslag på sin asylansökan och i hur många av dessa ärenden tillstånd beviljats,
 • en bedömning bl.a. utifrån statistiska uppgifter om huruvida rekryteringen av en viss yrkeskategori från en viss region eller ett visst land är särskilt hög eller iögonfallande,
 • hur kontrollen av underlagen har genomförts samt en bedömning av förekomsten av missbruk av regelverket samt
 • områden där myndigheten bedömt behov av förändring för att förbättra processen och vilka åtgärder som vidtagits eller planeras som en följd av detta.

Redovisningen ska omfatta perioden 15 december 2008-30 juni 2009 respektive 15 december 2008-31 december 2009 och ska i denna del lämnas till regeringen den 1 augusti 2009 respektive i årsredovisningen. 

Migrationsverket ska också samlat redovisa myndighetens kostnader för verksamheten rörande arbetskraftsinvandring. Redovisningen ska i denna del lämnas i årsredovisningen.

Kvalitetsredovisning

Migrationsverket ska under verksamhetsåret utveckla metoder för att kontinuerligt följa upp och redovisa kvaliteten i verksamheten internt och till regeringen. En lägesrapport om resultatet per den 1 juli 2009 och det fortsatta arbetet ska lämnas senast den 1 augusti. Slutlig redovisning ska lämnas senast den 1 december 2009.

Förberedelser inför ny förordning om harmoniserade uppehållstillståndskort

Migrationsverket ska genomföra nödvändiga tekniska förberedelser som krävs vid tillämpning av förordning om ändring i förordning (EG) nr 1030/2002 om en enhetlig utformning av uppehållstillstånd för tredjelandsmedborgare. En delredovisning av förberedelserna ska lämnas senast den 1 september 2009.

Europeiska viseringsinformationssystemet

Migrationsverket ska senast den 1 maj 2009 lämna en redovisning av arbetet med införandet av den nationella delen av det europeiska viseringsinformationssystemet (VIS).

Nyanländas bosättning och introduktion

Migrationsverket ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och länsstyrelserna fortsatt utveckla och redovisa myndigheternas samlade arbete med nyanländas bosättning och introduktion. Av redovisningen ska framgå hur detta arbete genomförts, vilka resultat som uppnåtts och vad som behöver utvecklas ytterligare. Länsstyrelsen i Kronobergs län samordnar arbetet med redovisningen.

Ökat informationsutbyte i syfte att förhindra felaktiga utbetalningar

Efter önskemål från flera myndigheter har ett stort antal lagar och förordningar beslutats för att utöka det elektroniska informationsutbytet inom den offentliga förvaltningen (SFS 2008:937 och 2008:967-982). Förändringarna är avsedda att öka effektiviteten vid myndigheterna, minska de felaktiga utbetalningarna och förbättra servicen i förhållande till enskilda (se prop. 2007/08:160 och SOU 2007:45).

Migrationsverket ges mot denna bakgrund i uppdrag att redovisa vilka åtgärder som vidtagits och planeras samt en tidsplan för det fortsatta implementeringsarbetet. En första redovisning ska lämnas senast den 27 februari 2009. En andra redovisning ska lämnas senast den 14 augusti 2009 och även omfatta de konkreta resultat som åtgärderna lett till.

Nedsättning av dagersättning m.m.

Migrationsverket ska redovisa en analys av tillämpningen av reglerna rörande nedsättning av dagersättning enligt lagen (1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl. Redovisningen ska lämnas senast den 30 maj 2009.

Genomförandet av Sveriges politik för global utveckling

Migrationsverket ska redovisa hur myndigheten har bidragit till genomförandet av Sveriges politik för global utveckling med fokus på den globala utmaningen Migrationsströmmar som beskrivs i regeringens skrivelse (2007/08:89) till riksdagen. Redovisningen ska lämnas senast den 30 oktober 2009.

Årlig statistikredovisning

Migrationsverket ska senast i samband med årsredovisningen lämna en statistisk redovisning över verksamheten för åren 2007-2009 enligt överenskommelse mellan Justitiedepartementet och Migrationsverket. Migrationsverket ska senast den 1 september 2009 redovisa ett förslag till disposition och innehåll för årsstatistiken och årsredovisningen.

Samlad analys av asylprocessen

Migrationsverket ska redovisa en kohortanalys av frågor rörande hela asylprocessen för perioden 2006-2008. Analysen ska särskilt uppmärksamma resultatet för de största grupperna asylsökande. Redovisningen ska innehålla en jämförelse av analysen av asylprocessen under 2001-2005 (Dnr NRK-111-2006-7950). Redovisningen ska lämnas senast den 1 maj 2009.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 8 Migration

1:1

Migrationsverket (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 053 510
ap.1Migrationsverket (ram)2 053 510
ap.3IT-verksamhet (ram)0

Villkor för anslag 1:1

ap.1 Migrationsverket

Från anslaget finansieras Migrationsverkets förvaltningskostnader exklusive de asylsökandes boende. 

I anslaget ingår 40 miljoner kronor för att förstärka återvändandearbetet med personer med lagakraftvunna avvisningsbeslut. 

I anslaget ingår 22 miljoner kronor för att finansiera kostnader i samband med förvaltningsöverenskommelsen mellan Regeringskansliet och Migrationsverket avseende IT-stöd till utlandsmyndigheterna.

Ansökningsavgifter erlagda vid Migrationsverket ska redovisas mot inkomsttitel 2511 Expeditions- och ansökningsavgifter.

1:2

Ersättningar och bostadskostnader (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket2 449 000
ap.2Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting (ram)2 199 000
ap.3Bostäder för asylsökande (ram)250 000

Villkor för anslag 1:2

ap.2 Ersättningar till asylsökande, kommuner och landsting

Från anslaget finansieras utgifter för

 • ersättningar enligt förordningen (1994:361) om mottagande av asylsökande m.fl.,
 • ersättningar till landsting, kommuner och apotek enligt förordningen (1996:1357) om statlig ersättning för hälso- och sjukvård till asylsökande,
 • ersättningar till kommuner och landsting enligt förordningen (2002:1118) om statlig ersättning för asylsökande m.fl. samt 
 • ersättningar enligt förordningen (2007:640) om återetableringsstöd för vissa utlänningar.

ap.3 Bostäder för asylsökande

Från anslagsposten finansieras de asylsökandes boende, dvs. lokaler, drift och utrustning.

1:3

Migrationspolitiska åtgärder (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket338 038
ap.4Återvandringsförberedelser (ram)4 908
ap.5Återvandringsbidrag (ram)1 400
ap.6Vidarebosättning m.m. (ram)313 880
ap.7Resor vid vidarebosättning m.m. (ram)16 150
ap.8Anhörigresor (ram)1 700
Disponeras av regeringen11 124
ap.1Internationell samverkan (ram)7 124
ap.3Återvandringsinsatser m.m. (ram)2 000
ap.9Informationsinsatser (ram)2 000
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet2 935
ap.2Efterforskningsverksamhet (ram)2 935

Villkor för anslag 1:3

ap.1 Internationell samverkan

Från anslagsposten finansieras vissa migrationspolitiska projekt och vissa studier och analyser inom det migrationspolitiska området samt Sveriges deltagande i sådant internationellt samarbete som syftar till att utveckla och tillämpa nya flykting- och migrationspolitiska strategier. Beslut om högst 200 000 kronor får fattas av Regeringskansliet.

ap.2 Efterforskningsverksamhet

Från anslagsposten lämnas bidrag till Svenska Röda Korset för dess verksamhet med efterforskning och familjeåterförening under fredstid, enligt avtal med Svenska Röda Korset. Utbetalning sker kvartalsvis efter rekvisition.

ap.3 Återvandringsinsatser m.m.

Från anslagsposten finansieras insatser som i första hand riktar sig till utlänningar bosatta i Sverige, vilka tidigare beviljats uppehållstillstånd som skyddsbehövande och som vill återvända till sitt ursprungsland. Även insatser för tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet samt andra insatser i speciellt migrationspolitiskt syfte kan stödjas när de inte kan komma till stånd inom ramen för det allmänna utvecklingssamarbetet.

ap.4 Återvandringsförberedelser

Från anslagsposten finansieras förberedelser för återvandring eller tillfälligt återvändande för deltagande i återuppbyggnad och utveckling av ursprungslandet i samråd med företrädare för berörda grupper

 • inhämtande och spridning av information, råd och vägledning till enskilda, organisationer och kommuner,

 • utbildningsinsatser och

 • insatser för reintegrering under en inledande period.

Även personer som ska återvända får omfattas av verksamheten. Möjligheter till samarbete med svenska, utländska och internationella organisationer bör tillvaratas när detta bedöms lämpligt. Informations- och utbildningsinsatserna kan ske såväl i Sverige som i andra länder. I synnerhet utbildnings- och reintegreringsinsatserna bör göras i samverkan med Sida.

ap.5 Återvandringsbidrag

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land.

ap.6 Vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras schablonberäknade ersättningar till kommuner enligt förordningen (1990:927) om statlig ersättning för flyktingmottagande m.m. för mottagande av flyktingar m.fl. 

 • som organiserat överförs till Sverige, 
 • som ska tas emot i Sverige med stöd av Sveriges ingångna avtal med internationella domstolar och tribunaler om omplacering av vittnen och anhöriga som är i behov av skydd samt
 • för andra personer som överförs till Sverige för vidarebosättning i de fall Sverige ingår särskilda internationella överenskommelser om detta.

Medel från anslagsposten får först efter beslut av regeringen användas för att underlätta vidarebosättning främst i närområdet.

Den sista bankdagen i juni respektive december 2008 ska ett schabloniserat belopp omföras till anslaget 1:3 Kommunersättningar vid flyktingmottagande inom utgiftsområdet 13. Beloppet ska beräknas genom att antalet organiserat överförda personer under första respektive andra halvåret 2009 multipliceras med 165 200 kronor.

ap.7 Resor vid vidarebosättning m.m.

Från anslagsposten finansieras

 • resor och samtliga omkostnader i samband med resorna för flyktingar m.fl. som organiserat överförs till Sverige för vidarebosättning,
 • information och förberedande insatser inför överföringen samt 
 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för den personal som deltar i delegationsresor som syftar till sådan överföring eller till insatser främst i närområdet.

ap.8 Anhörigresor

Från anslagsposten finansieras bidrag enligt förordningen (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige.

ap.9 Informationsinsatser

Anslagsposten får användas för informationsinsatser m.m. om arbetskraftsinvandring till Sverige.

1:6

Offentligt biträde i utlänningsärenden (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket92 855
ap.2Migrationsverket (ram)92 855
Disponeras av Regeringskansliet/Justitiedepartementet400
ap.1Regeringskansliet (ram)400

Villkor för anslag 1:6

ap.1 Regeringskansliet

Anslagsposten får disponeras för att bekosta offentligt biträde enligt utlänningslagen (2005:716).

Regeringskansliet ska till Rättshjälpsmyndigheten utbetala belopp motsvarande eventuella utgifter under år 2007 för offentligt biträde i utlänningsärenden.

ap.2 Migrationsverket

Från anslaget finansieras utgifter för offentliga biträden enligt utlänningslagen (2005:716).

1:7

Utresor för avvisade och utvisade (Ramanslag)

Disponeras av Kriminalvården144 000
ap.2Kriminalvården (ram)144 000
Disponeras av Migrationsverket57 202
ap.1Migrationsverket (ram)57 202
Disponeras av regeringen3 000
ap.3Utresor för avvisade och utvisade (ram)3 000

Villkor för anslag 1:7

ap.1 Migrationsverket

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för

 • utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna eller Migrationsöverdomstolen med stöd av utlänningslagen (2005:716), eller

 • utlänningar som återtagit sina ansökningar om asyl eller vars tillstånd har upphört.

Utgiften ska avse

 • resor, för de berörda utlänningarna såväl inom som utom Sverige, samt

 • resor, traktamenten och övriga omkostnader för personal från Migrationsverket som utan att bevaka utresan beledsagar utlänningen ut ur Sverige.

Högst 10 000 000 kronor av anslagsposten får användas för att finansiera åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

ap.2 Kriminalvården

Från anslagsposten finansieras utgifter vid utresa ur Sverige för utlänningar som avvisats eller utvisats enligt beslut av regeringen, Migrationsverket, migrationsdomstolarna, Migrationsöverdomstolen eller polismyndighet med stöd av utlänningslagen (2005:716) och där utgiften avser

 • resor för de berörda utlänningarna såväl inom som utanför Sverige,

 • löner, resor, traktamenten och övriga omkostnader för bevakningspersonal från kriminalvården,

 • resor och övriga omkostnader för bevakningspersonal från polisväsendet, samt

 • administration hänförlig till den verksamhet som finansieras via anslaget.

ap.3 Utresor för avvisade och utvisade

Från anslagsposten finansieras åtgärder som enligt avtal med svenska, utländska och internationella organisationer vidtas i samband med utlänningars återvändande.

1:8

Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (Ramanslag)

Disponeras av Migrationsverket90 218
ap.1Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar (ram)90 218

Villkor för anslag 1:8

ap.1 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar

Anslaget disponeras för utbetalningar till projekt som beviljats bidrag från europeiska flyktingfonden II och III samt från europeiska återvändandefonden.

Anslaget får användas för administration enligt EU:s bestämmelser. Bidrag från den europeiska flyktingfonden II och III samt återvändandefonden ska redovisas mot inkomsttitel 6911 Övriga bidrag från EU, undertitel 05 Bidrag från Europeiska flyktingfonden III samt 07 Bidrag från Europeiska återvändandefonden.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:1 Migrationsverket
ap.161 6053 %30 799
ap.303 %0
1:2 Ersättningar och bostadskostnader
ap.2109 950Inget3 072
ap.312 500Inget3 982
1:3 Migrationspolitiska åtgärder
ap.1214Inget0
ap.288Inget0
ap.360Inget0
ap.4147Inget0
ap.542Inget0
ap.69 416Inget0
ap.7495Inget8 240
ap.841Inget828
ap.960Inget0
1:6 Offentligt biträde i utlänningsärenden
ap.112Allt0
ap.24 641Allt0
1:7 Utresor för avvisade och utvisade
ap.11 7165 0000
ap.24 32025 0000
ap.30Inget0
1:8 Från EU-budgeten finansierade insatser för asylsökande och flyktingar
ap.12 707Allt46
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

4.3.2

Omfördelning av anslagssparande

Utgiftsområde 8 Migration

Omfördelning från anslag/ap1Omfördelning till anslag/ap2Belopp (tkr)Belopp andel (%)
1:1 Migrationsverket
12:1 ap.31:1 ap.13 %
12:1 ap.61:1 ap.1100 %
12:1 ap.71:1 ap.1100 %
1 Anslag och anslagsposter är angivna med 2008 års nomenklatur
2 Anslag och anslagsposter är angivna med 2009 års nomenklatur

4.3.3

Avslutade anslagsposter

Utgiftsområde 8 Migration

Anslag/apAnslagstyp
1:1 Migrationsverket
ap.6ram
ap.7ram
12:9 (2007) Utlänningsnämndens avvecklingsorganisation
ap.3 (2007)ram

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)180 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)130 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Migrationsverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-25171 126
2009-02-25171 126
2009-03-25171 126
2009-04-25171 126
2009-05-25171 126
2009-06-25140 327
2009-07-25171 126
2009-08-25171 126
2009-09-25171 126
2009-10-25171 126
2009-11-25171 126
2009-12-25171 124
Summa2 022 711
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Migrationsverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:1 ap.1Migrationsverket

UNDANTAG FRÅN EKONOMIADMINISTRATIVA REGELVERKET

Migrationsverket undantas från kravet enligt 3 kap. 1 § förordningen (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag när det gäller redovisningen av grunder för beviljade tillstånd samt antalet utlänningar som ansökt om asyl fördelade efter medborgarskap, kön och ålder. Migrationsverket får med undantag från 3 § tjänsteexportförordningen (1992:192) belasta anslaget 1:1 Migrationsverket för att täcka merkostnader, som kan uppkomma och som inte täcks enligt EU:s ersättningsregler inom t.ex. Twinningprojekt. Migrationsverket undantas från Ekonomistyrningsverkets föreskrift till 27 § Anslagsförordningen (1996:1189). Utbetalningar till asylsökande får ske från icke räntebelagt flöde även i de fall utbetalningen till en mindre del omfattar utgifter som belastar räntebelagt flöde. Korrigering mellan betalningsflödena ska i dessa fall ske genom betalning från räntebelagt flöde till statsverkets checkräkning.

Kopia till

Riksdagen, Socialförsäkringsutskottet
Justitiedepartementet/PO,KRIM,DOM,LED,L7,EMA
Utrikesdepartementet/PLAN
Finansdepartementet/BA
Integrations- och jämställdhetsdepartementet/IU
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen, SB
Rikspolisstyrelsen
Kriminalvården
Kriminalvårdens transporttjänst
Riksrevisionen
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Röda Korset

Bilaga 1 till Regeringsbeslut, 2009-05-28

Diarienummerförteckning

Ju2008/942/SIM
(slutligt)
Ju2008/5764/SIM
Ju2008/7209/SIM
Ju2008/7866/SIM
Ju2008/8691/SIM
Ju2008/10227/SIM (delvis)

Senast uppdaterad: