Kulturdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ku2008/2172/SAM
(delvis)
Statens försvarshistoriska museer
Box 14095
104 41 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens försvarshistoriska museer
Riksdagen har beslutat om Statens försvarshistoriska museers verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Statens försvarshistoriska museer och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Statens försvarshistoriska museer ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1178). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning.
 Statens försvarshistoriska museer ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på myndighetens museer. Uppgifterna lämnas per museum och ska innehålla
 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre,
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent,
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök,
 • uppgifter om respektive museums entréavgift.

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2009-2012

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV. Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Lokalkostnader

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen specificera myndighetens totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om myndigheten har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Statens försvarshistoriska museer ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse det anslag som Statens försvarshistoriska museer disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Statens försvarshistoriska museer101 349
ap.9Statens försvarshistoriska museer (ram)101 349

Villkor för anslag 8:1

ap.9 Statens försvarshistoriska museer

Av anslagsposten ska minst 23 miljoner kronor användas för bidragsgivning enligt förordningen (2007:1438) om statsbidrag till försvarshistoriska museiverksamheter samt till kostnader vid Statens försvarshistoriska museer som är förenade med etablerande och upprätthållande av dessa verksamheter. De museiverksamheter som är berättigade till bidrag enligt denna förordning är Försvarsmuseet i Boden, Beredskapsmuseet i Kalix, F 21 förbandsmuseum i Luleå, Lapplandsjägarmuseet i Kiruna, Gotlands försvarsmuseum i Tingstäde, Aeroseum i Göteborg, Sveriges infanteribrigadmuseum i Karlstad, Södermanlands militärhistoriska samlingar i Strängnäs, Wendes militärhistoriska förenings samlingar i Kristianstad, Luftvärnsmuseet i Halmstad, Hemvärnsmuseet i Vellinge, Militärmuseiföreningen i Jämtlands län i Optand, Permanent utställning kring utlandsstyrkan på Armémuseum i Stockholm, Fästningsmuseet i Karlsborg, Försvarsmuseet i Skillingaryd, Krigsflygfält 16 på Brattforsheden, Beredskapsmuseet i Helsingborg, Garnisonsmuseet i Skövde och Försvarsmuseet i Enköping. Statens försvarshistoriska museer ska i samband med årsredovisningen för 2009 redovisa hur medlen har använts samt analysera hur bidragens användning ytterligare kan effektiviseras.

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.92 9503 %1 521
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)37 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)9 600
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Statens försvarshistoriska museers räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-2525 337
2009-04-2525 337
2009-06-25-1 521
2009-07-2525 337
2009-10-2525 338
Summa99 828
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Statens försvarshistoriska museers disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.9Statens försvarshistoriska museer

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor0075075000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster001 1301 13000
Summa001 8801 88000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar002 13002 1302 130
Övrigt003 70003 7003 700
Summa005 83005 8305 830
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Statens försvarshistoriska museer ska i årsredovisningen för 2009 redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor myndigheten tar emot bidrag eller sponsormedel,
 • andel bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Försvarsdepartementet/MIL
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/ESA
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Försvarsmakten
Fortifikationsverket
Ekonomistyrningsverket
Riksgäldskontoret
Statens kulturråd
Riksförbundet Sveriges museer