Kulturdepartementet


Regeringsbeslut


2009-05-28
Ku2008/2172/SAM (delvis)
Arkitekturmuseet
Skeppsholmen
111 49 STOCKHOLM
Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Arkitekturmuseet
Riksdagen har beslutat om Arkitekturmuseets verksamhet för budgetåret 2009 (prop. 2008/09:1, utg.omr. 17, bet. 2008/09:KrU1, rskr. 2008/09:92).

Regeringen beslutar att följande ska gälla under budgetåret 2009 för Arkitekturmuseet och nedan angivna anslag.

Regeringens kulturpolitiska prioriteringar under mandatperioden är barns och ungas rätt till kultur, vården av kulturarvet samt förbättrade villkor för kulturskapare.

Arkitekturmuseet ska från och med 2009 redovisa och kommentera verksamhetens resultat i förhållande till de uppgifter som framgår av myndighetens instruktion (2007:1194). Regleringsbrevet kompletterar instruktionen.

VERKSAMHET

1

Mål och återrapporteringskrav

Publik och tillgänglighet

Arkitekturmuseet ska redovisa

 • den verksamhet som avser eller svarar mot den unga publikens behov samt insatser för att öka andelen ung publik,
 • de åtgärder som vidtagits för att öka tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning

Arkitekturmuseet ska till Statens kulturråd lämna uppgifter om besökarna på museet. Uppgifterna ska innehålla

 • utfall av antalet besökare per månad, samt aggregerat för hela året, uppdelat på besökare under 19 år respektive 19 år och äldre
 • förändring i besöksutveckling jämfört med föregående år i antal och i procent
 • antal besökare med fördelning på ålder, kön, geografisk hemvist samt antal skolbesök.
 • uppgifter om respektive museums entréavgift

Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Prognoser 2009–2012

Myndigheten ska redovisa utgiftsprognoser för 2009–2012 vid nedanstående prognostillfällen. Prognoserna måste kommenteras utförligt både i förhållande till föregående prognostillfälle och i förhållande till budgeten. Prognoserna lämnas i Hermes enligt instruktion från ESV.

Utgiftsprognoserna lämnas senast:

 • den 19 januari 2009
 • den 26 februari 2009
 • den 7 maj 2009
 • den 30 juli 2009
 • den 29 oktober 2009

Prognoserna för prognostillfällena januari och februari ska liksom tidigare göras i utgiftstermer. Som en följd av övergången till kostnadsmässig avräkning av förvaltningsutgifter ändras principerna för prognoserna maj, juli och oktober. Vid dessa tillfällen ska prognoserna för myndighetens förvaltningsutgifter göras i kostnadstermer.

Lokalkostnader

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen specificera museets totala lokalkostnader för 2009 enligt följande:

 • hyra
 • el och uppvärmning
 • reparationer och underhåll
 • övriga driftskostnader

Om museet har fler än en hyresvärd ska kostnaderna fördelas per hyresvärd.

Regionalt utfall

Arkitekturmuseet ska kartlägga och analysera det regionala utfallet av sin verksamhet för 2008 respektive 2009 enligt metodanvisningar från Statens kulturråd. Analysen ska avse samtliga anslag som myndigheten disponerar och i första hand fördelas på de olika länen. Redovisning ska ske till Statens kulturråd i enlighet med de anvisningar rådet lämnar.

Utställningsersättning

Myndigheten ska mot bakgrund av gällande avtal mellan staten och berörda konstnärorganisationer om konstnärers medverkan och ersättning vid utställning av konstverk särskilt redovisa utbetalda ersättningar till konstnärer som gjorts i enlighet med avtalet.

3

Uppdrag

Vidgat uppdrag

Mot bakgrund av den rapport som Rådet för arkitektur, form och design lämnade den 17 mars 2008 har regeringen i budgetpropositionen för 2009 (prop. 2008/09:1 UO17) gjort bedömningen att Arkitekturmuseet bör få ett vidgat uppdrag som, förutom myndighetens nuvarande ansvarsområde, även innefattar formgivning och design. Arkitekturmuseet ska bl.a. främja och förmedla kunskap om hur en ökad kvalitet inom arkitektur, form och design kan bidra till samhällsutvecklingen. Det vidgade uppdraget innebär att Arkitekturmuseet i sin verksamhet kan anlägga ett helhetsperspektiv på frågor som rör den fysiska miljön, vad gäller byggnader, anlagda miljöer och föremål.

Vidare ska Arkitekturmuseet fr.o.m. 2010 överta uppdraget att agera mötesplats för form och design, som idag innnehas av Föreningen Svensk Form.

Arkitekturmuseet ska samverka med myndigheter som t.ex. Boverket och andra offentliga aktörer på nationell, regional och lokal nivå som på olika sätt ansvarar för arkitektur-, formgivnings-, samhällsplanerings- och stadsutvecklingsfrågor.

Regeringens ambition är att stärka samverkan mellan kultur och näringsliv. Arkitekturmuseet ska därför också söka samarbete med näringsliv och olika aktörer inom området även på privat nivå.

Senast den 1 juli 2009 ska Arkitekturmuseet i en rapport till regeringen redovisa hur organisationen anpassas till det vidgade uppdraget och vilka insatser som gjorts och planeras inom ramen för detta uppdrag. Arkitekturmuseet ska, efter samråd med Föreningen Svensk Form, samtidigt presentera en strategi för hur myndigheten fr.o.m. 2010 ska tillvarata rollen som mötesplats för form och design. 

Arkitekturkonferens under Sveriges ordförandeskap i EU

Arkitekturmuseet ska arrangera en internationell konferens under det svenska ordförandeskap i EU. Genomförandet ska ske i samråd med organisationen EFAP, European Forum for Architectural Policies. Temat för konferensen ska vara hållbar stadsutveckling och syftet ska vara att diskutera arkitekturens och samhällsplaneringens alternativa vägval för ett framtida energisnålt samhälle.

FINANSIERING

4

Anslag

4.1

Tilldelade anslag/anslagsposter (belopp angivna i tkr)

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

8:1

Centrala museer: Myndigheter (Ramanslag)

Disponeras av Arkitekturmuseet38 713
ap.7Arkitekturmuseet (ram)38 713

4.3

Finansiella villkor

4.3.1

Finansiella villkor för anslag/anslagsposter

Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Anslag/apAnslagskreditAnslagsbehållning som disponeras 2009Indrag av anslagsbelopp
8:1 Centrala museer: Myndigheter
ap.71 0413 %130
Belopp angivna i tkr
Anslagssparandet prövas efter eventuell omfördelning av anslagssparande

5

Övriga villkor

5.1

Låneram och krediter

Låneram (enl 20 § budgetlagen)9 000
Räntekontokredit (enl 21 § budgetlagen)6 000
Övriga kreditramar (enl 23 § budgetlagen)
Belopp angivna i tkr

5.2

Utbetalningsplan

Till Arkitekturmuseets räntekonto i Riksgäldskontoret överförs enligt detta regleringsbrev medel enligt följande tabell:
UtbetalningsdatumBelopp
2009-01-253 226
2009-02-253 226
2009-03-253 226
2009-04-253 226
2009-05-253 226
2009-06-253 096
2009-07-253 226
2009-08-253 226
2009-09-253 226
2009-10-253 226
2009-11-253 226
2009-12-253 227
Summa38 583
Belopp angivna i tkr
Räntebärande anslag/anslagsposter som står till Arkitekturmuseets disposition enligt detta regleringsbrev är:
8:1 ap.7Arkitekturmuseet

6

Avgifter och bidrag

6.1

Beräknad budget för avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras

Verksamhet+/- t.o.m. 2007+/- 2008Int. 2009Kost. 2009+/- 2009Ack. +/- utgå. 2009
Verksamhet med full kostnadstäckning
Försäljning av varor003 0003 00000
Undersökningar, utredningar och andra tjänster000000
Summa003 0003 00000
Övrig avgiftsbelagd verksamhet
Entréer och visningar002 00002 0002 000
Övrigt001 00001 0001 000
Summa003 00003 0003 000
Belopp angivna i tkr

6.4

Villkor för avgiftsbelagd verksamhet

Arkitekturmuseet ska redovisa avgiftsbelagd verksamhet enligt ovanstående indelning. För försäljning av varor respektive undersökningar, utredningar och andra tjänster ska såväl intäkter som kostnader redovisas. För övrig avgiftsbelagd verksamhet redovisas endast de sammanlagda intäkterna.

6.5

Villkor för bidragsfinansierad verksamhet

Arkitekturmuseet ska i årsredovisningen redovisa

 • för vilka ändamål och på vilka villkor museet tar emot bidrag eller sponsormedel
 • andelen bidrag respektive andel sponsormedel av den totala intäkten.
Kopia till

Riksdagen, kulturutskottet
Riksrevisionen
Finansdepartementet/BA
Finansdepartementet/LFG
Miljödepartementet/H
Näringsdepartementet/FIN
Regeringskansliets förvaltningsavdelning, RK Ekonomi
Internrevisionen SB
Riksgäldskontoret
Ekonomistyrningsverket
Statens kulturråd
Statens konstråd
Riksantikvarieämbetet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Moderna museet
Nämnden för hemslöjdsfrågor
Statens fastighetsverk
Boverket
Delegationen för hållbara städer
Föreningen Svensk Form
Röhsska museet
Riksförbundet Sveriges museer
Stiftelsen Svensk Industridesign, SVID