Justitiedepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ju2008/9933/Å
Ju2008/9195/Å
Ju2008/10668/Å (delvis)
Rättsmedicinalverket
Vasagatan 52, 1 tr
111 20 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Rättsmedicinalverket
Riksdagen har beslutat om Rättsmedicinalverkets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 04, bet. 2008/09:JuU1, rskr. 2008/09:129) .

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Rättsmedicinalverket och nedan angivna anslag.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Mål

På samtliga områden som Rättsmedicinalverket bedriver verksamhet gäller att verksamheten ska svara mot uppdragsgivarnas behov och bedrivas med hög kvalitet och effektivitet. De undersöktas personliga integritet ska respekteras.

Återrapportering

Rättsmedicinalverket ska redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av förordningen (2007:976) med instruktion för Rättsmedicinalverket samt utifrån ovan angivna mål. Redovisningen ska göras utifrån myndighetens verksamhetsområden (rättspsykiatri, rättsmedicin, rättskemi och rättsgenetik) och enligt den statistikindelning som myndigheten använder.  

Övriga återrapporteringskrav

1. Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som vidtagits för att kvalitetsutveckla och kvalitetssäkra verksamheten samt resultaten av kvalitetsuppföljningarna.

2. Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit eller planerar att vidta för att hantera en ökad ärendetillströmning.

3. Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att förstärka samverkan med Statens kriminaltekniska laboratorium. Möjligheterna till utökad samverkan ska bl.a. ha sin utgångspunkt i de analyser som lämnades av RMV/SKL-utredningen.

4. Rättsmedicinalverket ska ge en samlad redovisning av omfattningen av arbetet när det gäller myndighetens insatser vid katastrofer och katastrofberedskap. Av redovisningen ska framgå i vilken utsträckning myndigheten deltar i nationellt och internationellt utvecklingsarbete på området.  

5. Rättsmedicinalverket ska redovisa vilka åtgärder som myndigheten vidtagit för att säkerställa en god kompetensförsörjning, särskilt när det gäller utbildning och rekrytering av rättsläkare och rättspsykiatriker. Rättsmedicinalverket ska även redovisa vilka åtgärder myndigheten vidtagit för att säkerställa en god arbetsmiljö, förebygga ohälsa samt öka den etniska och kulturella mångfalden i verksamheten.

Prognoser

Rättsmedicinalverket ska redovisa utgiftsprognoser för 2009-2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna ska kommenteras både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

19 januari 

26 februari 

7 maj

30 juli 

29 oktober

3

Uppdrag

Intern styrning och kontroll

Rättsmedicinalverket ska redovisa hur myndigheten säkerställer att den interna styrningen och kontrollen fungerar betryggande, i enlighet med myndighetsförordningen (2007:515). Uppdraget ska redovisas till regeringen (Justitiedepartementet) senast den 1 oktober 2009.

Pågående uppdrag

Rikspolisstyrelsen har, i samverkan med Åklagarmyndigheten, Rättsmedicinalverket och Socialstyrelsen, fått i uppdrag att ta fram gemensamma nationella riktlinjer för samverkan vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott samt låta utvärdera verksamheter där myndigheterna samverkar i gemensamma lokaler vid utredningar kring barn som misstänks vara utsatta för brott (Ju2008/8573/KRIM). Den del som avser gemensamma nationella riktlinjer ska redovisas senast den 1 oktober 2009 och den del som avser utvärderingen ska redovisas senast den 15 december 2010.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

1:8

Rättsmedicinalverket (Ramanslag)

Disponeras av Rättsmedicinalverket280 344
ap.1Rättsmedicinalverket (ram)280 344

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 4 Rättsväsendet

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
1:8 Rättsmedicinalverket
ap.18 4103 %4 689
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)80 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)28 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Rättsmedicinalverkets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2523 362
2009-02-2523 362
2009-03-2523 362
2009-04-2523 362
2009-05-2523 362
2009-06-2518 673
2009-07-2523 362
2009-08-2523 362
2009-09-2523 362
2009-10-2523 362
2009-11-2523 362
2009-12-2523 362
Summa275 655
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Rättsmedicinalverkets disposition enligt detta regleringsbrev är:
1:8 ap.1Rättsmedicinalverket

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Rättsgenetik
Offentligrättslig verksamhet1 666-15017 00017 500-5001 016
Rättskemi
Uppdragsverksamhet1 999-1 10033 00034 000-1 000-101
Rättsintyg
Uppdragsverksamhet1 44695020 00020 00002 396
Belopp angivna i tkr
Kopia till

Riksdagen, justitieutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Regeringskansliets Förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Statsrådsberedningen/IREV
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Rikspolisstyrelsen
Åklagarmyndigheten